∂υяяєѕ нα¢кιηg ¢єηтєя - ( DOWNLOAD ) 900 Programe

Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen

Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen

Advanced Serial Port Monitor 3.5 AV Voice Changer Software Gold 7.0.15 · AV Webcam Morpher Dr. Hardware · Dr. Nutrição · Dr. Safety. Do you need another crack or serial for Able2extract Professional? Earthview 5.7.6 | Dr Hardware 2009 9.9.0e | Fresh Ui 8.13 | Nero Vision 6.4.9.0. This bearing catalog lists Clevite® aftermarket OE replacement bearings for domestic under the part number (i.e. year breaks, serial number breaks). Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen

watch the video

IOBIT Driver Booster v8.7.0 PRO License/Serial Key 2021 free inc eax' pygw,f/ 'gaMumifhrdkU jz loc1 [m wu,fvdkU zero flag udk owfrSwfvdkuf&if loc1 rSm&SdwJh instruction qD ausmfoGm;rSmyg/
cmp eax, 2 ; EAX=2 jzpf&if zero flag udk owfrSwfrSmyg/ jz loc1 ; zero flag udk owfrSwfvdkuf&if loc1 qD ausmfoGm;ygr,f/ = EAX [m 2 eJU nDcJh&if loc1 rSm&SdwJh instruction qD ausmfoGm;ygr,f/

aemufwpfckuawmh jmp loc2 yg/ ol[mvnf; jump wpfckyg/ 'gayr,fh oluawmh unconditional jump yg/ olu tjrJwrf;ausmfvTm;ygw,f/ tay:uuk'fudk C bmompum;eJU twdtus jyefa&;jy&&if if ((edxecx)==2) { eax = 1; } else { eax = 0; } BASICy&dk*&rfbmompum;eJU a&;jy&&ifawmh IF (edxecx)=2 THEN EAX = 1 ELSE EAX = 0 END IF

(7.1) Flag register


Flag register rSm wGufcsufrIeJU tjcm;tjzpftysufrsm;ay:rlwnfjyD; owfrSwfjcif;^rowfrSwfjcif; jyKvkyfwJh flag awG &Sdygw,f/ uRefawmfhtaeeJU 'gawGtukefvHk;udk aqG;aEG;rSm r[kwfygbl;/ ta&;MuD;wmtcsdKU

udkyJ aqG;aEG;rSm jzpfygw,f/


ZF (Zero flag)

wGufcsufrI&v'f[m oknjzpfcJh&if 'D flag udk owfrSwfygw,f/ (EdIif;,SOfw,fqdkwm wu,fawmh EIwfjcif;wpfrsdK;om jzpfygw,f/ &v'fudk odrf;qnf;rI r&Sdayr,fh flag awGudkawmh owfrSwfygw,f/)
SF (Sign flag)

wu,fvdkU 'D flag udk oHk;cJh&if wGufcsufrIu &&SdvmwJhaemufqHk;udef;[m tEIwfjzpfygw,f/


CF (Carry flag)

wGufcsufrIjyD;wJhaemufrSmawmh xJrSm b,fzuftusqHk; bit yg0ifvmygw,f/


OF (Overflow flag)

wGufcsufwJhtcg ausmfvGefwGufcsufrdwmudk ajymwmyg/ qdkvdkwmu &v'f[m destination xJrSm rawmfwm (rqefUwm)udk ajymwmyg/ 'ghjyif tjcm; flags (Parity, Auxiliary, Trap, Interrupt, Direction, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, IOPL, Nested Task, Resume & Virtual Mode) awGvnf; &Sdygao;w,f/ 'gayr,fh uRefawmfwdkU toHk;jyKrSm r[kwfwJhtwGuf 'gawGudk &Sif;jyawmhrSm r[kwfygbl;/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum; (7.2) Jump series

- 40 -

atmufrSmazmfjyxm;wmuawmh conditional jump eJUywfoufwm tukefyg/ olwdkUawG[m flag awG&JU tajctaeay:rlwnfjyD; jump vkyfMuwmyg/ 'gayr,fh awmfawmfrsm;rsm;rSm &Sif;vif;vG,fulwJhtrnf awG &Sdygw,f/ oifhtaeeJU b,f jump udk owfrSwfoHk;pGJw,fqdkwm odp&m rvdkygbl;/ 'Jump if greater or equal' (jge) twGuf Oyrmjy&&if 'Sign flag = Overflow Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen jzpfygw,f/ aemufwpfckuawmh 'Jump if zero' vdkUawGU&if 'Jump if Zero flag = 1' vdkU odxm;&ygr,f/ Z,m;zwfenf;
= OF ZF=1 or SF!=OF CF=1 or ZF=1 CF=1 CF=0 CF=1 & ZF=0 CF=0 ZF=0 ZF=1 or SF!=OF SF!=OF SF=OF ZF=0 & SF=OF OF=0 PF=0 SF=0 ZF=0 OF=1 PF=1 PF=1 PF=0 SF=1 ZF=1

JE (is the same as JZ) Jump if equal

Jump instruction tm;vHk;rSm operand wpfckomvdkygw,f/ 'guawmh jump vkyfr,fhae&m&JU offset yg/ Z,m;udk taotcsmMunfhr,fqdk&if unconditional jump (JMP) wpfckudkawGUrSmyg/ oluawmh wpfckckeJU EdIif;,SOfwJhtvkyfudk vkyfrSmr[kwfygbl;/ Jump wef;vkyfrSmyg/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum; (8.0) *Pef;rsm;taMumif; waphwapmif;

- 41 -

y&dk*&rfbmompum; awmfawmfrsm;rsm;rSm udef;jynfheJU 'orudef; toHk;jyKwm[m variable aMunmrI tay:rlwnfygw,f/ Assembler rSmawmh 'gawG[m vHk;vHk;uGJjym;ygw,f/ 'orudef;awG wGufcsufrIudk txl; opcode awGeJUjyKvkyf&ygw,f/ 'gudk FPU (floating point unit) vdkUac:wJh tydky&dkqufqmu Camera Control Pro 2 2 crack serial keygen ay;ygw,f/ 'orudef;eJUywfoufwJh instruction awGtaMumif;udk aemufydkif;rSm aqG;aEG;ygr,f/ yxrawmh udef;jynfhawGtaMumif; aqG;aEG;ygr,f/ C rSm signed eJU unsigned *Pef;qdkjyD; ESpfrsdK;&Sdygw,f/ Signed qdkwmuawmh taygif;^tEIwfoauFw&SdwJh *Pef;awGudk ac:wmyg/ Unsigned uawmh tjrJwrf; taygif;yg/ atmufuZ,m;rSm uGJjym;rIav;awG MunfhvdkufMu&atmif/ (xyfajym&r,fqdk&if 'Dae&mrSm byte eJU Oyrmjyxm; wmyg/ tjcm;t&G,ftpm;qdkvJ tvkyfvkyfyHk wlygw,f/) wefzdk; 00 01 02 03 . 7F 80 ., Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. FC FD FE FF
Unsigned Signed 00 00 01 01 02 02 03 03 ., Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. . 7F 80 7F -80 . . FC FD FE FF -04 -03 -02 -01

'gaMumifhrdkU signed *Pef;qdk&if pmvHk;udk tydkif;ESpfydkif; cGJvdkufygw,f/ taygif;wefzdk;twGuf 0 uae 7F xd? tEIwfwefzdk;twGuf 80 uae FF xd jzpfygw,f/ wefzdk;twGufqdk&ifvnf; twlwlygyJ/ taygif; = 0 - 7FFFFFFFh? tEIwf = 80000000 - FFFFFFFFh / oif*&kjyKrdovdkyJ tEIwf*Pef;awGMu&if significant bit udk owfrSwfygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh olwdkU[m 80000000h xufMuD;vdkUyg/ 'D bit udk sign bit vdkU ac:ygw,f/ (8.1) Signed vm;? unsigned vm;/ oifa&m? y&dkqufqmyg wefzdk;wpfck[m signed vm;? unsigned vm; rodEdkifygbl;/ owif;aumif; wpfckuawmh taygif;eJU tEIwfrSm *Pef;wpfck[m signed jzpfjzpf? unsigned jzpfjzpf ta&;rMuD;ygbl;/ wGufyg/ / -4 + 9
FFFFFFFC + 00000009 = 00000005. (rSefygw,f/)

wGufyg/ / 5 - (-9)
00000005 - FFFFFFF7 = 0000000E (olvJyJ rSefygw,f/) ( 5 - -9 = 14)

owif;qdk;wpfckuawmh olwdkU[m ajrSmufjcif;? pm;jcif;eJU EdIif;,SOfjcif;wdkUrSm rrSefygbl;/ 'gaMumifhrdkU signed *Pef;awGtwGuf txl; mul eJU div opcode awG &Sdygw,f/
imulESifh idiv mul xufpm&if imul rSm &SdwJh tm;omcsufuawmh olUrSm vufiif;wefzdk;awGudk oHk;Edkifygw,f/ imul src Avast Cleanup Premium Keygen 21.1 Build 9940 + License File 2021 src, immed imul dest,src, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 8bit immed Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen dest,src idiv src

olwdkUawG[m mul? div wdkUeJUwlayr,fh olwdkUawG[m signed wefzdk;awGeJUom wGufcsufygw,f/ EdIif;,SOf&mrSmvJ unsigned *Pef;awGeJU wlnDpGmtoHk;jyKEdkifayr,fh flag awGudk owfrSwfwmawmh uGJjym;yg w,f/ 'gaMumifhrdkU signed eJU unsigned *Pef;awGtwGuf uGJjym;wJh jump instruction awG &Sdae&wmyg/
cmp ax, bx ja offset JA [m unsigned jump yg/ (Jump if above)/ ax = FFFFh (FFFFh unsigned, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, -1 signed) eJU bx = 0005h (5 unsigned, 5 signed) wdkUudk pOf;pm;Munhfyg/ FFFFh [m (unsigned) wefzdk;tm;jzifh 0005 xuf jrifhwmaMumifh JA instruction [m ausmfvTm;rSmyg/ 'gayr,fh JG instruction udkawmh signed jump

tjzpf oHk;ygw,f/
cmp ax, bx jg somewhere JG instruction uawmh jump jzpfrSm r[kwfygbl;/ bmaMumifhvJqdkawmh -1 [m 5 xuf rMuD;vdkUyg/

rSwfxm;&rSmuawmh *Pef;wpfck[m signed/ unsigned jzpfw,fqdkwmuawmh oifhtaeeJU 'D*Pef;udk udkifwG,frItay:yJ rlwnfygw,f/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum; (9.0) aemufxyf opcode rsm; 'guawmh aemufxyf opcode tcsdKU jzpfygw,f/
TEST

- 42 -

TEST [m logical AND vkyfaqmifcsufudk aqmif&GufjyD; dest eJU src qdkwJh ESpfck&SdjyD; &v'fay: rlwnfjyD; flag register udk owfrSwfygw,f/ &v'fudkawmh udk,fwdkifrodrf;ygbl;/ TEST udk toHk;jyKwJhae&m uawmh Oyrmjyxm;wJhtwdkif; register wpfckxJu bit wpfckudk prf;oyfzdkUjzpfygw,f/

test eax, 100b ; (b u jnz bitset

ESpfvDpepf&JU twdkaumufyg/

wu,fvdkU EAX xJu wwd,ajrmuf bit (nmzufrSonf)udk owfrSwfa&G;cs,fvdkuf&if JNZ [m jump jzpfygvdrfhr,f/ TEST &JU trsm;qHk;toHk;jyKrIuawmh register wpfck[m oknjzpf^rjzpf prf;oyfwJh tcgrSm jzpfygw,f/
test ecx, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, ecx jz somewhere

ECX [m oknjzpfcJh&if JZ [m jump jzpfygvdrfhr,f/ STACK OPCODES

Stack opcodeawG taMumif;rajymjycifrSm stack qdkwmbmvJqdkwm t&if&Sif;jyyghr,f/ Stack qdkwm rSwfOmPfxJu ae&mwpfckjzpfjyD; stack pointer register jzpfwJh ESP eJU nTefjyygw,f/ Stack [m ,m,D wefzdk;awGxm;zdkU ae&mwpfck jzpfygw,f/ olUrSm wefzdk;awGudkxm;zdkUeJU jyef&,lzdkU PUSH eJU POP qdkwJh instruction ESpfck&Sdygw,f/ PUSH uawmh stack xJudk wefzdk;wpfckvmxnfhjyD; POP uawmh xyfrHqGJxkwf wmyg/ Stack xJudk aemufqHk;vmxnfhwmudk t&ifxkwf,lygw,f/ wefzdk;wpfckudk stack rSm vmxm;&if stack pointer [m avsmhenf;vmygw,f/ z,f&Sm;csdefrSmawmh stack pointer wdk;vmygw,f/

OyrmudkMunfhyg/
(1) mov ecx, 100 (2) mov eax, 200 (3) push ecx ; ECX udk odrf;ygw,f/ (4) push eax (5) xor ecx, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, eax (6) add ecx, 400 (7) mov edx, ecx (8) pop ebx (9) pop ecx

&Sif;vif;csuf
1: ECX wGif 100 udk vmxm;onf/ 2: EAX wGif 200 udk vmxm;onf/ 3: push ecx (=100) (stack rSm yxrqHk;vmxm;wmyg/) 4: push eax (=200) (stack rSm aemufqHk;vmxm;wmyg/) 5/6/7: ECX eJU ywfoufwJhvkyfaqmifcsufawG vkyfygw,f/ ECX &JU wefzdk;awG ajymif;vJaeygw,f/ 8: pop ebx: EBX [m 200 jzpfvmygw,f/ (aemufqHk;vmxm;vdkUyg/ t&ifqHk;xkwf,lygw,f/) 9: pop ecx: ECX [m 100 jzpfvmygw,f/ (yxrqHk;vmxm;vdkUyg/ aemufqHk;xkwf,lygw,f/) PUSH/POP vkyfjcif;jzifh rSwfOmPfxJrm S bmawGjzpfysufaevJqdkwmMunfhzdkU atmufygZ,m;udk Munfh

yg/
Offset 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 120A 120B Value 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ESP

[m yxrqHk; oknawG jznfhoGm;ygw,f/ 'gayr,hf wu,fhwu,frSmawmh 'Dvdk r[kwfygbl;/ ESP [m ESP nTefjywJh offset udk &nf&G,fygw,f/)
mov ax, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 4560h push ax

('Dae&mrSm stack

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;


Offset 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 120A 120B Value 00 00 00 00 00 00 00 60 45 ESP mov cx, FFFFh push cx Offset 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 120A 120B Value FF FF 60 00 00 00 00 00 45 ESP pop edx Offset 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 USB Disk Security 6.9.0.0 Crack With License Code 2022 [Latest] 120B Value FF FF 60 45 00 00 00 00 00 ESP

- 43 -

ckcsdefrSm EDX [m 4560FFFFh jzpfaeygjyD/


CALL & RET Call wpfck[m tcsdKUuk'fawGqD ausmfvTm;EdkifjyD; RET-instruction udkawGUwJhtcg csufcsif;yJjyefa&muf vmygw,f/ oifhtaeeJU olwdkUawGudk tjcm;y&kd*&rfbmompum;awGrSm function awGtjzpf? subroutine

awGtjzpf awGUEdkifygw,f/ Oyrm ; .code. call 0455659 ; .more code. ; Code at 455659: add eax, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 500 mul eax, edx ret CALL instruction tvkyfvkyfwJhtcgrSm y&dkqufqm[m 455659 rSm&SdwJhuk'fqD ausmfoGm;jyD; RET ra&mufrDxd instruction awGudk tvkyfvkyfygw,f/ jyD;awmh CALL tjyD;u instruction awGqD jyefvSnfh ygw,f/ CALL u jump jzpfoGm;wJhuk'fudkawmh procedure vdkU ac:ygw,f/ CALL [m EIP (aemufnTef Mum;csufudk tvkyfvkyfaprnfh pointer)udk stack ay: push vkyfygw,f/ jyD;awmh RET-instruction u pop jyefvkyfay;ygw,f/ oifhtaeeJU CALL twGuf argument awG owfrSwfvdkU&ygw,f/ 'gudk PUSH eJU jyKvkyf

Edkifygw,f/
push something push something2 call procedure CALL twGif;rSmawmh argument awGudk stack xJuzwfjyD;toHk;jyKEdkifygw,f/ Local variables (qdkvdkwmu procedure xJtwGif;rSmomvdkwJh a'wmrsm;) awGudkvJ stack xJrSmxm;odkvdkU&ygw,f/ uRefawmfh taeeJU 'gawGudk tao;pdwfaqG;aEG;rSm r[kwfygbl;/ bmvdkUvJqdkawmh 'gawGudk masm (Macro Assembler) eJU tasm (Turbo Assembler) rSm tvG,fwulvkyfEdkifvdkUyg/ oifhtaeeJU procedure awGudk jyKvkyfEdkifw,f qdkwmeJU olwdkUawG[m parameter awGudkoHk;wm trSwf&&if awmfygjyD/ ta&;MuD;wmwpfcsuf uawmh

Procedure wpfck&JU return value udk xnfhxm;zdkU EAX udk tjrJwrf;eD;yg; toHk;jyKygw,f/

'gawG[m windows function awGtwGufvJ rSefuefygw,f/ trSefrSmawmh oifh&JUudk,fydkif procedure rSmawmh tjcm;b,f register udkrqdk toHk;jyKEdkifygw,f/ 'gayr,fh EAX uawmh pHwpfckjzpf ygw,f/ pum;rpyf instruction wpfck&JU oHk;EHI;yHkudk &Sif;jyvdkygw,f/
lea edi, namebuffer ; EDI [m rdrd&dkufxnfhvdkufwJh trnfxm;okd&m address jzpfygw,f/ mov eax, dword ptr Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen ; EAX xJudk pmvHk;av;vHk; oGm;xm;wmyg/ bmaMumifhvJqdkawmh DWORD (4 bytes) [m pmvHk; av;vHk;eJU nDvdkUyg/

(10.0) Windows ESifh ywfoufaom Assmebly bmompum; tajccH (10.1) API


Windows rSmy&dk*&rfa&;om;jcif;&JU tajccHtusqHk;tcsufuawmh Windows API (Application Programming Interface) awGay:rlwnfaeygw,f/ API qdkwm OS ujznfhpGrf;ay;EdkifwJh function awGudk pkpnf;ay;xm;wmyg/ Windows y&dk*&rfwdkif;[m 'D function awGudk toHk;jyKygw,f/ 'D function awG[m

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 44 -

Windows pepf&JU dll zdkifawGjzpfwJh kernel? user? gdi? shell? advapi pwJh zdkifawGxJrSm &Sdygw,f/ Function ESpfrsdK;ESpfpm;&Sdygw,f/ ANSI eJU Unicode yg/ 'gawGuawmh string awGudk odrf;qnf;udkifwG,f&mrSm toHk;jyK wJhenf;vrf;ESpfck jzpfygw,f/ ANSI eJUqdk&ifawmh pmvHk;wdkif;udk oauFw(ASCII uk'f)taeeJU azmfjyjyD; string &JUtqHk;udkazmfjyzdkU \0 (null-terminated)udk toHk;jyKygw,f/ Unicode uawmh widechar ykHpHudk

toHk;jyKjyD; oauFwwpfckpDtwGuf pmvHk;ESpfvHk;toHk;jyKygw,f/ oluawmh w&kwf? jrefrmbmompum;awGvdk pmvHk;a&ydkrdkvdktyfwJh bmompum;awGrSmtoHk;jyKygw,f/ Widechar string awG[m \20 eJU tqHk;owfavh &Sdygw,f/ Windows uawmh ANSI function jzpfjzpf? Unicode function jzpfjzpf vufcHygw,f/ Oyrm jy&&if MessageBoxA (ANSI) MessageBoxW (W = widechar (unicode))

uRefawmfwdkUuawmh ANSI udk toHk;jyKrSm jzpfygw,f/ (10.2) DLL zdkifrsm;udk qGJ,loGif;jcif;


Windows API &JU function awGudk toHk;jyKzdkU DLL zdkifawGudk import vkyfzdkUvdkygw,f/ 'gawGudk import libraries (.lib) awGeJU jyKvkyfEdkifygw,f/ 'D lib awG[m r&Sdrjzpfvdktyfygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh olwdkU[m Windows pepfudk DLL awG ,m,Dul;,loHk;pGJzdkU cGifhjyKvdkUyg/ (qdkvdkwmu rSwfOmPfu dynamic base addresse rSm)/ 'gudk includelib oHk;jyD; library wpfckudk xnfhoGif;Edkifygw,f/ includelib C:\masm32\lib\kernel32.lib (odkUr[kwf) includelib \masm32\lib\kernel32.lib (odkUr[kwf) includelib kernel32.lib

'gqdk kernel32.lib udk xnfhoGif;toHk;jyKawmhrSmyg/ 'Dae&mrSm include library wpfckwnf;uom ta&;MuD;wm r[kwfygbl;/ include file (.inc) uvJ vdkygw,f/ 'gawGudkawmh l2inc y&dk*&rfoHk;jyD; library awGuae tvdktavsmuf xkwfay;aewmyg/ include file wpfckudk a&;jy&r,fqdk&ifawmh 'Dvdkyg/
include \masm32\include\kernel32.inc include file xJrSm DLL xJu function awGtwGuf prototype awGudk t"dym,fzGifhxm;jyD;jzpfwm aMumifh oifhtaeeJU invoke udk toHk;jyKjyD; oHk;pGJvdkU&ygjyD/

kernel32.inc: . MessageBoxA proto stdcall :DWORD, :DWORD, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, :DWORD, :DWORD MessageBox textequ <MessageBoxA> ., Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. include file xJrSm ANSI function awGeJU wu,fh function trnfeJU wxyfwnf;usatmifvkyfxm; wJh 'A' rygwJh function awGudk t"dym,fzGifhxm;wm jrif&rSmyg/ oifhtaeeJU MessageBoxA tpm; MessageBox udk oHk;Edkifygw,f/ oHk;pGJr,fh function awGtwGuf include library eJU include file awGudk aMunmowfrSwfjyD;oGm;&ifawmh 'D function awGudk toHk;jyKvdkU &ygjyD/ invoke MessageBox, NULL, ADDR MsgText, ADDR MsgTitle, NULL

(10.3) Windows include file

Windows rSm txl; include file wpfckjzpfwJh windows.inc zdkif&Sdygw,f/ tJ'DzdkifxJrSm Windows API twGufvdktyfwJh constant eJU structure tm;vHk;yg0ifygw,f/ Oyrmjy&&if message box rSm yHkpHtrsdK;rsdK; &Sdygw,f/ Function &JU av;ckajrmuf parameter uawmh pwdkifyg/ NULL u MB_OK udk qdkvdkjyD; ol[m OK button jzpfygw,f/ Windows include file rSm 'DvdkpwdkifrsdK;awGtwGuf t"dym,fzGifhqdkcsufawG yg0ifyg MB_OK = 0 MB_OKCANCEL = . MB_YESNO = .

w,f/

'Dvdk t"dym,fzGifhxm;vdkUvJ 'DtrnfawGudk oifhtaeeJU constant taeeJU oHk;vdkU&aewmyg/


invoke MessageBox, NULL, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, ADDR MsgText, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, ADDR MsgTitle, MB_YESNO

'DOyrmtwGuf include file udk aMunmr,fqdk&ifawmh 'DvkdaMunm&ygr,f/


include \masm32\include\windows.inc

(10.4) Frame

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum; erlem frame wpfckudk MunfhMunfhygr,f/


.486 .model flat, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, stdcall option casemap:none includelib \masm32\lib\kernel32.lib includelib \masm32\lib\user32.lib includelib \masm32\lib\gdi32.lib include \masm32\include\kernel32.inc include \masm32\include\user32.inc include \masm32\include\gdi32.inc include \masm32\include\windows.inc .data blahblah .code start: blahblah end start

- 45 -

'guawmh windows assembly source file (.asm) twGuf tajccH frame wpfckyg/
.486 Assembler udk y&dkqufqm (odkUr[kwf tjrifh)twGuf awGxkwfay;zdkU ajymyg w,f/ oifhtaeeJU .386 udk toHk;jyKEdkifayr,fhvJ .486 uawmh rsm;aom tm;jzifh

aumif;aumif; tvkyfvkyfavh&Sdygw,f/
Flat rSwfOmPfudk toHk;jyKwmyg/ stdcall udk toHk;jyKygw,f/ qdkvdkwmu function awGtwGuf parameter awGudk nmzufuae b,fzufudk push .model flat, stdcall

vkyfygw,f/ (aemufqHk;udk yxrqHk; push vkyfygw,f) jyD;oGm;csdefrSmawmh function [m stack udk jyefjyKjyifay;&ygr,f/ 'g[m Windows API function eJU DLL awGtm;vHk;eD;yg;twGuf pHyg/
Label twGufpmvHk;awG[m tMuD;tao; cGJjcm;rI&Sd^r&Sd pdppfygw,f/ windows.inc zdkif aumif;aumif; tvkyfvkyfEdkifzdkU olUudk 'none' vdkU ay;&ygr,f/

option casemap:none includelib include .data .code start: end start

tay:rSm aqG;aEG;jyD;jzpfygw,f/ tay:rSm aqG;aEG;jyD;jzpfygw,f/ data section \tp code section \tp
Label [m y&dk*&rf&JUtpudk nTefjyygw,f/ 'start' vdkUawmh ac:zdkUrvdkygbl;/ oifhtaeeJU MudKufwJhemrnf ay;Edkifygw,f/ tqHk;us&ifawmh 'end' statement udk

oHk;zdkUawmh vdkygw,f/

aumif;jyD? uRefawmfwdkU yxrqHk;y&dk*&rfwpfyk'fudk a&;Munfhygr,f/ 'Dae&mrSm assemble vkyfzdkU uRefawmfwdkUoHk;r,fh aqmhzf0JvfESpfckuawmh WinAsm Studio 5.1.5 eJU Macro Assembler 3.2.7 wdkU jzpfygw,f/
.486 .model flat, stdcall option casemap:none includelib \masm32\lib\kernel32.lib includelib \masm32\lib\user32.lib include \masm32\include\kernel32.inc include \masm32\include\user32.inc include \masm32\include\windows.inc .data MsgText db "Hello world!", 0 MsgTitle db "This is a messagebox", 0 .code start: invoke MessageBox, NULL, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, ADDR MsgText, ADDR MsgTitle, MB_OKCANCEL or MB_ICONQUESTION invoke ExitProcess, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, NULL

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;


end start

- 46 -

'Duk'fawGudk assemble (Go All) vkyfvdkuf&if awGU&rSmawmh yHk(1)twdkif; jzpfygw,f/

yHk(1) y&dk*&rftvkyfvkyfyHkudk &Sif;&&ifawmh . 1/ MessageBox &JU toHk;jyKyHkuawmh 'Dvdkyg/ (Win32.hlp udk Munfhyg/)
int MessageBox( HWND hWnd, // handle of owner window LPCTSTR lpText, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, // address of text in message box LPCTSTR lpCaption, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, // address of title of message box UINT uType // style of message box );

hWnd lpText lpCaption uType

zefwD;r,fh message box &JU owner window udk owfrSwfygw,f/ wu,fvdkU 'D parameter [m NULL jzpfcJh&if message box rSm owner window &SdrSmr[kwfygbl;/
Message taeeJU jyr,fh \0 eJU qHk;wJh string udk nTef;ygw,f/

acgif;pOftwGuf vdktyfwJh \0 eJU qHk;wJh string udk nTef;ygw,f/ wu,fvdkU 'Dae&mrSm NULL vdkU oHk;cJh&if default acgif;pOfudk toHk;jyKrSm jzpfygw,f/
Dialog box &JU yHkpHudk azmfjy&rSmjzpfjyD; aygif;pyfxm;wJh flag awGyg0ifvmEdkifygw,f/

2/
hWnd uawmh NULL jzpfaerSmyg/ bmaMumifhvJqdkawmh uRefawmfwdkUy&dk*&rfrSm window r&SdvdkUyg/ lpText uawmh uRefawmfwdkUpmom;&JU pointer yg/ qdkvdkwmu 'D parameter [m uRefawmfwdkUowfrSwfcsif wJhpmom;&Sd&m rSwfOmPf&JU offset wpfckjzpfygw,f/ lpCaption uawmh acgif;pOf&JUpmom;&Sd&m offset jzpfygw,f/ uType uawmh MB_OK? MB_OKCANCEL? MB_ICONERROR wdkUvdk wefzdk;awG aygif;pyfxm;wm

jzpfygw,f/ 3/
MessageBox twGuf string ESpfckudk MudKwifowfrSwfygw,f/
.data MsgText db "Hello world!",0 MsgTitle db "This is a messagebox",0

.data

uawmh data section &JU tpudk nTefjyygw,f/ db uawmh byte jzpfjyD; \0 eJU tqHk;owfatmif vdkU 0 udk xnfhxm;wmjzpfygw,f/ aemufwpfaMumif;uae ay:apcsif&ifawmh . (13 = Carriage

Return, 10= Line Feed)


.data MsgText db "Hello world!",13,10 db "I'm a messagebox",13,10 db "Hello again!",0

MsgText uawmh yxr string &JU offset udk odrf;ygw,f/ MsgTitle uawmh 'kwd, string udk odrf;ygw,f/ ckcsdefrSmawmh oifhtaeeJU MessageBox function udk oHk;vdkU&ygjyD/
invoke MessageBox, NULL, offset MsgText, offset MsgTitle, NULL

invoke udk toHk;jyKxm;wmaMumifh oifhtaeeJU (ydkrdkpdwfcs&atmif) offset tpm; ADDR udk toHk;jyKEdkifygw,f/
invoke MessageBox, NULL, ADDR MsgText, ADDR MsgTitle, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, NULL

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 47 -

uRefawmfwdkUtaeeJU aemufqHk; parameter udk bmrSrowfrSwfcJhayr,fh aumif;aumif;MuD; tvkyfvkyf ygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh MB_OK (OK button eJU message box) u 0 (NULL) eJU nDvdkU yg/ 'gayr,fh oifhtaeeJU tjcm;b,fyHkpHudkrqdk toHk;jyKvdkU&ygw,f/

yHk(2) 4/
uType &JU t"dym,fuawmh yHk(2)eJU yHk(3) twdkif; jzpfygw,f/

yHk(3) (10.5) Win32 API


Windows API rSm Windows twGufvdktyfwJh y&dk*&rfawGzefwD;EdkifzdkU data type awG? constant awG? function awGeJU structure awGyg0ifygw,f/ uRefawmfwdkUtoHk;jyKcJhwJh ExitProcess tygt0if API function awmfawmfrsm;rsm;udk t"du DLL zdkif3ckjzpfwJh kernel32.dll? gdi32.dll eJU user32.dll wdkUrSm xm;&Sd

wmyg/
KERNEL32.DLL - Low level kernel services GDI32.DLL - Graphics Device Interface: yHkqGJjcif;ESifh yHkESdyfjcif;/ USER32.DLL - User Interface controls? windows ESifh messaging services BOOL SetWindowText( HWND hWnd, // handle of window or control LPCTSTR lpString // address of string);

'guawmh C yHkpHa&;xm;wmyg/ yHkpHtaeeJU jyefa&;jy&&if PUSH lpString; PUSH hWnd; CALL SetWindowText;

(11) &dk;&Sif;aom Dialog Box y&dk*&rf a&;om;jcif; 'DwpfcgrSmawmh Windows &JU zGJUpnf;wnfaqmufyHkudkausmfvdkufjyD; vufawGUy&dk*&rfa&;Munfhygr,f/ (tcgtcGifhoifhcJh&ifawmh &Sif;jyygr,f/) WinAsm Studio &JU File menu u New Project udk a&G;vdkufyg/ Project u Add new Rc udk a&G;vdkufyg/ jyD;&if Add New Dialog udka&G;yg/ 'DaemufrSmawmh caption wpfck? button ESpfckeJU editbox wpfckudk zefwD;vdkufyg/ jyD;&if screen atmufajcem;u Resources tab udk a&G;yg/ Caption box ukd ESpfcsufESdyfjyD; 'Simple Dialog Box Program' vdkU &dkufyg/ jyD;&if toolbox u edit button udka&G;jyD; yHk(4)twdkif; qGJyg/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 48 -

yHk(4) jyD;&if button ESpfckudk zefwD;jyD; button awGrSm 'Say Hello' eJU 'Exit' vdkU jyifvdkufyg/ yHk(5)/

yHk(5) 'gqdk F12 udkESdyfjyD; uRefawmfwdkUzefwD;xm;wJh dialog box udk uk'ftaeeJU MunfhvdkufMu&atmif/
;This Resource Script was generated by WinAsm Studio. #define IDD_DLG1001 1001 #define IDC_EDIT1002 1002 #define IDC_BUTTON1003 1003 #define IDC_BUTTON1004 1004 IDD_DLG1001 DIALOGEX 0,0,170,72 CAPTION "Simple Dialog Box Program" FONT 8,"MS Sans Serif" STYLE 0x10cc0000 EXSTYLE 0x00000000 BEGIN CONTROL "",IDC_EDIT1002,"Edit",0x50010080,10,9,121,19,0x00000200 CONTROL "Say Hello",IDC_BUTTON1003,"Button",0x50010000,17,46,51,16,0x00000000 CONTROL "Exit",IDC_BUTTON1004,"Button",0x50010000,102,46,50,16,0x00000000 END

uRefawmfwdkUtaeeJU Dialog Box template eJUywfoufwJhuk'fawGudk a&;EdkifatmifvdkU dialogbox? editbox? button wdkUeJUywfoufwJh trnfawGeJU control ID awGudk odxm;zdkU vdkygw,f/ 'gudk resource script &JU tay:yxrqHk; 4aMumif;rSm awGUEdkifygw,f/ jyD;&if dialogbox.asm udka&G;jyD; atmufyguk'fawGudk &dkufxnfhvdkufyg/
option casemap:none include WINDOWS.INC include user32.inc include kernel32.inc includelib USER32.LIB includelib KERNEL32.LIB DlgProc proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD .data Message db "Hello World", 0 .data? hInstance HINSTANCE ? .code start: invoke GetModuleHandle, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, NULL mov hInstance, eax invoke DialogBoxParam, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, hInstance, 1001, NULL, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, addr DlgProc, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, NULL invoke ExitProcess, eax DlgProc proc hWnd: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, uMsg: UINT, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, wParam: WPARAM, lParam: LPARAM .if uMsg = = WM_COMMAND mov eax, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, wParam .if eax = = 1003 invoke SetDlgItemText, hWnd, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 1002, ADDR Message

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;


.elseif eax = = 1004 invoke SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 0, 0 .endif .elseif uMsg = = WM_CLOSE invoke EndDialog, hWnd, 0 .endif xor eax, eax Ret DlgProc EndP end start

- 49 -

yHk(6) 'Duk'fawGudk exe zdkiftjzpfajymif;vdkuf&if yHk(7)twdkif; awGU&rSmyg/

yHk(7) (12) Keygen y&dk*&rf a&;om;jcif; 'Doifcef;pmuawmh cracker awGtwGuf tvGefta&;MuD;ygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh cracker awG twGuf keygen [m r&Sdrjzpf toHk;vdkvdkUyg/ Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen &SdrSom rdrdESpfouf&m oHk;pGJoltrnfeJUoufqdkifwJh registration uk'fudk xkwfay;EdkifvdkUyg/ erlem keygen tcsdKUudk Munfhyg/ yHk(8)/

yHk(8) aumif;jyD? keygen udk pa&;MunfhvdkufMu&atmif/ WinAsm Studio udkzGifhvdkufjyD; atmufygyHktwdkif; jrif&atmif vkyfvdkufyg/ yHk(9)/ Edit control ESpfck? static text ESpfck? button oHk;ck &Sd&ygr,f/

yHk(9)

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 50 -

Static text ESpfckudk SS_CENTERIMAGE vdkU ajymif;ay;jyD; Serial editbox udk ES_READONLY vdkU ajymif;yg/ Dialogbox udkawmh DS_CENTER vdkU ajymif;jyD; keygen.rc udk odr; Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen qnf;yg/ jyD;&ifawmh keygen.asm rSm uk'fawGudk atmufygtwdkif; &dkufxnfhyg/ Main body rSm &dkufxnfh&rSm

uawmh -0001
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 .386 .model flat, stdcall option casemap:none include windows.inc include kernel32.inc include user32.inc includelib kernel32.lib includelib user32.lib DlgProc proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD .data? hInstance HINSTANCE ? NameBuffer db 32 dup(?) SerialBuffer db 32 dup(?) .const IDD_KEYGEN equ 1001 IDC_NAME equ 1002 IDC_SERIAL equ 1003 IDC_GENERATE equ 1004 IDC_COPY equ 1005 IDC_EXIT equ 1006 ARIcon equ 2001 .code start: invoke GetModuleHandle, NULL mov hInstance, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, eax invoke DialogBoxParam, hInstance, IDD_KEYGEN, NULL, addr DlgProc, NULL invoke ExitProcess, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, eax

yHk(10) 'Dhaemuf uyfvdkufvmrSmuawmh Dialog procedure yJjzpfygw,f/


0033 0034 0035 0036 0037 0038 00399 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 DlgProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM .if uMsg == WM_INITDIALOG invoke LoadIcon, hInstance, ARIcon invoke SendMessage, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, hWnd, WM_SETICON, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 1, eax invoke GetDlgItem, hWnd, IDC_NAME invoke SetFocus, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, eax .elseif uMsg == WM_COMMAND mov eax, wParam .if eax == IDC_GENERATE invoke GetDlgItemText, hWnd, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, IDC_NAME, addr NameBuffer, 32 call Generate invoke SetDlgItemText, hWnd, IDC_SERIAL, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, addr SerialBuffer .elseif eax == IDC_COPY 4U WMA MP3 Converter 3.8.6 crack serial keygen SendDlgItemMessage, hWnd, IDC_SERIAL, EM_SETSEL, 0, 1 invoke SendDlgItemMessage, hWnd, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, IDC_SERIAL, WM_COPY, 0, 0 .elseif eax == IDC_EXIT invoke SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 0, 0 .endif .elseif uMsg == WM_CLOSE invoke EndDialog, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, hWnd, 0 .endif xor eax, eax Ret DlgProc EndP

yHk(11) jyD;&ifawmh serial number udk xkwfay;r,fh Generate procedure udk a&;&ygr,f/
0058 0059 0060 Generate proc invoke lstrlen, addr NameBuffer test eax, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, eax

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;


0061 0062 0063 0064 00655 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 jle NOINPUT Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen ecx, eax mov esi, offset NameBuffer

- 51 -

mov edi, offset SerialBuffer @@:


dec ecx mov dl, BYTE ptr [esi+ecx] mov BYTE ptr[edi], dl inc edi or ecx, ecx ja @b NOINPUT: Ret Generate EndP end start

tcef;(4) - aqmhzf0Jvf protection

- 52 protection

tcef;(4) - aqmhzf0Jvf

(oifcef;pmudk a&;om;&mwGif y&dk*&rfrmwpfa,muf tjrifjzifh a&;om;xm;jcif;om jzpfonf/ y&dk*&rfrmrsm; u if;wdkU\aqmhzf0Jvfudk rnfonfhenf;rsm;jzifh protect vkyfxm;onfudk aqG;aEG;jcif;jzpfygonf/ rnfodkU crack vkyf&rnfudk tcef;wGif vHk;0aqG;aEG;rnf r[kwfyg/) 'Dwpfcgoifcef;pmuawmh crack vkyf&mrSm rjzpfraeMuHKawGU&r,fh aqmhzf0Jvf protection taMumif; jzpfygw,f/ oifem;vnfxm;&rSmu z,f&Sm;vdkUr&wJh^z,f&Sm;zdkUrjzpfEdkifwJh protection qdkwm r&Sdao;bl;qdkwJh tcsufudkyg/ (pum;csyf/ / wpfcgu rdkbdkif;aqmhzf0Jvfa&mif;csjcif; pme,fZif;&Sif;vif;yGJwpfckrSm jrefrmy&dk*&rf rmwpfa,mufu olwdkUaqmhzf0Jvfudk b,fvdkrS crack vkyfvdkUr&EdkifwJhtaMumif; &Sif;jyzl;ygw,f/ urmhtawmf qHk; cracker wpfOD;jzpfwJh Lena151 uawmh b,fvdkrS crack vkyfzdkUrjzpfEdkifwJh aqmhzf0Jvfwpfckudk ola&;zl; aMumif;? 'gayr,fh oludk,fwdkifyif jyefjyD; crack vkyfEdkifaMumif; 0efcHcJhzl;ygw,f)/ 'Dtcef;rSm oHk;EHI;r,fh protection qdkwm pack vkyfjyD; protect vkyfwmudk ajymcsifwm r[kwfygbl;/ (pack vkyfjyD; protect vkyfwJhenf;udkawmh ]Packer (Protector) rsm;} tcef;a&mufrS aqG;aEG;rSm jzpfygw,f/) 0g&ifhy&dk*&rfrmawGuvGJvdkU usefy&dk*&rfrm awmfawmfrsm;rsm;[m olwdkU&JU aqmhzf0JvfawGudk protection vkyf xm;&mrSm tm;enf;rI? csdKU,Gif;csufav;awG &SdMuygw,f/ Protection udk rSefuefpGm a&;om;jcif; rjyKcJhEdkif&if olwdkU&JUy&dk*&rfawGrSm jyoemay:vmrSm aMumufwJhtwGuf protection ydkif;ukd cufcJeufeJatmif ra&;Muygbl;/ (Oyrm - My Driver 3.11 qdk&if registration uk'fudk rSefuefpGm &dkufxnfhayr,fhvJ registration vkyfaqmif csuf[m cPom atmifjrifygw,f/ 0,foHk;oludk,fwdkifyif tMudrfMudrf register vkyfae&ygw,f/) 'gaMumifhrdkU olwdkU&JU y&dk*&rfawGudk vG,fulpGmyif protect vkyfxm;jyD; tcsdKUqdk protection rvkyfxm;oavmuf &Sdygw,f/ (jrefrmEdkifiHu aqmhzf0JvfawGrSmqdk protect vkyfxm;wm vufcsdK;a&wGufvdkU&ygw,f/)
Protection trsdK;tpm;awGtaMumif; odrSom crack vkyfwm vG,fulatmifjrifrSmyg/ EdkifiHwumrSm y&dk*&rfrmawG t"dutoHk;jyKaeMuwJh aqmhzf0Jvf protection trsdK;tpm; 4rsdK;&Sdygw,f/ tJ'gawGuawmh-

(1) Registration number rsm;toHk;jyKjcif; (2) tcsdef? tMudrfuefUowfcsufxm;jcif; (3) Key zdkifrsm; toHk;jyKjcif; (4) Hardware foxit editor Archives - Patch Cracks (Dongle) rsm;toHk;jyKjcif; Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen (1) Registration number rsm;toHk;jyKjcif;
Registration number rsm;toHk;jyKjcif;eJU ywfoufjyD; (5)rsdK; xyfjyD;cGJjcm;Edkifygw,f/

(1.1) Registration number tm; rlaoxm;jcif;? (1.2) Registration number onf xnfhoGif;aoma'wmay:rlwnf ajymif;vJjcif;? (1.3) Registration number onf oHk;pGJol\ uGefysLwmay:rlwnf ajymif;vJjcif;? (1.4) Registration number udk Visual Basic odkUr[kwf Delphi y&dk*&rfrsm;jzifh jyKvkyfMujcif;? (1.5) Registration number udk tGefvdkif;wGif ppfaq;jcif;wdkU jzpfygw,f/ (1.1) Registration number tm; rlaoxm;jcif;? 'Denf;udktoHk;jyKxm;wJh y&dk*&rfqdk&if oHk;pGJolwpfOD;[m registration number udk &dkufxnfhzdkU Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen w,f/ Registration number udk rlaoxm;wmaMumifh cracking vkyfwJholwpfa,muf[m registration number udk debug vkyfjyD; tvG,fwul &SmazGawGU&SdEdkifygw,f/ yHk(1)/

yHk(1)

tcef;(4) - aqmhzf0Jvf protection

- 53 -

'Denf;udktoHk;jyKjcif;&JU tusdK;aus;Zl;wpfckuawmh tjcm;enf;awGudk toHk;jyKwmxufpm&if xnfhvdkuf wJha'wmawGudk memory rSm rodrf;qnf;bJ tjcm;enf;awGeJU XOR vkyfjcif; (odkUr[kwf) jyefvnfwGufcsuf jcif; jyKvkyfygvdrfhr,f/ rSefuefwJh registration number udk Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen &&SdvmwJh&v'fawGudk jyefvnfEdIif;,SOfygvdrfhr,f/ wu,fawmh registration number rSefudk &v'fawGuae jyefvnf&&SdzdkY cufcJ atmifjyKvkyfjcif;jzifh oifhtaeeJU cracker awG em;vnfzdkYrvG,fulwJh &IyfaxG;vSwJh wGufcsufrIawGudk ydkrdkjyKvkyf &ygr,f/ (1.2) Registration number onf xnfhoGif;aoma'wmay:rlwnf ajymif;vJjcif;? 'Denf;uawmh rMumcP toHk;jyKavh&SdMuwJhenf;yg/ 'Denf;rSmawmh registration number udk r&dkuf xnfhcif trnf (odkY) ukrPDtrnf (odkU) tjcm;tcsuftvufawGudk t&ifjznfh&rSmyg/ jznfhoGif;vdkufwJh a'wm awGay:rlwnfjyD; registration number uajymif;vJaerSmyg/ yHk(2)/

yHk(2) y&dk*&rfrm[m ydktawGUtMuHK? t&nftcsif;&Sdav cracker awGtwGuf protection udk zsufqD;zdkY ydkrdkcufcJatmif vkyfEdkifavygyJ/ bmyJjzpfjzpf b,fvdk&IyfaxG;wJh wGufcsufrIenf;pepfawGoHk;oHk; cracker awG taeeJYuawmh rSefuefwJh registration number udk&&SdzdkU y&dk*&rfuk'fawGudk aemufa,mifcHMuOD;rSmygyJ/ (1.3) Registration number onf oHk;pGJol\ uGefysLwmay:rlwnf ajymif;vJjcif;? 'Denf;uawmh cracker awGtwGuf rtDromjzpfapwJh trsdK;tpm;yg/ *&krxm;wJh cracker qdk&if aMumifawmifaMumifoGm;Edkifavmufygw,f/ bmvdkYvJqdkawmh olwdkU[m olwdkUuGefysLwmrSm b,fvdkyJ register vkyfvkyf vkyfvdkYr&vdkUyg/ bmaMumifhvJqdkawmh registration number [m (Oyrm - hard drive &JY serial number ay:rlwnfjyD;) ajymif;vJaevdkYyg/ yHk(3)/ (ta&;tMuD;qHk;u registration number udk ppfaq;wJh routine udk owdxm;jyD; azsmufxm;zdkYyg/ wu,fvdkY routine udk awGYoGm;vdkU&Sd&if vG,fvifhwul rlaoeHygwf ajymif;jyD; y&dk*&rfudk b,fpufrSmrqdk wlnDwJh registration number eJU register vkyfEdkifvdkYyg/)

yHk(3) (1.4) Registration number udk Visual basic odkUr[kwf Delphi y&dk*&rfrsm;jzifh jyKvkyfMujcif;
Visual Basic (VB) rSma&;xm;wJh registration number udk crack vkyf&wm[m rvG,fulvSygbl;/ bmvdkUvJqdkawmh y&dk*&rf bmompum;udk,fwdkifudku high level jzpfaevdkUygyJ/ uRefawmfwdkUtaeeJU crack vkyfzdkUtwGuf debugger (disassembler) awGudk oHk;&wmjzpfwJhtwGuf high level jzpfvmavav debugger u assembly uk'ftjzpfajymif;ay;&wm cufavavygyJ/ 'gaMumifh VB eJUa&;xm;wJh y&dk*&rfawG

tcef;(4) - aqmhzf0Jvf protection

- 54 -

udk debugger awGu bmomjyefay;jyD; xGufvmwJh assembly uk'f[m vlopfwef; cracker awG em;vnfzdkU cufcJvSygw,f/
VB y&dk*&rfawGudk 'Dvdktkyfpk (3)pk cGJjcm;Edkifygw,f/

(1.4.1) VB4? (1.4.2) VB5 ESifhtxuf? (1.4.3) VB5 ESifhtxuf? (packed code (p-code) tjzpf compile vkyfxm;aom) (1.4.1) VB4 oHk;pGJolawmfawmfrsm;rsm;twGuf rodomvSayr,fh VB4 [m y&dk*&rfawGxJrSmawmh pdwfcs&rI tvGef enf;ygw,f/ tawGUtMuHK&SdwJh cracker taeeJUuawmh registration number udk 5rdepftwGif; &SmawGU Edkifygw,f/ yHk(4)/ bmaMumifhvJqdkawmh VB4 y&dk*&rfawG[m rsm;aomtm;jzifh &dkufoGif;vdkufwJh registration number eJU MudKwifowfrSwfxm;wJh registration number udk EdIif;,SOfzdkU vb40016.dll (odkU) vb40032.dll zdkifudk toHk;jyKvdkUyg/

yHk(4) (1.4.2) VB5 ESifhtxuf


VB5 eJU umuG,fxm;wJh y&dk*&rfudk crack vkyf&wm[m VB4 eJUEdIif;,SOf&if tawmfav;ydkcufvmyg w,f/ Cracker awmfawmfrsm;rsm;[m VB5 udk debugger awGeJU debug vkyfzdkU odyfjyD;pdwfrygMuygbl;/


Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]

Cracker Guide 2.2

]Cracker vrf;nTef} trnf&aom pmtkyfudk cracking (reverse engineering) ESifhywfoufjyD; tuRrf;w0if r&Sdao;aom 0goem&Sifrsm;twGuf &nf&G,fjyD; xkwfa0jcif;jzpfygonf/ Reverse engineering \ bmomcGJwpfckjzpfaom cracking ynm&yfonf tvGefyifeufeJ us,fjyefUvSonfhtwGuf avhvmp&m t aMumif;t&mrsm; vGefpGmrsm;jym;vSygonf/ xdkUaMumifh pmtkyfwGif cracking udk pwifavhvmaomolrsm; od oifhodxkdufaom tajccHtcsufrsm;udkom OD;pm;ay; &Sif;jyxm;ygonf/
Cracking ynm&yfonf uRefawmfwdkYEkdifiHwGif acwfpm;jcif; r&SdvSao;yg/ tb,fhaMumifhqdkaomf jynf wGif;wGif y&dk*&rfa&;om;jcif; twwfynmonfyif wGifus,frIr&Sdjcif;aMumifhjzpfonf/ Cracking onf y&dk*&rf

a&;om;jcif;ESifh qefUusifzufjzpfonfhtjyif y&dk*&rfa&;om;jcif; oabmw&m;udk em;vnfEdkifrSom avhvmEdkif aom ynm&yfjzpfjcif;aMumifhwpfaMumif;? tvkyftudkiftcGifhtvrf; &&Sd&efvG,fulaom uGefysLwmbmom&yfrsm; udkom avhvmvdkufpm;Mujcif;aMumihfwpfaMumif;? pirate version aqmhzf0Jvfrsm;udk aps;EIef;csdKompGmjzifh vG,f vifhwul 0,f,l&&SdEdkifjcif;aMumifhwpfaMumif; cracking ynm&yfudk avhvmrIenf;yg;cJhMuonf/ ,aeU tdkifwDavmuudk MunfhrnfqdkvQif aqmhzf0Jvfrsm; yvlysH xGufay:vmMuonfudk awGU&ayrnf/ xdkUtwl y&dk*&rfoHk;pGJol awmfawmfrsm;rsm;onfvnf; aqmhzf0Jvfxkwfvkyfolrsm;tay: tvGeftrif; ,HkMunf tm;xm;aeMuonfudk awGUjrifae&ygonf/ xkwfvkyfolrsm;udk,fwdkifuyif y&dk*&rfrm (developer) rsm;\ uk'f wdkif;udk rppfaq;EdkifaomaMumifhvnf;aumif;? a&;om;aom y&kd*&rfrmrsm;\ r&dk;om;rIrsm;aMumifhvnf;aumif;? malicious uk'frsm; a&;om;xnfhoGif;olrsm;aMumifhvnf;aumif; aps;uGufwGif&Sdaom y&dk*&rfrsm;tm; ,HkMunf vufcHEdkif&ef cJ,Of;vmayonf/ aemufxyfjyemwpfckrSm uRefawmfwdkUEdkifiHwGif aqmhzf0Jvftawmfrsm;rsm;udk 0,froHk;Edkifjcif;jzpfonf/ Warez zdk&rfrsm;rSvnf; uRefawmfwdkUvdktyfaom aqmhzf0Jvfwdkif;\ serial udk share ray;Edkifyg/ trSeftwdkif; 0efcH&vQif cracking ynm&yfudk w&m;0ifa&;om;azmfjycGifhr&Sdyg/ xdkUaMumifh cracking ESifhywfoufaom pmtkyfrsm;udk pmtkyfwdkufwGifjzpfap? tGefvdkif;wGifjzpfap 0,f,lEdkifjcif; vHk;0r&Sdyg/ odkUaomf vnf; cracking ynm&yfonf t&Sdeft[kefjrifhpGm us,fjyefUvsuf&Sdygonf/ om"ujy&vQif ta&SUawmiftm&S EdkifiHwpfckjzpfaom AD,uferfEdkifiHonfyif cracking ynm&yfwGif EdkifiHwumESifh &ifabmifwef;aeygonf/ xdk tcsdefwGif uRefawmfwdkUEdkifiH olrsm;a&;om;xm;aom patch zdkifrsm;udkyif aumif;aumif;toHk;rcswwfao; aomolrsm; trsm;tjym; &Sdaeygao;onf/ pmtkyfu pmzwfolwdkUudk rsufpdyi G fh? em;yGifhjzpfaprnf[k ,HkMunf ygonf/ pmtkyfxGuf&Sdjcif;tay: tcsdKUu MudKqdkouJhodkU tcsdKUu tjrifMunfvifjcif;r&Sdyg/ tjrifrMunfvif oltrsm;pkrSm vuf&SdtcsdefwGif aqmhzf0Jvfrsm;a&mif;csvQuf&Sdaom developer rsm;jzpfygonf/ pmtkyfwGif azmfjy xm;onfh oifcef;pmtrsm;pkrSm EdkifiHwumwGif vuf&Sda&mif;csvQuf&Sdaom aqmhzf0Jvfrsm;\ tm;enf;csufrsm;rS wqifh aqmhzf0Jvfrsm;udk tcrJhoHk;pGJEdkifyHkrsm; jzpfygonf/ jynfwGif;jzpfaqmhzf0Jvfrsm;taMumif;udk pmtkyfwGif wpfvHk;wpfyg'rQ aqG;aEG;xm;jcif;rjyKonfhtwGuf if;wdkU\tusdK;pD;yGm;udk vHk;vHk;MuD;rxdcdkuf[k ,HkMunfyg onf/ (jynfwGif;jzpf aqmhzf0Jvfrsm;ESifhywfoufjyD; rnfonfhtcgrQ crack vkyfjyrnfr[kwfyg/ pmtkyfudk a&;om;onfjzpfap? ra&;om;onfjzpfap xdkaqmhzf0Jvfrsm; crack vkyfjcif;cHae&rnfomjzpfonf/) pmtkyfudk zwf&IjyD;jzpfay:vmaom aumif;arG? qdk;arGtm;vHk;wdkUonf pmzwfolrsm;\ cH,lcsufoufoufrQomjzpfygonf/
Cracking udk avhvmjcif;jzifh wpfpHkwpf&mrQ tusdK;r,kwfEdkif[k ,HkMunfygonf/ yxrqHk;tcsuftae jzifh malware jyemjzpfygonf/ ,aeUvli,fy&dk*&rfrmtcsdKUonf Adkif;&yfpfESifh x&dk*sefzefwD;jcif;? aqmhzf0Jvf rsm;wGif malicious uk'frsm;xnfhoGif;jcif;jzifh rormrIrsm;udk usL;vGefvQuf&Sdygonf/ Cracking ynm&yfudk

wwfajrmufxm;vQif Adkif;&yfpfESifh x&dk*sefwdkU\ oabmobm0? tvkyfvkyfyHkwdkUudkavhvmEdkifjyD; aqmhzf0Jvfrsm;rS


malicious uk'frsm;udkz,f&Sm;jcif;jzifh xdkjyemrsm;udk &mEIef;jynfh ajz&Sif;ay;Edkifygonf/ 'kwd,jyemwpfck rSm y&dk*&rftvkyfvkyfaepOf error wufonhfjyem jzpfygonf/ MuD;rm;vSaomaqmhzf0Jvfrsm;wGif bug rsm;udk tvG,fwul &SmazGawGU&SdEdkifrnfr[kwfyg/ xdk bug rsm;udk exception rsm;&Smjcif;jzihfjzpfap? offset udk&Smjzpf ap cracking ynm&yfu vG,fvifhwul ajz&Sif;Edkifygonf/ wwd,tm;omcsufwpfckrSm rdrdra&;wwfao;aom aqmhzf0Jvfwpfckudk a&;om;vdkygu a&;jyD;om;aqmhzf0Jvfwpfckudk crack vkyfjcif;jzifh xdkaqmhzf0Jvf\ a&;om;yHk?

a&;om;enf;udk Munfh&IEdkifjcif;jzpfonf/ enf;tm;jzifh rdrd\ y&dk*&rfa&;om;jcif;pGrf;&nf wdk;wufvmap&ef cracking u ulnDay;Edkifygonf/ aemufwpfcsufrSm crack vkyfjcif;tqifhqifhudk em;vnfwwfuRrf;oGm;ygu rdrd\aqmhzf0Jvfudk tjcm;olrsm; crack rvkyfEdkifap&ef wm;qD;Edkifjcif;jzpfygonf/ ae&mwGif ajymMum;vdkonfrSm cracking udkavhvm&eftwGuf pmzwfolonf y&dk*&rfbmompum; ESifhywfouf C (odkU) Assembly wGif tuRrf;w0if&Sdjcif;? odkUwnf;r[kwf tjcm;y&dk*&rfbmompum; wpfck ckwGif uRrf;usifpGm wwfajrmufjyD;jzpf&ygrnf/ (C ESifh Assembly bmompum;wdkUudk pmtkyfwGif wpfyg wnf; xnfhoGif;&Sif;jyxm;ygonf/) odkUqdk&jcif;rSm C ESifh Assembly wdkUonf low-level y&dk*&rfbmom pum;rsm;jzpfjyD; tjcm;bmompum;rsm;rSm high-level rsm;jzpfMujzpfonf/

xyfrH tMuHjyKvdkonfrSm "gwfyHkrsm;^&kyy f Hkrsm;udk Munfvifjywfom;pGm Munfh&IvdkvQif Acrobat reader rS "gwfyHkrsm;udk Microsoft Paint odkUul;wifjyD; Munfh&I&efjzpfjyD;? pmom;rsm;udk zwf&I&mwGif Acrobat reader \ 125% view (odkU) xdkxufydkaom &mcdkifEIef;jzifh zwf&I&efjzpfygonf/ odkUrSom &kyfyHkrsm;onf Munf vif&Sif;vif;jyD; pmom;rsm;onf jywfom;aeygvdhrfrnf/ pmtkyfudk zwf&I&ef Acrobat reader \ Version onf tedrfhqHk; 8.0 jzpf&ygrnf/ pmtkyfudk xkwfa0&mwGif Version tjrJwrf;ajymif;vJrI &Sdaeygonf/ Version jrifhvmonfESifhtrQ trSm;rsm; ydkrdkenf;yg;vmjyD; xyfavmif;jznfhpGufcsufrsm;? yg0ifonfhtcef;rsm;vnf; ydkrdkrsm;jym;vmygonf/ Oy rmajym&vQif Version 1.0 wGif tcef;(12)cef;omyg&Sdaomfvnf; ,ck Version 2.2 wGif tcef;(45)cef; txd wdk;csJUyg0ifvmjyDjzpfygonf/ tcef;tcsdKUwGifvnf; xyfavmif;jznfhpGufcsufrsm; xnfhoGif;xm;onfhtwGuf o wdjyK jyefvnfzwf&Iapvdkygonf/ Oyrmqdk&vQif Version 1.2 wGif ]tcef;(12) - Packer (Protector) rsm;} tcef; Fish Packer taMumif;udk topfxnfhoGif;aqG;aEG;xm;ygonf/ uRefawmf cracking udkpwif avhvm jzpfonfrSm 2008ckESpfwGifrSjzpfjyD; cracking udkavhvm&if; ]Cracker vrf;nTef} pmtkyfrsm;udk a&;om;cJhonfht wGuf tapmydkif;xGuf&Sdonfh version rsm;wGif tm;enf;csufrsm;pGm&Sdygonf/ vlopfwef; cracker rsm;udk ae&mrS tMuHjyKvdkonfh tcsufwpfcsuf&Sdygonf/ oifhtaeESifh pmtkyfrS tcef;rsm;udk tpOfvdkufzwfp&mrvdkyg/ wpfvHk;rusef em;vnfatmifzwfp&mrvdkyg/ tcef;(1?2)wdkUudk aus nufatmifzwfyg/ tcef;(3?5)wdkUudk tMurf;zsif;zwfyg/ tcef;(4?6)wdkUudk em;vnfatmifzwfyg/ tcef;(7?8) wdkUudk acwrzwfbJxm;yg/ tcef;(9)udk tvGwf&atmifvkyfyg? avhusifhyg/ tcef;(9)udk vHk;0em;vnfoGm;vQif tcef;(10?12)wdkUudk qufvufavhusifhyg/ xdktcg tcsdefwdktwGif; cracking ESifhywfouf tajccH vHkavmuf oGm;jyDjzpfygonf/ xdkUaemuf useftcef;rsm;udk oifESpfoufovdk avhvmEdkifjyDjzpfygonf/ vlopfwef; cracker rsm;twGuf rjzpfrae zwf&Ioifhaom tjcm;oifcef;pmrsm;rSm Lena151 a&;om;aom Reversing Tutorials (1-40) jzpfygonf/ oifcef;pmrsm;rSty usefoifcef;pm awmfawmfrsm;rsm;onf vlopfwef; cracker rsm;t wGuf cracking tajccH&&Sd&ef tvSrf;a0;aeygvdrhfrnf/ pmtkyfa&;om;jcif;ESifhywfouf tenf;i,f&Sif;jyvdkygonf/ pmzwfoltcsdKUu oifcef;pmtm;vHk;udk uRefawmfa&;om;xm;onf[kxifaeygonf/ pmtkyf&Sd tcef;trsm;pkudk wdkuf&dkufbmomjyefygonf/ odkUaomf Lena151 \ oifcef;pmrsm;ukd bmomjyef&mwGif emrfpm;rsm;udk ajymif;oHk;xm;ygonf/ tb,faMumifhqdkaomf Lena151 onf trsdK;orD;wpfOD; jzpfaeaomaMumifhjzpfonf/ tcsdKUudkrl wdkuf&dkufbmomjyefvQif pmzwfolrsm; em;vnfEdkif&efcufaomaMumifh qDavsmfatmifbmomjyefygonf/ rvdktyfonfhtydkif;rsm;? ta&;rMuD;onfhtydkif; rsm;? (AD,uferfbmompum;udk Google rSwqifhbmomjyefxm;aom) bmomjyef&cufonfh tydkif;rsm;udkrl bmomjyefjcif; r&Sdyg/ pmtkyfwGif yg0ifaomtcef;tm;vHk;udk bmomjyefjcif; r&Sdyg/ tcsdKUrSm uRefawmfudk,fwdkif a&;om;xm;jcif;jzpfygonf/ (Oyrm tajccH C bmompum;? Olly Debug Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen xdkUaMumifh xdkoifcef; pmrsm;ESifhywfoufaom usLwdk&D&,frsm;udk tGefvdkif;wGif &SmazGawGU&SdEdkifrnfr[kwfyg/ &nfnTef;udk;um;aom pm tkyfpmwrf;rsm;pm&if;udkvnf; pmtkyf\aemufqufwGJwGif azmfjyxm;ygonf/ t&Iyft&Sif;jyemrsm; jzpfrnfpdk; aomaMumifh jrefrmrsm;a&;om;xm;aom rnfonfhpmtkyfpmwrf;udkrQ ul;,ludk;um;xm;jcif; r&SdaMumif; ae&m rS ajymMum;vdkygonf/ t&dk;om;qHk; 0efcH&vQif pma&;oludk,fwdkifyif cracking ESifhywfoufvQif pwifavhvmoltqifhxuf ausmfvGef&HkrQomjzpf pmtkyfonf Beginner-to-Beginner Guide rQom jzpfygaMumif;ESifh trSm;rsm;awGU&Sd ygu em;vnfcGifhvTwfapvdkygaMumif; . pmtkyfrsufESmzHk;ESifh uPPP patch zdkif frame rsm;udk a&;qGJay;aom ZMA? ]Armadillo Developer rsm;ESifhtifwmAsL;} ESifh ]ARTeam rS Nilrem ESifhtifwmAsL;} udkbmomjyefay;cJhaom wannar ESifh Myanmar Cracking Team (http://www.mmcrackingteam.org) qdkufwGif ydkYpfrsm; ulnDa&;om;wifay;vQuf&Sdaom mrzingyi007? qdkufudkyl;wGJwnfaxmifol thandana ESifh Myanmar Cracking Team refbmrsm; tm;vHk;udk txl;yif aus;Zl;wif&SdygaMumif; ae&mrS ajymMum;vdkygonf/ {NyD 4? 2012/
rhythm (Myanmar Cracking Team)

pmtkyfjzifh uG,fvGefolrdbESpfyg;jzpfaom AdkvfMuD;vSydk(jidrf;)ESifha':tkef;wifwdkUtm; uefawmhtyfygonf/

rmwdum
pum;rdwfquf tcef;(1) tcef;(2) tcef;(3) tcef;(4) tcef;(5) tcef;(6) tcef;(7) tcef;(8) tcef;(9)
Cracker rsm;odxm;oifhaomtcsufrsm;

pmrsufESm 3 7 10 28 52 59 65 73 88 122 136 157 162 174 182 207 229 258 266 282 311 317 325 348 365 388 415 416 417 418 425 437 438 494 495 496 497

tajccH C bmompum; tajccH Assembly bmompum; aqmhzf0Jvf protection


Cracker wpfOD;twGufvdktyfaom tool rsm; Olly Debugger rdwfquf IDA Pro Advanced 5.2 rdwfquf PE Header Teleport Pro 1.61 y&dk*&rfESifh yxrqHk;tMudrf crack vkyfjcif;

tcef;(10) Patch vkyfjcif; (Beginner/Intermediate/Advanced) tcef;(11) uPPP jzifh patch zdkif zefwD;jcif; tcef;(12) Cracker rsm; owdxm;oifhaom Windows API rsm; tcef;(13) y&dk*&rf\ resource rsm;udk toHk;jyK crack vkyfjcif; tcef;(14) Packer (Protector) rsm; tcef;(15) IAT ESifh API Redirection tcef;(16) Visual Basic jzifh a&;om;xm;aom y&dk*&rfrsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(17) Delphi jzifh a&;om;xm;aom y&dk*&rfrsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(18) Java jzifh a&;om;xm;aom y&dk*&rfrsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(19) Visual Dot.net jzifh a&;om;xm;aom y&dk*&rfrsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(20) Tourists bus simulator [March 2019] crack serial keygen application rsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(21) Loader oDtkd&DESifh patch Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen tcef;(22) Crypto uk'frsm;udk avhvmjcif; tcef;(23) Polymorphic uk'frsm;udk avhvmjcif; tcef;(24) Registration number udk tGefvdkif;wGif ppfaq;jcif;tm; z,f&Sm;jcif; tcef;(25) Themida tm;avhvmjcif; tcef;(26) CRC qdkonfrSm tcef;(27) Thread rsm;pGm&Sdaom application rsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(28) CD-ROM protection taMumif;odaumif;p&mrsm; tcef;(29) Flashy x&dk*sefESifh Windows Registry tcef;(30) Olly Debug Script tcef;(31) Wrapper toHk;jyKxm;onfh aqmhzf0Jvfrsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(32) Armadillo tm; avhvmjcif; tcef;(33) POPCAP? BigFish? TryMedia? Oberon *drf;rsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(34) Virtualization rdwfquf tcef;(35) WinLicense zdkifrsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(36) Kernel mode wGif tvkyfvkyfonfh y&dk*&rfrsm;udk crack vkyfjcif;

tcef;(37) Serial fisher udk b,fvdk zefwD;rvJ tcef;(38) udk,fydkif loader a&;Mu&atmif tcef;(39) Obfuscation ESifh Deobfuscation tcef;(40) Inline patch vkyfjcif; tcef;(41) tqifhjrifh keygen rsm;udk zefwD;jcif; tcef;(42) 64-bit y&dk*&rfrsm;udk crack vkyfjcif; tcef;(43) Developer rsm;\ anti-cracking vQdKU0Sufcsuf tcef;(44) Anti-unpacking enf;vrf;rsm; tcef;(45) Armadillo developer rsm;ESifh tifwmAsL; tcef;(46) ARTeam wnfaxmifol Nilrem ESifh tifwmAsL;
Cracking qdkif&ma0g[m&rsm; Cracking qdkif&m tifwmeuf 0ufbfqdkufrsm; References

498 499 500 501 506 507 508 509 527 532 535 545 548

rSwfcsuf/

/ tjyma&mifjzihfjyxm;aomtcef;rsm; a&;om; rjyD;ao;yg/

tcef;(1) - Cracker rsm; odxm;oifhaom tcsufrsm;

-7-

tcef;(1) -

Cracker

rsm; odxm;oifhaom tcsufrsm;

'D ]Cracker vrf;nTef} pmtkyfrSm uRefawmfhtaeeJU yxrqHk; &Sif;jycsifwmu cracker trnfcHxm;wJh uRefawmfwkdU[m b,fvdkvlrsdK;awGvJ? bmaMumifh crack wJhtvkyfudk uRefawmfwdkU vkyfaeMuwmvJqdkwJh ar;cGef; awG jzpfygw,f/ Cracker ppfppfwpfa,muf&JU vkyfief;wm0efawGuawmh y&dk*&rfawG b,fvdktvkyfvkyfovJ? toHk;trsm;qHk; protection trsdK;tpm;awGubmawGvJqdkwmudk avhvmwmjzpfjyD; uk'fawGudk b,fvkda&;&rvJ qdkwmudk pOf;pm;qHk;jzwfwmjzpfygw,f/ wcgw&HrSmawmh emrnfMuD;csifvdkU crack MuwmjzpfjyD;? wcgw&H rSmawmh aqmhzf0JvftopfawGudk prf;oyfcsifvdkU crack Muwmjzpfygw,f/ 'Dae&mrSm jzwfajymvdkwmuawmh y&dk*&rfwpfyk'fudk crack vkyfwmeJU crack vkyfxm;wJh^vkyfjyD;om; y&dk*&rfawGudk toHk;jyKwm[m &mZ0wfrIjzpf jyD; Oya'udk csdK;azmuf&m a&mufygw,f/ (jrefrmEdkifiHtygt0if 0ifaiGenf;EdkifiHtcsdKUrSmawmh crack vkyfjyD;om; y&dk*&rfawGudk &mcdkifEIef;tjynfheD;yg; w&m;r0if oHk;pGJaeMuqJyg/) 'gaMumifhrdkU MudKuf&ifyJjzpfjzpf? aiGydkaiGvQH &Sd&ifyJjzpfjzpf aqmhzf0JvfawGudk 0,foHk;oifhygw,f/ 'grSr[kwf&ifawmh trial version awGudkom toHk;jyKyg/
Cracker wpfa,muf&JU t"duvkyfief;wm0efuawmh taMumif;t&mtopfawGudk avhvmvdkpdwf tjrJ

jzpfzdkUeJU tjcm;olawG&JUtvkyfudk tav;xm;zdkUyJjzpfygw,f/ bmaMumifh tav;xm;cdkif;&ovJqdk&if y&dk*&rfrm awG[mvnf; vlom;awGyJ jzpfMuygw,f/ (qdkvdkwmu oifhtaeeJU y&dk*&rfrmawG&JU MudK;pm;tm;xkwfrIawG uae tjrwfrxkwfcsifygeJU/)
Cracker ppfppfr[kwfwJh 'kp&dkufurmxJu cracker awGuawmh yHkrSef cracker awGvkyfaeMu tvkyfudk vkyfudkifMuayr,fh olwdkUrSm udk,fusifhw&m;eJU &nfrSef;csuf r&SdMuygbl;/ olwdkU[m olwdkUtusdK; tjrwftwGuf aqmhzf0JvfawGudk cdk;,la&mif;cszdkUom odygw,f/ 'DvdkvlrsdK;awGudk cracker vdkU rac:a0:ygbl;/ 'gaMumifhrkdU aqmhzf0Jvfwpfckudk crack vkyfEdkifwdkif; cracker rjzpfygbl;/ Cracker awGeJU developer (y&dk*&rfrm) awGMum; uGJjym;csufuawmh developer awG[m olwdkU&JU uk'fawGudk twwfEdkifqHk; vQdKU0Sufxm;MujyD; cracker awG&JU tpGrf;udkvJ avQmhwGufxm;Muygw,f/ wpfOD;eJU wpfOD;vJ ynmzvS,fcJygw,f/ Cracker awGuawmh 'Dvdkr[kwfygbl;/ olwdkU[m olwdkUawGU&Sdxm;wJh enf; ynmtopfawGudk zdk&rfawGrSm tcrJhjzefUjzL;jcif;? aqG;aEG;jcif;awGudk jyKvkyfMujyD; cracker wpfa,muf[m crack vkyfzdkU&m cufcJvSwJh aqmhzf0JvfawGukd crack vkyfjyEdkifcJh&if olUudk tjcm; cracker awGu txifMuD; av;pm;wmukdom cH,lcsifMuwmjzpfygw,f/ 'gaMumifhvJ cracking todkif;t0dkif;[m t&Sdeft[kefeJU MuD;rm;

us,fjyefUaewm jzpfygw,f/ (pum;csyf/ / 'Dae&mrSm ]y&dk*&rfrm}qdkwJh toHk;tEIef;eJUywfoufjyD; tenf;i,f aqG;aEG;vdkygw,f/ y&dk*&rf a&;om;wJholwdkif;udk y&dk*&rfrmvdkU rac:a0:ygbl;/ y&dk*&rfa&;om;jcif;udk ESpfq,feJUcsDjyD; wpdkufrwfrwfvkyf vmolawG? y&dk*&rfa&;om;jcif;udk ]xHk;vdkacs? a&vdkaeSmuf} uRrf;usifolawGudkom y&dk*&rfrmvdkU ac:a0:wmjzpf ygw,f/ 'ghjyif ]cracker} qdkwJh toHk;tEIef;udkvJ em;vnfrIvGJaewmawGU&ygw,f/ Windows XP ray:cif wkef;u olwpfyg;&JU OS xJudk w&m;r0if0ifa&mufwJh? tcsuftvufawGcdk;,lwJh hacker tao;pm;awGudk cracker vdkUac:a0:Muygw,f/ 'DaeUacwfrSmawmh cracker qdkwJhtoHk;tEIef;[m aqmzhf0Jvf protection awGudk z,f&Sm;jcif;eJUywfoufjyD; txl;jyKavhvmwJholawG? reverse engineer awGudkom &nfnTef;ygw,f/) aqmhzf0JvfawGudk bmaMumifh crack vkyfMuovJqdkwmuawmh crack vkyfjcif;tm;jzifh y&dk*&rfawG&JU tvkyfvkyfyHk? uGefysLwmwpfvHk;&JU tvkyfvkyfyHk? y&dkqufqm&JU twGif;ydkif;pepfeJU vlawG&JU pOf;pm;awG;ac:yHkawG udk tao;pdwfodvmygw,f/ taMumif;trsdK;rsdK;aMumifh cracking avmuuae pGefUcGmcJhr,fqdk&ifawmif t&if u oifodxm;wmeJU tckoifodxm;wmawGudk EdIif;,SOfMunfhvdkufyg/ todcsif; tvGefuGmjcm;aewm owdjyKrd ygvdrfhr,f/ vlawG&JUtjrifrSmawmh crack vkyfwm[m w&m;r0ifbl;vdkU xifaeygw,f/ 'Dtjrif[m rSm;aeyg w,f/ y&dk*&rfwpfckudk b,fvdka&;xm;ovJqdkwmudk avhvm&HkoufoufomjzpfjyD;? crack vkyfxm;jyD;om; aqmhzf0Jvfudk jzefUjzL;zdkU (tcrJhjzefUjzL;jcif;tygt0if) rMudK;pm;cJh&if? crack vkyfxm;jyD;om; aqmhzf0Jvfudk roHk; pGJcJh&ifawmh &mZ0wfrIrajrmufygbl;/ Oya'eJUjidpGef;jcif; r&Sdygbl;/ (rSwfcsuf/ /'Dpmtkyfa&;om;aepOf twGif;rSm awmh jrefrmEdkifiHrSm cracked aqmhzf0JvfawG jzefUjzL;a&mif;cs?oHk;pGJolawG[m Oya'eJUjidpGef;jcif; r&Sdao;ygbl;/)
Cracker aumif;wpfa,muf jzpfzdkUtwGuf atmufygtajccHpnf;rsOf;rsm;udk em;vnfxm;zdkU vdkygw,f/

(1) oifhtaeeJU aqmhzf0Jvfwdkif;udk crack vkyfvdkU&rSm r[kwfygbl;/ 'Dtcsufudkawmh trSwf&aeyg/ bmaMumifh vJqdkawmh oif[m OmPfMuD;&Sif r[kwfvdkUyg/ t&m&mudk odaezdkUqdkwm rjzpfEdkifygbl;/ (2) aqmhzf0Jvfwdkif;udk crack vkyfvdkU&ygw,f/ wpfcsdefcsdefrSmawmh aqmhzf0Jvfwdkif;[m crack vkyfvdkU &vmrSm yg/ erlemajym&r,fqdk&if ASProtect 1.3 udk awGUpwkef;u crack vkyfvdkU rjzpfEdkifbl;vdkU xifcJhMuygw,f/ wpfESpf? ESpfESpfavmufvJMumawmh vlopfwef; 0goem&Sifav;awGuawmif tvG,fwul crack vkyfEdkifvm MuwmawGU&ygw,f/ (Word to PDF Converter 3.0 aqmhzf0Jvf[m ASProtect 1.3 eJU protect vkyfxm;wm jzpfygw,f/)

tcef;(1) - Cracker rsm; odxm;oifhaom tcsufrsm;

-8-

(3) oifh&JU tawGUtMuHKA[kokwawGudk rQa0yg/ wu,fvdkU oifhtaeeJU xl;jcm;wJhvn S hfuGufav;awG awGU&SdcJh r,fqdk&if tjcm;olawGudk ajymjyyg/ usLwdk&D&,fawG? aqmif;yg;awG? crackme awG a&;om;yg/ Cracking eJU ywfoufjyD; aemifvmr,fhrsdK;qufopf cracker awGudk ulnDEdkifzdkU oifwwfEdkifoavmuf vkyfay;yg/ (4) Cracking eJU ywfoufwJh usLwdk&DawG rsm;rsm;zwfay;yg/ pnf;rsOf; (1) rSm ajymxm;ovdk uRefawmfwdkU[m taumif;qHk;awG r[kwfygbl;/ 'gayr,fh uRefawmfwdkU rodwJht&mawGudk tjcm;olawGu odaeMuygw,f/ olwdkUrodwmawGudkvJ uRefawmfwdkU odaeMuwm &Sdygw,f/ 'gaMumifh usLwdk&D&,fawGudk pOfqufrjywf zwf ay;yg/ (5) uk'fawGudk avhvmyg/ oifhtaeeJU &IyfaxG;wJhy&dk*&rfwpfyk'f[m b,fvdktvkyo f vJqdkwm? atmifjrifvmatmif cufcufcJcJ MudK;pm;xm;&wmyg/ tjcm;olawG a&;xm;wJh crack/ keygen/ serial awGudkvJ tvGJoHk;pm; rvkyfygeJU/ 'guawmh w&m;rQwrIr&Sd? roifhawmfvdkUyg/ (11) uk'fawGrsm;rsm;a&;yg/ pmrsm;rsm;zwfyg/ Crack rsm;rsm;vkyfyg/ usLwdk&D&,f rsm;rsm;a&;yg/ Cracker aumif;wpfa,muf jzpfvmygvdrfhr,f/
Cracking udk yxrqHk; pwifavhvmawmhr,fqdk&if oifhtaeeJU y&kd*&rfa&;om;jcif;eJU ywfoufwJh tawGUtMuHK r&SdbJeJU vHk;0(vHk;0) rjzpfEdkifygbl;/ aqmhzf0Jvfawmfawmfrsm;rsm;udk Visual Serato sample fl studio Archives Borland Delphi eJU Dot.net y&dk*&rfbmompum;awGeJU a&;om;xm;wm jzpfygw,f/ ('Dbmompum;awGeJU a&;om;

xm;wmjzpfwJhtwGuf oifhtaeeJU 'Dy&dk*&rfbmompum;awGudk uRrf;usifwwfajrmuf&r,fvdkU qdkvdkwmr[kwf ygbl;)/ Cracking vkyf&mrSm em;vnf&vG,fulzdkUtwGuf tultnDtay;EdkifqHk; bmompum;ESpfckuawmh C eJU Assembly wdkUyg/ C [m Assembly xufpm&if ydkrkdvG,fulwJhtwGuf C udk t&ifavhvmvdkufyg/ oifhOmPf &nfay:rlwnfjyD; tenf;qHk; 21&ufawmh Mumygvdrfhr,f/ 'DvdkavhvmjyD;rS crack vkyfzdkU MudK;pm;yg/ aemufwpf ckuawmh Assembly bmompum;yg/ Assembly vdkUajymvdkuf&if vlawmfawmfrsm;rsm;u 16-bits acwfwkef; u assembler awGudkyJ jrifjrifaewwfMuygw,f/ oifavhvm&r,fh Assembly bmompum;uawmh 32-bits Assembly bmompum;yJ jzpfygw,f/
Cracking tajccHuawmh compile vkyfxm;wJh uGefysLwm binary uk'fawG (odkU) machine uk'fawG udk avhvmzdkU jzpfygw,f/ y&dk*&rfawGudk uGefysLwmacwfOD;u vufcsnf;oufouf a&;cJhMuwmyg/ 'Dwkef;u compiler qdkwm r&Sdao;ygbl;/ y&dk*&rfa&;wJh vkyfief;pOfuvJ t&rf;&IyfaxG;jyD; t&rf;yJ trSm;rsm;vSygw,f/ 'gaMumifhrdkUvJ olwdkU[m vlom;pum;uae uGey f sLwmbmompum;tjzpf ajymif;vJay;Edkifr,fh compiler udk wDxGifcJhMuwmyg/ 'DaeUrSmawmh y&dk*&rfawG[m compile vkyfxm;wm (odkU) assemble vkyfxm;wmawG jzpfyg w,f/ 'Duk'fawGudk disassembler wpfcktoHk;jyKjyD; binary uk'ftaeeJU jyefazmf&r,fqdk&if atmufygtwdkif; awGU&rSmyg/ 100100100101010010101010010100001100111001 Binary qdkwm ESpfvDpepfjzpfjyD; 0 eJU 1 udk tajccHygw,f/ 'gayr,fh 'Dvdkazmfjywm[m zwf&I&cufcJwJh twGuf 16vDpepfjzpfwJh hexadecimal pepfudk xGifMuygw,f/ Hexadecimal pepfrSmawmh 0 uae 9 txd? A (10) uae F (15) txd yg&Sdygw,f/ HEX uk'ftcsdKUudk azmfjyvdkufygw,f/ 817D Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 10010000 (HEX) 10000001011111010000110000010000000000010000000000000000 (BIN)

tcef;(1) - Cracker rsm; odxm;oifhaom tcsufrsm;

-9-

HEX uk'fawG[m toHk;rsm;vSygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh Intel xkwf CPU awG&JU mnemonic rSmygwJh opcode awGudk HEX uk'fawGeJU azmfjyvdkUyg/ JNZ 00002A; 'Dae&mrSm JNZ mnemonic twGuf opcode [m 75h (117d) jzpfygw,f/ PUSH 0C8; 'Dae&mrSm PUSH mnemonic twGuf opcode [m 68h (104d) jzpfygw,f/ Assembly bmompum; tao;pdwfudkawmh ]tajccH Assembly bmompum;} oifcef;pmrSm zwf&I

avhvmyg/ 'DaeUacwfrSmawmh vlodtrsm;qHk;eJU toHk;trsm;qHk; operating system uawmh Microsoft Windows platform awGjzpfwJh Windows 98? Windows NT? Windows 2003? Windows XP? Windows Vista? Windows 7 pwmawG jzpfygw,f/ 'D OS awGtm;vHk;[m tajccHtm;jzifhawmh Win32 API (Application Programming Interface) udk toHk;jyKMuwmcsif; wlygw,f/ (DOS acwfwkef;uawmh uGefysLwm[mh'f0JvfawGeJU qufoG,fEdkifzdkU interrupt awGudk toHk;jyKcJh&ygw,f/) axmifeJUcsDwJh API function awG[m DLL (Dynamic Link Library) zdkifawGtaeeJU Windows rSm wcgwnf;ygvmMuygw,f/ Oyrm jy&&if kernel32.dll? GDI32.dll zdkif pwmawGyg/ Cracking vkyfr,fqdk&if 'D .dll zdkifawGeJU API function awGudk em;vnfxm;&ygr,f/ oif[m Unix/ Linux avmuu vmwmqdk&ifawmh executable zdkifawG tvkyfvkyfEdkifzdkU ELF format &Sdwm owdxm;rdrSmyg/ Windows rSmawmh PE format udk toHk;jyKygw,f/ PE udk toHk;jyKwJh zdkif trsdK;tpm;awGuawmh .exe? .dll? .ocx? .sys? .cpl? .scr zdkifawGyJ jzpfygw,f/ Cracking vkyfr,fqdk&if 'DzdkifawGtaMumif;udk twGif;usus odxm;&ygr,f/ vlopfwef; cracker awGtwGuf cracking eJUywfoufjyD; pdwf0ifpm;p&m taMumif;t&mawGuawmh protect vkyfxm;wJh shareware awGjzpfygw,f/ 'gayr,fh tqifhjrifh cracker awG pdwf0ifpm;wmuawmh PE zdkifawGudk packed/unpacked vkyfjcif;? tJ'DzdkifawGrSm function awGudk aygif;jcif;^jyKjyifjcif;? (z,f&Sm;xm;wJh) tcdk;cHxm;&wJhuk'fawGudk jyef&Smjcif;eJU cracking tool awGudk a&;om;jcif;wdkU jzpfygw,f/ 'gaMumifhrdkUvJ vlopfwef; cracker awG[m shareware awGrSmygvmwJh nag awGudk zsufjcif;? serial &Smjcif;awGudkom t"du vkyfaqmifMujyD; aqmhzf0JvfawGudk register vkyfMuygw,f/ b,fae&mrSm protect vkyfxm;w,f? b,fvdk protect vkyfxm;w,fqdkwmudk avhvmjyD; registrated version (cracked version) udkoHk;pGJMuwm olwdkU twGufawmh tMuD;rm;qHk; atmifjrifra I wGyJ jzpfygw,f/ 'DvdkrvkyfcifrSm cracker tm;vHk;[m protect vkyfxm; wJhaqmhzf0Jvf(y&dk*&rf)udk crack vkyfEdkifzdkU tenf;qHk; tool wpfckawmh oHk;&ygw,f/ 'D tool udkawmh debugger (odkU) decompiler (odkU) disassembler vdkU ac:ygw,f/
Debugger awGoHk;&wJh t"du&nf&G,fcsufuawmh y&dk*&rf tvkyfvkyfpOfrSm rdrdMudKufwJhae&mrSm cP &yfxm;jyD; uk'fawGudk jyifEdkifzdkU jzpfygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh y&dk*&rfawGudk debug vkyfcsdefrSm tvGefrsm;

jym;vSwJh uk'fawG xGufvmygw,f/ 'Duk'fwdkif;udk avhvmzdkU uRefawmfwdkUrSm tcsdefr&Sdygbl;/ 'gaMumifh vdktyf wJhae&m^ owfrSwfxm;wJhae&mrSm &yfwefUEdkifzdkU debugger udk toHk;jyK&jcif; Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen toHk;rsm;vSwJh debugger/ disassmebler Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Olly? IDA Pro eJU W32dasm wdkU jzpfygw,f/ Olly [m tcrJh oHk;pGJ vdkU&wJhaqmhzf0JvfjzpfjyD; oHk;pGJolrsm;jym;vSygw,f/ 'gaMumifhrdkU tqifhjrifh cracker awG&JU oifcef;pmydkUcscsuf awmfawmfrsm;rsm;[m Olly udk erlemxm;jyD; &Sif;jywm jzpfygw,f/ y&kd*&rfwpfckudk crack vkyfzdkU MudK;pm;awmhr,fqdk&if 'Dy&dk*&rfudk b,fbmompum;eJU a&;om;xm;wm vJqdkwmodatmif yxrqHk; MudK;pm;oifhygw,f/ 'DtwGuf PEiD (odkU) CFF explorer pwJh tool awGvdkyg w,f/ 'D tool awGeJU udk,f crack vkyfcsifwJhaqmhzf0Jvfudk b,fbmompum;eJU a&;xm;wmvJqdkwm t&ifod atmifvkyf&ygw,f/ aqmhzf0Jvfudk Visual Basic eJU a&;xm;wmqdk&ifawmh Olly tpm; VB Decompiler udk toHk;jyKwm ydkoifhawmfygw,f/ tvm;wlygyJ? Dot.net eJU a&;xm;wmqdk&if Dot.net reflector udk oHk;wm ydkjyD;oifhawmfvG,fulygw,f/ usefwJh y&dk*&rfbmompum;awGtwGufuawmh Olly eJU debug vkyfEdkifygw,f/ (wu,fvdkU y&dk*&rfawGudk pack vkyfxm;&ifawmh t&if unpack vkyfjyD;rS crack vkyf&rSmjzpfygw,f/) b,fvdk crack &rvJqdkwJhar;cGef;udk ar;cJhr,fqdk&ifawmh enf;vrf;awG trsm;MuD;&Sdw,fvdkUyJ ajym&rSm jzpfygw,f/ rwlnDwJhjyemwdkif;twGuf taumif;qHk;ajz&Sif;rIenf;vrf;udk &SmazG&wmuawmh cracker tay: rSmyJ rlwnfygw,f/ xl;cRefwJh cracker aumif;wpfa,mufjzpfzdkUtwGufuawmh tifwmeufudk tcsdefrsm;rsm; toHk;jyKay;&yg r,f/ tifwmeufuae tool topfawG? usLwdk&D&,ftopfawG download vkyfyg/ zdk&rfawG awmfawmfrsm;rsm; rSm toif;0ifyg? aqG;aEG;yg? ar;jref;yg/ aqmhzf0Jvftopfqef;awGudk crack vkyfMunfhyg/ olrsm;a&;xm;wJh usLwdk&D&,fawGudk em;vnfatmifzwfyg/ Crack vkyfxm;jyD;om;zdkifawGudkavhvmyg/ rdrdudk,fwkdif usLwdk&D&,f awG a&;om;&rSmjzpfygw,f/

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 10 -

tcef;(2) - tajccH C bmompum;


Cracker aumif;wpfa,mufjzpfzdkUtwGuf y&dk*&rfbmompum;wpfckckudk uRrf;uRrf;usifusif wwf ajrmufxm;&rSm jzpfwJhtwGuf 'Dtcef;rSm uRefawmfhtaeeJU C y&dk*&rfbmompum;udk xnfhoGif;&Sif;jyrSm jzpfygw,f/ bmaMumifh tjcm;bmompum;udk ra&G;cs,f&ygovJvdkU ar;cGef;xkwfEdkifygw,f/ C++ qdk&if ydkraumif;Edkifbl;vm;? Visual C++ qdk&if Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen oifhtaeeJU xifaumif;xifEdkifygw,f/ 'Dt ar;twGuf tajzuawmh C y&dk*&rfbmompum;[m tajccHtusqHk;eJU t&dk;t&Sif;qHk; jzpfvdkUyg/ C++ [m C bmompum;udk tvSay:t,Ofqifhatmif vkyfay;wmyJ &Sdygw,f/ tajccHtusqHk; vkyfaqmifcsufawGudk C uom vkyfaqmifaejcif;jzpfygw,f/ Visual C++ uawmh Windows udk tajccHjyD; wnfaqmufxm;wm aMumifh rvdktyfyJ uk'fawG[m&SnfaejyD; cracking udk pwifavhvmaewJh oifhtzdkU &IyfaxG;aerSm jzpfygw,f/ C &JU tjcm;y&dk*&rfbmompum;awGtay: vTrf;rdk;EdkifwJhtcsufawGuawmh operator awG pHkvifjcif;? system eJU ywfoufwJh function tpHktvifyg0ifjcif;eJU y&dk*&rfa&;om;&mwGif tvGef&dk;&Sif;jcif;? y&dk*&rfa&;om;jcif;\ tESpfom&udk azmfjyEdkifjcif;?

wdkufwGef;csifygw,f/ b,fbmom&yfudkyJ avhvmavhvm tao;pdwfodcsif&ifawmh pmtkyfrsm;rsm;zwfygvdkU tMuHjyKvdkygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh pma&;q&mawG[m wpfa,mufeJUwpfa,muf &Sif;jyyHkcsif;? awG;ac:yHk csif; rwlnDMuvdkUyg/ txl;owday;ajymMum;vdkwmu C y&dk*&rfbmompum;[m DOS udk tajcjyKjyD; wDxGifxm;wmjzpfwJh twGuf C eJU a&;vdkufwJhy&dk*&rfawG[m y&dkqufqmudk &mcdkifEIef;tjynfh tvkyfvkyfapygw,f/ 'gaMumifh Windows 98 aemufydkif;xGuf&SdwJh Windows awGeJU o[Zmw rjzpfawmhygbl;/ 'gaMumifh y&dk*&rfa&;&mrSm uRefawmfwdkUtaeeJU Turbo C 2.0 (DOS version) udk ra&G;cs,fbJ Borland C++ 5.02 (Windows version) udkyJ toHk;jyKrSmjzpfygw,f/ MudKwifowday;&wmuawmh Borland C++ 5.02 rSm y&dk*&rfa&;om; rSmjzpfwJhtwGuf C++ eJU y&dk*&rfawGa&;aew,f Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen C bmompum; oufoufeJUom y&dk*&rfawG a&;rSmjzpfygw,f/ 'gaMumifh Borland C++ 5.02 udk t&if install vkyfzdkU rarhygeJU/ jyD;&if Start menu All Programs Borland C++ 5.02 Borland C++ udk zGifhvdkufyg/ 'gqdk y&dk*&rf pwifa&;om;vdkU &ygjyD/ (1) yxrqHk; C y&dk*&rf yHk(1)rSm jyxm;wJhtwkdif; C++ compiler rSm uk'fawGudk &dkufxnfhvdkufyg/ 'Dy&dk*&rfuk'fawGudk source code vdkU ac:a0:ygw,f/

yHk(1)

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 11 -

Ctrl + F9 (Run) udk ESdyfvdkuf&ifawmh compiler u uRefawmfwdkU a&;xm;wJh source uk'fudk exe uk'ftjzpfajymif;ay;rSm jzpfygw,f/ (wu,fawmh source uk'fudk compiler u assembly uk'ftjzpfajymif; ay;jyD; assembly uk'fudk assembler u exe uk'ftjzpfajymif;vJay;wm jzpfygw,f/)

yHk(2) yHk(1)uuk'fudk run vdkuf&if yHk(2)twdkif; jrif&rSmyg/ 'Dy&dk*&rfav;[m wu,fawmh bmtvkyfrS aumif;aumif;vkyfrSm r[kwfygbl;/ uGefysLwmzefom;jyifrSm ]Welcome to Cracking World} qdkwJhpmwef;udk jyoay;&HkygyJ/ aumif;ygjyD? y&dk*&rftvkyfvkyfyHkudk tao;pdwf MunfhvdkufMu&atmif/ (1) yxrpmaMumif;u include qdkwmuawmh keyword wpfckjzpfygw,f/ uRefawmfwdkUtoHk;jyKr,fh header zdkifawGudk C:\BC5\ atmufu include qdkwJh zdk'gatmufrSm xm;&Sdr,fhtaMumif; uGefysLwmukd ajymMum;wmyg/ <stdio.h> qdkwmuawmh include zdk'gatmufu stdio qdkwJhtrnfeJU header zdkifudk toHk;jyKygr,fvdkU ajymwmyg/ (<stdio.h>tpm; "stdio.h" qdk&ifawmh C++ compiler tvkyfvkyfaewJh? wlnDwJhzdk'gatmufu stdio qdkwJhtrnfeJU header zdkifudk toHk;jyKygr,fvdkU ajymwmyg/) stdio &JU t&Snfaumufuawmh STandarD Input/Output jzpfygw,f/ 'D header zdkifawG&JU trnf[m t"dym,f&SdvSygw,f/ tcsuftvufawGudk toGif; txkwfvkyfr,fqdkwJhtaMumif; uGefysLwmudk compiler u yPmrMudKajymxm;wm jzpfygw,f/ bmawGudk toGif;txkwfvkyfr,fqdkwmudkawmh twdtusajymjcif; r&Sdao;ygbl;/ conio &JU t&Snfaumufuawmh CONsole Input/Output jzpfygw,f/ conio eJU stdio [m oabmw&m;csif;wlygw,f/ conio u pmom;awG udk ta&mifawGeJU jyEdkifwmav;yJ enf;enf;uGmygw,f/ (2) int main() qdkwmuawmh y&dk*&rfuk'fawG a&;xnfh&r,fh t"duae&mjzpfjyD; oifa&;xnfhcsifwJhuk'fawGudk 'D main() function xJu { } xJrSm a&;&rSmjzpfygw,f/ printf() qdkwmuawmh function wpfckjzpfjyD; udk,fazmfjyapcsifwJh taMumif;t&m? tcsuftvufawGudk uGefysLwmzefom;jyifrSm jyoay;ygw,f/ printf() udk oHk;r,fqdk&if stdio.h zdkifudk aMunmay;&rSm jzpfygw,f/ (3) getch() uawmh 'GET CHaracter' &JU twdkaumufyg/ uGefysLwmuD;bkwfuae &dkufr,fhpmvHk;wpfvHk;udk vufcHwmyg/ 'gayr,fh &dkufxnfhwJh pmvHk;udkawmh zefom;jyifrSm jyrSmr[kwfygbl;/ bmaMumifh 'D function udk oHk;&wmvJqdk&if y&dk*&rf[m printf() udkvkyfaqmifjyD;&if csufcsif;jyD;qHk;oGm;rSmrdkU y&dk*&rfudk cP&yfxm;csifvdkU olUudkoHk;&wmyg/ uD;bkwfuae ESpfouf&m key wpfckckudk ESdyfvdkuf&if getch() &JUvkyfaqmifcsuf jyD;oGm;rSmyg/ getch() udk oHk;r,fqdk&if conio.h zdkifudk aMunmay;&rSm jzpfygw,f/ (4) return uawmh main() function eJU oufqdkifygw,f/ ol[m y&dk*&rfuk'u f dk atmifjrifpGm vkyfaqmifEdkifcJh jyDjzpfwJhtaMumif; y&dk*&rfqD taMumif;jyefygw,f/ (2) 'kwd,ajrmuf C y&dk*&rf
#include <stdio.h> /* 2nd C Program */ #include <conio.h> /* print Fahrenheit-Celsius table for fahr = 0, 20, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 300 */ int main() { int fahr, celsius; int lower, upper, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, step; lower = 0; /* lower limit of temperature scale */ upper = 300; /* upper limit */ step = 20; /* step size */ fahr = lower; while (fahr <= upper) { celsius = 5 * (fahr - 32) / 9; printf("%d\t%d\n", fahr, celsius); fahr = fahr + step; } getch(); return 0; }

yHk(3)

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 12 -

yHk(3)rSm jrif&wmuawmh zm&if[dkufeJU pifwD*&dww f efzdk;awGudk yHkaoenf;toHk;jyKjyD; wGufcsufay;wJh y&dk*&rfuk'feJU xGuf&SdvmwJhtajzyg/ b,fzufuwefzdk; (0? 20? 40? 60? ponfjzifh)awGu zm&if[dkufwefzdk; awGjzpfjyD; nmzufuwefzdk; (-17? -6? 4? 15? ponfjzifh)awGuawmh pifwD*&dwfwefzdk;awG jzpfygw,f/ y&dk*&rftvkyfvkyfyHkudk tao;pdwf MunfhMuygr,f/ (1) /* */ oauFwudkawmh comment vdkUac:ygw,f/ wu,fvdkU y&dk*&rfeJU oufqdkifwJh taMumif;t&m awGudk rSwfcsufay;csif&if comment oHk;ygw,f/ 'DvdkrSwfcsufay;xm;awmh 'Dy&dk*&rfudk bmtwGufa&;w,f? b,fvdka&;xm;wmvJqdkwm tvG,fwul em;vnfEdkifygvdrfhr,f/ tjrJwrf; /* eJU pjyD; */ eJU tqHk;owf&yg w,f/ C++ rSmqdk&ifawmh /* */ tpm; \\ udk oHk;ygw,f/ (2) int qdkwmuawmh integer (udef;jynfh)udk qdkvdkwmyg/ uRefawmfwdkUxkwfr,fhtajzudk 'rudef;eJU rxGuf apcsif&if int udktoHk;jyKygw,f/ fahr? celsius? lower? upper eJU step wdkUudkawmh identifier vdkU ac:a0:yg w,f/ (Identifier acgif;pOfatmufwGif Munfhyg/) (3) lower = 0; qdkwmuawmh yxrqHk;tajzxkwfapcsifwJh zm&if[dkuf'D*&D[m oknvdkU owfrSwfvdkufwmyg/ tjrifhqHk;zm&if[dkufuawmh 300 jzpfygw,f/ (rSwf&ef/ / main() function xJwGif pmaMumif;wpfaMumif;jyD; wdkif; semi-colon (;) jzifh tqHk;owfay;&onf)/ step &JUqdkvdk&if;uawmh zm&if[dkufwefzdk; wpfckeJUwpfck[m 20'D*&Djcm;r,fvdkU qdkvdkwmyg/ (4) while(fahr<=upper){ }uawmh zm&if[dkufwefzdk;[m tjrifhqHk;wefzdk;jzpfwJh 300'D*&Dxuf i,faepOf twGif;jzpfap? wlnDaepOftwGif;jzpfap xJrSm&SdwJhuk'fawGudk tvkyfvkyfaeygvdkU qdkvdkwmyg/ (5) celsius = 5 * (fahr - 32) / 9; uawmh pifwD*&dwfwefzdk;udk &Smay;wJhyHkaoenf; jzpfygw,f/ (6) printf() function uawmh zm&if[dkufeJU pifwD*&dwfwdkU&JU wefzdk;awGudk tajzxkwfay;rSmyg/ %d udkawmh udef;jynfhawGeJU ywfoufjyD; tajzxkwfwJhtcgrSm oHk;ygw,f/ \t (tab) uawmh tajzwpfckeJUwpfckMum; tab key tuGmta0;wpfckpm (vufr0uf) jcm;ay;ygvdkU qdkvdkygw,f/ \n (new line) uawmh uGefysLwmzefom; jyif&JU aemufwpfaMumif;udk oGm;ygvdkU qdkvdkygw,f/ (7) zm&if[dkufwefzdk;udk 20aygif;ygw,f/ jyD;&if while loop qDjyefoGm;ygw,f/ pifwD*&dwfwefzdk;udk wGufcsuf jyD; tajzxkwfygw,f/ 'DvdkeJU zm&if[dkufwefzdk;[m 300xufrMuD;rcsif; while loop udkyJ aqmif&Gufygw,f/ 300xufMuD;oGm;&ifawmh getch() function udk vkyfrSmjzpfygw,f/ jyD;&ifawmh y&dk*&rf&JU vkyfaqmifcsufjyD;qHk; oGm;rSm jzpfygw,f/ (3) Data type trsdK;tpm;
unsigned char char short int unsigned int int unsigned long enum long float double long double 0 rS 255 xd 0 rS 255 xd -32,768 rS 32,767 xd 0 rS 65,535 xd -32,768 rS 32,767 xd 0 rS 4,294,967,295 xd -32,768 rS 32,767 xd -2,147,483,648 rS 2,147,483,647 xd 3.4 x 10-38 rS 1.7 x 10+38 xd
P P P P

yrmP

1.7 x10-308 rS 3.4 x10+308 xd


P P P P

3.4 x 10-4932 rS 1.1 x 10+4932 xd


P P P P

Data type qdkwmuawmh rdrdtoHk;jyKr,fh identifier (variable) awGudk a'wmtrsdK;tpm; owfrSwf ay;wmyg/ ukd,faMunmr,fh variable [m pmvHk;vm;? 'rudef;vm;? udef;jynfhvm;qdkwm aumif;aumif;od xm;&ygr,f/ Oyrm pmvHk;awGeJUywfoufvm&if? (string) pmom;awGeJUywfoufvm&if char vdkU aMunmay;& ygr,f/ udef;jynfhawGqdk&if int vdkU aMunm&ygw,f/ 'rudef;awGtwGufqdk&if float eJU double udk

toHk;jyKvdkU&ygw,f/
Variable wpfckudk char vdkU aMunm&if uGefysLwm&JU rSwfOmPfrSm 1 byte ae&m,lrSm jzpfygw,f/ 1 byte [m 8-bits eJU nDjyD; ydkjyD;&Sif;vif;atmif ESpfvDpepfeU J jy&&ifawmh atmufygZ,m;uGuftwdkif; awGUjrif&rSm

yg/

tcef;(2) - tajccH C bmompum;


1 1 1 1 1 1 1 1

- 13 -

Z,m;&JU tuGufi,fwpfckpD[m 1 bit udk udk,fpm;jyKjyD; olUxJrSm 1 (odkU) 0 qdkwJh wefzdk;ESpfckudkyJ xnfh xm;Edkifygw,f/ ESpfvDpepfudk,fpm;jyKwJhtwGuf olUxJrSmtrsm;qHk;xnfhEdkifwJh ta&twGuf[m 0 uae 255 xd 256 rsdK;xdyJjzpfygw,f/ 11111111 = 28 = 256 {0 rS 255 xd } (oknwefzdk;udkyg xnfhwGufjcif;jzpfonf/) char eJU ywfoufwJh erlemawGudk avhvmMunfhygr,f/
P P

char variable_name; char variable_name [20]; char * variable;

// character // string // pointer string

pmvHk;wpfvHk;jzifhom tvkyfvkyfonf/ pmvHk; 20jzifh tvkyfvkyfEdkifonf/ pmvHk;a& tuefUtowfrJh tvkyfvkyfEdkifonf/

char udk zdkifawGxJu tcsuftvufawGudk toGif;txkwfvkyf&mrSm jzpfjzpf? database y&dk*&rfawGudk a&;&mrSmyJjzpfjzpf? password eJUqdkifwJh y&dk*&rfawGudk a&;&mrSmyJjzpfjzpf toHk;trsm;qHk; jzpfygw,f/ int udk oHk;&ifawmh uGefysLwm&JUrSwfOmPfrSm 2 bytes ae&m,lygw,f/ 'gaMumifh olUxJrSm odrf;qnf; xm;EdkifwJh *Pef;wefzdk;uawmh 2 bytes = 16 bits = 216 = 65536 xdjzpfygw,f/ int &JU toHk;jyKyHkawG
P P

uawmh signed int variable_name; unsigned int variable_name; short int variable_name; long int variable_name; // 2 bytes // 2 bytes // 2 bytes // 4 bytes -32,768 rS 32,767 xd 0 rS 65,535 xd -32,768 rS 32,767 xd -2,147,483,648 rS 2,147,483,647 xd 0 rS 4,294,967,295 xd

unsigned long int variable_name; // 4 bytes

signed eJU short udk xnfhjyD;raMunmay;vJ &ygw,f/ wu,fvdkU int variable_name; vdkUyJ aMunmxm;&if compiler u signed short int variable_name; vdkU em;vnfygw,f/ C y&dk*&rfa&;&mrSm bmaMumifh signed/ unsigned eJU short/ long awG aMunmae&ovJqdkwJh taMumif;&if;&Sdygw,f/ 'Djyem u DOS acwfwkef;u MuHKawGUcJh&wmyg/ tJ'Dtcsdefwkef;u RAM awG&JU yrmP[m tckacwfrSmvdk 1GB awG? 4GB awG r[kwfygbl;/ 64KB? 128KB avmufom&Sdygw,f/ DOS &JU uefUowfcsufuvJ 1MB xuf MuD;wJh C y&dk*&rfawGudk toHk;jyKcGifhray;ygbl;/ 'gaMumifh y&dk*&rfrmawG[m olwdkU&JU y&dk*&rfudk uGefysLwm

rSwfOmPfxJrSm ae&m,lrIenf;atmif twwfEdkifqHk; MuHpnfMu&ygw,f/ 'gaMumifhvJ rvdktyf&if twwfEdkifqHk; rSwfOmPfacRwmEdkifzdkU long tpm; short udk toHk;jyKMuygw,f/ qdkvdkwmu y&dk*&rfu wGufcsufvdkU&&SdwJh tajz[m 40000 eJU 50000 0ef;usifMum;yJ &Sdr,fqdk&if oifhtaeeJU 'D variable udk b,fvdkaMunmoifhw,f xifygovJ/ unsigned int variable_name; vm;? long int variable_name; vm;/ 'Dar;cGef;u variable wpfckxJtwGufqdk&if odyfta&;rMuD;ayr,fh variable awG aomif;eJUcsDvmcJh&if pOf;pm;zdkU vdkvmygjyD/ int variable_name [200] [100]; qdk&ifaum/ oifbmudk a&G;cs,frSmygvJ/ Variable ta&twGuf 20000 udk udkifwG,fajz&Sif;csdefrSmawmh ta&;MuD;vmygjyD/ long int vdkU aMunm&if uGefysLwm&JUrSwfOmPfrSm 200 x 100 = 20000 x 4 bytes = 80KB ae&m,lygvdrfhr,f/ oifh&JU RAM [m 64KB yJ &Sdr,fqdkygawmh/ 'Dy&dk*&rf[m stack overflow jzpfjyD; tvkyfvkyfrSm r[kwfygbl;/ (rSwfcsuf/ / 'DaeUacwfrSmawmh uGefysLwmrSwfOmPfrSm ae&mb,favmuf,l,l pdwfylp&mr&Sdawmhygbl;/)
float uawmh 'rudef;awGudk udkifwG,fajz&Sif;&mrSm toHk;jyKjyD; rSwfOmPfrSm 4 bytes ae&m,lyg f &mrSm toHk;jyKjyD; rSwfOmPfrSm 8 bytes ae&m,lyg w,f/ double udkvJ 'rudef;awGudk udkifwG,fajz&Si; w,f/ 'r 15ae&mpmwduszdkUvdkwJh odyHqdkif&mwGufcsufrIawGrSm toHk;rsm;ygw,f/ long double uawmh double eJU Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen rSwfOmPfrSm 10 bytes ae&mpmae&m,lygw,f/

(4) Identifier rdrdMudKufESpfouf&m ay;wJh variable awG&JUtrnfudk identifier vdkU ac:ygw,f/ Identifier awGukd trnfay;csdefrSm atmufygpnf;rsOf;awGudk vdkufem&ygw,f/ (1) Identifier \tponf pmvHk; (A-Z, a-z) (odkU) underscore om jzpf&rnf/ (2) Underscore (_) oauFwrSty useftxl;tu&mrsm; roHk;&/ (3) Identifier \ pmvHk;ta&twGufonf 255vHk;xuf rydk&/ (4) Keyword rsm;udk identifier tjzpf raMunm&/ (Oyrm case? return)
S S S S

(5) MY_Variable123 eJU my_Variable123 wdkUonf rwlnDMuyg/ pmvHk;tMuD;tao; uGJjym;rI&Sdonf/

tcef;(2) - tajccH C bmompum; atmufyg identifier rsm;uawmh rSefuefwJhyHkpHawG jzpfygw,f int get_result_from_program; int x123;

- 14 -

atmufyg identifier rsm;uawmh rSm;,Gif;wJhyHkpHawG jzpfygw,f int 123data; int while; int base@location; int get-result-from-program;

(5) wwd,ajrmuf C y&dk*&rf


#include <stdio.h> /* 3rd C Program */ #include <conio.h> /* print Fahrenheit-Celsius table for fahr = 0, 20, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 300 */ int main() { float fahr, celsius; float lower, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, upper, step; lower = 0; /* lower limit of temperature scale */ upper = 300; /* upper limit */ step = 20; /* step size */ fahr = lower; while (fahr <= upper) { celsius = 5.0 * (fahr - 32.0) / 9.0; printf("%7.0f %10.3f\n", fahr, celsius); fahr = fahr + step; } getch(); return 0; }

yHk(4)

'Dwwd,ajrmuf y&dk*&rf[m 'kwd,y&dk*&rfeJU oabmcsif;wlygw,f/ bmaMumifh 'Dae&mrSm xyfxnfh oGif;&ovJqdk&if format specifier taMumif;udk &Sif;jycsifvdkUyg/ Format specifier udk printf() function eJUwGJoHk;jyD; % eJU pavh&Sdygw,f/ toHk;jyKvdkU&wJh format specifier trsdK;tpm;awGuawmh flag character? width specifier? precision Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen input size modifier eJU conversion type character wdU k jzpfygw,f/ 'Dae&mrSmawmh toHk;0ifr,fh? toHk;rsm;r,fh format specifier awGudkyJ &Sif;jyrSm jzpfygw,f/
%d %o %u %x %X %f %e %E %c %s %l %lf %L

udef;jynhf &SpfvDpepf 16vDpepf 16vDpepf

(integer) (octal)

taeeJU jyocsif&if oHk;ygw,f/

eJU jyocsif&if oHk;ygw,f/ taeeJU jyocsif&if oHk;ygw,f/ pmvHk;ao;eJU jyygw,f/ pmvHk;MuD;eJU jyygw,f/

unsigned integer

(hexadecimal)udk (hexadecimal)udk

'rudef;eJU tajzxkwfay;ygw,f/
Exponential eJU

tajzxkwfay;ygw,f/ tajzxkwfay;ygw,f/

xyfudef;eJU tajzxkwfay;ygw,f/
Character taeeJU String taeeJU long taeeJU

tajzxkwfay;ygw,f/ tajzxkwfay;ygw,f/ tajzxkwfay;ygw,f/

tajzxkwfay;ygw,f/

double taeeJU

long double taeeJU

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 15 -

yHk(4)u printf("%7.0f %10.3f\n", Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, fahr, celsius); udk Munfhvdkufyg/ %7.0f rSm 7 qdkwmuawmh b,fuae pmvHk; 7 vHk;pm ae&m,lr,fvdkU ajymwmyg/ f uawmh 'rudef;awGudk tajzxkwfwmyg/ %10.3f rSmawmh 10 u yxrpmom;uae 10ae&mpmae&m,lr,fvdkU ajymwmjzpfjyD; .3 uawmh 'r 3 ae&meJU jyay;ygvdkU qdkvdkjcif;jzpfygw,f/ aemufwpfckuawmh escape sequence taMumif;jzpfygw,f/ toHk;rsm;qHk; awGuawmh \t eJU \n wdkU jzpfygw,f/ \t uawmh tab key wpfae&mpmae&m,lr,fvdkU ajymwmjzpfjyD; \n uawmh aemufwpfaMumif;udk qif;r,fvdkU ajymwmyg/ (6) keyword
C bmompum;rSm toHk;jyKvQuf&SdwJh keyword awGuawmh atmufygtwdkif; jzpfygw,f auto default extern huge register static unsigned break do far if return struct void case double float int short switch volatile char else for long signed typedef while const enum goto near sizeof union

Identifier awGudkaMunm&mrSm keyword awGudk variable trnfay;vdkUr&ygbl;/ Keyword wdkif;rSm olU&JUvkyfaqmifcsuftoD;oD; &SdvkdUyg/ ta&;ygtoHk;rsm;wJh keyword awG&JU vkyfaqmifcsufawGukd oD;jcm;

acgif;pOfawGeJU aqG;aEG;rSm jzpfygw,f/ (7) if statement


if statement udk tajctaewpf&yf&yf[m rSefovm;^rSm;ovm; qHk;jzwfcdkif;wJhtcgrSm toHk;jyKyg w,f/ wcgw&HrSm else keyword eJU wGJoHk;wmvJ&Sdygw,f/ olU&JU jzpfEdkifwJhyHkpHtcsdKUuawmh 'Dvdkyg .
(1) if(condition) statement; (2) if(condition) statement; else statement; (3) if(condition1) statement; else if(condition2) statement; else statement; (4) if(condition1) statement; if(condition2) statement;

(1) yxryHkpHudkawmh tajctaewpfckck[m rSe^ f rrSef qHk;jzwfwJhtcgrSm toHk;jyKygw,f/ (2) 'kwd,yHkpHuawmh tajctaeESpfckteuf wpfckck[m vHk;0rSefudkrSef&r,fh tajctaerSm toHk;jyKygw,f/ (3) wwd,yHkpHuawmh tajctaeoHk;ck(odkU)oHk;ckxufydkwJhtxJu wpfckck[m vHk;0rSeu f dkrSef&r,fh tajctaerSm toHk;jyKygw,f/ (4) pwkwyHkpHuawmh tajctaetm;vHk;[m rSefcsifre S f^rSm;csifrSm; jzpfEdkifwJhtajctaerSm oHk;ygw,f/ (8) pwkwajrmuf C y&dk*&rf

yHk(5)

tcef;(2) - tajccH C bmompum; yHk(5)u uk'fawGudk run vdkuf&if yHk(6)twdkif;awGU&rSmyg/

- 16 -

yHk(6) 'Dy&dk*&rf[m uD;bkwfuae oif&dkufxnfhvdkufwJh *Pef;[m taygif;vm;? tEIwfvm;? oknvm;qdkwm ppfaq;ay;rSm jzpfygw,f/ yHk(6)/ if statement udk oHk;jyD;a&;xm;wJh &dk;&Sif;vSwJh y&dk*&rfav;yg/ 'Dae&mrSm topfxyfwdk;vmwmuawmh scanf() function yg/ olUtaMumif;udk tao;pdwfodcsif&ifawmh scanf ae&mrSm mouse cursor udkxm;jyD; Ctrl+F1 udk ESdyfvdkufyg/ olUudk b,fvdktoHk;jyK&rvJqdkwJh Help ay:vmygvdrfhr,f/ yHk(7)/ tjcm; function awGudkvJ Ctrl+F1 EdSyfjyD; tao;pdwf MunfhvdkU&ygw,f/

yHk(7)
scanf() function udk uD;bkwfuae &dkufxnfhr,fh *Pef;? pmom;awGudkzwfzdkU toHk;jyKygw,f/ 'Derlemy&dk*&rfrSm uRefawmfwdkUzwfr,fht&muawmh udef;jynfh*Pef;(%d) wpfck jzpfygw,f/ number_check &JUa&SUrSm address sign (&) av;ygwm rarhygeJU/ Function awGtaMumif;odcsif&ifawmh Help udkrsm;rsm;zwfyg/ Help rSm ygvmwJh example awGudk avhvmyg/ Example awGudk run Munfhyg/

(9) switch statement


if statement eJU oabmw&m;csif;wlwJh tjcm;wpfckuawmh switch statement jzpfygw,f/ olU&JU

toHk;jyK&r,fhyHkpHuawmh 'Dvdkyg .


switch(expression){ case constant_expression1: statement; case constant_expression2: statement; default: : statement; }

(10) 5ckajrmuf C y&dk*&rf


#include<stdio.h> #include<conio.h> #include<stdlib.h> int main() { /* Copyright Myo Myint Htike, 2009 */ int menu; printf("Choose 1 to print \"Welcome!\" text, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. \n"); printf("Choose 2 to print \"Sorry!\" text. \n"); printf("Choose any number to exit!\n"); printf("Please enter a number: "); scanf("%d", &menu); switch(menu){ case 1: printf("Wecome!."); break; case 2 : printf("Sorry!"); break; default: exit(0); } getch(); return 0; }

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 17 -

'Dy&dk*&rfuawmh switch statement udk b,fvdktoHk;jyK&rvJqdkwm jyowJh erlemy&dk*&rfyg/ b,fvdk tvkyfvkyfovJqdkwmuawmh vufawGUprf;Munfhvdkufyg/ 'Dae&mrSm &Sif;jycsifwmuawmh exit() function yg/ exit() &JU t"dym,fuawmh ]exit functions} yg/ qdkvdkcsifwmu teD;pyfqHk; function uaexGufr,fvdkU qdkvdkwmyg/ olUudkoHk;r,fqkd&ifawmh stdlib.h <STandarD LIBrary> udk aMunmay;&ygr,f/ switch statement udkawmh toHk;enf;vSwJhtwGuf ravhvmvJ &ygw,f/ (11) while loop 'Dwpfcgawmh loop awGtaMumif; avhvmMunfhygr,f/ Cracking vkyf&mrSm toHk;rsm;qHk;uawmh loop awGyg/ Loop awG[m tvkyfwpfckudk owfrSwfxm;wJh tajctaewpfcktwGif;rSm Mudrfzefrsm;pGm vkyfay;yg w,f/ toHk;trsm;qHk; loop awGuawmh for loop eJU while loop wdkUyg/ while loop &JU toHk;jyKrIyHkpHuawmh atmufygtwdkif; jzpfygw,f/
while(condition) statement;

while loop eJUywfoufwJh erlemy&dk*&rfudkawmh ra&;jyawmhygbl;/ bmaMumifhvJqdkawmh 'kwd, ajrmuf C y&dk*&rfrSm while loop &JU tvkyfvkyfyHkudk &Sif;jyjyD;vdkUyg/ while loop uae cGJxGufoGm;jyD; while loop eJUwlwJh aemuf loop wpfckuawmh do{ } while loop yg/ toHk;enf;wJhtwGuf r&Sif;jyawmhygbl;/

(12) for loop


for loop &JU toHk;jyKrIyHkpHuawmh atmufygtwdkif; jzpfygw,f/
for(expression1; condition; expression2) statement;

for loop &JU tvkyfvkyfyHkuawmh yxrqHk; expression1 udk initialize vkyfygw,f/ jyD;awmh condition [m rSefovm;? rSm;ovm; ppfygw,f/ rSef&ifawmh statement qDudk oGm;ygw,f/ jyD;awmh expression2 udk vkyfygw,f/ expression2 udk vkyfaqmifjyD;wJhtcgrSm expression1 qDjyefa&mufvmygw,f/ jyD;awmh condition udk rSef^rrSef xyfppfygw,f/ Condition [m rSefaeoa&GU statement udk aqmif&GufaerSm jzpfjyD; rSm;wJhtcgusrSom loop [m jyD;qHk;rSmjzpfygw,f/

(13) 6ckajrmuf C y&dk*&rf


#include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { /* Copyright Myo Myint Htike, 2009 */ int x, y, z; /* Declare 3 unknown variables */ for(x=0; x<10; x++) // for(1; 2; 14) After 14, then go to 1 for(y=0; y<10; y++) // for(3; 4; 12) 3=13 for(z=0; z<10; z++) // for(5; 6; 10) 5=11 if(2*x+3*y-4*z == -3) // if 7 = true then do 8, else go to 10 if(4*x-2*y+z == 6) // if 8 = true then do 9 if(x-3*y-2*z == -15) // if 9 = true then print x, y, z printf(" x= %d\n y= %d\n z= %d",x,y,z); getch(); return 0; }

yHk(8) yHk(8)uawmh rodudef; 3vHk;&SmwJhykpm jzpfygw,f/ x? y eJU z udk &Smay;&rSmyg/ for loop oHk;jyD; ajz&Sif; xm;wmyg/ 'Dy&dk*&rfudk aocsmMunfhr,fqdk&if bmocsFmnDrQjcif;rS roHk;bJ ajz&Sif;oGm;wm awGU&rSmyg/ 'Denf; [m cracking vkyfwJhtcg password awGudk cefUrSef;&mrSm awmfawmftoHk;0ifvSygw,f/ y&dk*&rftvkyfvkyfyHk udk MunfhvdkufMu&atmif/ (1) yxrqHk; uRefawmfwdkU &SmcsifwJh rodudef; 3vHk;udk udef;jynfhawGtjzpfaMunmygw,f/ (rSwfcsuf/ / rod udef;ykpmwdkif;&JU tajzawG[m tjrJwrf; udef;jynfhjzpfaerSmawmh r[kwfygbl;/ udef;jynfheJU &SmvdkUr&&if float vdkU aMunmyg/)

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 18 -


Operator awGudk atmufygtwdkif; wl&mtkyfpkzGJUEdkifygw,f/

(u) Arithmetic operator (c) Unary operator (*) Relational operator (C) Assignement operator (i) Logical operator (p) Conditional operator (q) Bitwise operator (u) Arithmetic operator
Arithmetic operator awGuawmh atmufygtwdkif;jzpfygw,f+ (addition) - (subtraction) * (multiplication) / (division) % (modulus) Variable rsm; aygif;&mwGiftoHk;jyKonf/ Variable rsm; EIwf&mwGiftoHk;jyKonf/ Variable rsm; ajrSmuf&mwGiftoHk;jyKonf/ Variable rsm; pm;&mwGiftoHk;jyKonf/

t<uif;&Sm&mwGifoHk;onf/

(c) Unary operator


Unary operator awGuawmh atmufygtwdkif;jzpfygw,fi++; (postincrement) i--; (postdecrement) ++i; (preincrement) --i; (predecrement) Variable wefzdk;tm; wpfaygif;ay;onf/ Variable wefzdk;tm; wpfEIwfay;onf/ Variable wefzdk;tm; wpfaygif;ay;onf/ Variable wefzdk;tm; wpfEIwfay;onf/

yHkrSeftm;jzifhawmh olwdkUudk increment operator eJU decrement operator vdkU ac:a0:Muygw,f/ 'Dae&mrSm owdxm;zdkUuawmh i++ eJU ++i wdkU uGJjym;rIudkyg/ atmufygtwdkif;aMunmr,fqdk&ifawmh olwdkU&JU t"dym,fu wlygw,f/
int i=0, j=0; i++; ++j;

'Dae&mrSm i eJU j wdkU&JUwefzdk;[m wlrSmjzpfjyD; 1 qdkwJh tajzxGufrSmyg/ aemufxyfyHkpHwpfrsdK;udk Munfhyg r,f/


int i=0, j=0, x=0, y=0; x = x+(i++); y = y+(++j);

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 19 -

'Dvdkqdk&ifawmh x &JUwefzdk;u oknjzpfaejyD; y &JUwefzdk;uawmh 1 jzpfvmrSmyg/ qdkvdkcsifwmuawmh i++ vdkUaMunmcJh&if Tally ERP 9 Release 6.6.3 Crack With Keygen [2021 Latest] Full &JUvuf&Sdwefzdk;udk x rSmaygif;jyD;rS i &JUwefzdk;udk wpfaygif;rSmjzpfygw,f/ 'gaMumifh i++ udk postincrement Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen (*) Relational operator
Relational operator udkawmh if statement? for loop? while loop pwmawGeJU wGJoHk;jyD; tajctae wpf&yf&yfudk EdIif;,SOf&mrSm? variable awGudk EdIif;,SOf&mrSm toHk;jyKygw,f/
== (equal) != (not equal) > (greater than) < (less than) >= (greater or equal) <= (less than or equal) Variable wefzdk;ESpfckudk wlrwlppfygw,f/ wl&if tvkyfvkyfygw,f/ Variable wefzdk;ESpfckudk wlrwlppfygw,f/ rwl&if tvkyfvkyfygw,f/ Variable wefzdk;[m MuD;rMuD;ppfygw,f/ MuD;&if tvkyfvkyfygw,f/ Variable wefzdk;[m i,fri,fppfygw,f/ i,f&if tvkyfvkyfygw,f/ Variable wefzdk;[m MuD;&if (odkU) nD&if tvkyfvkyfygw,f/ Variable wefzdk;[m i,f&if (odkU) nD&if tvkyfvkyfygw,f/

(C) Assignement operator


Assignment operator awGudk wpfckckeJU nDay;&mrSm toHk;jyKjyD; olwdkUawGuawmh . = *= <<=
x = y +10; x *= 10; x /= 10; x << = 3; x ^ = 30; // x = y + 10; // x = x * 10; // x = x / 10; // x = x << 3; // x = x ^ 30;

/= >>= &=

%= ^=

+=

D I D NT Touch My Key Board v3.2 :: 2006-07-24 :: 48
D o D Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2.2.0 :: 2005-07-13 :: 40
D S Technical Solutions A Plus Core Test Pro 3.3f14 :: 2003-04-19 :: 58
D S Technical Solutions Network + Test Pro 2.1.2zb :: 2002-03-01 :: 64
d'peg! Suite 6.06 :: 2003-11-04 :: 43
d'peg! Suite 6.11 :: 2004-03-01 :: 60
D-Chess INetBlitz 2.1 :: 2002-09-17 :: 33
d-keyboard 1.22 :: 2002-07-15 :: 71
D-Keyboard Hack 2.2 :: 2002-10-17 :: 66
d2 lord of destruction :: 2007-03-21 :: 16
D2 Simply Typing 5.0 :: 2005-02-22 :: 53
D2S Technologies QLogin Secure Personal Data Manager v3.2 :: 2007-10-04 :: 50
DA FAQManager v1.0.1 German :: 2006-08-22 :: 100
Da Numba 1.08 :: 2005-03-01 :: 100
Da Vinchi game 3.0 :: 2002-03-19 :: 46
Da Vinchi Puzzle 5.1 :: 2004-07-03 :: 40
Da Vinci Encryption System v1.0.15 Retail :: 2006-08-13 :: 50
DA-FormMaker 1.0.1 ger :: 2003-03-03 :: 38
Da-Formmaker German 2 :: 2004-12-16 :: 76
DA-HtAccessManager 1.0.1 :: 2004-12-16 :: 70
DaanCalendar 1.0 :: 2002-06-04 :: 64
DaanCalendar 1.2 :: 2003-02-16 :: 55
Dabba v.3.01 :: 2005-09-29 :: 38
Dafx studio :: 2006-11-03 :: 27
Dagboken 12.0.0.79 :: 2006-05-24 :: 50
Dagesh2000 v1.09 :: 2003-12-28 :: 28
Dagli Announcer Java Applet 2.0 :: 2002-08-02 :: 75
Dagli Flying Letters Java Applet 2.0 :: 2002-08-02 :: 25
Dagli Headline Typer 2.0 :: 2002-08-02 :: 66
Dagli Headlines 2.0 :: 2002-08-02 :: 57
Dagli Message Slider Java Applet 2.0 :: 2002-08-02 :: 33
Dagli TypeWriter Java Applet 2.0 :: 2002-08-02 :: 80
Dagli WipeRight Java Applet 2.0 :: 2002-08-02 :: 0
Dagnabit 2.0 :: 2005-09-21 :: 37
Dahood :: 2007-08-29 :: 25
Daily Brain Training v1.01 :: 2006-03-31 :: 59
Daily Bread for Windows 4.0 :: 2004-03-15 :: 60
Daily Bread for Windows 4.1 :: 2004-04-02 :: 57
Daily Bread for Windows 4.3 :: 2005-02-13 :: 85
Daily Bread For Windows 5.0 :: 2006-03-05 :: 41
Daily Comics 1.1 :: 2002-05-15 :: 0
Daily Inventory 1.0 :: 2003-10-17 :: 30
Daily Inventory 1.0.0 :: 2003-10-17 :: 10
Daily Planner Journal 2.5 :: 2002-04-24 :: 26
Daily Planner Journal 2.8 :: 2002-09-17 :: 54
Daily Planner Journal 4.0a :: 2006-02-21 :: 45
Daily Planner Plus 3.5 :: 2002-08-02 :: 26
Daily Planner Plus 4.0 :: 2003-03-17 :: 43
Daily Planner Plus 4.8 :: 2005-02-13 :: 63
Daily Planner Plus 4.8a :: 2006-01-31 :: 76
DailyTracker 1.1 :: 2002-10-17 :: 28
Daisy Reversi 2.6 :: 2003-10-17 :: 37
Daisy Reversi 3.1 :: 2007-03-06 :: 50
Daisy Slider Puzzle 1.3 :: 2005-04-06 :: 22
Dakacomm International translater :: 2005-07-17 :: 36
Dama Master 4.1.1 :: 2005-02-22 :: 61
Damage Cleanup Server 1.0 :: 2003-04-19 :: 17
DamageCopier 3.1 :: 2007-04-22 :: 48
Damas Expert 2.0 :: 2005-02-15 :: 73
Damas Master 1.4.0 :: 2003-02-02 :: 54
DamefileFinder 1.0 :: 2005-03-01 :: 100
DameWare NT Utilities 3.63 :: 2002-10-04 :: 58
DameWare NT Utilities 3.70.1.0 :: 2003-07-19 :: 78
DameWare NT Utilities 4.0.0.1 :: 2004-03-01 :: 40
DameWare NT Utilities 4.0.1.0 :: 2004-03-15 :: 73
DameWare NT Utilities 4.1.0.1 :: 2004-04-02 :: 71
DameWare NT Utilities 4.2.0.2 :: 2004-05-13 :: 61
Dameware NT Utilities 4.9.2.5 :: 2005-09-26 :: 32
Dameware NT Utilities 4.9.2.6 :: 2005-12-04 :: 31
Dameware NT Utilities 5.0.1.1 :: 2006-03-07 :: 35
DameWare NT Utilities v3.68 By Yuval :: 2003-04-05 :: 56
Dameware NT Utilities v4.5.0.2 :: 2004-09-15 :: 21
Dameware NT Utilities v5.0.1.5 :: 2006-04-04 :: 26
Dameware NT Utilities v5.1.1.0 :: 2006-05-02 :: 33
Dameware NT Utilities v5.1.3.0 :: 2006-06-04 :: 31
Dameware NT Utilities v5.5.0.1 :: 2006-11-27 :: 35
Dameware NT Utilities v6.4.0.1 :: 2007-09-26 :: 18
Dameware NT Utilities v6.5.0.0 :: 2007-09-26 :: 10
Dameware NT Utilities v6.6.2.1 :: 2007-11-24 :: 50
Dana 1.14.02 :: 2004-07-03 :: 22
Dana 1.14.04 :: 2005-02-22 :: 0
Dana Text Editor v1.14.05 :: 2006-10-26 :: 77
Dana v1.14.04 :: 2005-12-04 :: 40
Dance eJay :: 2004-12-14 :: 51
Dance eJay 5 :: 2005-03-03 :: 54
Dance Santa Dance Screen Saver 1.0.1 :: 2003-01-18 :: 85
Dance Santa Dance Screen Saver v1.0.1 :: 2003-01-05 :: 66
Dancing Baby Screensaver 3.3.2.0 :: 2001-09-10 :: 68
Danere ColorMaker 3.1 :: 2002-04-24 :: 60
Danere StyleMaker 1.4 :: 2002-04-24 :: 38
Dans prog :: 2006-04-03 :: 25
Danware NetOp Remote Control 7.65.2004342 :: 2005-01-10 :: 52
Danware NetOp Remote Control 8.00.2005095 GW :: 2005-04-30 :: 51
Danware NetOp Remote Control 8.00.2005095 H :: 2005-04-30 :: 42
Danware NetOp Remote Control 8.00.2005271 :: 2005-10-17 :: 35
Danware NetOp Remote Control Domain Name Service 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 55
Danware NetOp Remote Control Domain Name Service G 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 14
Danware Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Remote Control Gateway 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 62
Danware NetOp Remote Control Gateway German 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 0
Danware NetOp Remote Control Guest 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 47
Danware NetOp Remote Control Guest German 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 14
Danware NetOp Remote Control Host 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 42
Danware NetOp Remote Control Host German 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 25
Danware NetOp Remote Control Security 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 22
Danware NetOp Remote Control Security German 7.65.2004317 :: 2004-12-16 :: 25
Danware NetOp Remote Control v8.00.2006047 :: 2006-03-23 :: 80
Danware Netop Remote Control v9.0.2006161 German :: 2006-10-26 :: 33
Danware Netop Remote Control v9.0.2006348 :: 2006-12-24 :: 45
Danware Netop Remote Control v9.0.2006348 German :: 2006-12-24 :: 43
Danware NetOp Remote Control v9.0.2007250.Incl 1911 :: 2007-11-24
Danware NetOp Remote Control v9.00.2006157 :: 2006-07-16 :: 82
Danware NetOp Remote Control v9.00.2006157 Portuguese :: 2006-07-16 :: 50
Danware NetOp School 3.02.2004317 :: 2005-02-13 :: 58
Danware NetOp School 3.02.2005068 :: 2005-03-29 :: 48
Danware NetOp School 4.00.2005143 :: 2005-05-30 :: 66
Danware NetOp School v5.00.2006144 :: 2006-07-31 :: 56
Danware NetOp School v5.00.2006144 FIXED Keymaker :: 2006-07-31 :: 78
Danware NetOp School v5.00.2006144 French :: 2006-07-31 :: 40
Danware NetOp School v5.00.2006144 Italian :: 2006-07-31 :: 50
Danware NetOp School v5.00.2006144 Spanish :: 2006-07-31 :: 47
DAO 3.3b :: 2005-03-01 :: 50
DAO 3.4b :: 2005-03-01 :: 50
DAO 3.5b :: 2005-03-01 :: 33
DAO 3.5c :: 2005-03-01 :: 0
DAO 3.6b :: 2005-03-01
DAO 3.7c :: 2005-03-01 :: 50
DAO 3.8d :: 2005-03-01 :: 40
DAO 3.9c :: 2005-03-01 :: 50
DAO 3.9D :: 2005-03-01 :: 0
DAO 3.9f :: 2005-03-01 :: 61
DAO 3.9g :: 2004-07-06 :: 41
DAP :: 2006-10-14 :: 18
Dap 5.3 :: 2004-03-17 :: 13
DAP 5.3.9.8 :: 2004-11-11 :: 20
Dap 7 :: 2004-03-15 :: 15
Dap 7.0.0.2 :: 2005-07-04 :: 22
Dap 7.1 plus new :: 2006-05-02 :: 17
DAP v. 7.0103 Build 4 :: 2004-06-28 :: 14
Dap ver 8.5 :: 2007-10-02 :: 11
Dapyx MP3 Explorer 1.60 :: 2002-02-13 :: 22
Dapyx MP3 Explorer 1.96 :: 2001-09-10 :: 25
Dapyx MP3 Explorer 1.99c :: 2003-02-16 :: 58
Dapyx MP3 Explorer 2.00 :: 2002-10-04 :: 48
Dare Devil Pinball by: Real :: 2002-03-27 :: 55
Daredevil Pinball 1.0 :: 2002-01-23 :: 71
Dark Age of Camelot :: 2006-12-12 :: 24
Dark age of camelot Shrouded Isles :: 2003-04-13 :: 17
Dark Messiah Of Might And Magic :: 2006-10-26 :: 18
Dark Reign 2 :: 2005-04-30 :: 67
Dark Reign 2.0 :: 2002-02-13 :: 86
DarkCode NFO Viewer 1.0 :: 2005-03-02 :: 61
Darkhorse Industries WareHouse 1.0 :: 2002-07-15 :: 45
DarkHubwurst :: 2005-02-01 :: 66
DarkReign2 1.0 :: 2005-01-23 :: 33
Darq Software File Ace v1.04 :: 2006-12-15 :: 50
Darq Software Link Ace v1.02 :: 2007-09-26
Das Findbuch 4.0 :: 2005-03-01 :: 0
Das Gueldene Rad 3.0 :: 2005-09-12 :: 57
Das Güldene Rad 2 :: 2002-01-23 :: 70
Das kleine Lohnprogramm 3.80 :: 2005-05-03 :: 20
Das kleine Lohnprogramm v3.84 German Dragon Naturally Speaking 15 Free Download Full Version 2007-01-20 :: 20
Das Postleitzahlen Diagramm 3.10 :: 2004-10-10 :: 16
Das Postleitzahlen-Diagramm 3.10 :: 2005-02-13 :: 50
Das Postleitzahlen-Diagramm v3.20 German :: 2006-05-02 :: 33
Das Postleitzahlen-Diagramm v3.40 German :: 2007-01-21 :: 42
Das volle Leben (deutsche Version) :: 2003-11-13 :: 54
Das Wirtshaus 1.8 :: 2005-07-18 :: 52
DasetView 1.1 :: 2006-02-05 :: 40
Dash Synthesis VSTi/DXi 1.0 :: 2002-07-15 :: 66
Dashing Box 1.0 :: 2002-07-02 :: 66
Dashoefer PC-Vergabe 3.3 German :: 2003-04-19 :: 25
Dassault Systemes Catia CADAM Drafting :: 2005-11-21 :: 57
DASYLab 9.00.00 :: 2006-02-05 :: 66
DASYLab v9.00.01 :: 2006-07-16 :: 46
Data Armour 1.3.17.46 :: 2004-04-02 :: 33
Data Becker - PDF Professionell (#529287) :: 2004-09-21 :: 20
Data Becker FotoShow :: 2003-12-28 :: 42
DATA Becker Handy Pack 5.0 :: 2004-08-07 :: 30
Data Becker PHP To Date :: 2006-10-05 :: 37
data becker tip top 6.0 :: 2004-10-10 :: 33
DATA BECKER web to date 5 :: 2007-04-29 :: 41
Data becker xp 3,0 :: 2005-03-14 :: 45
Data Central 1.0.1 :: 2002-01-23 :: 40
Data Conjure 1.1 :: 2003-02-16 :: 16
Data Doctor Recovery Pen Drive 2.0.1.5 :: 2007-03-28 :: 51
Data Encryption 1.0.1 :: 2004-06-04 :: 75
Data Entry Test Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 5.0 :: 2004-01-15 :: 60
Data Extractor 1.0 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 17
Data Junction 3.51.40 :: 2001-09-10 :: 20
Data Pilot 5.2.2 :: 2007-04-09 :: 30
Data Protector 1.2 :: 2004-07-06 :: 10
Data Quick 2.0 :: 2002-08-02 :: 20
Data Quik v4.1-ARN :: 2006-12-15 :: 37
Data Quik v4.1.Datecode 022007 :: 2007-09-26 :: 0
Data restore :: 2007-11-19 :: 100
Data Tracker for Instruments 1.0 :: 2003-11-03 :: 33
Data Vault Retail 2.2 NT2kXP :: 2002-10-17 :: 0
Data Vault Retail 2.2 Win9x :: 2002-10-17 :: 0
Data Village Action Figure Collector 1.0 :: 2003-08-02 :: 50
Data Village Bear And Beanie Collector 1.0 :: 2003-08-02 :: 45
Data Village Camera Collector Online Video Hunter Professional 2.3 crack serial keygen :: 2002-01-23 :: 57
Data Village Clock and Jewelry Collector 1.21 :: 2002-08-02 :: 0
Data Village Data Tracker for Instruments 1.0 :: 2003-11-03 :: 0
Data Village Data Tracker for Nascar 1.0 :: 2003-12-02 :: 41
Data Village Equipment Tracker 1.0 :: 2003-11-03 :: 40
Data Village Home Library.XP 1.0 :: 2003-08-02 :: 52
Data Village IT Manager 1.21 :: 2002-10-04 :: 40
Data Village Store.Manager 1.13 :: 2003-08-02 :: 71
Data Wiz 4.0 :: 2002-03-19 :: 60
DataArmour 1.3.11 :: 2003-02-02 :: 37
DataArmour 1.3.11.2 :: 2003-02-16 :: 20
DataArmour 1.3.4.0 :: 2002-03-01 What’s new in PDF Expert 2.5.1? Archives 60
DataArmour 1.3.8.32 :: 2002-03-19 :: 66
DataBag :: 2005-03-01 :: 100
Database Applet 5.01 :: 2002-03-01 :: 33
Database Applet 5.03 :: 2002-06-04 :: 60
Database Broker Interface 1.2 :: 2003-03-17 :: 40
Database Convert 2005 6.2 :: 2005-06-16 :: 60
Database Organizer Deluxe 2.3 :: 2005-03-08 :: 33
Database Pro 1.5.0.2 :: 2005-04-30 :: 57
Database Tour 3.1 :: 2002-03-19 :: 81
Database Tour 4.9.3.6 :: 2004-09-01 :: 50
Database Tour Pro v5.64 :: 2007-10-04 :: 0
DataBase VB.NET Builder 2.1.3 :: 2004-08-24 :: 66
DataBase VB.NET Builder 2.1.6 :: 2004-06-16 :: 60
Database workshop 5.56 build 5259 :: 2005-04-19 :: 91
DataBecker CD/DVD Druckerei 5 :: 2005-09-12 :: 51
DataBench :: 2005-03-01 :: 20
Datacad 10.2.1 :: 2002-03-01 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 65
DataCAD 11 :: 2007-03-01 :: 72
DataDirect Connect JDBC 3,3 :: 2003-09-16 :: 45
DataDirect Connect XML/SQL 2 :: 2003-09-16 :: 36
DataDirect Stylus Studio XML Enterprise Edition v7.1.591b :: 2006-05-02 :: 76
DataDirect Stylus Studio XML Professional Edition :: 2005-05-03 :: 18
DataDirect Stylus Studio XML Professional Edition v7.1.591b :: 2006-05-02 :: 66
DataDirect Stylus Studio.2006 XML Enterprise Edition v7.1.591c :: 2006-05-19 :: 70
DataDirect Stylus Studio.2006 XML Enterprise Edition v7.1.591d :: 2006-06-04 :: 78
DataDirect Stylus Studio.2006 XML Enterprise Edition v7.3.653c :: 2006-07-03 :: 95
DataDirect Stylus Studio.2006 XML Enterprise Edition v7.3.653e :: 2006-09-19 :: 62
DataDirect Stylus Studio.2006 XML Home Edition v7.1.591c :: 2006-05-19 :: 68
DataDirect Stylus Studio.2006 XML Professional Edition v7.1.591c :: 2006-05-19 :: 50
DataDirect Stylus Studio.2007 XML Enterprise Suite v8.1.735d :: 2006-10-18 :: 91
DataDirect Stylus Studio.2007 XML Enterprise Suite v8.1.735f :: 2007-01-30 :: 90
DataEase 6.5 :: 2004-06-16 :: 50
DataFactory 5.1 :: 2002-01-23 :: 78
DataFit 8.1.69 :: 2005-03-08 :: 75
DataGone 2.5 :: 2002-06-04 :: 50
DataLifer 2.0 :: 2002-09-17 :: 83
Dataline LohnOffice 12.0 :: 2005-08-12 :: 35
DataMedic Professional 2.0 Retail :: 2002-02-13 :: 52
Datanation Shutdown Utility 1.0 :: 2004-09-17 :: 90
DataPass 1.0 :: 2005-02-13 :: 50
DataPilot 2.0 :: 2001-09-10 :: 12
DataPipe 3.2 :: 2004-02-02 :: 0
Datapro 1.4.0 french :: 2002-09-04 :: 66
DataQuard :: 2005-10-26 :: 28
DataQuard v.1.0.8 :: 2005-10-26 :: 21
DataQuard v1.0 :: 2005-10-26 :: 28
DataSafe PS.Net 2.0 :: 2004-06-04 :: 12
DataServe 1.00 :: 2005-02-13 :: 33
DataSolid CADdy++ Mechanical Design Basic 5.1 :: 2002-05-15 :: 58
Datasqueeze 2.04 :: 2005-05-30 :: 38
Datastudio :: 2003-11-07 :: 73
DATATECH GROUP 2003 :: 2003-01-05 :: 56
DataTrack System 2005 2.0 :: 2005-07-18 :: 15
DataTree 1.1g :: 2005-03-01 :: 100
DataVillage Art Collector 1.1 :: 2002-03-01 :: 33
DataVillage Memorabilia Collector 1.2 :: 2002-09-17 :: 33
Dataviz Document to go Premium v7.002 :: 2004-09-08 :: 38
Dataviz Documents To Go Premium v10.001 :: 2007-09-26 :: 57
Dataviz Documents To Go Premium v8.003 :: 2006-06-26 :: 62
Dataviz Documents To Go Premium v8.003 MacOS :: 2006-09-01 :: 42
DataViz MacOpener 2000 :: 2006-04-13 :: 13
DataViz MobileLists :: 2003-08-22 :: 40
DataViz SmartList To Go Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2005-04-30 :: 69
Datawatch Monarch Pro 6.0 :: 2002-02-02 :: 81
Date ActiveX 1.02 :: 2005-01-10 :: 85
Date Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 1.2 :: 2005-02-13 :: 75
Date ActiveX 1.4 :: 2005-10-31 :: 15
Date Bk3 3.1 :: 2002-03-01 :: 20
Date Time Counter Home Edition 1.01 :: 2005-10-23 :: 28
Date Time Counter Home Edition 1.02 :: 2006-10-02 :: 20
Date Time Counter Personal Edition 1.01 :: 2005-11-28 :: 55
Date Tray 1.01 :: 2003-05-18 :: 33
Date Wizard 1.0 :: 2002-08-02 :: 40
DateBk4 4.0 :: 2005-03-01 :: 7
DateBk5 5.1b, s1 :: 2004-10-10 :: 6
DateBK5 ALL :: 2005-01-23 :: 9
DateBook v2.11 :: 2006-06-04 :: 0
DateCalc 1.2 :: 2003-04-02 :: 72
DateCoder 1.0 :: 2005-02-13
Datei Commander 2.0 German :: 2003-04-19 :: 23
Datei Commander 4.0 :: 2004-07-03 :: 28
Datei-Commander 4.0 :: 2004-07-06 :: 20
DateiSplitter 1.08 :: 2003-04-02 :: 66
Dateisplitter 1.08 German :: 2002-03-19 :: 40
DateMan 1.02 :: 2002-03-01 :: 16
DateMate 2.7.0 :: 2002-03-01 :: 35
DatePlan :: 2005-03-01 :: 25
DatePro 1.0 :: 2005-03-01 :: 20
DateUtil 4.3 :: 2005-03-01 :: 50
DateWhiz 1.1 :: 2003-10-17 :: 22
DATMAN Pro Win9x Retail 2.40.0 :: 2002-02-13 :: 35
DAUB AGES 1.31 :: 2004-09-08 :: 71
Daub Ages! Family Tree Database 1.31 :: 2002-12-16 :: 7
Dave 3.1 :: 2004-09-15 :: 38
DAVE 4.0 :: 2004-09-15 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 4.11 :: 2004-10-10 :: 62
Dave 5.0 :: 2004-08-22 :: 46
DAVE.6.2 MACOSX-RiSE :: 2006-08-22 :: 76
DAVID sl Multilingual CD Rom ProgrammDisk vom 30.04.2003 :: 2003-11-04 :: 12
Davideo 3 :: 2003-08-16 :: 55
DaVideo 3 Professional :: 2006-02-22 :: 41
DaVideo 3 version 3 :: 2004-11-19 :: 30
Davideo 3 VHS :: 2007-05-09 :: 0
DaViDeo 3.0 :: 2003-10-19 :: 31
Davideo 3.0.1.25 :: 2003-08-17 :: 29
Davideo 4 :: 2004-06-01 :: 55
DaViDeo 4 fìr VHS-Kassetten v4.0.0.8 v4.0.0.8 :: 2005-03-02 :: 45
DaViDeo 4 für Fotos 4 :: 2004-10-10 :: 46
DaviDeo 4 VHS Deutch :: 2005-01-03 :: 57
DaviDeo 8DVD Ripper www.gdata.de :: 2002-07-16 :: 26
Davideo DVD copierer 2006 :: 2006-02-22 :: 70
DaviDeo for VHS 1.0.0.23 :: 2003-12-02 :: 56
DaViDeo fuer VHS Cassetten special (German) :: 2003-11-04 :: 34
DaVideo für PPC 3.0.3.31 :: 2005-03-17 :: 23
DaVideo für PPC 4.0.1.50 :: 2004-12-02 :: 34
Davideo on DVD :: 2003-10-17 :: 38
DaViDeo Pro 3.0 :: 2003-10-02 :: 28
DaViDeo ultimate :: 2007-05-31 :: 91
Davideo Ultimate 2007 v1.0.0.1 :: 2007-09-06 :: 90
Davideo VHS Kopierer 2006 :: 2006-06-03 :: 51
Davideo4 :: 2004-11-12 :: 36
DavidRM The Journal v4.1.0.237 :: 2007-10-04 :: 92
Davilex Windows 10 AIO ISO files 2021 + Activator - Account :: 2005-03-11 :: 48
Davilex Business - Voorraad :: 2005-03-11 :: 36
Davilex Factuur 2002 :: 2003-07-19 :: 39
DaVin 1.0 :: 2002-03-19 :: 100
DaVinchi memory Puzzle :: 2002-04-24 :: 0
DaVinchi memory training :: 2002-03-19 :: 40
DawGroup SnapCharts 1.2 :: 2005-03-01 :: 100
Dawn of war :: 2004-11-25 :: 25
Dawn of War (Dark C RUSADE) :: 2007-11-11 :: 80
Dawn of War: Warhammer 40 000 :: 2005-03-20 :: 76
Dawn Of War: Winter Assault :: 2007-04-03 :: 72
Dawning Soft CHM2Word v3.0.0915 Patch and :: 2006-10-25 :: 31
Dawning Soft PDF2CHM v2.0.0915 Patch and :: 2006-10-25 :: 21
Dawning Soft PDF2Htm v2.0.0915 Patch and :: 2006-10-25 :: 50
Dawningsoft DOC2CHM v1.2.0407 Patch and :: 2006-10-25 :: 0
Dawningsoft DOC2CHM v1.2.1110 :: 2006-11-20 :: 62
Dawningsoft DOC2CHM v2.1.1208 Patch and :: 2006-12-20 :: 35
Dawningsoft PDF :: 2006-10-25 :: 0
Dawningsoft PowerCHM v5.5.0401 :: 2006-10-25 :: 20
Day Of Defeat :: 2004-11-03 :: 17
DayCount 2.08 :: 2002-10-04 :: 66
DaySmart 4.4.0 :: 2005-02-13 :: 66
DaySmart 5.0.6 :: 2005-05-05 :: 18
DaySmart 5.0.8 :: 2005-07-18 :: 30
DaySmart 5.0.9 :: 2005-08-22 :: 0
DaySmart 5.05 :: 2005-04-14 :: 33
DaySmart 5.1.0 :: 2005-08-14 :: 14
DaySmart 5.1.1 :: 2005-08-24 :: 44
DaySmart 5.1.3 :: 2005-09-21 :: 53
DaySmart 5.1.5 :: 2005-09-26 :: 62
DaySmart 5.1.6 :: 2005-10-10 :: 9
DaySmart 5.1.7 :: 2005-11-07 :: 25
DaySmart 5.1.8 :: 2005-11-21 :: 57
DaySmart 5.2.0 :: 2006-02-13 :: 50
DaySmart 5.2.1 :: 2006-03-05 :: 57
DaySmart 5.2.2 :: 2006-03-07 :: 14
DaySmart v5.2.3 :: 2006-05-02 :: 0
DaySmart v5.2.4 :: 2006-05-02 :: 36
DaySmart v6.0.1 :: 2006-07-26 :: 100
DaySmart v6.0.2 :: 2006-08-22 :: 20
DaySmart v6.0.3 :: 2006-09-19 :: 40
DaySmart v6.0.4 :: 2006-10-25 :: 33
DaySmart v6.0.5 :: 2006-12-20 :: 25
DaySmart v6.0.7 :: 2007-01-30 :: 50
DaySmart v6.1.0 :: 2007-09-26 :: 100
DaysOff Calculator 1.01 :: 2003-12-02 :: 42
DAZ3D Carrara Pro v6.0 :: 2007-10-04 :: 37
Dazzle Design Quick Notes v1.0.0.2 :: 2007-11-24
Dazzle Digital Video Creator 80 :: 2004-07-14 :: 45
Dazzle DVC 80 :: 2004-07-14 :: 48
Dazzle DVD Complete 2.01 :: 2003-09-13 :: 47
DAZZLE DVD Complete 2.02 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen brazilianboy :: 2004-11-19 :: 58
Dazzle Motor Sport Screensaver 1.3 :: 2003-05-18 :: 37
Dazzle movie star v5.1.5 :: 2002-12-06 :: 22
Dazzle OnDVD 2.0 :: 2002-10-17 :: 33
DB 3.2.2 :: 2005-11-07 :: 7
DB Calc for Windows 3.0 :: 2005-11-28 :: 25
DB Calc fuer Windows 3.0 :: 2005-03-08 :: 36
DB Explorer 1.3 :: 2002-07-02 :: 50
DB Explorer 3.0.0.3 :: 2005-08-22 :: 33
DB Explorer Pro for Eclipse 2.2.5 :: 2005-08-24 :: 47
Db for Windows Enterprise Edition 6.0 :: 2005-05-03 :: 35
DB Ghost 3.0.1237 :: 2004-06-04 :: 36
DB Ghost 3.0.2227 :: 2005-02-13 :: 50
DB Ghost 3.0.2248 :: 2005-02-13 :: 66
DB Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 3.1.1214 :: 2004-12-16 :: 100
dB Organizer Deluxe 2 :: 2003-09-16 :: 45
dB Organizer Deluxe 2.1 :: 2004-04-28 :: 36
dB Organizer Deluxe 2.4 :: 2005-07-13 :: 58
DB Organizer Deluxe 2.5 :: 2005-11-14 :: 41
DB Organizer Deluxe v2.6 :: 2006-05-02 :: 41
DB Organizer Deluxe v2.7 :: 2007-01-30 :: 33
DB QwikSite PRO 1.0 :: 2005-03-01 :: 0
DB SQL Pro 3.01 :: 2005-03-01 :: 62
DB Sync Manager 4.2.1 :: 2002-05-15 :: 100
DB SynchroComp 2.1.0 :: 2003-02-16 :: 26
DB to Web 1.4 :: 2005-03-01 :: 20
DB-Tool 2.0.1.112 :: 2004-02-02 :: 16
DBabble 2.6k :: 2004-04-28 :: 40
DBASE 2K 0.3 :: 2002-02-13 :: 87
DBBlobEditor 2.0 :: 2005-05-30 :: 60
DBBlobEditor 2.0.0.1 :: 2005-09-21 :: 20
DBBlobEditor 2.1.1.2 :: 2005-11-21 :: 35
DBBlobEditor 2.2.1.1 :: 2005-12-17 :: 40
DBBlobEditor 2.3.1.3 :: 2005-12-29 :: 7
DBBlobEditor 2.3.1.7 :: 2006-01-10 :: 7
DBBlobEditor 2.5.2.16 :: 2006-03-05 :: 25
DBBlobEditor v2.6.1.19 :: 2006-07-16 :: 28
DBBlobEditor v2.7.1.22 :: 2006-07-31 :: 25
DBBlobEditor v2.7.1.23 :: 2006-08-09 :: 50
DBCleaner 2.211 :: 2002-07-02 :: 27
dbCleanerUpper 1.02 :: 2002-10-17 :: 50
dbCOPY 1.5.4 :: 2003-06-01 :: 53
dbCOPY 1.5.5 :: 2003-08-17 :: 65
DBeMailer Pro (ver 2.0.10) :: 2004-07-14 :: 25
DBExplorer v2.21 :: 2003-01-05 :: 52
DBF to CSV 1 30 :: 2005-05-30 :: 46
DBF to CSV 1.30 :: 2005-05-21 :: 0
DBF to CSV Converter 1.20 :: 2005-03-18 :: 28
DBF to CSV Converter 1.40 :: 2005-11-07 :: 30
DBF to DBF Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 1.40 :: 2005-11-07 :: 10
DBF to HTML Converter 1.40 :: 2005-11-07 :: 44
DBF to MDB 1 30 :: 2005-05-30 :: 51
DBF to MDB 1.30 :: 2005-05-21 :: 25
DBF to MDB Converter 1.20 :: 2005-03-18 :: 55
DBF to MDB Converter 1.40 :: 2005-11-07 :: 33
DBF to PDB 1 30 :: 2005-05-30 :: 29
DBF to PDB 1.30 :: 2005-05-21 :: 46
DBF to PDB Converter 1.40 :: 2005-11-07 :: 31
DBF to SQL 1 30 :: 2005-05-30 :: 11
DBF to SQL 1.30 :: 2005-05-21 :: 23
DBF to SQL Converter 1.20 :: 2005-03-18 :: 40
DBF to SQL Converter 1.40 :: 2005-11-07 :: 36
DBF to XLS 1 30 :: 2005-05-30 :: 52
DBF to XLS 1.30 :: 2005-05-21 :: 44
DBF to XLS Converter 1.20 :: 2005-03-18 :: 52
DBF to XLS Converter 1.40 :: 2005-11-07 :: 42
DBF to XML 1 30 :: 2005-05-30 :: 27
DBF to XML 1.30 :: 2005-05-21 :: 26
DBF to XML Converter 1.20 :: 2005-03-18 :: 41
DBF to XML Converter 1.40 :: 2005-11-07 :: 27
DBF Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2000 1.8 :: 2003-04-19 :: 31
DBF Viewer 2000 1.99 :: 2005-04-30 :: 23
DBF Viewer 2000 2.02 :: 2005-09-12 :: 10
DBF Viewer Pro 5.1.1.6.with :: 2005-04-30 :: 36
DBFViewer 2000 1.45 :: 2002-04-24 :: 51
DBFViewer 2000 1.7 :: 2003-02-02 :: 50
DBFViewer 2000 1.81 :: 2003-05-18 :: 28
DBFViwer 2000 :: 2003-07-19 :: 27
DBinstaller 1.1 ORACLE EDITION :: 2003-04-23 :: 38
DBJOIN 4.1 :: 2003-02-16 :: 50
Dbjoin 5.0 :: 2003-08-17 :: 36
DBMaker 4.0 :: 2001-09-10 :: 55
DBMaker 4.2 :: 2004-12-16 :: 50
DBPut Pro 3.0.227 :: 2005-04-08 :: 50
DBPut Pro 3.1.234 :: 2005-10-31 :: 42
DBPut Pro v3.1.338 :: 2006-03-07 :: 71
DBPut Professional 2.0 b116 :: 2004-03-01 :: 35
DBPut_Pro_v3.1.241-DIGERATI :: 2006-06-04 :: 38
DBPut_Pro_v3.1.244-DIGERATI :: 2007-01-30 :: 60
dbqwiksite 2.6 :: 2004-11-03 :: 40
DBReader 1.8 :: 2004-09-17 :: 66
DBReader 1.80 :: 2005-02-13 :: 20
DBS MP3 Splitter 2.0.0 :: 2004-07-06 :: 75
DBS MPEG Joiner 1.0.0 :: 2004-07-06 :: 64
DBS Photo Slide Show 3.0.0 :: 2004-07-06 :: 25
DBS WinAudio Record 2.0 :: 2005-02-13
DBS WinAudio Recorder 2.0 :: 2005-02-13 :: 80
DBSolo_v2.23 :: 2007-09-26 :: 0
DBT-120 :: 2005-01-23 :: 33
DBTool 2.0.1.112 :: 2004-02-02 :: 25
DBTool 2.0.1.118 :: 2004-04-02 :: 66
DBV-T player FREECOM :: 2006-01-29 :: 78
DbWrench_v1.32_MultiOS-DIGERATI :: 2006-04-23 :: 22
dbXpert 5.1.3.9 :: 2005-01-10 :: 23
DC Co iSilo v5.0 :: 2007-10-04 :: 35
dc++ 22.89 :: 2003-07-06 :: 60
Dc++ acceleration patch :: 2007-08-20 :: 54
dc++acceleration patch :: 2007-03-28 :: 19
DCC Pro 4.0 :: 2005-03-01 :: 50
DCD architect v4.0b :: 2006-11-22 :: 27
DCE Tools 1.0 :: 2004-07-03 :: 78
DCM Private Sitez 2.0 b03011 :: 2001-09-10 :: 40
DCmagic 2.07 :: 2005-03-01 :: 40
DCS - DVD copy suite :: 2003-06-22 :: 23
DCS - DVD COPY SUITE 1.11.001 :: 2003-12-28 :: 86
DCS DVD Copy Suite 1.12.002 :: 2005-02-13 :: 67
dcs Dvd Copy Suite 2 :: 2006-10-25 :: 86
DD Tournament Poker v2.0p5 :: 2005-12-29 :: 7
DD Tournament Poker v2.0p5 Linux :: 2005-12-29 :: 12
DD Tournament Poker v2.0p5 Mac.OSX :: 2005-12-29 :: 4
DDClip Pro 3.5 :: 2001-09-10 :: 58
DDD Pool :: 2007-04-09 :: 20
DDD POOL 1.2 :: 2005-07-13 :: 35
DDebug 3.02 :: 2002-08-02 :: 28
DDEChartUpdater 1.2 :: 2003-09-16 :: 62
DDEChartUpdater 1.3 :: 2003-12-03 :: 0
DDF Periscope 1.2.0.10 :: 2005-07-13 :: 37
DDFileCatcher 1,03 :: 2003-09-16 :: 22
DDFileCatcher 1.0 :: 2003-05-11 :: 26
DDFileCatcher 1.04 :: 2004-01-18 :: 22
DDMF LP10 VST v1.0-BEAT :: 2006-06-04 :: 62
DDMF LP10 VST v1.1-BEAT :: 2006-07-03 :: 40
De Sims 2 FamiliePret Accessoires Expansion Pack :: 2007-01-20 :: 47
De Sims 2 Gaan het Maken Expansion Pack :: 2007-01-20 :: 66
De Spammer 1.2 :: 2005-03-01 :: 50
De Spammer 2.2 :: 2005-03-01 :: 100
De Spammer 2.3 :: 2005-03-01 :: 0
Dead aim :: 2006-06-09 :: 0
Dead AIM 4 :: 2003-09-18 :: 51
Dead AIM 4.0 :: 2003-10-12 :: 47
Dead aim 4.0 (working) :: 2003-08-16 :: 45
Dead AIM 4.1 :: 2004-02-20 :: 45
Dead Mans Hand :: 2005-10-17 :: 62
Dead To Rights :: 2004-03-17 :: 35
DeadAIM 4 :: 2003-09-16 :: 41
DeadAIM 4.0 :: 2004-01-26 :: 12
DeadAIM 4.0 (Tested, Works) :: 2003-07-12 :: 46
DeadAIM 4.5 :: 2005-06-13 :: 4
DeadAIM 4.x :: 2004-01-26 :: 4
Deadhunt :: 2007-02-15 :: 68
Deadly Shadows demo :: 2004-08-24 :: 75
Dealers Choice Collection All :: 2002-04-01 :: 64
DearDiary 2.04 :: 2006-01-10 :: 44
Death From Above :: 2004-01-18 :: 36
Debt Analyzer 3.5.0.1 :: 2005-01-31 :: 64
DebugBar v4.1 :: 2007-09-26 :: 100
DebugBar v4.1.1 :: 2007-10-04 :: 33
Decart 98 2.9.99 :: 2005-03-01 :: 100
Declan s ReadWrite Hiragana 1.0.1045 :: 2003-07-13 :: 15
Declan's Chinese Dictionary 1.0.2111 :: 2003-05-11 :: 30
Declan's Chinese Dictionary 1.0.2114 :: 2003-06-01 :: 40
Declan's Declans ReadWrite Hiragana 1.0.1043 :: 2003-05-11 :: 32
Declan's Japanese Dictionary 1.0.2110 :: 2003-05-11 :: 18
Declan's Japanese Dictionary 1.0.2115 :: 2003-06-01 :: 14
Declan's Japanese Dictionary v1.0.2116 :: 2003-06-26 :: 14
Declan's Japanese FlashCards 1.0.153 :: 2003-05-11 :: 12
Declan's Korean Dictionary 1.0.1113 :: 2003-05-11 :: 14
Declan's Korean FlashCards 1.0.2048 :: 2003-05-11 :: 24
Declan's Korean HakGyo 2.1.2037 :: 2003-05-11 :: 33
Declan's Korean Kanj 1.1.192 :: 2003-05-11 :: 28
Declan's Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Chinese - Simplified 1.0.194 :: 2003-06-01 :: 32
Declan's ReadWrite Chinese - Simplified 1.0.196 :: 2003-07-19 :: 9
Declan's ReadWrite Chinese Traditional 1.0.194 :: 2003-07-13 :: 13
Declan's ReadWrite Kanji 1.1.196 :: 2003-07-13 :: 15
Declan's ReadWrite Russian V1.1.890 :: 2005-06-16 :: 77
Declans ReadWrite Korean 2.1.1039 :: 2003-07-13 :: 20
Declare 1.0 :: 2006-01-05 :: 16
Deco tech designer :: 2004-06-04 :: 52
Decoder 3.0 :: 2003-06-01 :: 47
DecryptSQL v2.8.0 Multilingual-ACME :: 2007-01-21 :: 50
dec_Bar v1.2 :: 2006-03-24 :: 40
dec_Help v1.2 :: 2006-03-24 :: 0
dec_Ini v1.3 :: 2006-03-24 :: 36
dec_Keys v1.1 (english) :: 2006-03-24 :: 22
dec_Keys v1.1 (espanol) :: 2006-03-24 :: 50
dec_Plus v1.9 :: 2006-03-24 :: 37
DeDupe 1.6.3 :: 2003-08-17 :: 13
Dee2 plug-in for Winamp 3 2.2 build 600 :: 2003-07-19 :: 17
Deej Sjeng 1.0 :: 2005-01-25 :: 37
DeeJay 2.01 :: 2003-08-02 :: 26
Deejaysystem Mk-II :: 2006-03-09 :: 23
Deejaysystem Video VJ-II 1.0.0 :: 2005-04-19 :: 34
Deejaysystem Video VJ-II 2.1.1 :: 2006-08-30 :: 48
Deep 3d paint :: 2004-11-03 :: 24
Deep Analysis 1.10.12 :: 2004-07-16 :: 21
Deep Analysis 1.10.7 :: 2004-06-04 :: 11
Deep Creator 2.0.0.955 :: 2005-03-29 :: 50
Deep Exploration 2.0 :: 2002-03-19 :: 70
Deep Exploration 3.5 :: 2004-08-01 :: 89
Deep Exploration v5.x :: 2007-07-24 :: 63
Deep Green Reversi 4.5.1 :: 2002-03-19 :: 55
Deep Green Reversi 4.5.5 :: 2002-10-17 :: 100
Deep Green Reversi 4.5.6 :: 2002-10-17 :: 25
Deep Green Reversi 4.5.7 :: 2002-10-17 :: 50
Deep Green Reversi 4.6.1 :: 2003-06-01 :: 41
Deep Green Reversi 4.6.2 :: 2003-06-01 :: 29
Deep Green Reversi 4.7.1 :: 2004-06-16 :: 55
Deep Green Reversi v4.7.5 :: 2006-06-26 :: 25
Deep Paint 1.0 :: 2002-05-15 :: 13
Deep Plot 6.36 :: 2003-05-11 :: 50
Deep Raider :: 2003-09-02 :: 46
Deep Sea Fishing 2.0 :: 2002-02-13 :: 61
Deep Shredder v10 UCI-EDGE :: 2006-10-26 :: 37
Deep Six 1.0 :: 2002-07-02 :: 0
Deep Sjeng :: 2003-08-02 :: 25
Deep Space Screen Saver 1.0 :: 2002-02-02 :: 17
DeepAnalysis 1.1.0 :: 2002-04-24 :: 16
DeepAnalysis 1.10.10 :: 2004-06-16 :: 42
DeepAnalysis 1.10.11 :: 2004-06-16 :: 7
DeepAnalysis 1.10.2 :: 2004-02-16 :: 9
DeepAnalysis 1.10.3 :: 2004-03-01 :: 14
DeepAnalysis 1.10.4 :: 2004-04-28 :: 41
DeepAnalysis 1.2.0 :: 2002-04-24 :: 33
DeepAnalysis 1.4.1 :: 2002-08-18 :: 72
DeepAnalysis 1.5.10 :: 2002-10-04 :: 33
DeepAnalysis 1.5.11 :: 2003-06-17 :: 46
DeepAnalysis 1.5.12 :: 2003-06-17 :: 30
DeepAnalysis 1.61 :: 2003-03-03 :: 44
DeepAnalysis 1.7.10 :: 2003-06-01 :: 30
DeepAnalysis 1.7.8 :: 2003-05-18 :: 44
DeepAnalysis 1.78 :: 2003-05-18 :: 33
DeepAnalysis 1.79 :: 2003-06-01 :: 22
DeepAnalysis v1.61 :: 2003-01-05 :: 39
DeepMetrix IPMonitor 6.1 :: 2002-10-17 :: 76
DeepMetrix Livestats xSP 6.2 :: 2003-04-19 :: 70
DeepReader 1.0 :: 2002-10-17 :: 100
DeepScan 1.0.0.443 :: 2002-10-17 :: 50
Deer Hunter The 2005 Season *NOCD* -TNT :: 2004-10-18 :: 54
Deer Screen Saver :: 2002-02-02 :: 75
Deer Screensaver 2002.01 :: 2002-01-23 :: 0
Deerfield AntiVirus Plugin for VisNetic MailFlow and MailServer 4.11 :: 2002-09-17 :: 20
Deerfield GateFilter for Wingate 1.0 :: 2001-09-10 :: 41
Deerfield GateFilter v1.1 :: 2002-12-02 :: 70
Deerfield MailScan for MDaemon 2.5a :: 2002-04-24 :: 35
Deerfield MailScan for MDaemon 3.0 :: 2002-09-17 :: 44
Deerfield MDaemon Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 5.0.5 :: 2002-02-13 :: 33
Deerfield VisNetic AntiVirus Plug-In for MailFlow 4.4.3.0 :: 2003-11-17 :: 36
Deerfield VisNetic AntiVirus Plug-In for MailFlow 4.4.3.1 :: 2004-01-05 :: 20
Deerfield VisNetic AntiVirus Plug-In for MailServer 4.4.3.0 :: 2003-11-17 :: 47
Deerfield VisNetic AntiVirus Plug-In for MailServer 4.4.3.1 :: 2004-01-05 :: 44
Deerfield VisNetic AntiVirus Plug-In for WinGate 4.4.3.0 :: 2003-11-17 :: 25
Deerfield VisNetic AntiVirus Plug-In for WinGate 4.4.3.1 :: 2004-01-05 :: 40
DeerField Visnetic Firewall 1.1 :: 2002-07-02 :: 18
DeerField Visnetic Firewall 2.12 :: 2003-10-19 :: 74
DeerField Visnetic Firewall Administration Kit 2.12 :: 2003-10-19 :: 53
Deerfield VisNetic MailFlow 1.0 :: 2002-09-17 :: 50
Deerfield VisNetic MailFlow 2.0.13 :: 2003-10-19 :: 33
DeerField Visnetic MailPermit 1.0.0.9 :: 2003-10-19 :: 46
Deerfield VisNetic MailServer 5.02 :: 2002-09-17 :: 44
Deerfield VisNetic MailServer 5.02.1 :: 2002-10-04 :: 44
Deerfield VisNetic MailServer 5.03 :: 2002-10-04 :: 57
DeerField Wingate VPN 1.04 :: 2003-05-18 :: 64
Deez Nuts In Ur Mouth :: 2002-11-09 :: 64
Default Classifier 2.2 :: 2005-02-13 :: 100
Defcon :: 2006-12-01 :: 39
Definite Delete 1.0.0 :: 2002-08-02 :: 0
Defocus Dei v4.0 :: 2006-06-26 :: 25
Defrag Manager 1.0 :: 2004-08-01 :: 53
Defrag Professional 2.16.2004 SP1 :: 2004-06-01 :: 47
Defrag Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2005-02-03 :: 30
Degisy Database Workshop 5.45 build 3802 :: 2004-06-14 :: 89
Dein Vater :: 2007-08-20 :: 50
Dejobaan Bebop 1.9.1 :: 2004-12-16 :: 19
Dekart Logon :: 2007-02-19 :: 82
Dekart Private Disk 2.00 :: 2004-01-15 :: 63
Dekart Private Disk 2.05 :: 2005-10-31 :: 30
Dekart Private Disk 2.06 :: 2006-01-10 :: 51
Dekart Secrets Keeper 3.08 :: 2004-01-15 :: 22
Dekart Secrets Keeper 3.09 :: 2004-02-02 :: 50
Dekart SIM Manager 1.06 :: 2004-01-15 :: 63
DekstopPlus 2.50 :: 2004-06-04 :: 28
DEL MP3 Karaoke 4.2.4200 :: 2003-06-01 :: 25
DEL MP3 Karaoke 4.5.4502 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2004-01-18 :: 24
Delaksy Skaj Dampy 3 :: 2006-01-23 :: 37
Delat Force Black Hawk Down 1.0 FR :: 2004-11-03 :: 74
Delenda 2.3e :: 2003-05-11 :: 40
Delenda 2.4 :: 2002-04-24 :: 0
Delenda 2.4.12 :: 2005-05-03 :: 42
Delenda 2.4.14 :: 2005-05-30 :: 41
Delenda 2.4a :: 2002-10-17 :: 0
Delenda 2.4e :: 2003-01-18 :: 20
Delenda 2.4g :: 2003-02-16 :: 36
Delenda 2.4i :: 2003-07-19 :: 37
Delenda 2.4j :: 2004-01-05 :: 71
Delenda 2.4k :: 2004-06-08 :: 40
Delenda v2.4e :: 2003-01-05 :: 66
Delenda_v2.4.16-DIGERATI :: 2006-08-22 :: 50
Delete Duplicates for Eudora v6.5.0.1 :: 2007-10-04 :: 50
Delete Duplicates for Microsoft Outlook v2.2.0.1 :: 2006-10-18 :: 0
Delete Duplicates for Outlook Express v1.2.0.1 :: 2006-10-18 :: 12
Delete Duplicates for Outlook Express v1.3.0.1 :: 2006-11-20 :: 33
Delete Duplicates For Outlook v1.7 :: 2006-07-31 :: 25
Delete Duplicates For Outlook v2.1 :: 2006-10-03 :: 0
Delete Duplicates for Outlook v2.3.0.1 :: 2006-11-12 :: 41
Delete Duplicates for Outlook v2.4.0.4 :: 2006-12-04 :: 46
Delete Duplicates for Outlook v2.6.0.3 :: 2007-01-30 :: 33
Delete Duplicates for Windows v1.1 :: 2006-08-22 :: 57
Delete Duplicates for Windows v1.4.3.2 :: 2006-10-18 :: 42
Delete Duplicates v1.0 :: 2006-07-31 :: 0
Delete Manager Ver. 1.0 German :: 2004-11-16 :: 100
DELETE Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen test :: 2004-10-15 :: 50
Deletor 3.0 :: 2004-08-01 :: 15
Deletor 3.1 :: 2005-11-25 :: 66
Delicious Library 1.6.4 :: 2007-01-11 :: 88
Delivery Waitress 1.0 :: 2005-01-10 :: 60
Deliview 3.1 :: 2005-07-13 :: 63
Dell Bios :: 2006-03-07 :: 24
Delovar 1.2 :: 2005-03-01 :: 50
Delphi 2005 Arhitect 2005 :: 2005-04-06 :: 59
Delphi 5 :: 2003-11-07 :: 64
Delphi 5.0 :: 2004-02-17 :: 70
Delphi 6 Enterprise :: 2004-09-04 :: 69
Delphi 6 Enterprise Trial :: 2003-08-13 :: 58
Delphi 6 Personal Edition :: 2006-12-27 :: 69
Delphi 6.0 Entreprise 6.0 :: 2003-01-18 :: 60
Delphi 6.0 personal edition :: 2004-02-17 :: 76
Delphi 7 :: 2007-08-29 :: 69
Delphi 7 enterprise :: 2005-06-24 :: 71
Delphi 7 Personal :: 2004-06-01 :: 85
Delphi 7 Personal Activation Key (FULL) :: 2002-12-02 :: 78
Delphi by OmjK :: 2002-07-22 :: 25
Delphi from Joker$uRO :: 2002-07-22 :: 28
Delphi to C++ Builder 1.0 :: 2005-10-23 :: 33
Delphi Version: 7 Enterprise :: 2004-12-16 :: 69
Delphy 6 Personal :: 2002-10-15 :: 59
Delta For s/n: ce :: 2004-05-02 :: 33
Delta For s/n: ce 2 :: 2004-05-02 :: 33
Delta For s/n: ce: Black Hawk Down :: 2004-05-02 :: 74
Delta For s/n: ce: Land Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen s/n: :: 2004-05-02 :: 69
Delta For s/n: ce: Task For s/n: ce Dagger :: 2004-05-02 :: 67
Delta Force :: 2006-02-24 :: 37
Delta Force (Task Force Dagger) :: 2003-05-28 :: 19
Delta Force - Black Hawk Down :: 2006-07-20 :: 85
Delta Force 1 :: 2003-11-04 :: 73
delta force 2 :: 2007-09-15 :: 66
Delta Force 2 (null) :: 2002-01-23 :: 69
Delta Force 2.0 :: 2002-12-16 :: 33
Delta Force 3 :: 2004-06-20 :: 45
Delta Force 3 - Land Warrior :: 2002-05-15 :: 71
DELTA FORCE 7 :: 2005-01-23 :: 67
delta force : extreme :: 2005-06-26 :: 39
Delta Force : Land Warrior ( ßy Mepring ) :: 2003-05-14 :: 59
Delta Force BHD :: 2005-11-21 :: 65
Delta force black hawk dawn :: 2006-01-29 :: 16
DELTA FORCE BLACK HAWK DOWN :: 2004-11-03 :: 76
Delta Force Black Hawk Down - iMMERSiON :: 2003-03-20 :: 78
Delta Force Black Hawk Down 1.0.4 :: 2004-10-15 :: 69
Delta Force Black Hawk Down Team Sabre Jogos de Controle de Graça para Baixar 2005-01-03 :: 76
Delta Force Black Hawk Down v1.0.0.10 :: 2003-04-20 :: 64
Delta Force Black Hawk Down(Moderators Account cd key) :: 2007-05-18 :: 23
Delta Force Blackhawk Down (Pc) :: 2005-04-05 :: 72
Delta Force Blackhawk Down: Team Sabre 1.0 :: 2004-03-01 :: 52
Delta Force EXTREME :: 2007-05-21 :: 53
Delta Force Extreme - by Dc.Kay :: 2005-11-21 :: 35
Delta force land warrior :: 2004-02-17 :: 48
Delta Force Land Warrior ( Game ) :: 2002-12-02 :: 60
DELTA FORCE Land Warrior (NOVALOGIC) :: 2004-11-03 :: 65
delta force task dagger :: 2002-07-01 :: 64
Delta Force Task Force :: 2003-05-28 :: 49
Delta Force Task Force Dagge :: 2002-10-22 :: 65
Delta Force task force dagger :: 2004-08-09 :: 68
Delta Force Xtreme :: 2006-07-14 :: 52
Delta force-BLACK HAWK DOWN :: 2004-10-05 :: 19
Delta force2 :: 2004-11-18 :: 30
Delta Force: Black Hawk Down PL :: 2003-09-02 :: 64
Delta Force: Black Hawk Down Team Sabre :: 2007-01-29 :: 72
Delta force: Extreme :: 2005-07-17 :: 27
Delta Force: Helikopter W Ogniu PL :: 2003-09-02 :: 41
Delta force: land warior :: 2005-01-06 :: 81
Delta Force: Task Force Dagger :: 2004-09-23 :: 51
Delta Force: Xtreme :: 2005-04-30 :: 44
Delta force: Xtreme the good serial :: 2005-09-26 :: 76
Delta Forcer: Xtreme :: 2006-02-03 :: 43
Delta Mail 4.0 :: 2002-01-23 :: 0
Delta SP 1.61 :: 2005-02-13 :: 0
Delta SP 1.65 :: 2005-03-29 :: 29
Delta translator 2 :: 2003-06-05 :: 50
Delta translator 2.0 :: 2006-08-09 :: 33
Delta-Backup_v3.0.15_German-DIGERATI :: 2006-08-25 :: 16
DeltaDarts 1.0.1.1 :: 2001-09-10 :: 27
DeltaDeploy 1.01 :: 2002-06-04 :: 66
DeltaDruck 3.44 build 3.4.5.0 :: 2005-02-13 :: 0
DeltaFakt 1.5.9.37 :: 2005-02-13 :: 100
DeltaFakt 1.5.9.42 :: 2005-02-13 :: 25
DeltaFakt 1.6.0.15 :: 2005-02-13 :: 75
DeltaFakt 1.6.1.14 :: 2005-03-18 :: 54
DeltaFakt 1.6.1.18 :: 2005-03-29 :: 33
DeltaFakt 1.6.1.4 :: 2005-02-22 :: 75
DeltaFakt 1.6.1.9 :: 2005-03-07 :: 20
DeltaFakt 1.6.2.1 :: 2005-04-30 :: 46
DeltaFakt 1.6.3.15 :: 2005-07-13 :: 38
DeltaFakt 1.6.3.2 :: 2005-05-21 :: 25
DeltaFakt 1.6.3.3 :: 2005-05-30 :: 37
DeltaFakt 1.6.4.5 :: 5Time 3.2 crack serial keygen :: 41
DeltaFakt 1.6.5.16 :: 2005-08-24 :: 20
DeltaFakt 1.6.5.19 :: 2005-09-05 :: 22
DeltaFakt 1.6.5.20 German :: 2005-09-21 :: 40
DeltaFakt 1.6.6.1 :: 2005-10-23 :: 25
DeltaFakt v1.6.7.3 German :: 2005-11-21 :: 52
DeltaFakt v1.7.1.2 :: 2005-12-12 :: 41
DeltaFakt v1.7.2.1 German :: 2006-01-10 :: 22
DeltaFakt v1.7.5.2.130 German :: 2006-03-05 :: 11
DeltaFakt_v1.8.3.1_German :: 2006-11-06 :: 75
DeltaGIS v7.0.Build 12 :: 2007-09-26 :: 33
DeltaKasse 1.59 build 1.5.9.8 :: 2005-02-13 :: 0
DeltaKasse 1.6.1.12 :: 2005-03-18 :: 55
DeltaKasse 1.6.1.15 :: 2005-03-29 :: 28
DeltaKasse 1.6.1.16 :: 2005-04-14 :: 36
DeltaKasse 1.6.2.1 :: 2005-05-03 :: 33
DeltaKasse 1.6.3.1 :: 2005-05-21 :: 70
DeltaKasse 1.6.3.6 :: 2005-05-30 :: 20
DeltaKasse 1.6.5.18 :: 2005-09-05 :: 22
DeltaKasse 1.6.5.19 German :: 2005-09-21 :: 16
DeltaKasse 1.6.6.1 :: 2005-10-23 :: 46
DeltaKasse v1.6.7.4 German :: 2005-11-21 :: 37
DeltaKasse v1.7.1.2 German :: 2005-12-12 :: 38
DeltaKasse v1.7.5.2.130 German :: 2006-03-05 :: 25
DeltaLohn 1.31.2 :: 2005-02-13 :: 0
Delux ski jump 3.0v01 key :: 2004-11-16 :: 34
Deluxe Edition :: 2003-05-18 :: 45
Deluxe mailing list :: 2005-07-13 :: 40
Deluxe Ski Jump 2.0 :: 2005-03-11 :: 57
Deluxe Ski Jump 2.1 :: 2003-10-02 :: 79
Deluxe Ski Jump 3 :: 2005-03-23 :: 24
Deluxe Ski Jump 3 1.1 :: 2004-12-04 :: 9
Deluxe Ski Jump 3 1.2 :: 2005-05-03 :: 43
Deluxe Ski Jump 3 1.2 version :: 2005-03-03 :: 18
Deluxe Ski Jump 3 1.3.1 WORKING KEY :: 2005-09-07 :: 26
Deluxe Ski Jump 3 1.5 :: 2007-01-29 :: 13
Deluxe ski Jump 3 v 1.1 :: 2004-12-12 :: 10
Deluxe Ski Jump 3 v 1.2 :: 2005-05-03 :: 37
Deluxe Ski Jump 3 v.1.01(working key) :: 2004-11-05 :: 9
Deluxe Ski Jump 3 v.1.1(good) :: 2004-12-09 :: 10
Deluxe Ski Jump 3 v.1.2 :: 2005-02-20 :: 14
Deluxe Ski Jump 3 v.1.3 WORKING :: 2005-07-04 :: 12
Deluxe Ski Jump 3 v.1.4 :: 2006-02-21 :: 17
Deluxe ski jump 3 v1.1 :: 2005-01-12 :: 14
Deluxe ski Jump 3 v1.4 :: 2006-02-16 :: 45
Deluxe Ski Jump 3 V1.4 upd :: 2006-03-22 :: 15
Deluxe Ski Jump 3 v1.4.0 :: 2006-09-26 :: 18
Deluxe ski jump 3 v1.50 :: 2006-12-24 :: 17
Deluxe Ski Jump 3 ver 1.5 :: 2007-01-29 :: 56
Deluxe ski jump 3 version 1.4.0 working :: 2006-03-13 :: 13
Deluxe Ski Jump 3.01 :: 2004-11-29 :: 19
Deluxe Ski Jump 3.0v1.01 Key :: 2004-11-08 :: 23
Deluxe ski jump 3.1.1 :: 2004-12-11 :: 36
Deluxe Ski Jump 3.1.4 :: 2006-01-29 :: 23
Deluxe Ski Jump 3.11 :: 2004-12-10 :: 12
Deluxe ski jump 3.4 dzialajacy :: 2006-01-26 :: 16
Deluxe ski jump 3v1.3 :: 2005-11-11 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 23
Deluxe Ski Jump 3v1.3.1 :: 2005-07-13 :: 44
Deluxe Ski Jump 3v1.4.0 Polish :: 2005-12-25 :: 12
Deluxe Ski Jump 4 :: 2005-07-28 :: 33
Deluxe Ski Jump v.1.1 WORKING :: 2004-12-07 :: 7
Deluxe Ski Jump v.1.1.1WORKING :: 2004-12-10 :: 14
Deluxe ski jump3 :: 2004-11-07 :: 12
Deluxe ski jumping 3 :: 2004-12-21 :: 17
Deluxe Ski Jumping 3 v.1,2 :: 2005-06-02 :: 25
Deluxe ski jumping 3 v.1.2 :: 2005-02-16 :: 17
Deluxe ski jumping 4 :: 2007-03-10 :: 64
Dema Image Resizer 2.1 :: 2002-07-02 :: 40
Dema Images Resizer 4.1.161004.1951 :: 2005-03-11 :: 53
Dema Resizer 2.2 :: 2002-10-04 :: 22
Dema Resizer 3.0.1 :: 2003-10-19 :: 20
Dema Resizer 3.1 :: 2003-08-13 :: 68
Dema Resizer 4.0B1.200103.2120 :: 2004-03-15 :: 76
Demo Builder v5 retail fix after disabled :: 2006-02-24 :: 54
Demonstration Screen 1.4 :: 2006-02-21 :: 25
DemoShield 7.5 :: 2002-08-18 :: 31
DemoShield 7.53 :: 2004-10-15 :: 53
Denaba Canvas 9.0.2.722 :: 2003-12-15 :: 60
Deneba Canvas Pro GIS Mapping Edition 9.0.0.678 :: 2003-07-19 :: 31
Deneba Canvas Pro Scientific Imaging Edition 9.0.0.678 :: 2003-07-19 :: 33
DenkDran 1.1 :: 2002-03-01 :: 28
Dental Pocket Reference 2.1 :: 2002-10-17 :: 66
Dep4Obj 1.1 :: 2005-03-01 :: 100
Depleter 2.2 :: 2005-03-01 :: 33
DeployCenter 5.01.1 :: 2002-02-02 :: 46
Depreciation Soution 2.0.0 :: 2002-01-23 :: 60
Depth 0.3.0 :: 2002-07-15 :: 66
Der Autokonzern 1.0 :: 2004-06-16 :: 22
Der Autokonzern 1.1 :: 2007-04-03 :: 69
Der Bauernhof 1.2 :: 2003-10-19 :: 27
Der Bauernhof 1.7 :: 2005-07-18 :: 52
Der Brockhaus Multimedial 2004 Premium DVD Multimadial 2004 Premium DVD :: 2004-10-15 :: 31
Der Brockhaus Multimedial 2007 :: 2006-11-27 :: 60
Der erste Kaiser :: 2005-10-10 :: 75
Der Herr der Ringe :: 2004-03-04 :: 58
Der Herr der Ringe Die Schalcht um Mittelerde 2 :: 2006-10-03 :: 85
Der Herr der Ringe die Schlacht um Mittelerde 2 :: 2006-10-24 :: 69
Der Herr der ringe schlacht um mittelerde 2 :: 2006-07-14 :: 81
Der Pflegemeister Pro AEDL German 2.3.1 :: 2002-10-17 :: 70
Der Pflegemeister Pro ATL German 2.3.1 :: 2002-12-02 :: 37
Derive 5 :: 2006-09-08 :: 63
Derive 6 :: 2007-06-27 :: 75
Derive 6,10 :: 2005-01-26 :: 42
Derive 6.0 :: 2006-01-23 :: 69
Derive 6.1 :: 2006-04-26 :: 51
Descarga WEBCAMMAX 4.0.8.0 + patch :: 2007-11-04 :: 54
Descarregador do ares regular 2.0.1 :: 2007-02-14 :: 39
Deseti prsty :: 2004-03-17 :: 24
Design 6.50 :: 2005-10-31 :: 25
Design Express Sound-design tool Archives - 10 (Ten) Crack Software Collection :: 2004-03-15 :: 50
Design Science MathType 5.2c :: 2005-08-24 :: 78
Design Science MathType v6.0 :: 2007-09-26 :: 95
designCAD 2000 LT :: 2005-01-23 :: 12
Designcad 2d prof 12.0.021 :: 2005-02-01 :: 16
DesignCAD 300 :: 2005-08-02 :: 52
DesignCAD 3D MAX 14.0.003 :: 2003-10-02 :: 27
DesignCAD 3D MAX Plus 13 :: 2002-08-18 :: 22
DesignCAD 3D MAX v15 :: 2004-07-19 :: 52
DesignCAD For 3D MAX Final 12.0 :: 2002-04-24 :: 25
DesignCAD Pro 2000 :: 2004-05-02 :: 60
Designer 10.01 :: 2005-04-08 :: 77
Designer 2005 1.05 :: 2005-10-04 :: 33
DesKAM 2000 5.1.4.21 :: 2002-01-23 :: 48
DeskCalc Business Pro v.4.0.18 :: 2006-12-08 :: 33
DeskCalc Business Pro v4.0.15 Multilingual :: 2006-09-08 :: 55
DeskCalc Business Pro v4.0.18 Multilingual :: 2006-10-03 :: 33
DeskCalc Business Pro v4.0.20 Multilingual :: 2006-10-18 :: 33
DeskCalc Business Pro v4.0.22 Multilingual :: 2006-10-25 :: 0
DeskCalc Business Pro v4.0.27 Multilingual :: 2006-11-20 :: 36
DeskCalc Business Pro v4.0.30 Multilingual :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 42
DeskCalc Business Pro v4.0.32 Multilingual :: 2006-12-24 :: 7
DeskCalc Business Pro v4.0.33 Multilingual :: 2007-01-20 :: 33
DeskCalc Business Pro v4.1.2 Multilingual :: 2007-01-30 :: 43
DeskCalc FiStWare 3.0.5 :: 2005-02-13 :: 75
DeskCalc FiStWare 3.0.6 :: 2005-02-22 :: 50
DeskCalc FiStWare 3.0.9 :: 2005-08-14 :: 50
DeskCalc Pro 2.10 :: 2003-05-11 :: 54
DeskCalc Pro 2.17 :: 2003-10-02 :: 20
DeskCalc Pro 3.0.7 :: 2005-03-18 :: 63
DeskCalc Pro 3.0.8 :: 2005-05-03 :: 61
DeskCalc Tax Pro 2.1.5 :: 2003-08-02 :: 25
DeskCalc Tax Pro 2.3.2 :: 2004-02-16 :: 37
DeskCalc Tax Pro 2.3.3 :: 2004-04-28 :: 50
DeskCalc TaxPro 3.0.9 :: 2005-09-05 :: 28
DeskCalc TaxPro 3.1.0 :: 2005-09-21 :: 55
DeskCalc TaxPro 3.2.1 :: 2005-09-26 :: 38
DeskCalc TaxPro 3.3.0 :: 2005-10-17 :: 22
DeskCalc TaxPro 3.3.1 :: 2005-11-07 :: 60
DeskCalc TaxPro 3.3.5 :: 2005-11-25 :: 43
DeskCalc TaxPro 3.3.6 :: 2005-12-07 :: 54
DeskCalc TaxPro 3.3.7 :: 2006-01-10 :: 54
DeskCalc TaxPro 3.4.0 :: 2006-01-10 :: 33
DeskCalc TaxPro 3.4.1 :: 2006-02-05 :: 66
DeskCalc TaxPro 3.4.2 :: 2006-03-05 :: 57
DeskCalc TaxPro 3.4.3 :: 2006-03-07 :: 14
DeskCalc TaxPro v3.4.4 Multilingual :: 2006-03-28 :: 66
DeskCalc TaxPro v3.4.5 Multilingual :: 2006-04-07 :: 20
DeskCalc TaxPro v3.4.5a Multilingual :: 2006-05-02 :: 50
DeskCalc TaxPro v3.4.5b Multilingual :: 2006-05-11 :: 25
DeskCalc TaxPro v3.4.6a Multilingual :: 2006-05-26 :: 62
DeskCNC 2.0.0.14 :: 2003-03-17 :: 38
DeskCNC 2.0.0.17 :: 2003-04-19 :: 36
DeskCNC 2.0.0.19 :: 2003-05-11 :: 45
Desklock Security 3.0 :: 2003-12-02 :: 38
DeskLocker 2005 1.134.0.0 :: 2005-09-07 :: 62
DeskLook 1.0 :: 2002-08-02 :: 54
DeskLook Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2003-06-01 :: 72
Desklook 3.2 :: 2005-01-03 :: 85
Deskman 05, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. Mai :: 2004-12-16 :: 33
Deskman 5.2 :: 2003-04-02 :: 57
Deskman Pro 05. Mai :: 2004-12-16 :: 0
Deskman Pro 5.0 :: 2002-04-24 :: 80
Deskman Professional 5.21 :: 2003-02-16 :: 71
Deskman Professional Edition 5.3 :: 2003-05-11 :: 56
DeskMarker 1.9.7 :: 2004-08-01 :: 50
DeskMarker Multilanguage 1.7.5 :: 2003-04-19 :: 40
DeskMarker_v1.9.8_Multilingual :: 2007-01-09 :: 54
DeskPDF Professional 2.55 :: 2007-03-31 :: 14
Deskriptivni Geometrie 1.32.2003 :: 2005-06-16 :: 27
Deskriptivni Geometrie v1.32.2003 :: 2006-06-13 :: 77
DeskShare Auto FTP Manager v3.41-DVT :: 2006-04-04 :: 16
DeskShare Auto FTP Manager v3.55-DVT :: 2006-10-18 :: 13
DeskShare Digital Media Converter v2.65-DVT :: 2006-04-04 :: 8
DeskShare Digital Media Converter v2.70-DVT :: 2006-10-18 :: 10
DeskShare Digital Media Converter v2.78 :: 2007-10-04 :: 12
DeskShare Digital MEdia Converter v2.95 :: 2007-04-11 :: 6
DeskShare My Screen Recorder Pro v2.32-DVT :: 2006-05-02 :: 8
DeskShare Site Translator v2.41-DVT :: 2006-04-04 :: 54
DeskShare Site Translator v2.43-DVT :: 2006-05-02 :: 19
DeskShare Smart Email Verifier v3.36-DVT :: 2006-04-04 :: 35
DeskShare Video Edit magic 3.34 :: 2004-06-01 :: 18
DeskShare Video Edit Magic 3.36 :: 2004-07-03 :: 9
DeskShare DVDFab Platinum Crack 12.0.1.5 Free Download 2021 [Latest] Edit Magic v4.15-DVT :: 2006-05-02 :: 17
DeskShare Video Edit Magic v4.21-DVT :: 2006-10-18 :: 10
Deskshare WebCam Monitor v3.55-DVT :: 2006-04-04 :: 14
DeskShare WebCam Monitor v3.60-DVT :: 2006-05-02 :: 13
DeskShare WebCam Monitor v3.69-DVT :: 2006-10-18 :: 4
Desksharevideoeditmagic v4.1.8 :: 2007-08-22 :: 0
Desktility 2.1 :: 2005-11-21 :: 71
DeskTool 2.9.123 Release :: 2003-04-02 :: 73
Desktop Aqua 3D Screensaver :: 2005-11-28 :: 47
Desktop Author 2.4.6 :: 2002-10-17 :: 50
Desktop Authority 6.05 :: 2005-01-25 :: 63
Desktop Authority 6.51 :: 2005-07-13 :: 41
Desktop Authority Enterprise Edition 5.52 :: 2004-08-01 :: 63
Desktop Bildmanager 2002.11.20 :: 2003-02-02 :: 66
Desktop Butterflies 3D Screensaver v1.0 :: 2007-09-26 :: 100
Desktop Calendar and Personal Planner v2007.0.1.4 :: 2006-09-19 :: 61
Desktop Calendar and Personal Planner v2007.2.1.10 :: 2006-10-26 :: 50
Desktop Calendar and Personal Planner v2007.2.1.12-ARN :: 2006-11-27 :: 28
Desktop Calendar and Personal Planner v2007.2.1.6 :: 2006-10-25 :: 66
Desktop Calendar and Personal Planner v2007.2.2.3-ARN :: 2007-01-21 :: 31
Desktop Calendar Reminder v1.56 :: 2006-07-31 :: 23
Desktop Clock 2.0.1 :: 2004-12-27 :: 33
Desktop Clock 2.1.0 :: 2005-01-31 :: 12
Desktop Clock 2.3.2 :: 2005-03-29 :: 17
Desktop Detective 2.1 :: 2002-02-02 :: 25
Desktop Detective 2000 2.0 :: 2002-08-02 :: 76
Desktop Detective 2000 3.2 :: 2003-05-11 :: 12
Desktop Detective 2000 Pro Edition 3.0 :: 2001-09-10 :: 85
Desktop Detective 2000 Professional Edition 3.0 :: 2003-03-17 :: 70
Desktop Detective 2000 Professional Edition 3.2 :: 2003-06-01 :: 75
Desktop Detective 2000 Professional Edition 3.4 :: 2004-06-04 :: 70
Desktop DNA 3.5 :: 2002-02-02 :: 42
Desktop DNA Pro 4.0 :: 2002-07-15 :: 28
Desktop Dreamscapes 1.0 :: 2002-05-15 :: 79
Desktop Dreamscapes Vol. 1 :: 2007-02-12 :: 66
Desktop Dreamscapes Volume 1 Outer Space :: 2003-02-16 :: 88
Desktop Firewall 1.3 :: 2005-11-11 :: 29
Desktop FX 1.3 :: 2002-04-24 :: 28
Desktop Goodies 7.0 :: 2003-06-17 :: 35
Desktop Icon Memory Multilanguage 1.3.7 :: 2003-07-19 :: 56
Desktop Icon Toy v1.2 WinNTXP2K :: 2006-07-10 :: 33
Desktop Icon Toy v1.3 WinNTXP2K :: 2006-07-16 :: 28
Desktop Icon Toy v1.4 WinNTXP2K :: 2006-07-24 :: 57
Desktop Icon Toy v1.5 WinNTXP2K :: 2006-08-04 :: 0
Desktop Icon Toy v1.6 WinNTXP2K :: 2006-08-22 :: 57
Desktop Icon Toy v1.7.1 WinNTXP2K :: 2006-11-06 :: 62
Desktop Icon Toy v1.8 WinNT2kXP :: 2006-12-07 :: 63
Desktop Icon Toy v1.9 WinNT2kXP :: 2006-12-20 :: 25
Desktop Icon Toy v2.0 WinNTXP2K :: 2007-01-06 :: 73
Desktop Icon Toy v2.7 :: 2007-09-26 :: 100
Desktop Icon Toy v2.8 :: 2007-09-26 :: 84
Desktop Icon Toy v2.9 :: 2007-11-24 :: 100
Desktop Lock 3.0 :: 2002-02-13 :: 40
Desktop Lock 3.10 :: 2002-03-01 :: 14
Desktop Lock 4.10 :: 2002-03-19 :: 28
Desktop Lock 4.30 :: 2002-08-02 :: 50
Desktop Lock 5.0 :: 2003-03-17 :: 55
Desktop Lock 5.5 :: 2003-08-02 :: 45
Desktop Lock 6.0 :: 2004-02-16 :: 37
Desktop Lock 6.0.4522 :: 2004-06-04 :: 57
Desktop Lock 6.0.4531 :: 2004-06-16 :: 40
Desktop Lock Business 5.0 :: 2003-03-17 :: 36
Desktop Lock Business 5.5 :: 2003-05-18 :: 52
Desktop Lock Business 6.0.4531 :: 2004-06-16 :: 50
Desktop Lock Business 6.0.4900 :: 2005-02-13 :: 28
Desktop Lock Business edition 6.0 :: 2004-02-16 :: 33
Desktop Lock Business edition 6.0.4522 :: 2004-06-04 :: 50
Desktop Lock Business edition 6.0.4531 :: 2004-06-16 :: 61
Desktop Lock Business Edition 6.1.12 :: 2004-12-16 :: 72
Desktop Lock Business Edition 7.0.11 :: 2005-12-17 :: 35
Desktop Lock Business Edition 7.0.12 :: 2006-02-21 :: 34
Desktop Lock Business Edition 7.0.8 :: 2005-09-05 :: 36
Desktop Lock Business Edition v7.1.2 :: 2006-12-07 :: 31
Desktop Lock by TopLang 5.5 :: 2003-05-18 :: 56
Desktop Lock English 4.30 :: 2002-09-17 :: 28
Desktop Lock Express 1.0 :: 2004-04-28 :: 28
Desktop Lock Std. Edition 6.1.12 :: 2004-12-16 :: 72
Desktop Lunar Calendar 1.02 :: 2005-06-16 :: 35
Desktop Lunar Calendar 1.2 :: 2005-11-07 :: 13
Desktop Lunar Calendar 1.4 :: 2006-01-31 :: 18
Desktop Lunar Calendar v1.02 :: 2006-06-13 :: 50
Desktop Lunar Calendar v1.60 :: 2006-05-26 :: 50
Desktop Lunar Calendar v1.61 :: 2006-07-26 :: 18
Desktop mechanic :: 2007-06-09 :: 14
Desktop Mini Photo Calendar v1.0.2-DVT :: 2006-07-16 :: 50
Desktop Money 3D Screensaver v1.0 :: 2007-09-26
Desktop Plus 1.01 :: 2003-06-17 :: 36
Desktop Referee 3.0 :: 2003-02-16 :: 0
Desktop Referee 3.02 :: 2003-03-17 :: 40
Desktop Resetter 1.61 :: 2003-07-19 :: 61
Desktop Resetter 1.72 :: 2005-08-23 :: 22
Desktop Snow 2.3.1 :: 2005-02-13 :: 53
Desktop Spectator v1.1 :: 2003-01-05 :: 0
Desktop Studio 1.1 :: 2003-07-19 :: 32
Desktop Surveillance 2.51c :: 2001-09-10 :: 33
Desktop Surveillance Personal 6.0.3 :: 2004-03-01 GraphPad Prism 9.2.0.332 Full Version 95
Desktop Tetris 2.0 :: 2003-05-11 :: 36
Desktop to go :: 2002-05-05 :: 9
Desktop U S Army Body Fat Percent Calculator 1.0 :: 2005-02-13 :: 8
Desktop Wallpaper Changer 1.9 :: 2004-06-04 :: 9
Desktop Wizard Pro 1,22 :: 2003-09-16 :: 54
Desktop Wizard Pro 1.0 :: 2003-01-18 :: 33
Desktop Wizard Pro Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2003-09-02 :: 84
Desktop Writer 1.0 :: 2005-09-21 :: 23
Desktop.Tetris :: 2003-04-28 :: 46
DesktopDreamscapes Vol.1 :: 2003-08-17 :: 51
DesktopKeeper 2.1 :: 2001-09-10 :: 66
Desktoplet 1.0 :: 2006-01-10 :: 57
Desktoplet v1.1 X64 Edition :: 2006-05-02 :: 28
Desktoplet v1.1 XP Edition :: 2006-05-02 :: 31
DesktopLock 5.5 :: 2003-06-01 :: 57
DesktopPlus 2.01 :: 2003-03-17 :: 66
DesktopPlus 2.0b9 :: 2002-02-13 :: 33
DeskTopResponder 2.18 :: 2004-03-01 :: 66
DesktopSchedules 2000 10.2.0 :: 2003-06-01 :: 28
DesktopSchedules 2000 10.2.3 :: 2003-07-19 :: 33
DesktopSurfer 1.0 :: 2005-03-01 :: 0
DesktopX 2.20 :: 2007-03-21 :: 28
DesktopX Enhanced 1.30 :: 2003-08-02 :: 41
DesktopX v2 by EFC87 :: 2003-10-31 :: 31
DesktopX v2.10a Professional :: 2004-06-25 :: 36
DesktopX2.02 :: 2003-12-28 :: 37
DeskUp 1.0 :: 2003-08-13 :: 27
DeskWay v1.1 :: 2003-01-05 :: 50
Desreet plasma :: 2003-05-28 :: 47
Destinator :: 2005-09-26 :: 24
Destinator 3.0 :: 2005-01-23 :: 35
Destop Author 3.1.3 Retail :: 2003-04-19 :: 31
Detector 1.0.1.0 :: 2004-06-01 :: 20
Detto Technologies Memorex IntelliMover Retail 3.04.0100 :: 2003-02-02 :: 41
Deutcher translator 2 :: 2003-10-02 :: 28
Deutsch translator 2 :: 2004-10-19 :: 60
Deutsch Translator 2.0 :: 2004-05-16 :: 49
Deutsch-Translator :: 2006-05-29 :: 34
Deutsche Bahn Travel Service Summer 2005 Regionalverbindungen 5.13.13.6 :: 2005-08-12 :: 25
Deutschland-Spielt : Virtual Villagers :: 2007-06-07 :: 14
Dev Hound 2.00 :: 2005-01-25 :: 0
Dev Hound 2.04 :: 2005-04-14 :: 41
Dev Hound 2.10 :: 2005-05-21 :: 50
Dev Hound 2.13 :: 2005-08-24 :: 25
Dev Hound 2.21 :: 2005-10-17 :: 37
Dev Hound 2.22 :: 2005-11-14 :: 53
Dev Hound 2.25 :: 2005-12-17 :: 28
Dev Hound 2.29.799 :: 2006-02-21 :: 22
Dev Hound v2.31.928 :: 2006-03-20 :: 35
Dev Hound v2.32.1022 :: 2006-06-26 :: 25
Dev Hound v2.32.995 :: 2006-04-23 :: 36
Dev Hound v2.33.1028 :: 2006-07-16 :: 11
Dev Hound PMComm v2.30 v2.33 32 bit for OS/2 crack serial keygen :: 2006-09-19 :: 22
Dev Hound v2.35.1067 :: 2006-11-06 :: 37
Dev Hound v2.36.1125 :: 2006-12-07 :: 33
Devastation :: 2003-05-10 :: 53
Devastation Polish :: 2003-11-04 :: 81
DevCad Pro v1 :: 2007-01-21 :: 25
DevComponents DotNetBar Suite 4.7 :: 2005-03-07 :: 33
Developer Express ASPxGrid and Editors Library with Source Code 2.0.6 :: 2005-09-12 :: 57
Developer Express CodeRush for Visual Studio dot NET 1.1.39 :: 2005-11-28 :: 10
Developer Express CodeRush for Visual Studio Dot NET v2.0.1 :: 2006-07-03 :: 0
Developer Express CodeRush for Visual Studio Dot NET v2.0.4 :: 2006-08-04 :: 30
Developer Express CodeRush for Visual Studio NET 1.1.29 :: 2005-09-12 :: 33
Developer Express ExpressNavBar 1.01 :: 2003-02-02 :: 58
Developer Express NET Windows Forms Components Suite 1.2.0 :: 2005-01-10 :: 50
Developer Express NET Windows Forms Components Suite 1.2.2 :: 2005-04-08 :: 32
Developer Express NET Windows Forms Components Suite 1.2.7 :: 2005-04-30 :: 25
Developer Express NET Windows Forms Components Suite 2.0.0.for :: 2005-05-03 :: 47
Developer Express NET WindowsForms Component Collection 2.0.0.for :: 2005-05-03 :: 57
Developer Express NET WindowsForms Component Collection 2.0.1.for :: 2005-07-13 :: 40
Developer Express NET WindowsForms Component Collection 2.0.5.for :: 2005-08-24 :: 16
Developer Express NET WindowsForms Component Collection 2.0.6.for :: 2005-09-12 :: 48
Developer Express NET WindowsForms Component Collection 2.1.0.for :: 2005-10-23 :: 50
Developer Express NET WindowsForms Component Collection 2.2.0 :: 2005-11-28 :: 33
Developer Express NET WindowsForms Component Collection 2.2.1.for :: 2005-12-17 :: 25
Developer Express NET WindowsForms Component Collection with Source Code 2.0.6.for :: 2005-09-12 :: 35
Developer Express Refactor Pro for Visual Studio dot NET 1.0.26 :: 2005-11-28 :: 40
Developer Express Refactor Pro for Visual Studio Dot NET v2.0.1 :: 2006-07-03 :: 33
Developer Express Refactor Pro for Visual Studio Dot NET v2.0.4 :: 2006-08-04 :: 28
Developer Express XtraBars Suite 3.1.4 :: 2004-12-16 :: 50
Developer Express XtraBars Suite 3.2.6 :: 2005-04-08 :: 47
Developer Express XtraBars Suite 3.2.7 :: 2005-05-21 :: 30
Developer Studio 2.6.1.0 :: 2002-08-02 :: 6
Developer Studio 4.3.1 :: 2004-06-04 :: 44
Developer Workbench 2002 1.0.0.12 :: 2001-09-10 :: 0
Devil Man Cry 3 :: 2006-06-26 :: 91
Devil May Cry 3 :: 2006-06-26 :: 88
Devil may cry 3 special edition :: 2007-11-01 :: 9
Devil my cry 3 Special Edition :: 2006-12-16 :: 84
DevLib GetDiskSerial DLL 2.7 :: 2005-12-21 :: 25
DevNetMedia AAC Encoder ActiveX 1.0.0.1 :: 2005-02-13 :: 50
DevNetMedia AudioEdit ActiveX 2.0.3.35 :: 2005-02-13 :: 33
DevNetMedia Lame Mp3 Encoder ActiveX 2.0.1.10 :: 2005-02-13 :: 33
DevNetMedia Mp2 Encoder ActiveX 1.0.0.1 :: 2005-02-13 :: 100
DevNetMedia Mp3 ActiveX 2.0.1.10 :: 2005-02-13 :: 66
DevNetMedia Ogg ActiveX 2.0.1.1 :: 2005-02-13 :: 50
DevNetMedia VQF ActiveX 1.0.1.5 :: 2005-02-13 :: 0
DevNetMedia Wave ACM Encoder ActiveX 2.0.2.25 :: 2005-02-13 :: 42
DevNetMedia WaveEdit ActiveX 2.0.1.10 :: 2005-02-13 :: 0
DevNetMedia Wma ActiveX 2.0.1.12 :: 2005-02-13 :: 75
DevPlanner 1.7.691 :: 2004-06-16 :: 33
DevPlanner 1.7.697 :: 2004-08-01 :: 60
DevPlanner 2.0.728 :: 2005-02-13 :: 0
DevPlanner 2.0.733 :: 2004-12-16 :: 100
DevPlanner 2.0.741 :: 2005-01-25 :: 25
DevPlanner 2.0.742 :: 2005-02-13 :: 33
DevPlanner 2.0.743 :: 2005-02-22 :: 33
DevPlanner 2.0.750 :: 2005-05-30 :: 44
DevPlanner 2.0.751 :: 2005-05-30 :: 35
DevPower Button Bar ActiveX Control 2.01 :: 2004-03-01 :: 54
DevPower FTP ActiveX Control Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2004-03-01 :: 25
DevSolutions SecureFile 3.1 :: 2003-10-02 :: 25
DexDoc 1.2 :: 2005-03-08 :: 23
DFinder 1.5.1 :: 2005-03-01 :: 33
DFX 5.0 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2005-03-01 :: 26
DFX 6.1 MusicMatch, WinAmp, Media Jukebox, RealOne :: 2002-05-13 :: 47
DFX 6.4 for MP3 Remix Player :: 2003-12-29 :: 35
DFX 6.4 for musicmatch :: 2003-12-29 :: 14
DFX 6.4 for winamp 3-5 :: 2003-12-29 :: 27
DFX 7.0 :: 2004-10-15 :: 13
DFX 7.0 Audio Enhancer :: 2004-12-20 :: 9
dfx 7.0 winamp :: 2004-12-29 :: 22
DFX 7.2 :: 2005-08-29 :: 18
DFX 7.5 :: 2006-07-03 :: 11
DFX 7.5 For Winamp :: 2005-09-12 :: 13
Dfx 7.5 winamp :: 2007-04-11 :: 10
DFX 8 audio ENHANCER (WMP) :: 2007-05-04 :: 12
DFX 8 FOR WMP :: 2007-04-02 :: 10
DFX 8 PRO :: 2007-03-10 :: 8
DFX 8.0 :: 2007-05-25 :: 8
DFX Audio Enhancement :: 2004-12-06 :: 9
DFX Audio Enhancer 8.352 For J. River Media Center :: 2007-09-22 :: 18
DFX Audio Enhancer 8.352 for Winamp :: 2007-09-21 :: 20
DFX for Divx Player :: 2007-11-23 :: 84
Dfx For musicmatch jukebox 6.4 :: 2003-09-21 :: 18
dfx for winamp 2.x or 5 7.0 :: 2004-10-15 :: 18
DFX for Winamp 6.1 :: 2002-04-24 :: 22
DFX for Windows Media Player :: 2003-04-09 :: 18
DFX for Windows Media Player 6.1 :: 2003-02-16 :: 19
DFX MASTERPACK v6.1 (All Media Players) :: 2003-08-12 :: 20
Dfx v.7(Music Match) :: 2005-02-07 :: 16
DFX_4_3 :: 2004-11-27 :: 22
Dfx_forWinamp3 6.3 :: 2004-10-10 :: 13
DGN IFilter Workstation v1.0 :: 2003-01-05 :: 11
DGNLink 7.0.22 :: 2004-06-01 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 38
DH Driver Cleaner Platinum Edition v2.1 Retail :: 2006-08-13 :: 65
Dhanish Benefit 1.1 :: 2003-03-03 :: 100
Dhanish Benefit v1.1 :: 2003-01-05 :: 50
DHCP Turbo Enterprise Edition 2.1 :: 2002-08-18 :: 58
DHNContacts 1.0.1704.30987 :: 2004-09-17 :: 40
DHTML Menu Builder 3.3.300 :: 2002-03-19 :: 34
DHTML Menu Builder Standard Edition 4.9.016 :: 2005-04-14 :: 17
DHTML Menu Wizard 1.0 :: 2002-02-02 :: 68
DHTML News Ticker Wizard 1.0 :: 2002-06-04 :: 83
Diabetes Mentor 1.5v27 :: 2002-04-24 :: 62
Diablo 2 :: 2007-03-28 :: 74
Diablo 2 + LoD battlenet :: 2006-04-20 :: 18
Diablo 2 - Classic (D2DV) :: 2005-11-06 :: 47
Diablo 2 - Stone Cold :: 2007-04-22 :: 22
Diablo 2 - Stony :: 2007-04-22 :: 23
Diablo 2 1.03 :: 2002-01-23 :: 58
Diablo 2 Apowersoft Video Converter Studio 4.8.5.1 + Crack Free Download 2021 :: 2004-12-16 :: 78
Diablo 2 Classic Battle.NET :: 2004-06-09 :: 62
Diablo 2 Expansion :: 2006-03-28 :: 70
Diablo 2 Expansion Pack :: 2003-01-21 :: 61
Diablo 2 Expansion Pack 1.10 :: 2005-01-25 :: 63
Diablo 2 expansion set :: 2004-07-29 :: 71
diablo 2 expantion :: 2003-02-18 :: 28
Diablo 2 LOD :: 2007-04-11 :: 70
Diablo 2 lord :: 2005-05-24 :: 19
Diablo 2 Lord of Destruction :: 2007-07-06 :: 84
Diablo 2 Lord of Destruction 1.07 :: 2002-01-23 :: 72
Diablo 2 Lord Of Destruction Battle.NET :: 2004-06-09 :: 60
Diablo 2 lordof desteuction 1.11 :: 2005-06-05 :: 29
Diablo 2 Lords of Destruction by BXLS :: 2004-11-28 :: 56
Diablo 2 normal :: 2007-02-26 :: 79
DIABLO 2 PL Orgina³ :: 2005-02-09 :: 78
Diablo 2 Polish :: 2003-10-02 :: 77
Diablo 2 v1.0 :: 2004-09-13 :: 28
Diablo 2 v1.03 :: 2004-06-06 :: 62
Diablo II :: 2006-12-25 :: 64
DIABLO II :: 2007-11-07 :: 96
Diablo II :: 2007-11-15 :: 90
Diablo II (Classic) Work On Battle.net :: 2005-01-10 :: 64
Diablo II + LoD MP KEY :: 2005-05-06 :: 81
Diablo II - Lord of Destruction :: 2007-08-20 :: 63
Diablo II - Lord Of Destruction Expansion Set :: 2004-05-11 :: 75
Diablo II cd :: 2006-11-02 :: 74
Diablo II CD Key :: 2003-07-25 :: 30
Diablo II CDkey :: 2005-07-04 :: 75
Diablo II Expansion :: 2004-07-16 :: 61
Diablo II LoD :: 2005-07-04 :: 53
Diablo II LoD Cd Keys :: 2004-09-03 :: 67
Diablo II Lord of Destruction :: 2004-10-06 :: 68
Diablo II: Lor s/n: ds Of Distruction :: 2004-05-02 :: 42
Diablo II: Lord of Destruction :: 2006-05-27 :: 81
Diablo2 :: 2004-11-03 :: 64
Diablo2 LOD :: 2005-09-12 :: 57
Diablo2 LOD Key :: 2005-09-05 :: 68
Diablo2 Lord of Dectruction :: 2005-02-01 :: 75
Diablo2-LOD v1.10 :: 2004-11-03 :: 61
Diadem-D (Distributed Applications Debug Monitor for Delphi) 1.2 :: 2002-06-04 :: 75
Diagnose Windows 2.0 :: 2003-10-02 :: 34
Diagnose Windows 3.0.2 :: 2005-02-13 :: 66
Diagram Studio 3.0 :: 2005-05-21 :: 49
Diagrammer Retail 4.14 BUILD 1770 :: 2003-02-16 :: 33
Dial Up Monitor 2.3.0.67 :: 2002-02-13 :: 85
Dial up password recovery master :: 2004-08-19 :: 9
Dial-Up Monitor 2.3.0.62 :: 2002-02-13 :: 50
Dial-Up Monitor 3.0.0.04 :: 2002-10-04 :: 18
Dial-Up Monitor 3.0.0.06 :: 2002-12-02 :: 16
Dial-Up Monitor 3.0.0.17 :: 2003-02-02 :: 37
Dial-Up Monitor 3.0.0.18 :: 2003-02-02 :: 26
Dial-Up Monitor 3.0.0.28 :: 2003-10-19 :: 40
Dial-Up Monitor 3.0.0.44 :: 2003-11-04 :: 30
Dial-Up Monitor v3.0.0.16 :: 2003-01-05 :: 20
Dial-Up Monitor v3.0.0.42 :: 2003-06-22 :: 40
DialDictate 3.10 :: 2003-06-01 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Builder For Delphi 1.3.0.47 :: 2002-02-13 :: 40
Dialog Builder For Delphi 1.3.1.60 :: 2002-06-04 :: 60
Dialog Builder for Delphi 1.31 :: 2003-03-17 :: 100
DialogBlocks 1.27 :: 2003-11-04 :: 28
DialogBlocks 1.28 :: 2003-11-17 :: 60
DialogBlocks 1.29 :: 2003-12-03 :: 44
DialogBlocks 1.36 :: 2004-01-15 :: 60
DialogBlocks 1.39 :: 2004-02-02 :: 55
DialogBlocks 1.40 :: 2004-02-16 :: 55
DialogBlocks 1.41 :: 2004-03-15 :: 33
DialogBlocks 1.43 :: 2004-04-02 :: 25
DialogBlocks 1.43 Build 030704 :: 2004-04-28 :: 0
DialogBlocks 1.47 :: 2004-06-04 :: 0
DialogBlocks 1.52 :: 2004-07-03 :: 50
DialogBlocks 1.55 :: 2004-07-16 :: 50
DialogBlocks 1.64 :: 2005-02-13 :: 100
DialogBlocks 1.68 :: 2005-02-13 :: 50
DialogBlocks 1.83 :: 2004-12-16 :: 25
DialogBlocks 1.87 :: 2005-01-10 :: 20
DialogBlocks 1.88 :: 2005-01-25 :: 75
DialogBlocks 1.90 :: 2005-03-29 :: 40
DialogBlocks 1.91 :: 2005-04-14 :: 14
DialogBlocks 1.94 :: 2005-04-30 :: 22
DialogBlocks 1.97 :: 2005-05-21 :: 25
DialogBlocks 1.98 :: 2005-05-30 :: 33
DialogBlocks 2.00 :: 2005-07-13 :: 56
DialogBlocks 2.02 :: 2005-08-12 :: 36
DialogBlocks 2.03 :: DLL Files Fixer 2021 Crack Full License Key :: 45
DialogBlocks 2.04 :: 2005-09-26 :: 36
DialogBlocks 2.05 :: 2005-11-14 :: 45
DialogBlocks 2.06 :: 2005-11-28 :: 11
DialogBlocks 2.08 :: 2005-12-17 :: 33
DialogBlocks 2.09 :: 2006-01-05 :: 16
DialogBlocks 2.11 :: 2006-01-31 :: 35
DialogBlocks v2.12 ANSI :: 2006-03-20 :: 18
DialogBlocks v2.12 UNICODE WinNT2kXP :: 2006-03-20 :: 53
DialogBlocks v3.04 ANSI :: 2006-07-16 :: 33
DialogBlocks v3.04 UNICODE :: 2006-07-16 :: 28
DialogBlocks v3.06 ANSI :: 2006-07-31 :: 44
DialogBlocks v3.06 UNICODE :: 2006-07-31 :: 60
DialogBlocks v3.07 Linux :: 2006-09-19 :: 0
DialogBlocks v3.11 ANSI :: 2006-10-26 :: 50
DialogBlocks v3.11 UNICODE :: 2006-10-26 :: 66
DialogBlocks v3.12 ANSI :: 2006-11-20 :: 14
DialogBlocks v3.12 UNICODE :: 2006-11-20 :: 36
DialogBlocks v3.13 ANSI :: 2007-01-30 :: 50
DialogBlocks v3.13 UNICODE :: 2007-01-30 :: 35
DialogBlocks v4.13 :: 2007-09-26 :: 33
DialogBlocks v4.14 :: 2007-09-26 :: 0
DialogBlocks v4.15 :: 2007-10-04 :: 50
DialogBlocks v4.16 :: 2007-11-24
DialogBlocks v4.17 :: 2007-11-24
Dialsoft Whos Online For WG3.3 4.0 :: 2003-07-19 :: 33
Dialup Magic 1.5.0 :: 2004-03-15 :: 66
Diamon Caves II 1.10a :: 2003-04-16 :: 40
Diamond Access Full Source 2.10 :: 2002-03-19 :: 83
Diamond Caves 3 1.12 :: 2005-07-17 :: 43
Diamond Caves II 1.13 :: 2003-11-04 :: 61
Diamond Caves II 1.9 :: 2002-10-04 :: 72
Diamond CS Port explorer v2.000 :: 2005-09-15 :: 89
Diamond Cut Art32 4.01 :: 2002-10-04 :: 54
Diamond Drop :: 2004-09-06 :: 21
Diamond Master 1.00 :: 2005-07-17 :: 12
Diamond Mine 1.5 :: 2004-02-03 :: 70
Diamond Puzzle 1.0 :: 2004-02-02 :: 50
DiamondCS ProcessGuard 3.150 :: 2005-04-30 :: 66
DiapoVox 3.0 french :: 2002-08-18 :: 0
Diarium.NET 2.11.1437.29343 :: 2005-03-01
DiaryGizmo :: 2005-03-01 :: 50
DiaryOne.6.0 Build.2006 RETAIL NFO FIX-Lz0 :: 2006-07-03 :: 74
Diashow 9.5 :: 2004-02-12 :: 28
Diashow Pro 9.7.0 :: 2004-12-16 :: 38
diashow pro 9.8 :: 2007-10-04 :: 10
Diavolo 3.2 :: 2005-03-01 :: 100
Diavolo 3.4 :: 2005-03-01 :: 0
Dibbler 1.0 :: 2005-05-03 :: 50
DIBDD v1.6 :: 2004-03-05 :: 33
Dic escolar espanhol :: 2004-09-12 :: 62
Dic escolar inglês :: 2004-09-12 :: 16
Dic escolar português :: 2004-09-12 :: 0
Diccionario collins :: 2005-12-25 :: 15
Dice 121 1.0 :: 2002-10-17 :: 0
Dice Jam 1.0 :: 2004-02-16 :: 58
DiceDeluxe 2.0 :: 2001-09-10 :: 33
DiceLion 2.0g :: 2005-02-13 :: 75
Dicey-Real Arcade :: 2002-11-04 :: 50
Dicionario HOUAISS Lingua Portuguesa :: 2004-06-23 :: 19
Dicionário de Acordes 1.2 :: 2003-10-06 :: 44
Dicionario HOUAISS da Lingua Portuguesa :: 2005-03-03 :: 71
Dick head :: 2002-12-21 :: 50
Dick wank 1.4 :: PTGui Pro 11.30 Crack Archives :: 9
Dicom Eye 2.44c :: 2002-10-17 :: 80
Dictaphone :: 2005-03-01 :: 22
Dictation Buddy 1.0 :: 2002-05-15 :: 20
Dictionary Client 0.6.0 :: 2003-09-02 :: 60
Dictionary Organizer Deluxe 2.3 :: 2005-03-08 :: 25
Dictionary Organizer Deluxe 2.4 :: 2005-07-13 :: 58
Dictionary Organizer Deluxe 2.5 :: 2005-11-14 :: 47
Dictionary Organizer Deluxe v2.6 :: 2006-05-02 :: 40
Dictionary Organizer Deluxe v2.7 :: 2007-01-30 :: 77
Didger 3.02 :: 2004-03-25 :: 65
Didital media converter :: 2005-06-13 :: 18
Didyma 2.00 :: 2002-07-02 :: 65
Didyma 2.30 :: 2004-07-17 :: 60
Die Feuerwache 1.44 :: 2005-07-18 :: 52
Die Handelsflotte 1.3 :: 2005-07-18 :: 39
Die Hard: Nakatomi Plaza :: 2003-09-02 :: 44
Die Kotkrieger :: 2007-02-01 :: 20
Die Redaktion 1.2 German :: 2002-10-04 :: 11
Die Redaktion 1.6 :: 2004-07-03 :: 27
Die Redaktion 1.9 :: 2005-07-18 :: 54
Die Schlacht um Mittelerde :: 2007-05-15 :: 75
Die Schlacht um Mittelerde 2 :: 2006-10-02 :: 77
Die Siedler 2 :: 2006-09-09 :: 83
Die Siedler 3 :: 2002-09-15 :: 74
Die Siedler 4 4 :: 2004-11-03 :: 51
Die Siedler 5 :: 2004-11-27 :: 55
Die Siedler II - Die Nächste Generation :: 2006-09-13 :: 84
Die Siedler III :: 2004-01-11 :: 77
Die Siedler IV Platinum :: 2004-07-11 :: 39
Die Siedler3 :: 2002-06-20 :: 64
Die Sims :: 2003-08-24 :: 59
Die Sims (german) :: 2006-07-04 :: 81
Die Sims - Das volle Leben (german) :: 2006-07-04 :: 69
Die Sims - Hot Date :: 2004-03-07 :: 22
Die Sims - MegaStar addon :: 2003-06-24 :: 66
Die Sims - Original Version; Die Sims - Deluxe; Die Sims - Hot Date; Die Sims - Urlaub tot :: 2004-08-04 :: 77
Die Sims - Tierisch gut drauf :: 2003-01-13 :: 72
Die Sims 2 :: 2004-12-28 :: 93
Die Sims 2 (ger) :: 2004-12-28 :: 10
Die Sims 2 1.0 :: 2005-02-17 :: 85
Die Sims 2 : Family Fun Accessoires :: 2007-09-19 :: 85
Die Sims 2 Family Fun Accessoires :: 2006-12-29 :: 92
Die sims 2 Haustiere :: 2007-08-20 :: 31
Die Sims 2 Nightlife :: 2006-10-03 :: 90
Die Sims 2 Open For Business :: 2006-12-29 :: 90
Die Sims 2 Teen Style :: 2007-11-23 :: 92
Die Sims 2 TeenStyle :: 2007-11-23 :: 100
Die Sims 2 University :: 2006-10-15 :: 92
Die Sims 2 Wilde Campus-Jahre :: 2006-12-29 :: 83
Die Sims 2 [MULTI] :: 2004-10-19 :: 10
Die Sims Das volle Leben :: 2003-12-02 :: 75
Die Sims Deluxe :: 2005-04-12 :: 82
Die Sims Deluxe Edition :: 2004-01-10 :: 89
Die sims hokus pokus :: 2004-05-08 :: 77
Die Sims Hot date Deutsch :: 2004-07-03 :: 83
Die Sims House Party :: 2005-04-12 :: 79
Die Sims makin magic :: 2003-12-14 :: 65
Die Sims Megastar :: 2004-05-08 :: 80
Die Sims Party ohne Ende :: 2004-05-08 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Sims Party ohne Ende (deutsche Version) :: 2003-11-13 :: 87
Die Sims Tiergeschichten :: 2007-07-05 :: 73
Die Sims Tierisch gut drauf :: 2004-05-08 :: 82
Die Sims Tierisch gut drauf (German) :: 2003-09-02 :: 68
Die Sims Unleashed EXPANSION PAK :: 2005-01-13 :: 81
Die Sims Urlaub total :: 2004-05-08 :: 81
Die Sims2 1.0 :: 2005-01-03 :: 72
DieOrLive 2.00 :: 2002-01-23 :: 70
Diet Mp3 V3 :: 2007-11-01 :: 30
DietMP3 03.00.01 :: 2002-01-23 :: 46
DietMP3 03.00.02 :: 2002-02-02 :: 30
DietMP3 03.00.03 :: 2002-03-19 :: 27
DietMP3 4.3 :: 2006-09-08 :: 69
Dietmp3 ALL (03.x.x - 04.03.00 No!Ah!’s Ark Free Download :: 2006-08-12 :: 65
DietMP3 ver 04.03 :: 2007-05-24 :: 30
DietMP3 Version 04.03.00 :: 2007-05-03 :: 33
Diff Doc + WordDocDiff 2.897 + 2.42 :: 2004-07-16 :: 50
Diff Doc Plus WordDocDiff 2.42 Plus 2.31 :: 2003-04-19 :: 60
DiffMerge v1.0.8.0 :: 2007-09-26 :: 100
Diffraction Limited MaxDSLR v4.0.6-EDGE :: 2006-11-12 :: 60
Diffraction Limited MaxIm DL v4.5.6-EDGE :: 2006-11-12 :: 85
Diffraction Limited MicroCCD v4.0.1-EDGE :: 2006-11-20 :: 0
DiFolders 1.1 :: 2003-02-02 :: 50
DiFolders 1.21 :: 2003-03-17 :: 36
DiFolders 2.0 :: 2003-05-11 :: 26
Dig Mcdug :: 2005-03-05 :: 15
Digalo 2000 :: 2003-03-17 :: 83
Digalo TTS 2000 V.2000 :: 2003-02-02 :: 62
Digger 2000 :: 2002-06-04 :: 36
Digi Watcher 2.30 :: 2005-05-03 :: 61
Digi-Watcher 2.02 :: 2003-02-02 :: 76
Digi-Watcher 2.11 :: 2003-10-19 :: 59
Digi-Watcher 2.20 :: 2003-12-03 :: 64
Digi-Watcher 2.21 :: 2004-02-02 :: 69
Digi-Watcher v2.10 :: 2003-08-28 :: 63
Digi-Watcher v2.31 :: 2006-02-22 :: 74
DigiByte Mpeg Joiner 1.0.0 :: 2004-07-03 :: 73
DigiByte MPEG to AVI v3.0 :: 2006-06-26 :: 55
DigiByte OGM to AVI v3.0 :: 2006-06-26 :: 41
Digicerto :: 2007-04-09 :: 45
Digicom Home Budget 3.0 :: 2005-02-22 :: 40
Digidesign pro tools :: 2003-12-28 :: 28
Digidesign Pro Tools LE 6.4 :: 2004-08-22 :: 65
Digidesign Pro Tools LE 6.7 :: 2005-11-14 :: 64
Digidesign Pro Tools LE v5.3.3 :: 2006-06-13 :: 30
DIGIDESIGN PRO TOOLS LE V6.1 WIN2KXP :: 2003-11-04 :: 61
Digidesign protools le v6.1 :: 2004-06-01 :: 36
DigiGuide 6.0 :: 2003-08-02 :: 10
Digijoe CD Labeler 1.6 :: 2003-06-01 :: 50
DigiMaster :: 2007-01-06 :: 44
Digimind Strategic Finder 2.2 :: 2002-02-02 :: 85
Digimizer v2.2.0.1 :: 2006-12-04 :: 10
Diginaut FolderWatch 2.06 :: 2003-05-18 :: 17
DigiPhoto Gallery 2.1 :: 2003-11-03 :: 41
DigiPhoto Gallery 2.22 :: 2003-12-03 :: 36
DigiPhoto Gallery 2.25 :: 2003-12-15 :: 53
DigiPhoto Gallery 2.3 :: 2004-01-05 :: 20
DigiPhoto Gallery 2.42 :: 2004-03-01 :: 84
DigiPhoto Gallery 2.53 :: 2004-06-04 :: 42
DigiPhoto Gallery 2.6 :: 2004-01-18 :: 36
DigiPicNamer 2.0.16 :: 2003-09-16 :: 54
DigiPicNamer 3.0.5 :: 2003-12-03 :: 75
Digisim 5 :: 2004-11-03 :: 11
Digistitch 5.11 :: 2005-03-01 :: 31
Digit-A Software GameBuddy v1.0.0 :: 2006-10-18 :: 25
Digit-A Software GameBuddy v1.1.0 :: 2006-10-26 :: 12
Digital Audio Editor 2.9.7 :: 2005-08-14 :: 51
Digital Audio Editor 3.1.0 :: 2005-09-21 :: 33
Digital Audio Editor 3.2.0.565 :: 2005-09-26 :: 50
Digital Audio Editor 4.3.2 :: 2005-10-31 :: 35
Digital Audio Editor 4.3.3 :: 2005-11-21 :: 57
Digital Audio Editor 4.3.3.578 :: 2005-11-28 :: 53
Digital Audio Editor 4.5.3 :: 2005-12-21 :: 50
Digital Audio Editor 4.6 :: 2006-01-10 :: 42
Digital Audio Editor 4.7 :: 2006-01-10 :: 61
Digital Audio Editor 6.1 :: 2006-03-05 :: 77
Digital Audio Editor 7.8.5 :: 2007-04-11 :: 25
Digital Audio Editor Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2006-03-20 KeyGenSumo.com | P Catalog 40
Digital Audio Editor v6.3 :: 2006-04-04 :: 44
Digital Audio Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen v6.3 French :: 2006-10-18 :: 87
Digital Audio Editor v6.5 :: 2006-05-02 :: 70
Digital Audio Editor v6.8 :: 2006-07-03 :: 50
Digital Audio Editor v6.9 :: 2006-07-16 :: 57
Digital Audio Editor v7.1 :: 2006-08-22 :: 50
Digital Audio Editor v7.2 :: 2006-09-19 :: 18
Digital Audio Editor v7.5 :: 2006-10-18 :: 50
Digital Audio Editor v7.6 :: 2006-10-25 :: 88
Digital Audio Editor v7.6-ARN :: 2006-10-25 :: 0
Digital Audio Editor v7.7 :: 2006-10-26 :: 53
Digital Audio Editor v7.8-ARN :: 2006-11-06 :: 72
Digital AudioRescue Professional 2.7.64 :: 2005-02-22 :: 60
Digital Beauty :: 2004-10-05 :: 85
Digital Camera Essential Tools for PhotoShop 1.0 :: 2003-10-02 :: 82
Digital Camera Media Studio v1.0-rG :: 2006-12-04 :: 21
Digital Child ID :: 2003-06-17 :: 26
Digital Cookbook 2.4 :: 2003-08-17 :: 33
Digital DBA v1.1.2.0 :: 2006-03-31 :: 45
Digital dead  :: 2003-11-03 :: 16
Digital Document Manager 2.5 :: 2005-11-14 :: 28
Digital Document Manager v2.6 :: 2006-05-02 :: 36
Digital Document Manager v2.7 :: 2007-01-30 :: 77
Digital Element Aurora for Photoshop 1.1 :: 2003-02-02 :: 78
Digital File Cabinet 1.1.16 :: 2002-03-19 :: 33
Digital File Cabinet 1.1.18 :: 2002-04-24 :: 25
Digital File Cabinet 1.1.19 :: 2002-08-02 :: 50
Digital File Cabinet 1.1.20 :: 2002-09-17 :: 9
Digital Filmlab for Adobe Photoshop 1.0 :: 2003-10-02 :: 59
Digital Filmtools Ozone for Adobe Photoshop 2.0 :: 2004-01-18 :: 55
Digital FireworX 2.6 :: 2004-10-15 :: 25
Digital GEM (for Adobe Photoshop) 1.1.2 :: 2004-02-02 :: 35
Digital guitar tuner 2.3 :: 2002-02-13 :: 63
Digital Hamster 1.0 :: 2005-05-03 :: 25
Digital Hamster 1.0.01 :: 2005-06-16 :: 17
Digital Hamster v1.0.01 :: 2006-06-13 :: 50
Digital I Ching (null) :: 2002-11-24 :: 20
Digital image iditor 7.0 :: 2007-03-21 :: 20
Digital Jacket Pro 4.5.7.7.8.215 :: 2005-03-07 :: 20
Digital Librarian 4.1.1 :: 2002-10-04 :: 7
Digital Light and Color ColorMechanic Pro v2.0 :: 2007-11-24 :: 100
Digital Light and Color Frame Explorer 1.0.incl :: 2006-01-10 :: 36
Digital Light And Color Picture Window Pro 3.5.0.10.incl :: 2005-08-12 :: 41
Digital Light And Color Picture Window Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 3.5.0.9.incl :: 2005-01-10 :: 72
Digital Light and Color Picture Window Pro v4.0.1.11 :: 2007-11-24
Digital Light and Color Profile Mechanic Monitor v1.02 :: 2007-11-24
Digital Light and Color Profile Mechanic Scanner v1.03 :: 2007-11-24
Digital media converter 2,5 :: 2005-10-14 :: 11
Digital media converter 2.5 :: 2005-06-05 :: 13
Digital Media Converter 2.6 :: 2006-03-09 :: 18
Digital MediaRescue Professional 2.7.66 :: Articulate Storyline 3.12.24693.0 Full Crack Download Keygen + Serial Key :: 43
Digital MediaRescue Professional v4.4.156 MULTILINGUAL :: 2007-01-21 :: 36
Digital Memories 2005 3.2.1.32 :: 2005-01-31 :: 20
Digital Memories 2005 3.3.1.34 :: 2005-02-22 :: 41
Digital ObjectRescue Professional 2.7.85 :: 2005-02-22 :: 43
Digital One OptiShutdown 1.5 :: 2004-03-01 :: 25
Digital Organizer v.1.0 :: 2005-03-29 :: 37
Digital Patrol :: 2004-08-11 :: 40
Digital Patrol 3.2f :: 2003-07-13 :: 48
Digital Photo Resizer 2005 :: 2005-03-29 :: 19
Digital Photo Resizer 2005.10 :: 2005-11-28 :: 50
Digital Photo Slide Show 2001.11 :: 2002-02-02 :: 55
Digital Photo Slide Show 2002 2.0 :: 2002-05-15 :: 33
Digital Photo Slide Show 2002.1 :: 2002-04-24 :: 28
Digital Photo Slide Show 2002.3 :: 2001-09-10 :: 37
Digital Photo Slide Show 2002.4 :: 2002-07-02 :: 50
Digital Photo Slide Show 2002.5 :: 2002-07-15 :: 40
Digital Photo Slide Show 2003.2 :: 2003-06-01 :: 70
Digital Photo Slide Show 2003.3 :: 2003-10-02 :: 68
Digital Photo Slide Show 2005.2 :: 2005-08-12 :: 64
Digital Photo Slide Show Suite 2002.3 :: 2001-09-10 :: 64
Digital Photo Slide Show v2002.5 :: 2002-07-15 :: 50
Digital Photo Web Slide Show 2002 3 :: 2001-09-10 :: 66
Digital Photography 2.3.3 :: 2002-10-17 :: 20
Digital Photography 2.32 :: 2002-08-02 :: 34
Digital PhotoRescue Professional 2.7.97 :: 2005-02-22 :: 44
Digital PhotoRescue Professional v4.2 Build.176 MULTILINGUAL :: 2006-09-01 :: 35
Digital Physiognomy 1.20 :: 2003-11-03 :: 21
Digital Physiognomy 1.26 :: 2004-03-01 :: 18
Digital ROC (for Adobe Photoshop) 1.1.2 :: 2003-12-03 :: 31
Digital ROC Windows 2000/XP for Adobe Photoshop 1.01 :: 2001-09-10 :: 32
Digital SHO (for Adobe Photoshop) 1.0.0 :: 2003-11-17 :: 52
Digital SHO (for Adobe Photoshop) 1.1.2 :: 2003-12-03 :: 26
Digital SHO for Adobe Photoshop 1.0 :: 2002-04-24 :: 14
Digital SHO Windows 9X/ME for Adobe Photoshop 1.01 :: 2001-09-10 :: 50
Digital Sound Recoder 3.2 :: 2004-05-16 :: 75
Digital Sound Recorder 3.0 :: 2003-10-19 :: 58
Digital Sound Recorder 3.2.2 :: 2004-01-15 :: 73
Digital Sound Recorder 3.21 :: 2003-07-19 :: 72
Digital video duplicator 3 :: 2004-11-03 :: 57
Digital VideoRescue Professional 2.7.62 :: 2005-02-22 :: 37
Digital Waves 1.2 :: 2002-08-02 :: 11
DigitalAccess 2003 1.0 :: 2002-10-17 :: 40
DigitalAccess 4.1.3 :: 2004-03-01 :: 22
DigitalAlbums 1.4 :: 2005-08-12 :: 33
DigitalBeijing IE Remote Desktop v3.3 :: 2007-09-26
DigitalBeijing Multi Screen Remote Desktop v2.0 :: 2007-09-26 :: 50
DigitalBeijing PC in IE v3.2 :: 2007-09-26
DigitalBeijing POPO Belle v2.1 :: 2007-09-26 :: 0
Digitalis Szamlatomb 4.5 :: 2005-02-13 :: 42
Digitalny Fotoalbum 4.0 [Slovak] :: 2003-06-01 :: 58
DigitalPro 2.0.3.1 :: 2003-09-02 :: 52
DigitalSmart Soft Digital Audio Editor v7.8.15 :: 2007-10-04 :: 100
DigitalToWord 5.1 :: 2006-02-21 :: 33
Digitando 2005 school edition :: 2006-02-13 :: 49
Digitando 6.0 :: 2003-03-31 :: 50
DIGITANDO 7 :: 2004-08-04 :: 41
Digitando 7.0 Home :: 2005-10-02 :: 39
Digitando 7.0 Professional :: 2005-10-02 :: 48
Digitando 7.0 Professional Edition :: 2005-10-17 :: 50
Digitando 7.0 School :: 2005-10-02 :: 60
DigitByte AVI Joiner 1.0 :: 2005-11-21 :: 65
DigitByte AVI Splitter 1.0 :: 2005-11-21 :: 57
DigitByte CD DVD Data Recovery 1.0 :: 2005-11-21 :: 54
DigitByte CD Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Data Recovery 1.0.654 :: 2006-03-07 :: 47
DigitByte CD DVD Data Recovery v1.0.702 :: 2006-05-02 :: 72
Digitbyte File Deleter 1 :: 2004-12-16 :: 75
DigitByte File Deleter.1.3 :: 2006-03-23 :: 73
DigitByte File Tree Printer 3.1 :: 2005-11-21 :: 45
DigitByte Floppy Zip Disk Rescue v1.0 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 62
DigitByte Midi To WAV Maker 2 :: 2004-12-16 :: 72
DigitByte Midi to WAV Maker 2.1 :: 2005-11-28 :: 45
DigitByte Midi to WAV Maker 2.2 :: 2007-04-11 :: 78
DigitByte MKV To AVI Converter 3.1 :: 2007-04-11 :: 79
DigitByte MKV To AVI Converter v3.0 :: 2006-11-20 :: 94
DigitByte MP3 Splitter 2.0 :: 2004-06-16 :: 77
DigitByte Mpeg Joiner 2.0.0 :: 2004-07-03 :: 44
DigitByte MPEG Joiner v2.0.0352 :: 2006-12-24 :: 76
DigitByte MPEG Joiner v2.0.0352 Keymaker :: 2006-12-24 :: 46
DigitByte MPEG Joiner v2.0.0378 :: 2007-01-30 :: 62
DigitByte MPEG Joiner v2.0.0597 :: 2007-10-04
DigitByte MPEG TO AVI v3.0 :: 2006-08-25 :: 92
DigitByte MPEG to WAV Converter 1.1 :: 2007-04-11 :: 33
DigitByte Ofilter Player 1.1 :: 2005-11-21 :: 23
DigitByte OGM To AVI Converter 3.1 :: 2007-04-11 :: 69
DigitByte OGM To AVI Converter v3.0 :: 2006-11-20 :: 85
DigitByte OGM To AVI Converter v3.0 Keymaker :: 2006-11-20 :: 47
DigitByte Open Video Capture 1.0 :: 2005-11-21 :: 59
DigitByte Open Video Converter 3.0.1 :: 2005-11-21 :: 53
DigitByte Open Video Converter v3.0.3 :: 2007-01-21 :: 96
DigitByte Open Video Converter v3.0.3 Keymaker :: 2007-01-30 :: 78
DigitByte Open Video Joiner 3.0.2 :: 2005-11-21 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 26
DigitByte Photo Slide Show :: 2004-06-16 :: 41
DigitByte Photo Slide Show 3.0 :: 2004-06-16 :: 24
DigitByte Photo Slide Show 3.01 :: 2006-02-13 :: 57
DigitByte Photo Slide Show3.0 :: 2004-07-24 :: 70
DigitByte Popup Killer 1.0.1 :: 2005-11-21 :: 73
DigitByte Studio PopupKiller 1.0 :: 2004-06-04 :: 65
DigitByte Traffic Counter v2.1 :: 2006-07-26 :: 63
DigitByte WAV Combiner v1.0 :: 2006-11-20 :: 55
DigitByte Wav Combiner v1.0 Keymaker :: 2006-11-20 :: 58
DigitByte WAV Splitter 1.0.305 :: 2006-03-07 :: 16
DigitByte WinAudio Recorder 2.1 :: 2005-11-21 :: 35
DigitByte WMV To AVI Converter v3.1 Keymaker :: 2007-01-30 :: 64
Digitize :: 2005-03-01 :: 0
Digitone 1.0 :: 2002-03-19 :: 50
Digitope Media Digitalizer v2.5.0.11 :: 2006-08-13 :: 6
Digitope Pixelshop v3.1.0.40 :: 2006-08-13 :: 22
Digits World 2.0.0.2 :: 2004-02-16 :: 44
Digitsoft DiskShop 2.52.1574 :: 2005-02-13 :: 0
DigitSoft DiskShop 2.53.1579 :: 2005-02-22 :: 33
DigitSoft DiskShop 2.54.1585 :: 2005-03-08 :: 37
DigitSoft DiskShop 2.6.1589 :: 2005-04-08 :: 56
DigitSoft DiskShop 2.6.1601 :: 2005-05-21 :: 46
DigitSoft DiskShop 2.7.1619 :: 2005-05-30 :: 33
DigitSoft DiskShop 2.7.1643 :: 2005-07-18 :: 50
DigitSoft DiskShop 2.7.1665 :: 2005-09-21 :: 33
DigitSoft DiskShop 2.7.1670 :: 2005-09-26 :: 28
DigitSoft DiskShop 2.70.1652 :: 2005-08-14 :: 25
DigitSoft DiskShop 2.8.1676 :: 2005-10-10 :: 26
DigitSoft DiskShop 2.8.1683 :: 2005-10-23 :: 50
DigitSoft DiskShop 2.8.1688 :: 2005-11-07 :: 36
DigitSoft DiskShop 2.8.1689 :: 2005-11-21 :: 28
DigitSoft DiskShop 2.9.1710 :: 2006-01-10 :: 5
DigitSoft DiskShop 2.9.1715 :: 2006-02-05 :: 27
DigitSoft DiskShop 2.9.build.1700 :: 2005-12-12 :: 57
DigitSoft DiskShop v2.9.1745 :: 2006-08-25 :: 100
DigitSoft DiskShop v2.9.1752 :: 2006-10-03 :: 66
DigitSoft DiskShop v2.9.1762 :: 2006-10-26 :: 50
DigitSoft DiskShop v2.90.1768 :: 2006-12-24 :: 33
DigitSoft DiskShop v3.0.1772 :: 2007-01-20 :: 33
DigiWatcher 2.22 :: 2004-08-16 :: 84
DigorSoft CyberTV 1.2 :: 2005-03-07 :: 30
DigXY 1.1 :: 2001-09-10 :: 80
DigXY 1.2 :: 2003-08-02 :: 41
DigyTarot v8.0.7 :: 2007-09-26 :: 0
DIJI Album 4,1 :: 2003-09-16 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Album 4.11 :: 2004-01-05 :: 57
Diji Album Editor 6.0 :: 2005-08-22 :: 58
Dimensional Tides 1.11 :: 2002-03-19 :: 60
Diner Dash :: 2006-12-30 :: 17
Dings 1.0 :: 2002-09-04 :: 23
Dinner Bell 1.51 :: 2003-02-16 :: 33
Dinosaurs 3D Screensaver v1.0 :: 2007-09-26 :: 100
Diondine - French 4.0.2 :: 2004-06-16 :: 54
Diondine 4.0.2 :: 2004-06-16 :: 30
Diondine 5.0 :: 2005-05-30 :: 58
DioneSS ID3Logic 1.0.104 :: 2005-11-07 :: 20
Dipolar Professional Quest 3.5.123 :: 2005-02-22 :: 100
DIPTool PHOTOFX 2.0.00 :: 2003-05-18 :: 40
DipTrace 1.0 :: 2004-08-16 :: 45
DipTrace 1.20 :: 2005-02-13 :: 36
DipTrace v1.40 :: 2007-10-04 :: 72
DirComp 1.5 German :: 2002-03-19 :: 100
Direct Audio Converter & CD Ripper :: 2005-10-17 :: 30
Direct Audio Converter and CD Ripper 1.5.50 :: 2005-04-14 :: 36
Direct Audio Converter and CD Ripper 1.5.51 :: 2005-05-03 :: 41
Direct Audio Converter and CD Ripper 1.6.52 :: 2005-05-21 :: 53
Direct Audio Converter and CD Ripper 1.6.53 :: 2005-08-22 :: 20
Direct audio convertor :: 2007-07-01 :: 16
Direct Backup Standard v2.60 :: 2006-06-26 :: 40
Direct Backup Standard v2.62 :: 2006-10-25 :: 0
Direct Backup v2.71 :: 2006-12-20 :: 33
Direct Folders 1.82 :: 2003-11-17 :: 35
Direct ISO 1.0 :: 2003-03-03 :: 85
Direct Mail 1.6 :: 2006-01-10 :: 40
Direct Mail 1.7.1 :: 2006-02-21 :: 100
Direct Mail 1.7.2 :: 2006-03-07 :: 14
Direct Mail v1.7.3 MacOSX UBinary :: 2006-04-04 :: 40
Direct MIDI to MP3 Converter 1.2 :: 2005-05-30 :: 36
Direct MIDI to MP3 Convertor 1.1.b28 :: 2005-05-21 :: 34
Direct MP3 Joiner 1.2 :: 2005-03-08 :: 34
Direct MP3 Joiner 1.3.21 :: 2005-05-03 :: 49
Direct MP3 Splitter 1.3 :: 2005-01-10 :: 64
Direct mp3 splitter 1.3.1 :: 2005-02-27 :: 65
Direct MP3 Splitter 1.4 :: 2005-05-03 :: 72
Direct MP3-WMA Recorder 2.3 :: 2002-07-15 :: 33
Direct MP3-WMA Recorder 2.5 :: 2002-10-04 :: 33
Direct update :: 2004-09-06 :: 28
Direct Update v.3.6.3.537 :: 2004-09-06 :: 86
Direct WAV MP3 Splitter 2.0 :: 2005-08-22 :: 17
DirectConvert Media Conversion wizard 2.54 :: 2004-03-01 :: 43
DirectCurrency 1.0 :: 2004-02-02 :: 22
DirectDVD 4.4 ES Edition :: 2003-09-09 :: 49
DirectDVD ES Edition 5.2 Retail :: 2004-08-12 :: 46
DirectDVD v4.47 :: 2003-03-20 :: 60
directDVD6HD :: 2006-09-13 :: 35
DirectISO 1.60 :: 2003-08-02 :: 84
DirectiXer 1.5 :: 2002-03-19
DirectiXer 2.0 :: 2001-09-10 :: 60
DirectiXer 2.4 :: 2003-07-19 :: 60
DirectMath 1.0.2 :: 2005-03-01 :: 50
DirectNet 1.0 :: 2003-11-03 :: 20
Director 8 :: 2003-02-10 :: 60
Director 8.5 :: 2003-10-31 :: 40
Director MX (9.0) Shockwave Studio :: 2003-03-18 :: 46
Director MX 2004 10 :: 2004-10-10 :: 89
Director MX 9 "Conless" :: 2004-06-16 :: 25
Director of Football :: 2003-09-02 :: 44
Director s/n: of Football :: 2004-05-02 :: 15
Directories and files 2 AscII 1.2 :: 2002-10-04 :: 0
Directory Checker 2.5 :: 2002-09-17 :: 50
Directory Classifier v2.2 :: 2005-06-29 :: 24
Directory Compare 1.52 :: 2002-10-04 :: 57
Directory Compare 1.60 :: 2003-05-18 :: 68
Directory Compare 1.62 :: 2004-01-18 :: 59
Directory Compare 1.63 :: 2005-08-23 :: 41
Directory Compare v2.0 :: 2006-07-26 :: 33
Directory Compare v2.01 :: 2006-08-04 :: 16
Directory Compare v2.02 :: 2006-10-18 :: 100
Directory Opus 6.1.0.6 SR1 :: 2002-03-19 :: 27
Directory Opus 6.2.0.2 :: 2002-11-24 :: 66
Directory Opus 6.2.01 :: 2001-09-10 :: 17
Directory Opus 6.2.5.11 :: 2004-04-02 :: 70
Directory Opus 6.2.5.9 :: 2003-10-09 :: 64
Directory Opus 8.2.0.0 :: 2005-11-07 :: 13
Directory Opus v6.2.5.5 German :: 2003-07-25 :: 57
Directory Opus v8.2.2.5-YAG :: 2006-12-07 :: 40
Directory Opus v9.0.0.9 :: 2007-10-04 :: 11
Directory Printer 3.3 :: 2002-06-04 :: 28
Directory Printer 3.4 :: 2002-08-02 :: 66
Directory Printer 3.41 :: 2002-09-17 :: 54
Directory Printer 3.43 :: 2002-12-02 :: 75
Directory Printer 3.44 :: 2002-12-02 :: 84
Directory Printer 3.5 :: 2003-05-11 :: 80
Directory Printer 3.6 :: 2005-08-05 :: 78
Directory Printer v3.7 :: 2006-07-26 :: 78
Directory Printer v3.71 :: 2006-08-04 :: 60
Directory Replicator 2.1 :: 2005-02-13 :: 33
Directory Replicator 2.1.0 :: 2005-02-22 :: 50
Directory Replicator v2.2.5 :: 2006-06-26 :: 0
Directory Replicator v2.2.6 :: 2006-10-22 :: 66
Directory Scanner 1.5 :: 2003-04-02 :: 38
DirectTalk for MSN Messenger 1.2 :: 2003-03-03 :: 40
DirectUpdate :: 2004-11-29 :: 82
DirectUpdate 3.0.2 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2002-02-13 :: 11
DirectUpdate 3.2.5 :: 2002-03-19 :: 10
DirectUpdate 3.5.7.519 :: 2002-10-17 :: 11
DirectUpdate 3.6.0 :: 2004-12-16 :: 78
DirectUpdate 4.0.3.78 :: 2005-04-06 :: 88
DirectUpdate 4.0.5.123 :: 2005-12-04 :: 80
DirectUpdate v4.5.1.161 :: 2006-10-25 :: 88
DirectX Uninstaller 0.3 :: 2001-09-10 :: 41
DirMonitor 2.2.2.3453 :: 2005-01-31 :: 50
DirMonitor 2.3.3.3933 :: 2005-02-22 :: 100
DirMonitor v2.3.6.4160 :: 2007-09-26 :: 0
DirSaver 5.10 :: 2003-06-01 :: 58
DirSync Directory Synchronizer 1.30.1105 :: 2004-01-15 :: 73
DirSync Directory Synchronizer 2.00.620 :: 2004-07-06 :: 72
DirSync Directory Synchronizer 2.01 :: 2005-02-13 :: 63
DirSync Directory Synchronizer v3.0.8.415 :: 2007-10-04 :: 37
DirWatcher Pro 2.2.165 :: 2005-01-10 :: 66
DirWatcher Pro 2.3.170 :: 2005-02-13 :: 50
DirWatcher Pro 2.3.176 :: 2005-02-22 :: 20
DirWatcher Pro 2.3.179 :: 2005-06-16 :: 25
DirWatcher Pro 2.4.206 :: 2005-08-24 :: 29
DirWatcher Pro 2.4.220 :: 2005-10-31 :: 33
DirWatcher Pro Company Lic. 2.1.158 :: 2004-12-16 :: 33
DirWatcher Pro Individual Lic. 2.1.158 :: 2004-12-16 :: 40
Disc Accord 1.16 :: 2003-02-02 :: 33
Disc Juggler 3.00.756 FT2 :: 2002-06-06 :: 0
Disc Juggler 3.5.826 :: 2002-01-23 :: 20
Disc Juggler 3.5.830 :: 2002-02-02 :: 57
Disc Juggler 3.50.799 FTU :: 2002-03-25 :: 69
Disc Juggler 3.50.830 2CDR :: 2002-02-02 :: 53
Disc Juggler 4.01.965 :: 2002-05-15 :: 43
Disc Juggler 4.1.1128 :: 2003-12-02 :: 66
Disc Juggler v3.00.449 :: 2005-01-25 :: 20
Disc Master 1.1 :: 2003-08-17 :: 38
Disc Safe 2.0 :: 2004-04-16 :: 80
Disc Storage 1.01.36 :: 2005-03-29 :: 61
Disc4You CDRWin 6.0.1.0 :: 2005-01-25 :: 65
Disc4You CDRWin 6.0.2.1 :: 2005-02-22 :: 76
Disc4You CDRWin 6.1.0.4 :: 2005-06-16 :: 91
discblaze 3.2 :: 2004-12-16 :: 23
DiscBlaze v1.1.1 :: 2006-06-26 :: 50
Discjuggler 300.766 :: 2004-02-03 :: 65
DiscJuggler 4.01.1002 PEO :: 2003-03-20 :: 53
DiscJuggler 4.01.967 :: 2003-03-20 :: 76
DiscJuggler 4.0J :: 2005-01-23 :: 32
DiscJuggler Pro 4.10.1150 :: 2005-02-13 :: 80
DiscJuggler v.4.01.968 By Edu :: 2002-08-23 :: 78
Disclabel 2.2.1 :: 2005-01-23 :: 59
Disco 1.0 :: 2007-03-13 :: 90
DISCo Commander v5.1 :: 2003-01-18 :: 66
DISCo Finder 1.03 :: 2003-03-03 :: 100
DISCo Pump 3.3 :: 2003-03-03 :: 80
DISCo Watchman 2.2 :: 2003-03-03 :: 50
Discorunning 2405 :: 2007-05-30 :: 50
Discotheque sound system Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2002-04-08 :: 49
Discovery 3D 1.0 :: 2004-03-01 :: 19
Discreet 3d studio 5 :: 2004-07-15 :: 38
Discreet 3ds max7 :: 2005-05-10 :: 30
Discreet CineStream 3.1 :: 2002-02-13 :: 71
Discreet Combustion 3 :: 2004-10-08 :: 60
DISCREET COMBUSTION V4.0 :: 2005-03-29 :: 41
Discreet Combustions v4.0.0.428 Final :: 2005-10-10 :: 23
Discreet gmax 1.2 :: 2006-06-06 :: 17
Discreet Logic Combustion 1.0 :: 2002-03-01 :: 31
Discreet Plasma :: 2003-08-02 :: 70
Discreet Plasma 1.0 :: 2003-02-01 :: 70
Discreet Plasma v1.0 :: 2004-12-04 :: 30
Discreetmail 3.0 :: 2004-08-01 :: 39
Discrete Browser 1.0 :: 2003-12-02 :: 66
Discribe 5.0.18 :: 2003-03-10 :: 31
DiscSafe 2.0.11 :: 2003-08-17 :: 50
DiscSafe 2.0.16 :: 2004-02-02 :: 57
DiscSafe 2.0.25 :: 2005-08-24 :: 25
DiscSafe 2.0.27 :: 2005-09-21 :: 37
DiscSafe 2.0.28.926 :: 2005-10-17 :: 57
DiscSafe Outlook Edition 1.0.7.001 :: 2003-08-17 :: 41
Disk Accord 1.16 :: 2003-07-19 :: 42
Disk Chief 1.4 :: 2003-12-03 :: 25
Disk Chief 1.6 :: 2004-04-28 :: 50
Disk Chief 1.6 Beta :: 2004-08-01 :: 50
Disk Clean Wizard 1.25 :: 2004-01-05 :: 38
Disk Clean Wizard 1.30 :: 2005-08-12 :: 31
Disk Cleaner 1.0 :: 2004-06-16 :: 30
Disk CleanUp 2000 4.3 :: 2003-04-02 :: 42
Disk CleanUp 4.1 :: 2001-09-10 :: 45
Disk Director Suite 10.0 :: 2007-05-21 :: 76
Disk Drive Administrator v1.4 :: 2006-08-13 :: 52
Disk Drive Security v1.4 :: 2006-08-13 :: 60
Disk Erasing Software PRO 2.1.5 :: 2002-07-15 :: 100
Disk Expert 2.0 :: 2005-04-30 :: 39
Disk Explorer Professional 2.61 :: 2002-06-04 :: 42
Disk Explorer Professional 2.65 :: 2001-09-10 :: 36
Disk Explorer Professional 2.65.01 :: 2002-07-15 :: 66
Disk Explorer Professional 3.1 :: 2003-08-13 :: 36
Disk Explorer Professional 3.20 :: 2003-10-19 :: 48
Disk Explorer Professional 3.30 :: 2003-12-02 :: 21
Disk Explorer Professional 3.33 :: 2004-02-02 :: 71
Disk Explorer Professional 3.4 :: 2004-03-15 :: 33
Disk Explorer Professional 3.40 :: 2004-03-17 :: 54
Disk Explorer Professional 3.50.02 :: 2004-06-16 :: 58
Disk Explorer Professional 3.60.00 :: 2005-02-13 :: 100
Disk explorer professional 3.60.01 :: 2004-11-18 :: 63
Disk Explorer Professional 3.60.06 :: 2005-03-08 :: 65
Disk Explorer Professional v3.0 Beta 1 :: 2003-01-05 :: 46
Disk Keeper 9 9.0 :: 2005-04-06 :: 41
Disk keepr :: 2006-05-06 :: 25
Disk Monitor 2.4 :: 2001-09-10 :: 80
Disk Order 2.3.5 :: 2007-01-16 :: 87
Disk Order 3.0 :: 2002-07-02 :: 12
Disk Password Protection v4.8.624-YAG :: 2006-07-24 :: 41
Disk Password Protection v4.8.930 :: 2007-11-24 :: 80
Disk Shadow 7.72 :: 2006-03-05 :: 50
Disk Space Inspector v3.5.1 :: 2006-11-06 :: 50
Disk Space Recovery Wizard 4.79 :: 2002-07-15 :: 29
Disk Space Usage 1.5 BitTorrent Pro Crack 7.10.5 Build 45496 Full Version [New] 2002-08-02 :: 60
Disk Space Usage 1.6 :: 2002-09-17 :: 50
Disk Space Usage 1.7 :: 2003-02-02 :: 73
Disk Space Usage v2.4 :: 2006-03-20 :: 61
Disk Text Savior 1.5 :: 2005-12-12 :: 63
Disk Triage v8.1.7 :: 2007-10-04
Disk Warrior 4 :: 2007-04-03 :: 74
Disk Washer 5.2.2 :: 2004-12-16 :: 82
Disk Washer 5.3.2 :: 2005-03-14 :: 36
Disk Watchman 1.7.151 :: 2005-02-07 :: 83
Disk2Disk 1.3 :: 2002-10-04 :: 80
Disk2Disk 1.3 Build 181 :: 2002-01-23 :: 75
Disk2Disk 1.3 Build 183 :: 2002-03-01 :: 66
Disk2Disk 1.3.164 :: 2002-05-15 :: 100
DiskAnalyzer Pro v2.0 :: 2007-10-04
DiskArcher 2.11 :: 2004-08-16 :: 9
DiskArcher Backup Utility 1.02 :: 2002-08-02 :: 40
DiskArcher Backup Utility 1.5 :: 2002-10-17 :: 33
DiskArcher Backup Utility 1.61 :: 2003-06-17 :: 30
DiskArcher Backup Utility 1.65 :: 2003-03-03 :: 0
DiskArcher Backup Utility 1.71.2 :: 2003-05-18 :: 40
DiskArcher Backup Utility v2.21 :: 2006-10-18 :: 100
DiskArella 1.0.2 :: 2004-03-15 :: 100
DiskBase 5.1 :: 2001-09-10 :: 37
DiskClerk 2.0.1 :: 2005-08-12 :: 33
DiskClerk 3.1.8 :: 2005-12-07 :: 14
DiskDB 2,11 :: 2003-09-16 :: 66
DiskDB 2.10.1 :: 2003-04-02 :: 61
DiskDB 2.11.1 :: 2003-10-19 :: 55
DiskDB 2.11.2 :: 2003-11-04 :: 77
DiskDB 2.11.3 :: 2003-12-03 :: 77
DiskDB Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2003-12-02 :: 60
DiskDB 2.12 :: 2004-01-15 :: 71
DiskDB 2.12.1 :: 2004-02-02 :: 76
DiskDB 2.6.1 :: 2002-02-13 :: 50
DiskDB 2.7 :: 2001-09-10 :: 40
DiskDB 2.7.2 :: 2002-06-04 :: 71
DiskDB 2.7.6 :: 2002-09-17 :: 80
DiskDB 2.7.7 :: 2002-10-17 :: 66
DiskDB 2.9 :: 2003-01-18 :: 62
DiskDB v2.8.2 :: 2003-01-05 :: 75
DiskEditor 6.0 English :: 2005-05-21 :: 23
Diskeeper :: 2005-03-15 :: 26
Diskeeper 10 :: 2006-10-04 :: 25
Diskeeper 2007 Home :: 2007-04-26 :: 7
Diskeeper 9 new :: 2005-04-14 :: 52
Diskeeper Professional Premier Edition 10.0.593 x32 And 10.0.594 x64 :: 2007-05-23 :: 9
Diskeeper Server Edition 5.0 :: 2002-07-02 :: 55
Disker 2.0.keygen. :: 2005-05-30 :: 53
DiskExplorer for FAT 2.0 :: 2002-08-02 :: 28
DiskExplorer for NTFS 2.0 :: 2002-08-02 :: 16
DiskExplorer Professional 2.65.01 :: 2002-07-15 :: 38
DiskFull :: 2005-03-01 :: 60
DiskGrabber 1.2.2.194 :: 2005-02-22 :: 25
Diskguardian 2.31 :: 2004-12-02 :: 41
DiskInfo 1.2.2 :: 2001-09-10 :: 100
DiskInternals Esearch :: 2006-05-02 :: 41
DiskInternals NTFS Recovery :: 2005-10-23 :: 24
DiskInternals NTFS Recovery 1.22 :: 2005-11-03 :: 25
DiskInternals NTFS Recovery 1.23 :: 2005-11-06 :: 29
Diskkeeper 7.0 Server :: 2006-09-14 :: 34
Diskkeeper 7.0 Workstation :: 2006-09-14 :: 28
Disklace Lacelevel2 v3.15 Retail :: 2006-10-03 :: 0
Disklace Lacelevel2 v3.17 Retail :: 2006-11-06 :: 50
Diskolor 1.51.5.96 :: 2004-06-16 :: 28
DiskProtection 1.2 :: 2005-03-01 :: 100
DiskRecovery 3 :: 2004-12-16 :: 80
DiskRecovery v4.0.1231 :: 2006-11-02 :: 14
DiskShadow :: 2005-12-17 :: 55
DiskShop 2.4.1547 :: 2004-12-16 :: 50
DiskShop 2.53.1579 :: 2005-03-07 :: 41
DiskShop 2.60.1591 :: 2005-04-30 :: 55
Diskshop 2.7.1619 :: 2005-05-30 :: 37
DiskSpaceGuard 3.02 Russian :: 2001-09-10 :: 25
DiskSpy v2.0 Professional SCSI Edition-YAG :: 2006-07-24 :: 50
Diskview 2007 Professional :: 2007-11-01 :: 6
DiskView v2007 :: 2007-10-04 :: 0
Dispexplorer 1.2 :: 2005-09-26 :: 30
Display Colors :: 2003-08-17 :: 30
DISPLAY COLORS (null) :: 2002-11-24 :: 100
Disque RMD 2005 :: 2005-08-12 :: 33
Disruptor OL 1.0.78.136 :: 2005-02-22 :: 100
Dissolve Image Java Applet 2.0 :: 2002-03-01 :: 50
Distort FX 1.1 :: 2004-03-01 :: 100
DiVerSe vocSteady VST 1.0 :: 2006-02-21 :: 23
Diversions Slots 1.1 :: 2001-09-10 :: 16
DiveVisions ScreenSaver 2,2 :: 2003-09-16 :: 40
DiveVisions ScreenSaver Retail 2.2 :: 2004-01-05 :: 48
Diving Log v4.0.5 :: 2006-09-19 :: 0
Diving Log v4.0.5 GERMAN :: 2006-09-19 :: 33
Diving the Deep 1.1 :: 2002-02-02 :: 80
DivX 5.0.5 :: 2003-07-24 :: 18
divx 5.02 pro :: 2002-09-14 :: 24
DivX 5.05 :: 2003-09-08 :: 20
DivX 5.2.1 :: 2005-02-05 :: 13
Divx 6 :: 2005-06-29 :: 81
Divx 6 Create Build :: 2005-07-28 :: 78
Divx 6.6 codec mac :: 2007-07-24 :: 79
Divx 6.7 :: 2007-10-11 :: 76
Divx Author :: 2007-11-23 :: 100
DivX Author 1.5 :: 2007-08-20 :: 92
DivX Author 1.5 :: 2007-09-19 :: 88
DivX Author 1.5 :: 2007-10-04 :: 90
DivX Author 1.5.2.180 :: 2007-11-15 :: 75
Divx Author v1.5.2.180 :: 2007-10-04 :: 91
DivX Auto Player no version :: 2003-02-16 :: 34
Divx Codec 6.6 & Divx Converter 6.2 :: 2007-05-30 :: 86
Divx Converter :: 2007-06-23 :: 85
DivX Converter 6.21 Mpeg II plug-in :: 2007-02-22 :: 77
DivX Converter from www.divx.com :: 2007-07-19 :: 79
DivX converter pour mac :: 2006-09-21 :: 88
DivX ConverterVersion 6.2.1 :: 2006-12-12 :: 12
Divx Convertor 6.1 :: 2006-03-23 :: 87
DivX Create 6 :: 2005-10-02 :: 77
Divx Create 6.0 :: 2005-07-13 :: Any Video Converter Pro 7.2.0 Crack & License Key Full Free Download Create Bundle :: 2005-09-29 :: 62
DivX Create Bundle 6.0 :: 2006-04-20 :: 78
DivX Create Bundle 6.0.3 :: 2005-10-31 :: 85
DivX Create Bundle 6.02 :: 2005-09-07 :: 80
DivX Create Bundle 6.1 :: 2005-12-21 :: 82
DivX Create Bundle 6.1.1 :: 2006-01-31 :: 85
DivX Create Bundle 6.2.2 :: 2006-04-26 :: 91
DivX Create Bundle v6.2.0 Win2kXP Multilanguage :: 2006-05-02 :: 82
DivX Create Bundle v6.2.2 Multilingual :: 2006-05-02 :: 86
DivX Create Bundle v6.2.5 Multilingual Win2kXP :: 2006-07-03 :: 91
DivX Create Bundle v6.3 KeyMaker :: 2006-08-22 :: 92
DivX Create Bundle v6.4.1.26 :: 2007-01-20 :: 69
DivX Create Bundle v6.6 :: 2007-05-09 :: 85
Divx Create Bundle v6.6.1.336 :: 2007-10-04 :: 84
Divx Duplicator 2 :: 2004-05-02 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 50
Divx for Windows :: 2007-11-23 :: 83
DivX for WINDOWS 6.4 :: 2007-01-26 :: 89
DivX for Windows 6.6 :: 2007-09-26 :: 78
DivX for Windows 6.7 :: 2007-10-04 :: 71
DivX For Windows 6.7 :: 2007-10-07 :: 87
Divx palyer bundle 6 :: 2007-05-28 :: 73
Divx player v.6.6 :: 2007-10-04 :: 64
DivX PRO V5.1.1 :: 2004-06-03 :: 13
DivX Pro 5.0 :: 2002-03-19 :: 20
DivX Pro 5.0.3 :: 2003-02-09 :: 18
DivX Pro 5.0.4 :: 2003-08-02 :: 16
DivX Pro 5.0.5 :: 2003-08-02 :: 23
DivX Pro 5.0.5b :: 2003-07-19 :: 23
DivX Pro 5.1 :: 2003-10-02 :: 10
Divx Pro 5.1.1 :: 2004-02-27 :: 11
DivX Pro 5.10 :: 2003-09-13 :: 12
DivX Pro 5.2.1 :: 2004-10-04 :: 10
Divx Pro 6 :: 2006-11-15 :: 86
DivX PRO 6.4 :: 2007-02-05 :: 89
DivX Pro 6.5.1 :: 2007-04-15 :: 84
DivX Pro Codec v6.4 :: 2006-11-06 :: 88
Divx Pro for Windows 6.6 :: 2007-06-20 :: 81
Divx Pro OSX :: 2007-06-09 :: 73
divX pro v5.1.1 :: 2005-03-07 :: 9
DivX Subtitle Displayer 4.43 :: 2002-08-02 :: 30
Divx subtitle Displayer 4.54 :: 2007-04-10 :: 60
DivX Subtitle Displayer 4.54 (Build 20031211) :: 2005-07-22 :: 87
divx subtitles displayer 3.0 :: 2002-02-13 :: 36
DivX v.6.3.1final :: 2007-07-01 :: 44
Divx Video Duplicator "Box Edition" :: 2002-11-16 :: 57
DivX Video Duplicator 1.0 :: 2003-03-03 :: 54
Divx video duplicator 2 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2004-04-10 :: 32
Divx video duplicator 2.0 :: 2004-06-27 :: 69
Divx video duplicator 2.1 :: 2004-06-27 :: 42
Divx video duplicator kazaa downloaded :: 2003-03-20 :: 63
DivX Video Duplicator v1.0 :: 2003-01-05 :: 52
Divx Video Duplicator Web edition :: 2002-11-16 :: 43
DivXCreate :: 2006-05-22 :: 87
Divxpro 5.0.3 :: 2003-04-12 :: 41
DivxToDVD 1.99.12 :: 2005-07-28 :: 77
DivxToDVD 1.99.13.30 :: 2005-09-07 :: 76
DivXToDVD 1.99.16.45 :: 2006-08-09 :: 40
Divxtodvd 1.99.19.50 :: 2005-09-29 :: 67
Divxtodvd 1.99.20.60 :: 2005-10-10 :: 75
DixieK Card Counter 2.02.01 :: 2002-07-15 :: 83
DIY DataRecovery iRecover 1.1.1 :: 2002-10-17 :: 60
DizNfo 3.44 :: 2003-08-17 :: 50
DJ 7.8.0 :: 2005-01-25 :: 75
Dj anrell :: 2007-05-07 :: 50
Dj Deluxe 1.1 Multilanguage :: 2002-02-13 :: 16
Dj Deluxe Multilanguage 1.2 Build 13 :: 2002-10-17 :: 54
Dj facile :: 2007-06-14 :: 52
DJ Hacker Compiler 2.01 :: 2005-05-30 :: 35
DJ Jukebox 3.3 :: 2002-02-13 :: 42
DJ Jukebox 4.0 :: 2002-10-17 :: 43
DJ Mita :: 2007-05-08 :: 0
Dj Mix Station 3 feat. Virtual Dj :: 2005-01-26 :: 46
DJ Mixstation 2 Classic :: 2005-06-10 :: 57
Dj MP3 3.4 :: 2005-03-01 :: 58
Dj MP3 3.5 :: 2005-03-01 :: 0
DJ Music Mixer :: 2007-08-20 :: 62
DJ Skibby :: 2007-05-08 :: 57
DJ Studio Pro 2.6 :: 2006-07-10 :: 14
DJ ToneXpress v3.6.0 :: 2007-02-16 :: 5
DjDecks 0.55.1110 :: 2002-10-17 :: 17
DJMiner :: 2005-03-01 :: 33
DJMixStation2 feat.VirtualDJ :: 2004-06-03 :: 38
DJ_Music_Mixer_v2.1 :: 2007-09-26 :: 33
DKC2002 1.0.10 :: 2005-03-01 :: 16
DKM Sudoku Desktop 1.1.2 :: 2005-11-14 :: 7
DLGplot 97 1.31 :: 2005-03-01 :: 50
DLL Designer 2.3 :: 2005-11-25 :: 37
DLL Explorer 3.01 :: 2002-10-17 :: 50
Dll Show 4.1 :: 2003-11-03 :: 16
DLL Show 2000 5.0 :: 2003-04-02 :: 56
DLL Show 3.2 :: 2004-03-15 :: 60
DLL Show 4.8 :: 2002-03-01 :: 60
DLL Show 4.9 :: 2002-07-15 :: 33
DLL Show 5.0 :: 2003-02-16 :: 33
Dll Show 5.1 :: 2003-07-19 :: 41
DLL Spy 1.2 :: 2005-03-01 :: 38
DLL to Lib 1.0 :: 2005-03-01 :: 0
DLL Toys International Edition 2004 R2 :: 2004-12-16 :: 66
DLL Toys International Edition 2004 vR3 :: 2005-07-13 :: 41
DLL Toys International Edition 2004 vR4 :: 2005-10-23 :: 59
DllSpy 1.1 :: 2003-06-17 :: 50
DllSpy 1.2 :: 2003-06-17 :: 55
DllSpy 1.3 :: 2003-07-19 :: 50
DLLspy 1.6 :: 2005-07-17 :: 47
DLLspy v1.2 :: 2003-01-05 :: 28
DLSoft Active Barcode Component 128 3.30 :: 2005-01-10 :: 50
DLSoft Active Barcode Component 39 93 3.30 :: 2005-01-12 :: 66
DLSoft Active Barcode Component ITF 3.30 :: 2005-01-10 :: 0
DLSoft Active Barcode Component Universal 3.30 :: 2005-01-10 :: 66
DLSoft AnyLabels Pro 1.10 :: 2005-01-10 :: 50
DLSoft Barcode 2D IMG Server for IIS 2.5 :: 2005-02-13 :: 60
DLSoft Barcode IMG Server for IIS 2.0 :: 2005-01-10 :: 50
DLSoft Barcode Macros for Office 3.70 :: 2005-01-10 :: 80
DLSoft Browser Barcode 128 3.01 :: 2005-01-10 :: 50
DLSoft Browser Barcode 39 93 3.01 Etabs Pro 19 Crack & Keygen Full Patch 2021 2005-01-12 :: 80
DLSoft Browser Barcode Aztec 3.01 :: 2005-01-10 :: 66
DLSoft Browser Barcode Aztec 3.10 :: 2005-08-12 :: 38
DLSoft Browser Barcode DataMatrix 3.01 :: 2005-01-10 :: 50
DLSoft Browser Barcode DataMatrix 3.11 :: 2005-08-12 :: 30
DLSoft Browser Barcode PDF417 3.01 :: 2005-01-10 :: 50
DLSoft Browser Barcode PDF417 3.10 :: 2005-08-12 :: 46
DLSoft Browser Barcode Universal 3.01 :: 2005-01-10 :: 33
DLSoft dBarcode 2D 7.21 :: 2005-08-12 :: 66
DLSoft dBarcode 2K 5.80 :: 2005-01-12 :: 31
DLSoft dBarcode 32 7.20 :: 2005-01-10 :: 33
DLSoft dBarcode DLL 128 3.30 :: 2005-01-10 :: 0
DLSoft dBarcode DLL 39 93 3.30 :: 2005-01-12 :: 50
DLSoft dBarcode DLL ITF 3.30 :: 2005-01-10 :: 0
DLSoft dBarcode DLL Universal 3.30 :: 2005-01-10 :: 50
DLSoft dBarcode Java 128 1.01 :: 2005-08-12 :: 30
DLSoft dBarcode Java 1D Universal 1.01 :: 2005-08-12 :: 60
DLSoft dBarcode Java 2D Universal 1.00 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 16
DLSoft dBarcode Java 39 93 1.01 :: 2005-08-12 :: 45
DLSoft dBarcode Java Aztec 1.00 :: 2005-08-12 :: 33
DLSoft dBarcode Java DataMatrix 1.01 :: 2005-08-12 :: 45
DLSoft dBarcode Java EAN UPC 1.01 :: 2005-08-12 :: 40
DLSoft dBarcode Java ITF 1.01 :: 2005-08-12 :: 50
DLSoft dBarcode Java PDF417 1.00 :: 2005-08-12 :: 28
DLSoft dBarcode Java QR Code 1.00 :: 2005-08-12 :: 66
DLSoft dBarcode Java RSS 1.00 :: 2005-08-12 :: 53
DLSoft dBarcode NET 49 Codablock 1.61 :: 2005-10-31 :: 38
DLSoft dBarcode NET Aztec 1.61 :: 2005-10-31 :: 0
DLSoft dBarcode NET Component 128 1.30 :: 2005-01-10 :: 25
DLSoft dBarcode NET Component 1D Universal 1.30 :: 2005-01-10 :: 66
DLSoft dBarcode NET Component 2D Universal 1.30 :: 2005-01-10 :: 40
DLSoft dBarcode NET Component 39 93 1.30 :: 2005-01-12 :: 25
DLSoft dBarcode NET Component Aztec 1.30 :: 2005-01-10 :: 60
DLSoft dBarcode NET Component Corel Draw 12 (Graphics Suite) crack serial keygen 1.30 :: 2005-01-10 :: 33
DLSoft dBarcode NET Component ITF 1.30 :: 2005-01-10 :: 0
DLSoft dBarcode NET Component MaxiCode 1.30 :: 2005-01-10 :: 0
DLSoft dBarcode NET Component PDF417 1.30 :: 2005-01-10
DLSoft dBarcode NET Component RSS 1.30 :: 2005-01-10 :: 33
DLSoft dBarcode NET DataMatrix 1.61 :: 2005-10-31 :: 50
DLSoft dBarcode NET EAN UPC 1.61 :: 2005-10-31 :: 42
DLSoft dBarcode NET ITF 1.61 :: 2005-10-31 :: 35
DLSoft dBarcode NET MaxiCode 1.61 :: 2005-10-31 :: 12
DLSoft dBarcode NET PDF417 1.61 :: 2005-10-31 :: 57
DLSoft dBarcode NET RSS 1.61 :: 2005-10-31 :: 27
DLSoft dBarcode-32 6.3 :: 2003-02-02 :: 13
DLSoft dIndex 2K 5.80 :: 2005-01-12 :: 0
DLSoft dLabel 2K 5.80 :: 2005-01-12 :: 75
DLSoft Labels dotNET 1.10 :: 2005-01-10 :: 0
DLSoft Labels dotNET 2D 1.10 :: 2005-01-10 :: 0
DM Genie 2.02.221 :: 2003-10-19 :: 57
DM Genie 2.05.234 :: 2004-02-02 :: 77
DM Genie 2.10.269 :: 2004-09-17 :: 57
DM Genie 2.15.294 :: 2005-05-21 :: 70
DM Genie 2.17.301 :: 2005-09-12 :: 80
DM Genie v2.22.323 :: 2006-10-25 :: 72
DM Genie v2.23.326 :: 2007-01-06 :: 74
DMIScope 1.00.004 :: 2004-01-05 :: 30
DMIScope 1.00.005 :: 2004-03-15 :: 83
DMIScope 1.00.006 :: 2005-03-29 :: 64
DMMD Visere Pro 3.01.189 :: 2005-11-14 :: 33
DMMD Visere Pro 3.11.549 :: 2006-01-05 :: 81
DMMD Visere Pro v3.1.2.3506 :: 2007-01-06 :: 50
DN Checker Direct 1.0 :: 2003-02-16 :: 50
DN Checker EDM 1.0 :: 2003-02-16 :: 0
DN Checker Pro 1.0 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 72
DN Popularity 1.0 :: 2003-02-16 :: 57
DNews 5.7e1 :: 2004-09-17 :: 36
dNote 3.6 beta 18 :: 2003-04-02 :: 12
DNS Expert 1.6x :: 2003-09-16 :: 59
DNS Watcher 1.0 :: 2005-03-18 :: 35
DNS Watcher 1.2 :: 2005-04-30 :: 31
Do-Not-Call List Registry Check v2.2 :: 2006-04-04 :: 54
Do-Not-Call List Registry Check v3.0.3 :: 2007-11-24
DOA 1.02 :: 2005-03-01 :: 100
Doblon Karaoke CD G Creator Pro v2.0.15 :: 2007-01-30 :: 51
Doblon Karaoke Sound Tools v1.07 :: 2007-01-30 :: 77
Doblon Power CD G Burner v1.4.6 :: 2007-01-30 :: 20
Doblon Power CD G Player Balance v1.8 Win95 crack serial keygen v1.0.18 :: 2007-01-30 :: 16
Doblon Power CD G To iPod Converter v1.0.21 :: 2007-01-30 :: 45
Doblon Power CD G To Video Karaoke v1.0.21 :: 2007-01-30 :: 18
DobySoft KeyPass Enterprise Edition 4.0.4 :: 2006-03-07 :: 25
DobySoft KeyPass Enterprise Edition v4.1.0 :: 2006-05-02 :: 22
DobySoft KeyPass v4.0.5 :: 2006-04-07 :: 36
DobySoft KeyPass v4.1.1 :: 2006-05-19 :: 80
DobySoft KeyPass v4.1.2 :: 2006-06-04 :: 50
DobySoft KeyPass v4.2.2 :: 2006-10-18 :: 25
Dobysoft NativeJ 4.7.0 :: 2005-10-31 :: 37
DobySoft NativeJ Professional 4.7.2 :: 2006-01-31 :: 35
DobySoft NativeJ Professional Edition 4.7.10 :: 2007-04-11 :: 66
DobySoft NativeJ Professional Edition v4.7.4 :: 2006-09-19 :: 40
DobySoft NativeJ Professional Edition v4.7.5 :: 2006-12-07 :: 20
DobySoft NativeJ Professional Edition v4.7.9 :: 2007-01-30 :: 25
DobySoft NativeJ Professional Edition v4.8.2 :: 2007-09-26 :: 100
DobySoft NativeJ Professional Edition v4.8.3 :: 2007-11-24 :: 50
DobySoft NativeJ Professional v4.7.3 :: 2006-06-04 :: 0
Dobysoft Softcopy 2.2.0 :: 2005-11-28 :: 31
DobySoft SoftCopy Professional Edition v2.2.2 :: 2006-09-19 :: 62
Doc Accelerator 3.998 :: 2005-05-30 :: 33
Doc Organizer 3.1 :: 2007-04-11 :: 25
DOC Regenerator 2.11 :: 2005-05-21 :: 17
DOC to Image Converter 2.0 :: 2005-01-10 :: 15
DOC to Image Converter 2.0.022605 :: 2005-03-08 :: 25
DOC to Image Converter 2.0.030505 :: 2005-04-08 :: 31
DOC to Image Converter 2.0.032605 :: 2005-04-30 :: 26
DOC to Heat up 2 vst free download Archives Converter 2.0.052405 :: 2005-05-30 :: 22
DOC to Image Converter V2.0 :: 2005-02-07 :: 16
DOC to Image Converter v2.0 By UnREal :: 2006-03-31 :: 15
Doc's AAM Tool 1.5 :: 2005-04-06 :: 77
Doc-O-Matic 4.1 Pro :: 2005-02-22 :: 33
Doc-O-Matic v5.1.1 Professional :: 2006-05-02 :: 27
Doc-O-Matic v5.2.0 Professional :: 2006-10-25 :: 75
Doc-To-Help 6.0.100 :: 2002-08-02 :: 100
Doc-To-Help 6.0.104 :: 2002-10-04 :: 0
Doc-To-Help 6.0.106 :: 2002-12-02 :: 52
Doc-To-Help 6.0.112c :: 2003-02-16 :: 0
Doc-To-Help 6.0.113a :: 2003-03-17 :: 57
Doc-To-Help 6.0.113b :: 2003-04-19 :: 33
Doc-To-Help 6.0.92 :: 2002-05-15 :: 20
Doc-To-Help 6.0.96 :: 2002-08-02 :: 33
DocArc v1.3.1 :: 2007-09-26 :: 33
DocArc v1.3.2 :: 2007-09-26 :: 33
DocArc v1.3.4 :: 2007-11-24 :: 0
DocBreaker 1.0 :: 2005-03-01 :: 20
DocFather Applet Edition 2.3 :: 2001-09-10 :: 0
DocLoader 4.i :: 2002-06-04 :: 60
DocPro 2.8 :: 2005-01-10 :: 20
Docs Mini Office 1.0.3 :: 2005-10-10 :: 45
DocSafe Prof Export Version (null) :: 2002-11-24 :: 33
DocStudioXP 1.1 :: 2003-02-02 :: 33
Doctor Aquarium v1.0.4 Build.9 Win2kXP2k3 :: 2006-12-24 :: 28
Doctor Aquarium v2007.1.Build 0 :: 2007-10-04
Doctor Cleaner V 2.1 :: 2006-02-14 :: 22
DoctorPRO 2.3 :: 2002-08-18 :: 66
DoctorPRO Multilingual 2.3 :: 2002-09-17 :: 45
Doculex Viewit 20 Name Edition 6.02 :: 2003-12-02 :: 56
DocuMax v1.03h :: 2007-01-21 :: 33
Document Express Professional 6.0 :: 2007-09-26 :: 20
Document Express 5.1 :: 2005-04-06 :: 79
Document Organizer Deluxe 2.5 :: 2005-11-14 :: 46
Document Organizer Deluxe v2.6 :: 2006-05-02 :: 60
Document Organizer Deluxe v2.7 :: 2007-01-30 :: 37
Document to go 7.003 :: 2005-02-01 :: 56
Document to go Premium v7.002 :: 2004-11-27 :: 35
DocumentHub 02.00.03 :: 2002-02-13 :: 20
Documents 2 Go 7 :: 2004-10-10 :: 27
Documents To Go :: 2003-08-02 :: 16
Documents To Go 10.00 Spanish (English not tested) :: 2007-07-05 :: 72
Documents To Go 4.002 (284) :: 2002-01-23 :: 11
Documents to Go 5.0 :: 2003-12-08 :: 45
Documents to Go 5.0 Premium Edition :: 2003-08-17 :: 38
Documents To Go 6.005 Premium :: 2004-10-10 :: 51
Documents to go 7.0 :: 2004-12-12 :: 75
Documents to go 7.002 :: 2005-06-02 :: 56
Documents To go 7.003 :: 2005-03-04 :: 75
Documents to go 7.006 (945) :: 2006-02-26 :: 23
Documents to Go Premier 7 :: 2005-01-23 :: 18
Documents to Go Premium 7 (WORKING) :: 2005-08-31 :: 57
Documents To Go Premium 7002 :: 2004-11-03 :: 42
Documents to Go Premium Edition 6.004 :: 2003-10-02 :: 45
Documents To Go Premium Edition 7.002 (829) :: 2005-03-02 :: 16
Documents to Go Premium v8.001 PalmOS :: 2005-12-15 :: 81
Documents To Go Spanish 6.008 :: 2005-01-10 :: 50
Documentum WebCache 4.4 :: 2002-10-04 :: 50
Documet to go primiun 7.002 :: 2004-10-10 :: 36
Documind Pro 3.0.90 :: 2003-10-19 :: 36
DocuXplorer Enterprise 4.0.5.223 :: 2005-11-07 :: 38
DocuXplorer Enterprise v4.0.6.233 :: 2006-03-31 :: 22
DocuXplorer Enterprise v4.0.7.261 :: 2006-04-23 :: 25
Dof 2.1.for :: 2005-02-13 :: 58
Doggy style :: 2004-02-03 :: 50
Dogi MASTER :: 2007-04-29 :: 28
Dogma 1.2 :: 2002-10-04 :: 44
Dogma 1.2.1 :: 2002-10-17 :: 66
Dogma Player 1.2 build 3 :: 2003-04-02 :: 33
Dolby 2ch encoding :: 2006-12-11 :: 12
Dolby 5.1 Professional Encoding :: 2005-09-15 :: 52
DoLit CHM2LIT 1.1 :: 2005-03-01 :: 100
Doll Collector 1.11 :: 2002-04-24 :: 50
Dolphin Dreams Screensaver 5.0 :: 2005-03-07 :: 52
Dolphin Screen Saver :: 2002-02-02 :: 15
Dolphin Screensaver 2002.01 :: 2002-07-15 :: 28
Dolphin Small Talk XP Pro 5.0 :: 2002-05-15 :: 5
Dolphinity Software Declare 1.0.5 :: 2006-02-13 :: 6
Dolphinity Software Planner 1.1 :: 2006-02-13 :: 20
Dolphins Software Conversions v1.10 :: 2006-08-22 :: 25
Domace hospodarstvo 2.2 Slovak :: 2003-02-02 :: 80
Domace hospodarstvo 6 :: 2004-11-03 :: 71
Domain Name Analyzer Professional 4.0.102204 :: 2005-01-31 :: 71
Domain Punch Professional 1.0.012804 :: 2004-04-02 :: 75
Domain Punch Professional Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2005-08-12 :: 33
Domain Punch Professional 1.0.090604 :: 2005-02-13 :: 37
Domain Punch Professional 1.0.102204 :: 2005-01-10 :: 46
Domain Retriever 2.1.5 :: 2003-07-19 :: 20
Domain Retriever for Windows 2.1.5 :: 2003-07-19 :: 30
Domain Retriever v2.1.5 :: 2003-07-19 :: 38
Dominions 2: The Ascension Wars :: 2004-03-01 :: 24
Dominions 3 :: 2007-01-21 :: 57
Dominions: Priests, Prophets & Pretenders :: 2002-03-01 :: 10
Dominó Master 1.7.2 :: 2005-06-13 :: 62
Domino Plus 1.0 :: 2005-02-22 :: 50
Domovoi 1.0 :: 2003-03-02 :: 59
Don't Panic 4.0 Fr :: 2003-04-28 :: 70
Donkey Kong Jr. 1.2.2 :: 2002-03-01 :: 52
Dont Panic 4.0 :: 2002-10-18 :: 80
Dont Panic US et Fr 4.0 :: 2001-09-10 :: 64
Doom 3 :: 2007-05-30 :: 80
Doom 3 :: 2007-09-21 :: 36
Doom 3 - Resurrection of Evil :: 2007-05-18 :: 65
Doom 3 - Resurrection Of Evil 1.0 :: 2005-04-15 :: 64
Doom 3 1 :: 2004-10-10 :: 45
Doom 3 1.0 :: 2004-10-10 :: 44
Doom 3 1.0.0.0 :: 2005-01-03 :: 63
Doom 3 CD-Keys :: 2004-08-02 :: 83
Doom 3 English :: 2004-08-09 :: 52
Doom 3 Resurrection of Evil :: 2005-04-05 :: 44
Doom 3 Resurrection of Evil v1.3 by KKKProject.fora.pl :: 2006-07-02 :: 58
Doom 3 rev. :: 2004-12-21 :: 25
Doom 3 v1.1 Serial by KKKProject.fora.pl :: 2006-07-02 :: 75
DOOM 3 v1.3 :: 2005-06-13 :: 24
Doom 3 Ver. 1.3 :: 2007-10-02 :: 46
Doom 3: Resurrection evil :: 2005-04-05 :: 26
Doom 4 :: 2005-08-31 :: 37
Doom III & Resurrection of evil :: 2005-05-03 :: 33
Doom online :: 2004-11-11 :: 25
Doom3 :: 2004-08-03 :: 78
Doom3 1.0 :: 2005-01-03 :: 45
Doom3 and Resurection of evil Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2006-06-29 :: 48
DoomBall 1.11 :: 2003-01-18 :: 90
Door-To-Door (DeLuxe) 2000 :: 2002-07-02 :: 100
DoorMan 2.1 :: 2003-12-02 :: 0
Doorway Wizard 1.00 :: 2003-10-19 :: 5
Dope Farmer :: 2007-09-10 :: 6
Dope Wars 2.2 :: 2003-04-16 :: 85
Dope Wars v2.2 :: 2004-05-02 :: 88
Doppelchecker Multilanguage 3.1.0 :: 2003-07-13 :: 29
Doppelchecker Multilanguage 3.1.3 :: 2002-06-04 :: 40
Doppelchecker Multilanguage 3.1.7 :: 2003-02-02 :: 66
DOS Commander 1.03b :: 2001-09-10 :: 40
Dos-Word Jogos de Submundo de Graça para Baixar :: 2004-02-16 :: 33
Doshometer 1.0 :: 2005-03-01 :: 0
DoSHTTP 2.0 :: 2007-08-22 :: 12
DoSHTTP 2.0 :: 2007-10-09 :: 93
Dot NET Windows Forms Components.Suite 1.1.6 :: 2004-12-16 :: 60
Dot Tk 123 ticket :: 2007-07-10 :: 0
DotEditor :: 2002-07-15 :: 56
DotFix NiceProtect 2.5 :: 2007-07-23 :: 45
Doth Settime 1.0.2 :: 2005-03-01 :: 0
DoubePics 2.3.2.0 :: 2003-08-02 :: 25
Double Image 5.0 :: 2003-12-15 :: 35
Double Text 1.1 :: 2002-05-15 :: 33
DoubleInput 1.30 :: 2002-07-15 :: 14
DoublePics 2.3.2.0 :: 2005-03-01 :: 31
Doubler Gold last :: 2005-01-23 :: 75
Doublet Scan :: 2004-07-17 :: 0
Doug DC-10 :: 2005-09-03 :: 46
Doulber Gold Edition :: 2004-06-04 :: 44
Dovico Track-It Suite.2005 v12.1.1.0 :: 2006-06-04 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 40
DOW Dark Crusade :: 2006-10-14 :: 91
down 1.44 :: 2005-02-13 :: 0
down 1.45 :: 2005-03-07 :: 28
down 1.49 :: 2005-08-12 :: 42
Down Down DX 1.5.1 :: 2005-03-01 :: 13
Down Down DX 1.61 :: 2005-03-01 :: 58
Down Down DX 1.7.x :: 2005-03-01 :: 37
Down Down DX 2.2 :: 2005-03-01
Downfall 1.0 :: 2002-03-19 :: 60
Downfall 1.1.0 :: 2002-10-17 :: 50
Downline Manager 1.0.0.0 :: 2006-03-05 :: 58
Download Accelerator :: 2002-08-16 :: 18
Download Accelerator 5.0.0.1 :: 2002-03-11 :: 14
Download Accelerator 5.0 :: 2002-03-01 :: 9
Download Accelerator 5.3 :: 2002-09-09 :: 14
Download Accelerator Plus :: 2004-12-24 :: 11
Download Accelerator Plus (DAP) :: 2007-05-03 :: 26
Download Accelerator Plus (DAP)v8 beta :: 2006-06-05 :: FIFA 16 Orgin crack serial keygen Accelerator Plus 3.9.0.8 :: 2007-01-20 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 17
download accelerator plus 5.0.0.1 :: 2002-03-23 :: 14
Download Accelerator Plus 5.0.0.1 or higher :: 2003-08-02 :: 13
download Accelerator Plus 5.0.0.6 :: 2002-03-11 :: 12
Download Accelerator Plus 5.3.9.6 :: 2003-10-19 :: 20
Download Accelerator Plus 7 :: 2005-02-17 :: 9
Download accelerator plus 7.0 :: 2005-08-12 :: 13
Download Accelerator Plus 7.0 Final :: 2004-04-15 :: 9
Download Accelerator Plus 7.10 :: 2004-09-01 :: 7
Download accelerator plus 7.2.0.0 :: 2004-10-20 :: 13
Download Accelerator Plus 7.3.0.0 :: 2004-11-13 :: 12
Download Accelerator Plus 7.4 :: 2005-06-18 :: 20
Download accelerator plus 7.4.0.2 :: 2005-06-08 :: 11
Download Accelerator Plus 7.4.01 :: 2005-05-24 :: 8
Download Accelerator Plus 8.5 :: 2007-05-16 :: 13
Download accelerator plus dap :: 2005-01-03 :: 11
Download Accelerator Plus full :: 2004-03-31 :: 8
Download Accelerator Plus Info :: 2004-07-01 :: 13
Download Accelerator Plus v5.0.0.6 :: 2003-04-09 :: 13
Download Accelerator Plus v5.3 :: 2003-01-05 :: 15
Download Accelerator Plus v5.3.0.0 :: 2003-01-18 :: 18
Download accelerator plus v7.0.0.2 :: 2003-12-28 :: 13
Download accelerator plus v7.0.02 :: 2004-02-03 :: 11
Download Accelerator Plus ver 5.3.0.1 Final Release Build 5645 :: 2003-01-21 :: 12
Download Accelerator Premium :: 2002-08-19 :: 11
Download Accelrator Plus 8.0 :: 2006-03-22 :: 7
Download Accererator Plus 7.2 :: 2004-08-01 :: 12
Download Acclerator Plus 8 :: 2006-02-26 :: 9
Download Acellerator Plus 7.5 :: 2005-11-28 :: 9
Download Adobe Acrobat 6.0.2 Professional :: 2004-11-03 :: 36
Download Boost 2.0 :: 2004-06-04 :: 72
Download Boosters all v. :: 2006-03-24 :: 60
Download Druid 2,1 :: 2003-09-16 :: 66
Download Druid 2.0 :: 2003-03-17 :: 73
Download Druid 2.1 Build 21030828 :: 2003-09-16 :: 70
Download express :: 2007-06-27 :: 80
Download Fix 1.1.0 :: 2005-04-30 :: 41
Download HomeNet Manager :: 2007-04-09 :: 9
Download Mage 1.85 :: 2002-02-02 :: 93
Download Queue 2.0 :: 2005-05-03 :: 25
DownloadBoost 2.0 :: 2005-01-23 :: 77
Downloader Pro 1.0 :: 2003-06-01 :: 77
Downloader Pro 1.1 :: 2003-09-02 :: 59
Downloader Pro 1.2 :: 2003-11-17 :: 55
DownloadStudio XtratrialSerial :: 2005-05-21 :: 47
Dox 2.30 :: 2005-03-01 :: 40
Doy 4.51 :: 2004-10-14 :: 41
Dp Magic Plus 1.3.081 :: 2005-11-19 :: 33
DPDairy XP 1.2 :: 2004-06-16 :: 9
DPEG 4.11 :: 2001-09-10 :: 75
DPEG Graphic Utility 3.01 :: 2003-10-02 :: 11
Dpeg Suite 6.08 :: 2003-12-15 :: 10
Dpeg Suite 6.10 :: 2004-02-02 :: 57
Dpeg Suite 6.10a :: 2004-02-16 :: 50
Dpeg Suite 6.11 :: 2004-03-01 :: 50
Dpeg Suite 6.13 :: 2004-06-16 :: 62
Dpeg Suite 6.14 :: 2004-08-16 :: 91
Dpeg Suite 6.16 :: 2004-12-27 :: 60
Dpeg Suite 6.17 :: 2005-03-29 :: 63
DPEx 1.33 :: 2004-12-16 :: 66
DPlot 1.9.6.7 :: 2004-08-01 :: 12
DPlot 1.9.7 :: 2004-08-01 :: 50
DPlot 1.9.7.2 :: 2005-02-13 :: 14
DpMagic Plus 1.1.012 :: 2005-02-13 :: 35
DpMagic Plus 1.1.016 :: 2005-02-22 :: 70
DPS-Journal 3.0 :: 2001-09-10 :: 50
DPSVelocity 7.1 :: 2002-02-13 :: 36
Dr Divix 1.6 :: 2005-01-10 :: 18
DR DIVX :: 2004-04-21 :: 11
Dr Divx 1.0.2p :: 2003-09-13 :: 18
Dr divx 1.02 :: 2003-09-08 :: 12
Dr divx 1.06 :: 2005-04-30 :: 9
Dr Hardware 2003 PREMIUM v4.0.0e :: 2003-01-05 :: 56
Dr Hardware 2005 6.5.0e :: 2005-08-12 :: 78
Dr Hardware 2005 Premium 6.0.1d :: 2005-02-13 :: 35
Dr Hardware 2006 7.0.0d :: 2005-12-21 :: 76
Dr Hardware 2006 7.0.0e :: 2005-12-21 :: 70
Dr Hardware 2007 v8.5.0e :: 2007-10-03 :: 85
Dr Hardware 2007.Premium v8.5.0 :: 2007-09-26 :: 92
Dr Hardware.2006 v7.5.0d German :: 2006-10-03 :: 72
Dr Hardware.2007 Premium Edition v8.0.0e :: 2007-01-20 :: 81
Dr Hardware2005 build 6.0.0e :: 2005-04-15 :: 33
Dr Hobby 1.1.0 :: 2005-10-10 :: 45
Dr Hobby v2.0 German :: 2006-08-25
Dr MPP PC v1.0.1 :: 2006-05-02 :: 66
Dr Regener FarmTimer 4.0.9.2 :: 2005-04-08 :: 50
Dr Regener Landkarte 7.0.0.2 :: 2004-12-16 :: 0
Dr Regener Paradox Tabellen Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 4.0 :: 2004-08-01 :: 66
Dr Regener Paradox Table Repair 4.2 :: 2005-11-07 :: 33
Dr Regener Private Session 4 IE :: 2004-01-18 :: 37
Dr Regener Streckenbuch 5.5.0.1 :: 2004-12-16 :: 0
Dr Regener Sun-Moon-Calendar :: 2004-01-18 :: 20
Dr Salmans MemZilla 4.1 :: 2002-10-04 :: 20
Dr Salmans Winbooster 4.0 :: 2002-01-23 :: 35
Dr Salmans Window Power Tools 4.0 :: 2002-12-02 :: 33
Dr Salmans Windows Power Tools 3.95 :: 2002-01-23 :: 34
Dr Salmans Windows Power Tools 4.0 build 53 :: 2002-10-04 :: 34
Dr Salmans Windows Security Toolkit 4.2 :: 2002-01-23 :: 14
Dr Word Master 7.0 :: 2005-07-18 :: 50
Dr. DivX 1.0.1 :: 2003-07-19 :: 17
Dr. DivX 1.0.2 :: 2004-06-04 :: 18
Dr. DivX 1.0.3 :: 2003-10-03 :: 18
Dr, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. DivX 1.0.4 :: 2004-01-18 :: 16
Dr. Divx 1.0.4(5) :: 2004-07-27 :: 19
Dr, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. DivX 1.0.6 :: 2004-09-21 :: 15
Dr, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. Divx 1.0.6; build 105 :: 2005-03-17 :: 13
Dr. Divx 1.06 :: 2005-07-13 :: 8
Dr. DivX v1.0.3 :: 2003-10-26 :: 19
Dr. Divx v1.0.6 :: 2007-06-09 :: 27
Dr. Eye 2001 :: 2002-01-23 :: 57
Dr. Hardware 2001 :: 2002-10-18 :: 44
Dr. Hardware 2002 Premium 3.5.0e :: 2002-08-02 :: 62
Dr, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. Hardware 2003 4.0.0e :: 2003-03-03 :: 71
Dr. Hardware 2003 Premium 4.5.0e :: 2003-08-17 :: 67
Dr, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. Hardware 2003 v4.0.0e :: 2003-03-10 :: 81
Dr. Hardware 2004 b5.0.0e by EFC87 :: 2003-11-01 :: 84
Dr. Hardware 2004 v5.5.0e :: 2004-10-04 :: 73
Dr. Hardware 2006 Premium :: 2005-12-17 :: 86
Dr. Hardware 2006 Pro :: 2005-12-17 :: 86
Dr. Hardware 2006 Standard :: 2005-12-17 :: 72
Dr. Max 1.0 :: 2005-03-01 :: 37
Dr, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. Regener DeltaGIS Project Edition 4.0.7.1 :: 2005-02-13 :: 0
Dr. Regener FarmTimer 4.0.6.0 :: 2005-02-13 :: 0
Dr. Regener MinImage 3.0 :: 2005-02-13 :: 0
Dr. Regener Paradox-Table-Repair 4.1 :: 2005-02-13 :: 50
Dr. Regener Private Session 4 IE 3.2.0.0 :: 2005-02-13 :: 100
Dr. Regener Private Session 4 IE Multilanguage 3.1.0.0 :: 2004-02-02 :: 42
Dr. Regener QuickReport Viewer 3.1.0 :: 2005-02-13 :: 75
Dr. Regener Sun-Moon-Calendar 7.2.0.4 :: 2005-02-13 :: 71
Dr. Salman's Power Tools 1.60 :: 2003-12-02 :: 9
Dr. Salman's Window Power Tools 4.70 :: 2003-07-19 :: 44
Dr. Salmans RAM-Cleaner 4.0 :: 2002-09-17 :: 20
Dr. Salmans Windows Security Toolkit 2.97 :: 2002-01-23 :: 38
Dr. Tag (any version) :: 2004-02-22 :: 23
Dr. Web 4.30 :: 2004-12-24 :: 43
Dr.DivX :: 2004-07-01 :: 12
Dr.DivX 1.0.4 :: 2004-02-15 :: 16
Dr.Divx 1.0.6 :: 2007-07-19 :: 13
Dr.Divx 1.0.6 Build 105 :: 2005-09-26 :: 15
Dr.divx 1.06 :: 2005-01-07 :: 8
Dr.divx 10.6 :: 2006-01-23 :: 16
DR.DIVX1.06 :: 2005-02-05 :: 7
Dr.eye :: 2005-08-14 :: 41
Dr.eye 6.0 :: 2005-07-07 :: 46
Dr.Hardware 2002 3.5.0e Premium :: 2002-08-18 :: 75
Dr.Hardware 2004 5.0.1.e :: 2004-01-18 :: 61
Dr.Hardware 2004 5.0.1e :: 2004-01-05 :: 63
Dr.Hardware.2004.Premium.v5.0.0e.Full :: 2004-08-29 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 69
Dr.Salmans Windows Power Tools 3.95 :: 2002-04-24 :: 26
Drackon Tech Menu Creator 5.04 :: 2005-05-30 :: 37
Drag & Drop Hack 2.2.0 :: 2002-11-24 :: 53
Drag and File 4.54a :: 2002-06-04 :: 25
Drag and File 95 4.54a :: 2002-03-19 :: 50
Drag and File Gold 4.54 :: 2002-03-01 :: 50
Drag and File Gold 4.54d :: 2002-12-02 :: 60
Drag and File Gold 4.54g :: 2003-07-19 :: 46
Drag Window 1.0.1 :: 2002-07-15 :: 31
Drag'nBack 2.x :: 2005-03-01
Dragon BASIC Compiler 1.2.3 :: 2004-03-15 :: 71
Dragon H. Pinball 1.51 :: 2002-03-01 :: 25
Dragon Jumper 1,5 :: 2003-09-16 :: 30
Dragon Jumper 1.0 :: 2002-10-04 :: 14
Dragon Jumper 1.55 :: 2004-12-16 :: 62
Dragon Jumper 1.6 :: 2005-01-10 :: 25
Dragon Jumper v1.62 :: 2006-07-16 :: 20
Dragon NatturalySpeaking 8 :: 2005-10-31 :: 23
Dragon naturally speaking (all) :: 2007-03-31 :: 39
Dragon naturally speaking 5 :: 2006-10-29 :: 0
DRAGON NATURALLY SPEAKING 5.0 :: 2004-05-14 :: 29
Dragon Naturally Speaking 5.0 Spanish Mx :: 2004-10-15 :: 53
Dragon Naturally Speaking 6 :: 2002-08-11 :: 59
Dragon Naturally Speaking 7 :: 2004-11-19 :: 31
Dragon Naturally Speaking 7 (Professional Solutions) :: 2004-02-05 :: 11
Dragon Naturally Speaking 7.1 German :: 2004-10-04 :: 25
Dragon Naturally Speaking 8 Dutch/Eng/France :: 2006-03-01 :: 19
Dragon Naturally Speaking 8 ITA :: 2005-05-30 :: 31
Dragon naturally speaking 8 pro :: 2005-10-17 :: 42
Dragon Naturally Speaking 8.0 English/German :: 2006-01-29 :: 52
Dragon Naturally Speaking 8.0 Preferred :: 2007-05-18 :: 33
Dragon Naturally Speaking 9 :: 2007-06-27 :: 60
Dragon Naturally Speaking Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2007-07-19 :: 52
Dragon Naturally Speaking Essentials 6.0 :: 2002-07-24 :: 19
Dragon Naturally Speaking PRO 6.0 :: 2002-09-04 :: 64
Dragon Naturally Speaking Standard :: 2003-08-04 :: 35
Dragon Naturally Speaking Standard XP :: 2003-02-02 :: 58
Dragon Naturally Speaking v7 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2003-04-29 :: 32
Dragon Naturally Speaking v7 Preferred French :: 2004-10-04 :: 57
Dragon Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Speaking V8 Pro.-Eng-Fra-Ger-Dut :: 2006-10-14 :: 39
Dragon Naturally Speaking Ver, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. 6.0 XP Preferred FUNCTIONAL! :: 2003-01-27 :: 71
Dragon NaturallySpeaking 8 Preferred :: 2005-07-17 :: 22
Dragon NaturallySpeaking 8 Preferred German Enabled :: 2005-01-29 :: 32
Dragon naturallyspeaking español :: 2005-02-15 :: 53
Dragon NaturallySpeaking Professional v6.0 :: 2003-01-18 :: 44
Dragon Naturaly Speaking :: 2006-08-09 :: 19
Dragonball Z Bid for Power :: 2005-01-27 :: 31
DragonDictate 3.0 :: 2005-03-01
Dragonshard :: 2007-04-29 :: 80
DragThing 5.6.1 :: 2006-01-24 :: 36
DragToCD v1.0 :: 2003-01-05 :: 100
Drainage 6.0 :: 2003-02-16 :: 33
Drainage 6.1 :: 2003-06-01 :: 9
Draive Scrubber 2 :: 2005-08-14 :: 27
Drakkon Script Creator 1.2.7 :: 2003-07-19 :: 41
Drakkon Script Creator 1.2.8 :: 2003-08-17 :: 50
DRAKKON Script Creator 1.3.1 :: 2004-06-16 :: 9
DrAlex Familia 2.2.8 :: 2002-07-02 :: 54
dRAMatic Memory Optimizer 8.0 :: 2003-02-02 :: 40
Draw-It 3.0d :: 2002-01-23 :: 36
Drawganizer 2,03 :: 2003-09-16 :: 33
Drawing Center 2000 4.0.10.0 :: 2002-10-04 :: 50
Drawing Hand Screen Saver 5.5d :: 2002-03-01 :: 26
Drawing Hand Screen Saver 5.7 :: 2002-02-02 :: 33
Drawing Hand Screen Saver 6.2 :: 2002-06-04 :: 37
Drawing Hand Screen Saver 6.6b :: 2002-10-17 :: 30
Drawing Hand Screen Saver 7.0a Full Version :: 2002-12-16 :: 41
DrawIt 3.0d :: 2002-09-04 :: 20
DrawStudio 2.0.0 :: 2005-03-01 :: 25
DrDoc 1.54 :: 2002-07-15 :: 33
Dreadlock Privacy 3.1 :: 2001-09-10 :: 25
Dream Aquarium :: 2007-01-06 :: 24
Dream FlashSee 1.1 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 65
Dream FlashSee 1.2 :: 2005-02-13 :: 37
Dream FlashSee 1.3 :: 2005-03-07 :: 36
Dream FTP Server 1.02 :: 2004-02-02 :: 73
Dream Match Tennis 1.02 :: 2005-10-14 :: 62
Dream Match Tennis 1.03 :: 2005-11-28 :: 68
Dream Match Tennis 1.04 :: 2006-03-07 :: 55
Dream Match Tennis v1.06 :: 2006-08-13 :: 63
Dream Match Tennis v1.07-iNDUCT :: 2007-01-20 :: 64
Dream Match Tennis v1.08 :: 2007-10-04 :: 60
Dream Pinball 3D :: 2007-01-06 :: 21
Dream Screen Saver Maker 2.5 :: 2003-02-16 :: 25
Dream ScreenSaver Maker 2.7 :: 2003-07-19 :: 64
Dream ScreenSaver Maker v2.5 :: 2003-01-05 :: 56
Dream Soft Flash Screen Saver Builder 1.1 :: 2005-06-16 :: 47
Dream Soft Flash Screen Saver Builder 2.0 :: 2005-08-12 :: 35
Dream Solitaire 1.1 :: 2003-11-17 :: 71
Dream Wheel 1.0.0 :: 2006-02-05 :: 27
DreamCoder 1.5.8.2 :: 2004-06-04 :: 80
DreamCoder for Oracle 1.6.5.0 :: 2004-06-16 :: 0
DreamCoder for Oracle Professional 1.8.1.5 :: 2005-03-08 :: 25
DreamCoder for Oracle Professional 1.8.2.5 :: 2005-04-14 :: 36
DreamFly Software Clipboard App Builder 2021.43 Crack + Keygen Key Full Version Free Download 2021 v3.3 Keymaker :: 2006-11-27 :: 28
DreamFly Software Cool FileEncryption 2.2 :: 2005-03-07 :: 25
Dreamity v1.2 :: 2006-03-31 :: 33
DreamMP3 Kit Professional 1.0 :: 2003-08-02 :: 64
DreamScreenMaker 1.20 :: 2004-01-15 :: 80
DreamScreenMaker 1.21 :: 2004-03-15 :: 83
Dreamstars 3 :: 2002-09-17 :: 88
DreamSuite Gel :: 2003-03-03 :: 59
DreamSuite Series Two + Bonus Effects 1.16 :: 2002-06-04 :: 41
Dreamweaver (Espanol - Spanish) 3.0 :: 2002-01-23 :: 45
Dreamweaver (Español) 3.0 :: 2002-04-24 :: 46
Dreamweaver 3 Español :: 2005-06-05 :: 61
Dreamweaver 4 :: 2003-08-17 :: 66
Dreamweaver 4.03 :: 2002-05-15 :: 56
DreamWeaver 8 :: 2007-03-06 :: 91
DreamWeaver CS3 :: 2007-05-08 :: 29
Dreamweaver cs3 Developers toolbox :: 2007-11-26 :: 50
Dreamweaver mx :: 2004-06-04 :: 54
Dreamweaver MX (Español) :: 2004-11-06 :: 38
DreamWeaver Mx 2004 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2004-06-04 :: 75
Dreamweaver MX 2004 Deutsch :: 2004-06-23 :: 25
Dreamweaver Mx 2004 7.0.1 Installer :: 2004-12-16 :: 78
Dreamweaver MX 2004 7.01 :: 2004-11-19 :: 79
Dreamweaver MX 2004 Corporate :: 2003-12-15 :: 80
Dreamweaver MX 2004 Deutsch :: 2005-01-10 :: 24
DreamWeaver MX 2004 for Linux :: 2004-07-16 :: 21
Dreamweaver mx 2004 fr :: 2004-10-01 :: 70
Dreamweaver MX 6.0 :: 2001-09-10 :: 35
Dreamweaver MX 6.0 Final :: 2003-03-10 :: 69
Dreamweaver MX 6.0 Retail :: 2002-06-04 :: 52
Dreamweaver MX 6.X Unlimited :: 2003-04-20 :: 58
Dreamweaver MX by ThaCruts :: 2003-04-12 :: 24
Dreamweaver MX Final :: 2002-06-04 :: 51
Dreamweaver mx fr :: 2002-10-15 :: 51
Dreamweaver MX French :: 2003-10-17 :: 29
Dreamweaver MX German 6.0 :: 2003-10-17 :: 45
Dreamweaver MX Swedish :: 2003-09-16 :: 18
Dreamweaver UltraDev 4 :: 2002-05-05 :: 72
DreamWeaverMX 7.0 :: 2004-12-02 :: 26
Dreamystar Organizer 2.2 :: 2002-09-17 :: 0
Dreamystar Organizer 2.7 :: 2003-03-03 :: 57
Dreamystar Organizer v2.7 :: 2003-01-05 :: 60
DreBurn v1.0 :: 2006-10-03 :: 50
Dreieck-Tarot 1.2.1 :: 2005-02-13
Dress Shop Pro 4.69 :: 2003-06-17 :: 27
DrillBit Machine v3.1.1.125 :: 2007-01-21 :: 33
DrinkWorks 3.1 :: 2002-01-23 :: 100
Drive 2.0 :: 2001-09-10 :: 75
Drive cleaner :: 2007-05-18 :: 56
Drive Copy 4.00 :: 2002-11-15 :: 57
Drive Discovery v2.1 :: 2006-11-27 :: 65
Drive Explorer 7.0 :: 2001-09-10 :: 40
Drive image :: 2003-12-31 :: 23
Drive Image 2002 :: 2003-08-28 :: 80
Drive Image 2002 6.0 :: 2003-07-19 :: 76
Drive Image 2002 6.0 German :: 2003-09-16 :: 74
Drive Image 2002 v6.0 :: 2002-08-11 :: 75
Drive Image 5 :: 2002-01-23 :: 72
Drive Image 7.0 2.0.0.305 :: 2003-10-02 :: 83
Drive Image Pro 2003 7.0 :: 2003-08-17 :: 75
Drive Imager DriveStar 2.31 :: 2002-03-19 :: 100
Drive Imager DriveStar 2.34 :: 2002-10-17 :: 33
Drive Imager DriveStar 2.36 :: 2003-05-18 :: 53
Drive Imager DriveStar 2.39 :: 2005-02-13 :: 30
Drive Imager DriveStar 2.40 :: 2005-10-10 :: 46
Drive scrubber 2 :: 2005-08-18 :: 42
Drive Scrubber Personal 2.0a KINGDOM HEARTS III Download FULL PC GAME 2003-10-17 :: 55
Drive SnapShot 1.36 :: 2005-09-26 :: 81
Drive Snapshot 1.37 :: 2006-08-09 :: 92
Drive SnapShot v1.37-YAG :: 2006-07-24 :: 37
Drive Vaccine 1.0.0001 :: 2005-09-07 :: 37
DriveCleaner 6.0 English :: 2005-05-21 :: 53
DriveClone v.2 :: 2007-03-22 :: 44
DriveCrypt 3.02a :: 2002-01-23 :: 35
DriveCrypt 3.03a :: 2002-08-02 :: 45
DriveCrypt Plus Pack 1.0a :: 2002-05-15 :: 12
DriveCrypt Pixologic Zbrush 2021.7 Crack [Keygen] + Torrent Full Version Pack 2.10 :: 2004-03-15 :: 12
DriveMapPRO 1.03 beta :: 2004-09-01 :: 37
Driver detective :: 2007-06-16 :: 12
Driver detective v6.2.5.0 :: 2007-10-15 :: 12
Driver extractor 1.0 :: 2004-11-03 :: 25
Driver Extractor v1.0 :: 2004-11-03 :: 57
Driver for Genius Web Cam V4 :: 2006-02-04 :: 50
Driver Genius 2004 1.8.107 :: 2004-06-16 :: 34
Driver Genius 2004 Pro 2.0.709 :: 2004-06-16 :: 11
Driver Genius 2004 Pro 2.1.852 :: 2005-02-13 :: 23
Driver Genius 2005 Professional 5.1.915 :: 2005-09-21 :: 30
Driver Genius 2007 Professional Edition 7.1.622 Multilang :: 2007-10-07 :: 72
Driver Genius 5 :: 2006-12-12 :: 25
Driver Genius Pro 1.50 :: 2003-12-15 :: 25
Driver Genius Pro 1.7 :: 2004-04-28 :: 38
Driver genius pro 2 :: 2004-10-19 :: 33
Driver Genius Pro 2007 :: 2007-07-04 :: 30
Driver Genius Pro 2007 7.1.0.622 Final :: 2007-11-19 :: 71
Driver genius pro by surendra karki :: 2004-11-03 :: 20
Driver Genius Pro v7.1.622.Multilingual :: 2007-09-30 :: 92
Driver Genius Professional 1.5 :: 2003-12-15 :: 39
Driver Genius Professional 2004 3.1.621 :: 2004-12-16 :: 42
Driver Genius Professional 2004 v3.0.278 :: 2004-11-03 :: 37
Driver Genius Professional 2005 5.0.1082 :: 2005-05-03 :: 40
Driver Genius Professional 2005 5.1.915 :: 2005-09-12 :: 11
Driver Genius Professional 2005 5.2.728 :: 2005-09-26 :: 45
Driver Genius Professional 2005 6.0.1882 :: 2005-12-12 :: 61
Driver Genius Professional 2006 6.1.2518 :: 2006-05-26 :: 63
Driver Genius Professional Edition 2004 3.1.621 :: 2005-02-01 :: 35
Driver Genius Professional Edition 2005 4.0.845 :: 2005-03-07 :: 37
Driver Genius Professional Edition 2007 :: 2007-02-28 :: 34
Driver Genius Professional Edition 2007 :: 2007-11-19 :: 100
Driver Genius Professional Edition 2007 v7.0.2358 :: 2007-07-11 :: 59
Driver Genius Professional Editon 2004 1.6.608 :: 2004-05-16 :: 22
Driver Genius v.5.0 :: 2007-02-26 :: 36
Driver Genius.2006 v6.1.2518 Keymaker :: 2006-07-31 :: 17
Driver Magician 1.41 :: 2003-11-03 :: 24
Driver Magician v2.8 RETAIL-Lz0 :: 2006-06-04 :: 44
Driver Magician v3.26 :: 2007-10-04 :: 80
Driver Magician v3.27 :: 2007-11-19 :: 72
DriverGenius Professional 2007 BB Full (ESD) :: 2007-07-01 :: 89
DriverGuide Toolkit :: 2006-11-25 :: 31
DriverMAGIC Lite 1.0.0.0 :: 2002-03-19 :: 7
DriverMAGIC Lite 1.0.0.1 :: 2002-04-24 :: 7
DriverMAGIC Lite 1.0.0.2 :: 2001-09-10 :: 4
DriverMAGIC Pro Edition 1.1.2 :: 2003-04-02 :: 39
DriverMagic v 1.0.9 :: 2006-08-02 :: 64
DriverMAGIK Lite 1.0.0.2 :: 2002-06-04 :: 15
DriverMax :: 2007-02-26 :: 95
Drivers Daily Log :: 2005-03-26 :: 11
Drivers guide toolkit v1.1 :: 2006-03-13 :: 11
DriveScan Plus 2006 3.5b :: 2006-02-05 :: 65
DriveScan Plus 3.21.2 :: 2003-08-17 :: 27
DriveScan Plus 3.23 :: 2003-10-02 :: 20
DriveScan Plus 3.31 :: 2004-01-25 :: 51
DriveScan Plus 3.33 :: 2004-07-16 :: 22
DriveScan Plus 3.33c :: 2005-04-14 :: 51
DriveScrubber 2.0a :: 2003-08-17 :: 51
DriveScrubber 2.0a Professional :: 2003-02-02 :: 69
Drivescrubber professional :: 2002-12-29 :: 25
DriveScrubber v2.0 :: 2003-01-05 :: 39
DriveSitter 1.3.0.5 :: 2005-02-13 :: 57
DriveSitter 1.3.5.1 :: 2005-02-13 :: 85
DriveSitter 1.3.5.3 :: 2005-02-22 :: 100
DriveSitter 1.3.5.4 :: 2005-03-08 :: 58
DriveSitter 1.3.5.5 :: 2005-07-13 :: 58
DriveSitter v1.5 :: 2007-09-30 :: 33
DriveSMART 1.08 :: 2005-03-01 :: 33
DriveStar 2.29 :: 2002-02-02 :: 57
DriveStar 2.30 :: 2002-02-13 :: 35
DriveWizard 3.05 :: 2004-04-02 :: 52
Drive_Discovery_v2.1 :: 2006-11-27 :: 66
Droiyan 2 :: 2003-09-02 :: 23
Drome Racers :: 2003-09-02 :: 71
Drome Racers CD Keys :: 2003-02-18 :: 82
Drop Em 1.12 :: 2002-03-01 :: 41
DropBall 1.0 :: 2002-01-23 :: 0
DropCrypt 1.1.1.7 :: 2004-12-16 :: 25
DropDMG 2.1.1 :: 2004-08-16 :: 12
DropIcon 2.0 :: 2005-03-01 :: 0
Dropit 1.5 :: 2003-09-16 :: 44
DropStuff 6.5 :: 2003-01-05 :: 61
DropToCD 1.1 beta 1 :: 2003-02-02 :: 28
DropToCD 1.2 beta 1 :: 2003-02-16 :: 70
DropToCD Improved 1.0 :: 2003-02-02 :: 44
DropToCD v1.0 :: 2003-01-05 :: 70
DropWaterMark 1.1.1 :: 2003-06-01 :: 25
DropWaterMark 1.2 :: 2003-07-13 :: 10
DropWaterMark 2.1.0 :: 2005-02-13 :: 20
Drosofly v4.06 :: 2007-04-03 :: 65
DRS 2006 :: 2002-09-17 :: 25
DRS 2006 2.0 :: 2002-04-24 :: 42
DRS 2006 2.1 :: 2002-10-17 :: 31
DRS 2006 2.11 :: 2003-06-01 :: 29
DRS 2006 Internet Broadcaster 2.4.0 :: 2004-02-16 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 34
DRS 2006 Internet Broadcaster 2.5.2 :: 2004-06-16 :: 75
Drucker 2.0 :: 2005-11-28 :: 53
Druckroutine 2.3.5.21 :: 2005-02-13
Druckroutine 2.4.1.27 :: 2005-07-13 :: 33
Druckshop Fotokalender 3 special :: 2005-01-03 :: 56
Drug Calculations for Health Pro 1.2 :: 2005-11-21 :: 57
Drug Wars - Underworld 1.1.1031 :: 2002-09-17 :: 23
Drug Wars - Underworld 1.3.1080 :: 2004-02-16 :: 44
Drug Wars - Underworld v1.3, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. :: 2007-06-25 :: 85
DRUG WARS UNDERWORLD 1.0.1024 :: 2002-08-18 :: 4
Drug Wars Underworld v1.3.1070 :: 2003-02-14 :: 89
DrumBeat 2000 :: 2002-01-23 :: 47
DrumBeat 2000 (ASP) Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2002-04-24 :: 12
DrumBeat 2000 (JSP) :: 2002-04-24 :: 35
DrumBeat 2000 eCommerce Edition :: 2002-04-24 :: 53
DrumBeat eCommerce Edition 2000 eCommerce :: 2002-01-23 :: 30
DrumStation DT - 010 :: 2004-12-16 :: 81
Drunken Clock 3.10 :: 2003-08-02 :: 43
DrWeb v.4.31b for Windows :: 2004-08-26 :: 58
DS-Entertainer 2.0.9 :: 2005-02-13 :: 50
DS-Megalodon 1.1.0 :: 2005-02-13 :: 0
DSG 3 1.01 :: 2004-11-13 :: 21
dsj 3 :: 2004-11-17 :: 20
DSJ 3 1.4.0 serial work!! :: 2006-02-12 :: 15
DSJ 3 v1.1 100% working :: 2004-12-10 :: 31
DSJ3 1v1 :: 2005-09-12 :: 36
Dsj3,11 :: 2005-01-03 :: 30
DSL Speed 1.22 :: 2003-03-17 :: 48
DSL Speed 2.01 :: 2003-04-25 :: 58
DSL Speed 2.02 :: 2003-12-02 :: 70
DSL Speed 2.05 :: 2004-09-01 :: 82
DSL Speed 2.06 :: 2004-10-04 :: 69
DSL Speed 2.07 :: 2004-11-19 :: 23
DSL Speed 2.08 :: 2004-12-16 :: 76
DSL Speed 2.09 :: 2005-03-08 :: 61
DSL Speed 2.10 :: 2005-04-30 :: 67
DSL Speed 2.11 :: 2005-08-12 :: 60
DSL Speed 3.0 :: 2005-09-07 :: 67
DSL Speed 3.1 :: 2005-11-07 :: 55
DSL Speed 3.2 :: 2005-12-21 :: 45
DSL Speed 3.3 :: 2006-01-31 :: 56
DSL Speed 3.5 :: 2006-03-07 :: 66
DSL Speed 3.60 :: 2006-10-27 :: 31
DSL Speed V2.07 :: 2007-02-19 :: 53
DSL Speed v3.6 :: 2006-07-24 :: 74
DSL Speed v3.60 :: 2007-05-21 :: 30
DSL Speed v3.60 [XDLeague] :: 2007-05-21 :: 66
DSL Speed v3.7 :: 2006-11-06 :: 70
DSL Speed v3.8 :: 2007-05-31 :: 31
DSL Speed Version 2.02/3.1 :: 2005-12-10 :: 52
DSLR Focus 3.3.14 :: 2005-10-23 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 43
DSLR Remote Pro 1.10b5 :: 2005-02-22 :: 3
DSMailer Professional Edition 3.0 :: 2002-06-04 :: 30
DSN Now! 2.2 :: 2005-03-01 :: 50
DSP Spectrum Tool for Winamp 2.00 :: 2002-01-23 :: 57
DSS DJ :: 2003-01-10 :: 25
DSS DJ 5 :: 2006-07-30 :: 38
DSS DJ 5.5 :: 2007-04-11 :: 31
DSSF3 5.0.8.3 :: 2006-11-29 :: 11
Dt Search Corp dtSearch Desktop v7.30.7280-DVT :: 2006-07-03 :: 0
Dt Search Corp dtSearch Engine Developer v7.30.7280-DVT :: 2006-07-03 :: 50
Dt Search Corp dtSearch Engine v7.30.7277 LINUX-DVT :: 2006-07-03 :: 50
DTgrafic 00100110 1.0 :: 2005-02-13 :: 75
DTgrafic Fenster fuer Windows 2.0 :: 2005-02-13 :: 33
DTgrafic FlowerPower 2.0 :: 2005-02-13 :: 100
DTgrafic Schwarzwald Impressionen 2.0 :: 2005-02-13 :: 0
DTgrafic Wolke 7 2.0 :: 2005-02-13 :: 100
DTI Keeper 1.0.1 :: 2004-07-06 :: 20
DTM Race driver 2 :: 2006-02-26 :: 30
DTM Soft Data Comparer v1.01.15 :: 2006-05-26 :: 71
DTM Soft Data Comparer v1.02.03 :: 2006-07-26 :: 50
DTM Soft Data Editor v1.01.49 :: 2006-05-26 :: 100
DTM Soft Data Editor v1.01.57 :: 2006-07-26 :: 0
DTM Soft Data Generator Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 2006-05-26 :: 16
DTM Soft Data Generator v1.14.16 :: 2006-07-26 :: 77
DTM Soft Data Modeler v1.02.10 :: 2006-05-26 :: 50
DTM Soft Data Modeler v1.02.12 :: 2006-07-26 :: 100
DTM Soft Data Scrubbler v1.00.10 :: 2006-05-26 :: 40
DTM Soft DB Stress v1.03.02 :: 2006-05-26 :: 25
DTM Soft Migration Kit v1.04.36 :: 2006-05-26 :: 60
DTM Soft Migration Kit v1.05.09 :: 2006-07-26 :: 66
DTM Soft Schema Comparer v1.01.00 :: 2006-05-26 :: 25
DTM Soft Schema Reporter v1.14.00 :: 2006-05-26 :: 16
DTM Soft SQL Editor Enterprise v2.02.87 :: 2006-05-26 :: 25
DTM Soft SQL Editor Enterprise v2.02.89 :: 2006-07-26 :: 14
dtSearch 6.06 Build 6173 :: 2002-06-04 :: 78
dtSearch 6.07 (Build 6205) :: 2002-09-17 :: 69
dtSearch 7.25 :: 2006-09-08 :: 52
DtSearch Corp dtSearch Desktop 7.21.7157 :: 2006-01-10 :: 15
DtSearch Corp dtSearch Desktop 7.22.7206 :: 2006-03-07 :: 42
DtSearch Corp dtSearch Desktop v7.22.7215-DVT :: 2006-03-28 :: 62
DtSearch Corp dtSearch Desktop v7.23.7230-DVT :: 2006-04-07 :: 36
DtSearch Corp dtSearch Desktop v7.23.7234-DVT :: 2006-05-02 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 60
DtSearch Corp dtSearch Desktop v7.30.7293-DVT :: 2006-07-16 :: 80
DtSearch Corp dtSearch Desktop v7.30.7300-DVT :: 2006-08-04 :: 33
DtSearch Corp dtSearch Engine Developer 7.21.7157 :: 2006-01-10 :: 17
DtSearch Corp dtSearch Engine Developer 7.22.7206 :: 2006-03-07 :: 66
DtSearch Corp dtSearch Engine Developer v7.22.7215-DVT :: 2006-03-28 :: 58
DtSearch Corp dtSearch Engine Developer v7.23.7230-DVT :: 2006-04-07 :: 40
DtSearch Corp dtSearch Engine Developer v7.23.7234-DVT :: 2006-05-02 :: 62
DtSearch Corp dtSearch Engine Developer v7.30.7293-DVT :: 2006-07-16 :: 33
DtSearch Corp dtSearch Engine Developer v7.30.7300-DVT :: 2006-08-04 :: 0
DtSearch Corp dtSearch Engine v7.22.7215 LINUX-DVT :: 2006-03-31 :: 60
DtSearch Corp dtSearch Engine v7.23.7234 LINUX-DVT :: 2006-05-02 :: 20
DtSearch Corp dtSearch Engine v7.30.7300 LINUX-DVT :: 2006-08-04 :: 42
DtSearch Desktop 7.10.7045 :: 2005-08-22 :: 41
DtSearch Engine Developer 7.10.7045 :: 2005-08-22 :: 16
DTView 2.4.0.0 :: 2004-03-15 :: 42
DTView 2.5.0.11 :: 2004-12-16 :: 28
DTView 2.5.0.2 :: 2004-04-02 :: 20
DU Mete 3.05 b148 :: 2003-07-19 :: 17
DU Meter (English) v3.07 Build 192 :: 2004-12-19 :: 94
Du Meter 3.0 :: 2004-09-24 :: 22
DU METER 3.02 Build 146 :: 2003-07-19 :: 89
DU METER 3.02 BUILD 54 :: 2004-06-15 :: 71
DU Meter 3.02.076 :: 2002-07-02 :: 79
DU Meter 3.02.54 :: 2004-09-01 :: 18
DU Meter 3.03 build 110 :: 2003-03-03 :: 89
DU Meter 3.03.110 :: 2004-09-01 :: 16
DU METER 3.05 Build 148 :: 2003-07-19 :: 95
DU METER 3.05.146 :: 2003-07-19 :: 69
DU Meter 3.05.148 :: 2004-06-04 :: 73
DU Meter 3.07 Build 192 :: 2004-09-01 :: 8
DU Meter 3.07 build 200 :: 2005-02-15 :: 88
Du Meter 3.07.200 :: 2005-04-30 :: 92
DU meter S :: 2004-09-02 :: 75
Du meter v.3.05 build 148 :: 2004-04-27 :: 93
DU METER v3.05 Build 146 :: 2003-06-22 :: 88
DU Meter v3.07 build 192 :: 2007-02-19 :: 85
DU Meter v3.50.2822 :: 2006-12-07 :: 91
DU SUPER CONTROLER 1.9 :: 2004-11-03 :: 75
DU Super Controler 1.90 :: 2004-06-01 :: 64
DU Super Controller 1.9 :: 2004-06-23 :: 72
DU Super Controller Enterprise Edition 1.90 :: 2004-11-03 :: 64
DU-Meter 3.03 (built 110, works @3.02, too afaik) :: 2003-04-18 :: 77
Dual Audio CD Manager 1.0 :: 2005-03-08 :: 33
Dual Burner For MP3 Players 2005 6.2.0.20050322 :: 2005-04-14 :: 42
Dual Who download accelerator plus premium 10 For MP3 Players 2005 6.2.0.417 :: 2005-02-22 :: 50
Dual Burner For MP3 Players 2005 6.2.0.418 :: 2005-03-07 :: 11
Dual Burner For MP3 Players 2005 6.2.0.419 :: 2005-09-26 :: 36
Dual Counter 1.0 :: 2002-07-02 :: 60
Dual DVD Copy 3.1 Gold :: 2004-07-16 :: 41
Dual DVD Copy Gold :: 2005-10-31 :: 31
Dual DVD Copy Gold 03. Feb :: 2004-12-16 :: 40
Dual DVD copy Gold 1.0 :: 2004-07-03 :: 19
Dual DVD copy Gold 3.0 :: 2004-07-03 :: 29
Dual DVD Copy Gold 3.3 :: 2005-02-13 :: 14
Dual DVD Copy Gold 3.5 :: 2005-02-22 :: 25
Dual DVD Copy Gold 3.52 :: 2005-03-07 :: 20
Dual DVD Copy Gold 3.6 :: 2005-03-29 :: 64
Dual DVD Copy Gold 3.x :: 2005-02-22 :: 6
Dual DVD Copy Gold 4.0 :: 2005-11-21 :: 60
Dual DVD copy Gold 4.05 :: 2005-12-21 :: 33
Dual DVD Copy Gold 4.07 :: 2006-02-05 :: 87
Dual DVD Copy Gold v4.08 :: 2006-03-31 :: 50
Dual DVD Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Gold v4.09 :: 2006-08-09 :: 50
Dual DVD copy Gold v4.10 :: 2006-10-22 :: 41
Dual DVD Copy LIGHT 1.0 :: 2004-07-03 :: 51
Dual DVD Copy Platinum :: 2005-10-31 :: 0
Dual DVD Copy Platinum 1.001 :: 2005-03-29 :: 52
Dual DVD Copy Silver :: 2005-10-31 :: 18
Dual DVD Copy Silver 1.0 :: 2004-07-03 :: 12
Dual DVD copy Silver 3.7 :: 2005-12-21 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen DVD Copy Silver 3.8 :: 2006-02-05 :: 27
Dual DVD copy Silver v3.10 :: 2006-08-09 :: 42
Dual DVD copy Silver v3.12 :: 2006-10-25 :: 71
Dual DVD copy Silver v3.9 :: 2006-03-31 :: 23
Dual Game Manager 1.0 :: 2005-03-08 :: 28
DUAL Gatekeeper 1.0a :: 2002-10-04 :: 9
Dual Movie Manager 1.0 :: 2005-03-08 :: 27
Dual MP3 Manager 1.0 :: 2005-03-08 :: 21
Dual-Burner 6.0b :: 2003-09-02 :: 15
Dual-Burner 6.10 :: 2004-01-05 :: 46
Duax Pro 2.0 :: 2004-04-21 :: 20
DubIt 2.0.11 :: 2003-01-18 :: 85
DubIt 2.00.xx :: 2003-03-03 :: 53
DUDEN Pocket Pc firstname :: 2006-06-03 :: 42
Duke Nukem: Manhatten Project :: 2003-09-16 :: 58
Dumeter 3.07 :: 2005-03-20 :: 84
DUMeter 3.07.200 :: 2005-04-14 :: 7
Dumeter 3.50 new :: 2007-03-13 :: 76
Dundas ASP NET Enterprise Edition 4.51 :: 2005-10-17 :: 16
Dundas ASP NET Professional Edition 4.51 :: 2005-10-17 :: 25
Dundas Chart ActiveX Control (Unicode for Win2k/NT) 1.0 :: 2001-09-10 :: 50
Dundas Chart for ASP NET Enterprise Edition 5.0 :: 2005-11-21 :: 36
Dundas Chart for ASP NET Enterprise Edition v5.0 for Visual Studio.2002.2003 Retail :: 2006-07-03 :: 47
Dundas Chart for ASP NET Professional Edition 5.0 :: 2005-11-21 :: 38
Dundas Chart for OLAP Services for ASP NET 5.0 :: 2005-11-21 :: 50
Dundas Chart for OLAP Services for Windows Forms 5.0 :: 2005-11-21 :: 41
Dundas Chart for Reporting Services 1.0 :: 2005-11-21 :: 52
Dundas Chart For Reporting Services For SQL Server.2005 v2.0.0.151 Retail-ARN :: 2006-11-06 :: 66
Dundas Chart for Reporting Services v2.0.0.155 Retail :: 2006-11-27 :: 28
Dundas Chart for Windows Forms Enterprise Edition 5.0.for :: 2005-11-21 :: 37
Dundas Chart for Windows Forms Professional Edition 5.0.for :: 2005-11-21 :: 47
Dundas Diagram for NET Development Platform 1.0 :: 2005-10-14 :: 46
Dundas Gauge for ASP NET 1.51 :: 2005-10-14 :: 5
Dundas Gauge For Reporting Services For SQL Server.2005 v1.0.0.801 Retail-ARN :: 2006-11-06 :: 40
Dundas Gauge For Reporting Services For SQL Server.2005 v1.0.0.811 Retail-ARN :: 2006-12-15 :: 33
Dundas Gauge for Windows Forms 1.51 :: 2005-10-14 :: 21
Dundas Map For Reporting Services v1.0.0.512 For SQL Server.2005 Retail-ARN :: 2006-10-18 :: 80
Dundas Map For Reporting Services v1.0.0.514 For SQL Server.2005 Retail-ARN :: 2006-10-25 :: 20
Dundas Windows Forms Enterprise Edition 4.51 :: 2005-10-14 :: 36
Dundas Windows Forms Professional Edition 4.51 :: 2005-10-14 :: 35
Dundjinni 1.0.0 :: 2004-12-16 :: 52
Dune 3 :: 2003-09-02 :: 40
Dune Emperor s/n: : Battle for s/n: Dune :: 2004-05-02 :: 91
Dune5 DateTime Picker ASP.NET Web Control 1.0.141.0 :: 2002-08-02 :: 61
Dunga :: 2005-12-19 :: 42
Dungeon siege :: 2007-04-04 :: 33
Dungeon Siege - RELOADED (4cd) :: 2005-08-16 :: 82
Dungeon siege 2 :: 2005-08-19 :: 78
Dungeon Siege 2 - Broken World :: 2007-03-06 :: 76
Dungeon Siege 2 BETA :: 2005-05-12 :: 19
Dungeon siege 2 broken world :: 2006-08-21 :: 73
Dungeon siege 2 by unreal_ :: 2006-01-23 :: 64
Dungeon Siege 2 PL SPHiNX :: 2005-10-17 :: 57
Dungeon Siege 2: Broken World :: 2006-09-08 :: 64
Dungeon Siege II :: 2005-08-14 :: 76
Dungeon Stomp 1.12 :: 2003-01-18 :: 20
Dungeon Stomp 1.79 :: 2005-05-21 :: 44
Dungeons & Dragons Online: Stormreach :: 2007-01-06 :: 13
DUNIT! 2,5 :: 2003-09-16 :: 44
dup-dvd :: 2003-11-13 :: 34
dup-dvd version 2.0.3 :: 2002-09-19 :: 36
DUP-DVD2.30 :: 2005-09-07 :: 43
Dupeguru Music Edition v5.2.3 :: 2007-01-30 :: 46
Dupeguru Music Edition v5.3.0 :: 2007-09-26 :: 28
Dupeguru Picture Edition v1.1.3 :: 2007-01-30 :: 40
Dupeguru v2.5.0 :: 2007-10-04 :: 100
Duplicate File Destroyer 2.5 :: 2001-09-10 :: 57
Duplicate Files Manager v 4.2 :: 2005-03-17 :: 84
Duplicate Finder 1.5 :: 2004-08-16 :: 76
Duplicate Image Finder 1.0.16 :: 2002-08-02 Download Sketch 70.1 Crack Archives 41
Duplicate Image Finder 1.0.17 :: 2002-09-17 :: 22
Duplicate Image Finder 1.0.19 :: 2003-02-16 :: 87
Duplicate Image Finder 2.0.05 :: 2003-10-02 :: 82
Duplicate Image Finder Quick 1.0.13 :: 2002-03-19 :: 100
Duplicate Image Finder Quick Update 1.0.15 :: 2001-09-10 :: 37
Duplicate MP3 File Finder :: 2005-10-23 :: 44
Duplicate MP3 File Finder 6.0 :: 2005-11-28 :: 54
Duplicate MP3 File Finder 7.0 :: 2006-02-05 :: 89
Duzy Lotek 5.5 :: 2003-10-02 :: 64
DV Capture 1.0 :: 2005-09-26 :: 65
DV Plus 2.0 :: 2002-12-29 :: 60
DVB-T Receiver :: 2007-03-25 :: 27
DVBViewer v3 :: 2005-07-04 :: 24
DVBViewer Pro v3.2.6.69 :: 2007-02-19 :: 12
DVD - Profiler 2.3 :: 2004-12-28 :: 10
DvD 2 DivX VCD Ripper 3.0.0.7 :: 2004-07-17 :: 48
DvD 2 DivX VCD Ripper 3007 :: 2004-07-17 :: 56
DVD Album Creator v2.2.0 Keymaker :: 2006-05-11 :: 30
DVD Album Creator v3.0.0 Keymaker :: 2006-10-18 :: 38
DVD Architect 4.0 :: 2007-05-23 :: 22
DVD Audio Extractor 1.1.4 :: 2004-03-15 :: 77
DVD Audio Extractor 1.1.5 :: 2004-04-02 :: 53
DVD Audio Extractor 1.2.0 :: 2004-06-04 :: 78
DVD Audio Extractor 1.2.2 :: 2004-08-01 :: 72
DVD Audio Extractor 2.1 :: 2004-09-01 :: 77
DVD Audio Extractor 2.2.0 :: 2005-02-13 :: 80
DVD Audio Extractor 2.2.2 :: 2005-02-13 :: 66
DVD Audio Extractor 3.0.1 :: 2005-02-13 :: 71
DVD Audio Extractor 3.0.2 :: 2005-02-13 :: 71
DVD Audio Extractor 3.1.0 :: 2005-04-30 :: 80
DVD Audio Extractor 3.2.0 :: 2005-05-03 :: 78
DVD Audio Extractor 3.2.1 :: 2005-05-30 :: 80
DVD Audio Extractor 3.3.0 :: 2005-07-13 :: 63
DVD Audio Extractor 3.3.1 :: 2005-08-12 :: 57
DVD Audio Extractor 3.3.2 :: 2005-08-22 :: 79
DVD Audio Extractor 3.3.3 :: 2005-09-26 :: 70
DVD Audio Extractor 3.4.0 :: 2005-11-21 :: 69
DVD Audio Extractor 3.4.1 :: 2005-12-04 :: 75
DVD Audio Extractor 3.5.0 :: 2006-01-10 :: 83
DVD Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Extractor 3.5.1 :: 2006-03-05 :: 90
DVD Audio Extractor 4.1.1 :: 2007-06-01 :: 75
DVD Audio Extractor v4.0.1 :: 2006-05-11 :: 66
DVD Audio Extractor v4.0.2 :: 2006-05-19 :: 88
DVD Audio Extractor v4.1.1 :: 2006-10-03 :: 93
DVD Audio Extractor v4.2.1 :: 2007-01-30 :: 80
DVD Audio Extractor v4.2.2 :: 2007-09-26 :: 93
DVD Audio Files Splitter 1.0 :: 2005-03-08 :: 46
Dvd audio ripper :: 2005-09-15 :: 28
DVD Audio ripper :: 2007-11-19 :: 0
DVD Audio Ripper 1.0.18 :: 2004-08-01 :: 29
DVD Audio Ripper 1.0.21 build-709 :: 2004-07-16 :: 76
DVD audio ripper 2.0.53 build-727 :: 2005-08-02 :: 25
Dvd Audio Ripper 4.071 build 0314 :: 2007-03-28 :: 72
DVD Audio To CD 1.28 :: 2005-01-10 :: 41
DVD Audio To CD 1.3.1 :: 2005-02-13 :: 30
DVD Audio To CD 1.3.2 :: 2005-02-13 :: 16
DVD Backup and Copy 6.7 :: 2001-09-10 :: 52
DVD Bibliothek :: 2006-11-18 :: 63
DVD Boy Player 2.14 :: 2003-05-11 :: 67
DVD Burning Xpress v3.20 :: 2007-09-26 :: 83
DVD Cache 1.1.1 :: 2005-10-04 :: 53
DVD Cache 1.1.2 :: 2005-10-17 :: 0
DVD Cache 1.1.5 :: 2005-12-29 :: 37
DVD Cache 1.2.2a :: 2006-02-21 :: 64
DVD CD Data Burner 2005 6.1.0.20050404 :: 2005-04-14 :: 33
DVD CD Data Burner 2005 6.1.0.535 :: 2005-02-22 :: 37
DVD Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Data Burner 2005 6.1.0.536 :: 2005-03-07 :: 53
DVD CD Data Burner 2005 6.2.0.538 :: 2005-09-26 :: 41
DVD CD Data Burner 6.2.0.537 :: 2005-08-14 :: 53
DVD CD Data Burner v6.6.0.560 :: 2006-09-19 :: 83
DVD CLONE 4 :: 2007-01-16 :: 18
DVD clone pro 7.1.9 :: 2007-10-28 :: 50
Dvd cloner 2.20 :: 2005-02-03 :: 12
Dvd cloner 3 :: 2006-07-03 :: 15
DVD Cloner V1.8 :: 2004-08-22 :: 18
DVD Complete 2.0 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 34
DVD Composer 1.02 :: 2005-07-17 :: 80
DVD Copy 1.x :: 2003-12-02 :: 24
DVD Copy 2.0.0 :: 2004-12-16 :: 52
DVD Copy Express 5.5 :: 2005-08-12 :: 33
DVD Copy Gold 5.3 :: 2003-10-17 :: 61
DVD Copy One Platinum V 6.0 :: 2003-01-21 :: 58
DVD copy pne PLATINUM 6.0 :: 2005-04-06 :: 35
DVD Copy Pro :: 2005-07-06 :: 33
DVD Copy Suite :: 2003-08-02 :: 24
DVD Copy Suite 1.12 :: 2004-02-16 :: 78
DVD Copy Tools 3.6.1.0 :: 2005-11-28 Archicad mac Archives 80
DVD COPYONE :: 2003-01-05 :: 47
DVD Cover Locator 1.0 :: 2005-01-25 :: 45
DVD Coversearcher Pro V3.0 :: 2006-03-13 :: 33
DVD Creator 1.25 :: 2006-02-05 :: 21
DVD Creator v2.8.9 :: 2006-11-20 :: 50
Dvd Decrypter :: 2005-02-05 :: 60
DVD Device Lock v2.2.391 :: 2006-10-26 :: 40
DVD Encoder 2.01 :: 2005-03-07 :: 38
DVD Encoder 2.02 :: 2005-03-07 :: 33
DVD Encoder 2.06 :: 2005-03-08 :: 50
DVD Encoder 2.07 :: 2005-03-08 :: 36
DVD Encoder 2.10 :: 2005-04-08 :: 50
DVD Encoder 2.11 :: 2005-04-30 :: 39
DVD Fab Express :: 2006-11-06 :: 56
DVD FAB GOLD :: 2006-07-10 :: 45
Dvd fab gold 3072 :: 2007-02-04 :: 19
dvd fab platinium 30.50. :: 2007-03-10 :: 36
DVD fab platinum :: 2007-02-19 :: 40
DVD Fab Platinum 2.9.7.0 :: 2006-02-10 :: 45
DVD fab platinum v2.9.7.5-dvt :: 2006-10-30 :: 28
Dvd Factory 4 :: 2006-04-13 :: 33
DVD Files Informer 1.0 :: 2005-03-08 :: 53
Dvd Idle Pro :: 2005-10-02 :: 32
DVD Idle Pro 1.06 :: 2003-03-17 :: 13
DVD Idle Pro 1.20 :: 2003-07-19 :: 32
DVD Idle Pro v5.16 :: 2004-08-29 :: 58
Dvd Idle Pro v9.1 :: 2005-07-13 :: 34
DVD Master Backup 0.3.5 :: 2004-01-26 :: 64
DVD Mate Deluxe 2.5.11 Build 21 :: 2004-01-05 :: 33
DVD Mate Deluxe 2.5.11.28 :: 2004-01-05 :: 62
DVD Mate Deluxe 2.5.12.30 :: 2004-01-18 :: 55
DVD Mate Deluxe 2.6.3.1 :: 2004-04-02 :: 80
DVD Mate Deluxe 2.6.8.10 :: 2004-08-16 :: 57
DVD mate Pro 2.7.420 :: 2006-08-22 :: 83
DVD Mate Professional 2.6.11.2 :: 2004-12-16 :: 71
DVD Mate Professional 2.6.12.23 :: 2005-01-10 :: 83
DVD Mate Professional 2.7.4.20 :: 2005-05-03 :: 46
DVD Mate Professional 2.7.5.25 :: 2005-07-18 :: 66
DVD Mate Professional 2.7.6.13 :: 2005-07-17 :: 82
DVD Mate Professional v2.6.12.23 :: 2005-03-01 :: 50
DVD Menu Studio v1.1 :: 2005-01-03 :: 83
DVD Menu Studio v1.1 :: 2005-03-01 :: 95
DVD Movie Factory 1.0 :: 2002-01-23 :: 51
DVD MovieFactory :: 2002-08-08 :: 22
DVD on CD and DVD 1.0.1.4 :: 2005-02-13 :: 100
DVD Photo SlideShow 1.10 :: 2003-02-16 :: 43
DVD Photo Slideshow 3.0 full us :: 2004-09-17 :: 26
DVD Photo Slideshow Pro v7.79 :: 2007-11-07 :: 88
DVD PhotoPlay 1.04 :: 2002-10-17 :: 57
DVD Picture Show :: 2003-09-16 :: 30
DVD PictureShow :: 2002-09-24 :: 25
DVD PictureShow 1.0 :: 2002-01-23 :: 42
DVD PictureShow 2.0 :: 2004-08-03 :: 33
DVD pix play v 3.3.5 :: 2007-09-10 :: 41
DVD PixPlay 2.22 :: 2005-02-13 :: 73
DVD PixPlay 2.23 :: 2005-02-22 :: 66
DVD PixPlay 2.24 :: 2005-03-08 :: 46
DVD PixPlay 2.25 :: 2005-04-14 :: 55
DVD PixPlay 2.40 :: 2005-04-30 :: 54
DVD PixPlay 2.42 :: 2005-05-21 :: 61
DVD PixPlay 2.45 :: 2005-05-30 :: 75
DVD PixPlay 2.47 :: 2005-08-12 :: 50
DVD PixPlay 2.48 :: 2005-08-12 :: 77
DVD PixPlay 2.50 :: 2005-08-22 :: 55
DVD PixPlay 2.63 :: 2005-12-17 :: 48
DVD PixPlay v2.10 :: 2005-01-11 :: 39
DVD PixPlay v2.70 :: 2006-04-23 :: 52
DVD Pocket PC Converter matt14 :: 2007-09-16
DVD Popup Remover 1.2 :: 2004-03-01 :: 25
DVD Power Burner Pro 2.7.1 :: 2005-10-31 :: 76
DVD Profiler 2.2 :: 2004-07-29 :: 18
DVD Profiler 2.2.0.744 :: 2003-12-03 :: 29
DVD profiler 2.3 Premium :: 2005-03-03 :: 71
DVD Profiler 2.3.1.826 :: 2005-01-10 :: 61
DVD Profiler 2.4.0.868 :: 2005-07-18 :: 65
DVD Profiler 3.0 :: 2007-05-16 :: 67
DVD Profiler v2.1.0.616 :: 2003-05-28 :: 76
DVD Profiler v3.1.0 build 1151 :: 2007-09-19 :: 11
DVD Region CSS Free 5.82 :: 2005-04-14 :: 67
DVD Region CSS Free 5.84 :: 2005-05-03 :: 85
DVD Region CSS Free 5.9.5.2 :: 2005-10-24 :: 83
DVD Region CSS Free 5.9.6.2 :: 2005-12-07 :: 84
DVD region css free 59885 :: 2007-10-13 :: 84
Dvd Region Css Free V 5.9.7.9 :: 2006-06-26 :: 21
Dvd region css+ region free :: 2006-11-06 :: 25
DVD Region Free :: 2003-08-02 :: 27
DVD Region Free + CSS 5.9.7.6 :: 2006-05-07 :: 87
DVD Region Free 1.32 :: 2003-03-17 :: 35
DVD Region Free 1.38 :: 2003-08-02 :: 33
DVD REGION FREE 1.5 BY FELIPOLLO :: 2003-03-31 :: 28
DVD Region Free 1.50 :: 2003-08-02 :: 24
DVD Region Free 5.83 2001 - 2004 :: 2005-06-13 :: 76
DVD Region+ CSS Free v5.9.4.0 :: 2005-10-04 Windows 7 keygen,serial,crack,generator,unlock,key 44
DVD region+css :: 2005-03-28 :: 36
DVD Region+CSS Free - 5.83 :: 2005-04-30 :: 45
DVD Region+CSS Free 5.20 Beta4 :: 2004-08-31 :: 63
DVD Region+CSS Free 5.65 :: 2005-02-22 :: 70
DVD Region+CSS Free 5.9.1.0 :: 2005-07-13 :: 83
DVD Region+CSS Free 5.9.2.0 :: 2005-07-17 :: 69
DVD Region+CSS Free 5.9.3.0 :: 2005-08-02 :: 70
DVD Region+CSS Free 5.9.3.3 :: 2005-09-20 :: 42
DVD REgion+Css Free 5.9.8.8.5 :: 2006-10-29 :: 90
DVD Region+CSS Free Lite 5.65 :: 2005-02-22 :: 47
Dvd Region+Css Free V 5.9.7.9 :: 2006-06-28 :: 86
DVD Region+CSS Free v5.16 :: 2004-08-29 :: 68
DVD Region+CSS Free Version: 5.xx :: 2004-12-16 :: 29
DVD region- Free 2.18 :: 2003-06-26 :: 13
DVD Region-Free v1.30 :: 2003-02-18 :: 34
DVD Ripper 1.1 :: 2003-06-08 :: 40
DVD Ripper 1.1 *WORKS* :: 2003-06-16 :: 48
DVD Ripper 1.3.1.5 :: 2003-11-03 :: 57
DVD Ripper 2.1.6 :: 2006-01-10 :: 30
DVD Ripper 6.66.2 :: 2007-10-23 :: 100
DVD ripper deluxe :: 2007-09-30 :: 16
DVD Ripper Plus v3.2 :: 2007-05-08 :: 30
DVD Ripper Wizard 1.25 :: 2005-12-17 :: 60
DVD Ripper Wizard 2.02 :: 2006-03-07 :: 61
DVD Ripper Wizard v2.30 :: 2006-05-02 :: 84
DVD Ripper Wizard v2.30 Keymaker :: 2006-05-11 :: 64
DVD Ripper X 2.0.0 :: 2005-10-23 :: 33
DVD Shrink :: 2005-09-12 :: 22
DVD Shrink (PC World magazine version) :: 2007-03-13 :: 50
DVD Studio pro 3 :: 2004-12-28 :: 36
DVD to AVI 1.4 :: 2005-03-01 :: 13
DVD to AVI 1.4 eng :: 2003-03-03 :: 23
DVD to AVI 1.8 :: 2005-03-01 :: 25
DVD to AVI 1.9 :: 2005-03-01 :: 63
DVD to AVI 2.0 :: 2005-03-01 :: 37
DVD To AVI AC3 Ripper 1.0.0.0 :: 2004-02-16 :: 54
DVD to AVI and MPEG Converter :: 2003-03-15 :: 54
DVD to AVI Converter Plus 2.00 :: 2003-10-19 :: 41
DVD to AVI Converter Plus 3.0 :: 2003-08-02 :: 45
DVD to AVI Converter Plus 3.00 :: 2003-04-19 :: 62
DVD To Divx VCD Ripper 3.0.0.2 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen 2004-01-18 :: 55
DVD To Divx VCD Ripper 3.0.0.4 :: 2004-02-16 :: 64
DvD TO DivX VCD Ripper 3007 :: 2004-07-17 :: 50
DVD TO IPOD :: 2007-10-23 :: 66
DVD to MP3 Converter v1.00 :: 2007-03-06 :: 57
DVD To MP3 Ripper 3.0.0.3 :: 2004-02-16 :: 57
DVD to mp3 v1.8es :: 2002-12-12 :: 41
DVD to MPEG 2.0 :: 2003-10-19 :: 48
DVD To Pocket PC 1.0 :: 2005-02-13 :: 29
DVD to PocketPC v4.0-rG :: 2006-12-04 :: 33
DVD To Real Converter 5.9.4 :: 2006-03-05 :: 45
DVD To Real Converter v5.9.5 :: 2006-03-20 :: 27
DVD To Real Converter v5.9.6 :: 2006-05-02
DVD To Real Converter v5.9.7 :: 2006-07-03 :: 66
DVD to SVCD 1.8 :: 2003-07-19 :: 66
DVD to SVCD 2.0 :: 2003-10-19 :: 40
DVD to vcd avi divx converter v3.2 :: 2005-02-25 :: 39
DVD to VCD Converter Plus 2.00 :: 2003-02-16 :: 49
DVD TO VCD DIVX AVI Converter :: 2004-09-11 :: 28
DVD To VCD Professional 2.0 :: 2005-03-20 :: 22
Dvd to vcd svcd avi converter :: 2007-10-19 :: 16
DVD to VCD SVCD MPEG AVI Converter 2.05 :: 2004-07-06 :: 84
DVD To WAV Recorder 3.0 :: 2005-07-13 :: 63
DVD V.5 :: 2004-08-30 :: 55
DVD Video Archiv Edition 2007 :: 2007-04-07 :: 89
DVD Video Archiv v.3.0 Edition 2007 :: 2007-03-31 :: 28
DVD X COPY :: 2004-08-09 :: 11
DVD X copy 1.5.2 :: 2003-12-15 :: 22
dvd x copy 3.1.0 :: 2004-11-19 :: 18
Dvd x copy gold 3.0.2 :: 2004-07-17 :: 24
DVD x copy gold 302 :: 2004-07-05 :: 5
Dvd x copy platinum :: 2007-02-04 :: 12
Dvd x copy platinum 4.0.3.8 :: 2005-02-01 :: 15
DVD X Copy Platinum V3.2.1 :: 2004-08-22 :: 20
dvd x copy v1.5 :: 2003-06-13 :: 25
Dvd x copy xpress :: 2004-05-10 :: 24
Dvd x copy xpress 3.0.2 :: 2004-03-12 :: 28
DVD X copy xpress 3.2.1 :: 2005-02-01 :: 8
DVD X Ghost 1.5 :: 2003-12-15 :: 89
DVD X Ghost v2.2 :: 2006-11-04 :: 88
DVD X Player 4.0 Pro :: 2005-12-21 :: 78
DVD X Player 4.1 Professional :: 2007-07-05 :: 82
DVD X Player Pro 1.0 :: 2003-06-01 :: 70
DVD X Player Pro 1.6 :: 2003-12-15 :: 80
DVD X Player Pro 3.0 :: 2005-05-30 :: 73
DVD X Player Pro v3.0 :: 2004-10-10 :: 75
DVD X Studios Audio DVD Maker 1.0.0.0 :: 2006-03-07 :: 76
DVD X Studios Audio DVD Maker v1.0.0.2 :: 2006-04-23 :: 72
DVD X Studios CloneDVD 3.5.4.0 :: 2005-05-21 :: 74
DVD X Studios CloneDVD 3.5.6.0 :: 2005-06-16 :: 83
DVD X Studios CloneDVD 3.6.0.0 :: 2005-08-24 :: 70
DVD X Studios CloneDVD 3.6.1.0 :: 2005-08-23 :: 86
DVD X Studios CloneDVD 3.9.0.0 :: 2006-01-05 :: 71
DVD X Studios CloneDVD 3.9.1.0 :: 2006-02-05 :: 85
DVD X Studios CloneDVD v3.5.6.0 :: 2006-06-13 :: 60
DVD X Studios CloneDVD v3.9.4.0 Multilingual :: 2006-05-26 :: 79
DVD X Studios DVD Ghost 2.2.0.0 :: 2006-03-07 :: 88
DVD X Studios DVD X Player Professional 4.0.0.0 :: 2005-12-29 :: 76
DVD X Studios DVD X Utilities 1.5.5.0 :: 2005-12-29 :: 66
DVD X Studios DVD X Utilities 2.1.0.1 :: 2006-03-07 :: 76
DVD X Utilities 1.0 :: 2005-02-22 :: 71
DVD X Utilities 1.5.5 :: 2005-12-21 :: 86
DVD X-copy Platinum :: 2004-10-15 :: 6
Dvd xcopy gold :: 2004-07-16 :: 17
Dvd xcopy xpress :: 2004-09-08 :: 22
Dvd-audio-ripper :: 2005-05-24 :: 29
DVD-Cloner 2 :: 2004-08-22 :: 15
DVD-Cloner 4.02 :: 2007-05-19 :: 20
DVD-cloner3 :: 2007-01-21 :: 32
DVD-Cloner3.05 :: 2006-01-23 :: 36
DVD-Lab 1.15 :: 2005-03-01 :: 18
dvd-lab 1.3 beta 3 :: 2003-10-19 :: 36
DVD-Lab 1.3 Final :: 2003-12-03 :: 87
DVD-Lab 1.3.1 :: 2005-03-01 :: 34
DVD-Lab 1.3.x :: 2005-03-01 :: 64
DVD-lab PRO :: 2005-02-03 :: 37
DVD-lab Pro 2.2 :: 2007-03-30 :: 26
DVD-lab Pro Pro 1.00 :: 2004-12-02 :: 64
DVD-Lab Pro v2.2 by Dimas :: 2007-04-02 :: 26
Dvd-lab v.2.3 :: 2007-04-15 :: 21
Dvd-region free 1.36 :: 2003-03-31 :: 25
DVD-Squeeze Retail 4.0 :: 2003-02-16 :: 57
Dvd-to-avi v1.9 :: 2003-12-11 :: 17
DVD-TO-AVI version 2.0 :: 2007-01-06 :: 31
dvd-to.svcd :: 2003-05-10 :: 30
DVD-Video Plug-i :: 2006-10-22 :: 37
DVD-Video Plug-in :: 2006-05-02 :: 48
DVD-Video Plug-in / Version 6.0.0.9 von Nero Burning ROM/Nero Express :: 2004-07-15 :: 86
DVD.Ripper.Platinum. :: 2007-03-10 :: 13
DVD/CD Data-Burner 6.10 :: 2004-01-05 :: 48
DVD/CD Master Clone 5 :: 2005-01-23 :: 67
dvd2mp3 1.0 :: 2004-06-04 :: 16
DVD2Nokia :: 2006-05-10 :: 54
DVD2ONE :: 2004-09-03 :: 27
DVD2one v112 :: 2003-04-18 :: 20
Dvd2one 1.02 :: 2003-02-25 :: 37
dvd2one 1.1.2 :: 2003-04-16 :: 16
Dvd2one 1.1.3 :: 2003-10-02 :: 33
DVD2One 1.11 :: 2003-10-02 :: 18
DVD2One 1.12 :: 2003-10-02 :: 30
DVD2One 1.12 FINAL :: 2003-10-02 :: 31
DVD2One 1.13 :: 2003-10-02 :: 26
DVD2one 1.2.1 :: 2003-07-19 :: 25
DVD2one 1.2.2 :: 2003-07-19 :: 24
DVD2one 1.2.3 :: 2003-08-17 :: 48
DVD2One 1.4 :: 2003-10-02 :: 12
DVD2one 1.4.1 :: 2005-01-03 :: 12
Dvd2one 1.5 :: 2004-07-24 :: 32
Dvd2one 1.5 FIXED :: 2004-07-25 :: 25
DVD2ONE 1.5.0 :: 2004-08-09 :: 19
DVD2One 1.5.1 :: 2004-09-01 :: 25
DVD2One 1.5.2 :: 2005-03-02 :: 15
DVD2one 2.0.1 :: 2006-01-05 :: 20
DVD2one 2.1.1 :: 2007-02-26 :: 86
DVD2One V 2.0.4 :: 2006-10-23 :: 25
DVD2one v1.1.1 :: 2003-04-02 :: 31
DVD2one v1.1.2 FINAL :: 2003-04-23 :: 35
DVD2one v1.4 :: 2004-12-29 :: 17
DVD2ONE v1.4 BY EFC87 :: 2003-05-10 :: 10
DVD2one v2.0.5-YAG :: 2006-07-24 :: 76
DVD2one v2.1.0 :: 2006-12-20 :: 76
DVD2one v2.1.1 :: 2007-01-21 :: 80
DVD2one v2.1.3 :: 2007-09-26 :: 23
DVD2one v2.1.3 :: 2007-11-07 :: 17
DVD2one2 2.0.0 :: 2005-11-21 :: 13
DVD2oneX 1.2 (Mac OSX) :: 2006-05-18 :: 12
DVD2oneX 1.4.1 :: 2004-12-02 :: 10
DVD2oneX 1.4.1 OSX :: 2005-02-07 :: 7
DVD2oneX 1.4.2 :: 2005-03-02 :: 6
DVD2ONEX2 2.1.2 (WORKS) :: 2007-04-17 :: 15
DVD2one[1].v1.5.0-YAG :: 2004-07-16 :: 19
DvdComposer 1.0 :: 2005-05-30 :: 14
DvdComposer 1.0.1 :: 2005-06-16 :: 65
DvdComposer 1.0.2 :: 2005-07-17 :: 56
DvdComposer 1.0.5 :: 2005-09-26 :: 59
DVDCopy 1.2B.001.16C00 :: 2003-12-03 :: 44
DVDCopy 2 Platinum v2.0B.002.09C00 :: 2004-10-10 :: 38
DVDCopyOne Platinum v6.0 :: 2003-04-06 :: 58
DVDCopyPlus 4.2 :: 2003-02-14 :: 23
DVDCutter Stream and Mp3CDWav Converter :: 2003-02-18 :: 43
DVDEcho 2.70 :: 2003-10-19 :: 42
DVDEncoder 16-Jan :: 2004-12-16 :: 55
DVDEncoder 2.00 :: 2005-02-13 :: 42
DVDEncoder 2.10 :: 2005-03-29 :: 38
DVDEncoder 2.11 :: 2005-04-30 :: 45
DVDFab :: 2006-01-23 :: 32
DVDFab 2.22 :: 2004-10-15 :: 63
DVDFab Express 2.68 :: 2005-02-22 :: 55
DVDFAB Express 2.8 :: 2005-05-30 :: 74
Dvdfab express 2.9 :: 2005-06-29 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen Gold 2.69 :: 2005-02-22 :: 44
DVDFab Gold v2.9.7.7 Multilingual :: 2006-05-11 :: 31
DVDfab platinium 2.9.6.2 :: 2006-01-23 :: 39
DVDFab Platinum :: 2007-02-04 :: 31
DVDFab Platinum :: 2007-11-05 :: 31
DVDFab Platinum 2.68 :: 2005-02-22 :: 54
DVDFab Platinum 2.82 :: 2005-04-14 :: 55
DVDFab Platinum 2.83 :: 2005-05-03 :: 56
DVDFab Platinum 2.9.5.5 :: 2005-11-14 :: 53
DVDFab Platinum 2.9.6.0 :: 2005-11-28 :: 52
DVDFAB Platinum 2.90 :: 2005-07-17 :: 49
DVDFab platinum 3 :: 2006-12-17 :: 39
DVDFab Platinum 3.0.5.1Beta :: 2007-01-06 :: 48
DVDFAB Platinum 3.0.7.2 :: 2007-02-04 :: 36
DVDFab Platinum 3.1.7.5 Final :: 2007-08-29 :: 17
DVDFab Platinum 3.2 :: 2007-10-19 :: 21
DVDFab Platinum 3.2.1.0 :: 2007-10-19 :: 27
DVDFabPlatinum 3.2.1.0 :: 2007-11-03 :: 37
DVDFabPlatinum26 :: 2005-03-04 :: 29
DvdFabPlatinum29 :: 2006-03-22 :: 23
DVDFabPlatinum3040 :: 2006-12-04 :: 51
DVDIdle prov5.8 :: 2005-03-03 :: 24
DVDIdle 1.20 :: 2002-05-15 :: 36
DVDIdle 1.21 :: 2003-11-03 :: 42
DVDIdle 1.32 :: 2003-11-03 :: 39
DVDIdle 1.33 :: 2003-11-03 :: 26
DVDIdle 2.12 :: 2003-05-18 :: 45
DVDIdle 5.65 :: 2005-02-22 :: 44
DVDIdle Pro 5.12 :: 2004-08-22 :: 70
DVDIdle Pro 5.61 :: 2004-12-12 :: 72
DVDIdle Pro 5.66 :: 2005-02-22 :: 15
DVDIdle pro 5.70 :: 2005-02-21 :: 54
DVDIdle Pro 5.8 :: 2005-03-03 :: 20
DVDIdle Pro 5.82 :: 2005-04-14 :: 53
DVDIdle Pro 5.84 :: 2005-05-03 :: 57
DVDIdle pro v5.70 :: 2005-03-02 :: 32
DVDInfo Pro 2.21 :: 2003-12-02 :: 68
DVDInfo Pro 2.24 :: 2003-12-15 :: 93
DVDInfo Pro 2.26 :: 2004-02-02 :: 90
DVDInfo Pro 3.55 :: 2005-03-28 :: 88
DVDInfo Pro 3.57 :: 2005-05-21 :: 71
DVDInfo Pro 4.15 :: 2005-06-16 :: 75
DVDInfo Pro 4.21 :: 2005-07-18 :: 68
DVDInfo Pro 4.22 :: 2005-08-12 :: 92
DVDInfo Pro 4.56 :: 2006-03-16 :: 83
DVDInfo Pro 4.7 :: 2007-11-20 :: 75
DVDInfo Pro v4.6.4.1 :: 2007-11-24
DVDInfo Pro v4.626 :: 2007-01-20 :: 90
DVDInfo Pro v4.626 :: 2007-10-21 :: 100
DVDInfo Pro v4.7.0.0 :: 2007-11-24 :: 100
DVDInfoPro 2.13 :: 2003-10-19 :: 34
DVDInfoPro 2.16 :: 2003-11-04 :: 53
DVDInfoPro 2.20 :: 2003-11-17 :: 75
DVDInfoPro 2.26 :: 2004-02-02 :: 75
DVDInfoPro 2.28 :: 2004-02-16 :: 90
DVDInfoPro 2.29 :: 2004-03-15 :: 93
DVDInfopro 3.21 :: 2004-11-19 :: 79
DVDInfoPro 3.49 :: 2005-01-10 :: 91
DVDInfoPro 3.52 :: 2005-03-07 :: 85
DVDInfoPro 3.55 :: 2005-04-14 :: 85
DVDInfoPro 3.56 :: 2005-05-03 :: 77
DVDInfoPro 4.25 :: 2005-08-22 :: 65
DVDInfoPro 4.28 :: 2005-09-21 :: 30
DVDInfoPro 4.3 :: 2005-09-26 :: 60
DVDInfoPro 4.32 :: 2005-10-14 :: 76
DVDInfoPro 4.35 :: 2005-11-14 :: 70
DVDInfoPro 4.36 :: 2006-06-22 :: 73
DVDInfoPro 4.50 :: 2005-12-21 :: 77
DVDInfoPro 4.59 :: 2006-04-26 :: 63
DVDInfoPro 4.61 :: 2006-05-06 :: 89
DVDInfoPro 4.634 :: 2007-08-29 :: 72
DVDInfoPro V3.52 :: 2005-06-13 :: 36
DVDInfoPro v4.615 :: 2006-09-19 :: 95
DVDInfoPro v4.623 :: 2006-11-06 :: 85
DVDInfoPro v4.628 :: 2007-01-30 :: 82
DVDit! :: 2005-06-18 :: 28
DVDit! Professional Edition 2.55 :: 2003-10-17 :: 25
Dvdit_PE_25 :: 2003-08-26 :: 55
DVDLab 1.3.1 :: 2003-12-02 :: 76
DVDLab 1.3.1 Final :: 2003-12-02 :: 81
DVDlab PRO 1.00 :: 2004-12-02 :: 65
Dvdlab pro 1.4 final :: 2004-11-16 :: 44
DVDlab pro v1.0 :: 2005-02-03 :: 51
DVDldle pro :: 2005-11-23 :: 52
DVDMP3XPack for WinXP :: 2003-08-28 :: 16
Dvdone 1.5.1 :: 2004-08-31 :: 52
DVDPean Pro 3.6.3 :: 2006-01-05 :: 36
DVDPean Pro v3.7.1-YAG :: 2006-07-24 Adobe PageMaker 7.0 2 Crack + Keygen 2021 Full Version [Latest] 16
DVDPean Pro v5.4.0 :: 2007-10-04 :: 80
DVDPlayer 1.10 :: 2005-01-23 :: 26
DVDPro 1.00 :: 2003-07-19 :: 64
dvdpro 2 :: 2004-11-19 :: 33
DVDPro Ex 1.5 :: 2003-08-02 :: 50
DVDRecode 1.02 :: 2004-03-15 :: 68
DVDRecode 1.04 :: 2004-04-28 :: 66
DVDRecode 1.06 :: 2004-05-15 :: 36
DVDRecode 1.08 :: 2004-06-16 :: 35
DVDRecode 1.10 :: 2005-01-10 :: 61
DVDRecode 1.11 :: 2005-01-25 :: 35
DVDRecode 1.12 :: 2005-02-13 :: 33
DVDRecode 1.14 :: 2005-02-22 :: 57
DVDRegionFree59 :: 2007-04-22 :: 43
DVDRemaster 1.2.1 :: 2005-07-26 :: 11
DVDRemaster1.4 OSX :: 2005-02-07 :: 21
DVDx 1,5 :: 2003-06-01 :: 36
DVDX Copy Xpress :: 2004-03-15 :: 24
DVDX Ghost 1.0 :: 2003-10-06 :: 63
DVDXCopy 1.5 :: 2003-03-31 :: 18
DvdXCopy Platinum 2004 :: 2004-01-18 :: 9
DVDxcopy platinum 3.2.1 :: 2005-01-03 :: 12
Dvdxcopy Platinum Keys :: 2004-09-03 :: 8
DVDXCOPY PLATINUM V.3.2.1 :: 2005-03-23 :: 21
DVDxcopy platinun 2004 :: Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen :: 25
DVDxcopy platium :: 2004-02-03 :: 26
Dvdxcopy platium 5.0013 :: 2007-02-21 :: 6
DvdXcopy v1.5.2 :: 2003-08-15 :: 14
DVDXCopy Ver. 1.5 :: 2003-04-12 :: 20
DVDxDV 1.082 :: 2004-06-14 :: 47
DVDXPlayer :: 2004-12-12 :: 29
DVDXPlayer Professional 3.0 :: 2005-01-25 :: 77
DVDXplayer v4 :: 2006-06-24 :: 67
DvdXsoft DVD Ripper 1.00 :: 2007-04-11 :: 78
DvdXsoft DVD to iPod Converter v1.10 :: 2006-11-20 :: 67
DvdXsoft DVD to iPod Converter v1.12 :: 2006-12-07 :: 56
DvdXsoft DVD to iPod Converter v1.18 :: 2007-01-09 :: 48
DvdXsoft DVD to iPod Converter v1.30 :: 2007-04-05 :: 55
DvdXsoft DVD to PSP Converter v1.08 :: 2006-10-03 :: 20
DvdXsoft DVD to PSP Converter v1.10 :: 2006-11-20 :: 57
DvdXsoft DVD to PSP Converter v1.20 :: 2006-11-27 :: 44
DvdXsoft DVD to Zune Converter v1.0 :: 2006-11-20 :: 55
DvdXsoft iPod Video Converter v1.00 :: 2007-01-21 :: 44
DvdXsoft PSP Video Converter v1.00 :: 2007-01-21 :: 31
DvdXsoft Sound Recorder XP v2.28 :: 2006-10-03 :: 87
dvdXsoft Sound Recorder XP v2.28 :: 2007-10-04 :: 100
DVDXStudio 1.0 :: 2005-11-07 :: 28
DVDZip Pro v3.0.1.1 Retail-ZWT :: 2006-04-23 :: 66
DVDZip Pro v3.1.1432 Retail-ZWT :: 2006-10-18 :: 57
Dvix Converter ! :: 2007-03-10 :: 80
Dvr studio :: 2006-03-13 :: 32
Dvr-studio :: 2006-11-08 :: 30
Dvr-studio pro 1.04 :: 2006-03-01 :: 33
DVR-Studio Pro 1.56 :: 2007-05-30 :: 33
DVRstudio pro1.22 :: 2007-01-20 :: 45
DVV Software Happy Birthday XP v1.0 Datecode.083006 :: 2006-09-19 :: 66
DW Suite 1.0.146 :: 2005-01-10 :: 100
DW Suite 1.0.156 :: 2005-02-22 :: 80
DW Suite Final 1.0.144 :: 2004-12-16 :: 0
DW Suite Trial 1.0.144 :: 2004-12-16 :: 33
DW:Rotate 1.2.0.1.55 :: 2004-06-16 :: 40
DW:Suite 1.0.134a :: 2005-02-13 :: 0
DW:Suite 1.0.135 :: 2005-02-13 :: 0
Dwg2zip 1.11 :: 2002-04-24 :: 0
Dwg2zip 1.2.1045 :: 2002-05-15 :: 30
Dwg2zip 1.31.1060 :: 2002-07-15 :: 75
Dwg2zip 1.33.1065 :: 2002-08-02 :: 25
Dwg2zip 1.34.1070 :: 2002-09-17 :: 50
Dwg2zip 2.0.1107 :: 2003-03-03 :: 33
Dwg2zip 2.0.1108 :: 2003-01-18 :: 16
Dwg2zip 2.0.1112 :: 2003-02-16 :: 25
Dwg2zip 2.0.1121 :: 2003-06-01 :: 34
Dwg2zip 2.0.1132 :: 2003-07-19 :: 28
Dwg2zip v2.0.1107 :: 2003-01-05 :: 40
DWGTool DWG to IMAGE Converter MX v3.1 :: 2006-07-03 K7 Total Security license key Archives 87
DWGTool DWG to IMAGE Converter MX v3.2 :: 2006-08-13 :: 40
DWGTool DWG to IMAGE Converter MX v3.7 :: 2006-12-07 :: 100
DWGTool DWG to IMAGE Converter MX v3.8 :: 2007-01-21 :: 41
DWGTool DWG to PDF Converter MX v3.1 :: 2006-07-03 :: 50
DWGTool DWG to PDF Converter MX v3.2 :: 2006-08-13 :: 0
DWGTool DWG to PDF Converter MX v3.21 :: 2006-08-25 :: 16
DWGTool DWG to PDF Converter MX v3.8 :: 2007-01-21 :: 38
DWGTool DWG to SVG Converter MX v3.1 :: 2006-07-03 :: 40
DWGTool DWG to WMF Converter MX v3.1 :: 2006-07-03 :: 40
DWGTool DWG to WMF Converter MX v3.8 :: 2007-01-21 :: 21
DWRotate 1.11 :: 2004-02-02 :: 45
DWW400-03771-57289-73501 :: 2005-07-07 :: 22
DX Active Title Bar 1.1 :: 2003-04-19 :: 83
DX Atlas 2.1 :: 2002-09-17 :: 35
DX Monitor v1.07 :: 2006-11-06 :: 57
DX Winter Screensaver 2.0 :: 2005-02-22 :: 80
DX-Ball 2 :: 2003-01-13 :: 44
DXF-IN OCX 3.0 :: 2005-03-01 :: 60
DXF-IN OCX Pro 3.1 :: 2005-03-01 :: 50
DXFile 8.2a :: 2005-03-07 :: 15
DynaChecks 1.0.0 :: 2005-03-01 :: 100
Dynacom Accounting 2002 January Revision 6.3 :: 2002-01-23 :: 37
DynaIP 2.1 :: 2001-09-10 :: 16
DynaMailer 8.3.953 :: 2003-10-19 :: 35
DynaMetric 1.2 :: 2002-07-02 :: 66
Dynamic C 8.51 :: 2004-06-21 :: 27
Dynamic CD 2.9.6.1 :: 2005-03-18 :: 62
Dynamic IP Linker 1.6 :: 2004-12-16 :: 25
Dynamic Submission 2000 any :: 2002-06-04 :: 15
Dynamic-CD 2.95 :: 2004-09-17 :: 66
Dynamic-CD Gold License/1500 CDs 2.9.5.6 :: 2004-12-16 :: 33
Dynamic-CD Lite License/200 CDs 2.9.5.6 :: 2004-12-16 :: 100
Dynamic-CD Personal License/200 CDs 2.9.5.6 :: 2004-12-16
Dynamic-CD Professional subscription license/unlim 2.9.5.6 :: 2004-12-16 :: 66
Dynamic-CD Promotional License/100 CDs 2.9.5.6 :: 2004-12-16 :: 50
Dynamic-CD Special license 2.9.5.6 :: 2004-12-16 :: 25
Dynamic-CD Standard License/750 CDs 2.9.5.6 :: 2004-12-16 :: 80
Dynamics for c4d sn:10901072308-THSD-JWJS-CHRG-WVCB :: 2005-01-23 :: 33
Dynamite deluxe :: 2007-06-01 :: 27
DynaMouse 1.0 :: 2001-09-10 :: 66
DynamSoft Dynamic Twain ActiveX 3.01 :: 2005-03-08 :: 43
DynamSoft Dynamic Web Twain ActiveX 3.0 :: 2005-02-13 :: 30
DynamSoft Dynamic Web Twain ActiveX 3.01 :: 2005-03-08 :: 37
DynamSoft Dynamic Web Twain ActiveX 3.03 :: 2005-03-29 :: 45
DynamSoft SourceAnyWhere 4.1 :: 2005-09-12 :: 41
DynamSoft SourceAnyWhere 4.2 :: 2005-09-26 :: 40
DynamSoft SourceAnyWhere 4.2.1 :: 2005-10-23 :: 66
DynamSoft SourceAnyWhere 4.2.2 :: 2005-12-04 :: 50
DynamSoft SourceAnyWhere 4.2.3 :: 2006-03-05 :: 26
DynamSoft SourceAnyWhere for VSS 5.1 :: 2007-04-11 :: 75
DynamSoft SourceAnyWhere Standalone 2.0 :: 2007-04-11 :: 16
DynamSoft SourceAnyWhere v4.2.4 Professional Edition Server :: 2006-07-03 :: 36
DynamSoft SourceAnyWhere v5.0.1 Professional Edition Server :: 2006-11-06 :: 50
Dynaorder 3.0.20031217 :: 2004-02-02 :: 22
DynaPics 1.0 :: 2001-09-10 :: 0
DynaSel Server 1.1.2.22 :: 2003-03-17 :: 25
DynaSel Workshop 1.1.2.22 :: 2003-03-17 :: 0
DynaWall 2.0 :: 2005-03-01 :: 0
Dynomite 1.50 :: 2003-08-17 :: 26
Dynomite 2.50g :: 2003-01-13 :: 19
Dynomite de luxe :: 2003-11-20 :: 65
Dynomite LizardSystems Wi-Fi Scanner 21.05 With Crack Full [Latets] :: 2003-11-05 :: 31
Dynomite Deluxe 2.56s :: 2003-12-15 :: 75
Dynomite Deluxe 2.7 :: 2004-02-03 :: 65
Dynomite Deluxe 2.71 :: 2003-12-15 :: 53
Dynomite games :: 2006-08-04 :: 11
Dynomite-Real Arcade :: 2002-11-04 :: 25
DynSite 1.1.406.7 :: 2003-11-03 :: 72
DynSite 1.10.388.1 :: 2003-11-03 :: 45
DynSite 1.11 Beta Build 525.3 :: 2002-01-23 :: 72
DynSite 1.11 Beta Build 582.5 :: 2002-04-24 :: 25
DynSite 1.11 Build 586.6 :: 2002-04-24 :: 65
DynSite 1.11 Build 612.2 :: 2001-09-10 :: 61
DynSite 1.11 Build 654.2 :: 2002-12-02 :: 61
DynSite 1.11 Build 662.3 :: 2003-01-18 :: 80
DynSite 1.11 Build 683.5 :: 2003-02-16 :: 16
DynSite 1.11 Build 700.1 :: 2003-04-19 :: 70
DynSite 1.11 Build 719.3 :: 2003-07-19 :: 64
DynSite 1.11 Build 749.5 :: 2004-03-15 :: 85
DynSite 1.11 Build 750.3 :: 2004-06-16 :: 72
DynSite 1.11 Build 771.2 :: 2005-02-13 :: 72
DynSite 1.11 Build 771.5 :: 2005-02-13 :: 83
DynSite 1.11.657.6 :: 2002-10-17 :: 70
DynSite 1.11.683 :: 2003-02-02 :: 75
DynSite 1.11.683.5 :: 2003-02-16 :: 50
DynSite 1.11.735.2 :: 2003-10-19 :: 80
DynSite 1.11.768.1 :: 2004-08-16 :: 85
DynSite 1.11.780.5 :: 2005-02-22 :: 86
DynSite 1.11.788.1 :: 2005-07-18 :: 75
DynSite 1.11.788.3 :: 2005-08-14 :: 59
DynSite 1.11.790.4 :: 2005-09-26 :: 60
DynSite 1.11.791.2 :: 2005-10-17 :: 71
DynSite v1.11 Build 662.3 :: 2003-01-05 :: 62
DynSite v1.11.799.3 Multilingual :: 2006-07-24 :: 78
Dynu Enterprise Server Standard 1.0 :: 2003-02-18 :: 84
Dyro Frameless Banner 1.0 :: 2002-09-04 :: 0
Dyro Frameless Banner 1.8 :: 2003-03-03 :: 0
Dyro Frameless Banner 1.8.0.1 :: 2003-02-16 :: 0
DyVision_Works_6-BC_6_Band_Compressor_v1.0 :: 2006-05-02 :: 33
Dziennik 2.05 :: 2005-02-22 :: 28
DzSoft Perl Editor v5.8-rG :: 2006-12-04 :: 10
DzSoft PHP Editor v4.0.2-rG :: 2006-12-04 :: 50
DzSoft PowerPoint Slide Show Converter v2.3.0.1-rG :: 2006-12-04 :: 30
DzSoft Quick Web Photo Resizer v2.4-rG :: 2006-12-04 :: 32
DzSoft Webpad 2.0 :: 2002-02-02 :: 56
DzWords 1.29 :: 2002-04-24 :: 33
DzWords 1.55 :: 2003-02-16 :: 44

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]
=

-=

toHk;jyKyHkawGuawmh atmufygtwdkif; jzpfygw,f/

(i) Logical operator


Logical operator awGuawmh atmufygtwdkif; jzpfygw,f && (AND) (Bitwise inclusive OR) ^ (Bitwise exclusive OR)(XOR) ~ (Bitwise complement) (NOT) >> (Bitwise shift right) << TemplateToaster 8.0.0.20752 Crack With Activation Key [2021] shift left)

- 20 -

toHk;jyKyHkuawmh atmufygtwdkif; jzpfygw,f/


AND OR XOR NOT Source Bit 001100 1100110 1 Destination Bit 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X X

&v'f

000101 1101101 0

>> uawmh assembly bmompum;&JU SHR instruction eJUwljyD;? << uawmh assembly bmompum;&JU SHR instruction eJUwlygw,f/ SHL eJU SHR [m register^rSwfOmPfae&mu bit awGudk b,f^nmrSae owfrSwfxm;wJh bit ta&twGufudk a&wGufjyD; a&TUvdkufwmjzpfygw,f/ erlemMunfhyg/
int x = 0xBEEF; // x = 1011111011101111 (binaray) x = x >> 4; // x = 0000101111101110 printf("x = %X", x); // x = BEE

ydkjyD;em;vnfapzdkU aemuferlemwpfckMunfhyg/
int x = 0xDEAD; x = (x >> 5) & ~ (~0 << 3); printf("x = %X", x); // x = 1101111010101101 (bin) // // x = 5 (101)

'Duk'fudk run vdkuf&ifawmh 5 qdkwJhtajz&rSmyg/ b,fvdk&ovJqdkwmawmh udk,fhbmomudk,f wGufMunfh yg/ Hexadecimal uae binary? binary uae hexadecimal b,fvdkajymif;&rvJqdkwmudkawmh calculator (calc.exe) eJU wGufcsufEdkifygw,f/ (15) Function
Function qdkwmuawmh vkyfaqmifcsufawGudk pkpnf;ay;xm;wJht&mwpfckjzpfjyD;? function wpfckrSm yg0if&r,fh t*Fg&yfawGuawmh return type? function name? parameter list eJU uk'fa&;om;r,fh function body wdkUjzpfygw,f/ Compiler rSm toifhygvmwJh function eJU rdrdudk,fwdkifzefwD;xm;wJh function qdkjyD; function ESpfrsdK;ESpfpm; cGJjcm;Edkifygw,f/ Compiler rSmygvmwJh function awGuawmh printf()? scanf() pwJh function awGjzpfygw,f/ olwdkUudk toHk;jyKawmhr,fqdk&if header file awG aMunmay;&ygw,f/ 'Dae&mrSm awmh built-in function awGtaMumif;udk &Sif;jyrSm r[kwfygbl;/

(16) 7ckajrmuf C y&dk*&rf


#include<stdio.h> #include<conio.h> int power (int m, int n); int main() { int i; for (i=0; i<10; ++i) printf("%d %d %d\n", i, power(2,i), power(-3,i)); getch(); return 0; } int power (int base, int n) { int i, p; p = Site Translator v2.40 crack serial keygen for (i = 1; i <= n; ++i) p = p * base; return p; }
P P P P P P P P P P

yHk(9)

'Dy&dk*&rfuawmh 2 eJU -3 wdkU&JU xyfudef;wefzdk; q,fck (20, 21, 22, 23, 24. .)udk &Smay;wmyg/ 1/ int power (int m, int n); qdkwmuawmh uRefawmfwdkUzefwD;xm;wJh function udk toHk;jyKr,fvdkU aMunm wmyg/ 'DvdkaMunmxm;wJhtwGuf main() function &JUtwGif;xJrSmyJjzpfjzpf? tjyifrSmyJjzpfjzpf MudKufwJhae&mu ae power() function udk ac:oHk;vdkU &ygjyD/ bmaMumifh power() function udk MudKufwJhae&muae ac:oHk;vdkU&wmvJqdkawmh olU&JU scope aMumifhyg/ wu,fawmh main() function &JU tjyifrSm int power (int

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 21 -

m, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, int n); vdkUa&;wm[m extern int power (int m, int n); vdkU a&;wmeJU twlwlygyJ/ 'Dae&mrSm extern [m keyword wpfckjzpfjyD; olUudk storage class vdkUvJ ac:a0:ygw,f/

2/ Storage class 4rsdK;&Sdygw,f/ auto? extern? static eJU register wdkUyg/ Function wpfck&JUtwGif;rSm bmrSa&;xm;jcif;r&SdbJ int? float? char vdkU&dk;&dk;wef;wef; aMunmxm;wJh data type awGtm;vHk;[m auto awG ygyJ/ Function awG&JUtjyifbufrSm bmrSa&;xm;jcif;r&SdbJ int? float? char vdkU&dk;&dk;wef;wef; aMunmxm;wJh data type awGtm;vHk;[m extern jzpfygw,f/ static eJU register wdkUuawmh toHk;enf;wJhtwGuf r&Sif;jy awmhygbl;/ wu,fvdkU function awGrSm return jyefydkUp&m wefzdk;wpfckckr&SdcJh&if void vdkU aMunm&ygr,f/ (17) Array
Array qdkwmuawmh wlnDwJh data type awGudk pkpnf;ay;wJh variable wpfckyg/ wu,fvdkU rwlnDwJh data type awGudk pkpnf;csif&ifawmh struct qdkwJh keyword udk toHk;jyK&rSmyg/ One dimensional array

wpfckudk aMunmyHkuawmh atmufygtwdkif;yg/


int myanmar[60];

int myanmar[60]; [m ausmif;om;ta,mufajcmufq,f&JU jrefrmpm&rSwfudk odrf;qnf;r,fvdkU aMu nmwmyg/ wu,fvdkU array taeeJUom raMunmcJh&if uRefawmfwdkUtaeeJU int myanmar1, myanmar2, myanmar3; ponfjzifh aMunm&rSmjzpfygw,f/ 'gqdk y&dk*&rf[m &Snfvsm;jyD; &IyfaxG;vmEdkifygw,f/ ydkjyD;

&Sif;vif;atmif aemufwpfckxyfMunfhygr,f/
int exam_result [60] [6];

'DyHkpHuawmh ausmif;om;ta,mufajcmufq,f&JU bmom&yfajcmufck&v'fudk odrf;qnf;r,fvdkU aMu nmwmyg/ Two dimensional array wpfckjzpfygw,f/ 'Dae&mrSm &Sif;jyvdkwmuawmh exam_result [m array &JUtrnfjzpfjyD;? 60 eJU 6 uawmh array element jzpfygw,f/ Array element udk wpfcgw&H array index vdkUvJ ac:a0:ygw,f/ Array element [m tjrJwrf; 0 eJUpavh&SdjyD; tqHk;uawmh size-1 jzpfygw,f/ wu,fvdkU char udk array taeeJU aMunmr,fqdk&if character tpm; string jzpfoGm;aMumif; ]Data type} acgif;pOfatmufrSm &Sif;jywm trSwf&yg/ 'gudk xyfMunfhygr,f/
char my_string [11] = "I Love You."; int i; for(i=0; i<11; i++) printf("%c", Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, my_string[i]);

'Duk'fudk run vdkuf&if 'I Love You.' qdkwJhpmom;udk jrif&rSmyg/ wu,fvdkU for(i=0; i<11; i++) ae&mrSm for(i=1; i<12; i++) vdkUjyifvdkuf&if tajzuawmh ' Love You, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen. ' jzpfrSmyg/ Full stop (.) &JUaemufrSm space ( )udk awGU&rSmyg/ Array wpfck[m tjrJwrf; null terminator (\0) eJU qHk;avh&Sdygw,f/ wu,fvdkU 12 ae&mrSm 19 vkdUjyifvdkuf&if random pmvHk;awGxGufvmygvdrfhr,f/ (18) Pointer
Pointer qdw k m variable wpfck&JU address udkodrf;xm;wJh variable wpfckyg/ Pointer udk C bmom pum;rSm awmfawmfav; oHk;pGJwmawGU&ygw,f/ Pointer eJU array [mvJ awmfawmfav; qufpyfrI&Sdygw,f/

ydkjyD;&Sif;vif;atmif erlemwpfckudk Munfhygr,f/


int x = 1, y = 2, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, z[10]; // MOV DWORD PTR SS:[EBP-4], Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 1 (EBP udk 12FF8C vdkU ,lqygr,f/) int *ip; // ip udk pointer taeeJUaMunmygw,f/ ip = &x; // LEA EAX, DWORD PTR SS:[EBP-4] (ip [m x wefzdk;udk odrf;xm;wJh (load effective) address ae&mudkjyygr,f/ 12FF88 yg/) y = *ip; // MOV EDX, DWORD PTR DS:[EAX] (y wefzdk;[m 1 jzpfvmygw,f/) *ip = 0; // MOV DWORD PTR DS:[EAX], 0 (ip wefzdk;[m Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen jzpfvmygw,f/) ip = &z[0]; // LEA EAX, DWORD PTR SS:[EBP-2C] (ip [m z[0] wefzdk;udk odrf;xm;wJh (load effective) address ae&mudkjyygr,f/ 12FF60 yg/) printf("%d %d %X %X", Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, x, y, *ip, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, ip); // PUSH DWORD PTR SS:[EBP-4], PUSH EDX, PUSH DWORD PTR DS:[EAX], PUSH EAX ('gaMumifh tajz[m 0 1 0 12FF60 jzpfygw,f/)

Unary operator wpfckjzpfwJh & uawmh object &JU address udk jyygw,f/ & operator [m rSwfOmPfxJrSm variable eJU array element udkyJ point vkyfEdkifygw,f/ Expression? constant awGeJU register variable awGudkawmh point vkyfEdkifjcif; r&Sdygbl;/ Unary operator (*) udkawmh indirection (odkU) dereferencing operator vdkU ac:ygw,f/ Pointer tjzpftoHk;jyKcsdefrSm pointer u point vkyfwJh object udk &,lEdkifygw,f/

tcef;(2) - tajccH C bmompum; (19) 8ckajrmuf C y&dk*&rf


#include<stdio.h> #include<conio.h> int strlen(char *string); int strcmp(char *string1, char *string2); int main() { char get_string[100]; int length; char *comp_str = "My Love"; gets(get_string); length = strlen(get_string); printf("String Length = %d", length); if( (strcmp(get_string, comp_str)) !=0) printf("\n\"%s\" and \"%s\" are not equal.", get_string, comp_str); getch(); return 0; } /* strlen: return length of string s */ int strlen(char *s) { int n; for (n = 0; *s != '\0'; s++) n++; return n; } // strcmp: return <0 if s<t, 0 if s==t, >0 if s>t int strcmp(char *s, char *t) { for ( ; *s == *t; s++, t++) if (*s == '\0') // if null-terminated string return 0; return *s - *t; }

- 22 -

yHk(10)

'Dy&dk*&rfuawmh oif&dkufxnfhvdkufwJhpmom;rSm yg0ifwJh pmvHk;ta&twGufudk azmfjyjyD; owfrSwfxm; wJh pmom;eJU udkufnD^rnD ppfay;ygw,f/ 'Dy&dk*&rfrSm pointer eJU array awGudk wGJoHk;wm owdjyKrdrSmyg/ (20) String 'DwpfcgrSmawmh string awGtaMumif;udk tenf;i,f avhvmMuygr,f/ String eJU ywfoufwJh function awGudk toHk;jyKr,fqdk&if <string.h> udk aMunmay;&ygr,f/ String function tcsdKUuawmh atmufazmfjyygtwdkif;jzpfygw,f/
strcpy(str1,str2) strncpy(str1,str2,length) strcmp(str1,str2) strcmpi(str1,str2) strlen(str) strcat(str1,str2)

str2 rSpmom;rsm;udk str1 xJodkU ul;xnfhay;jcif;/ str2 rS owfrSwfxm;aomta&twGuftwdkif; pmom;rsm;udk str1 xJodkU ul;xnfhay;jcif;/ str2 ESifh str1 wdkUudk EIdif;,SOfjcif;/ str2 ESifh str1 wdkUudk EIdif;,SOfjcif;/ (pmvHk;tMuD;tao;udk vspfvsL&I) str \pmvHk;ta&twGufudk jyjcif;/ str2 ESifh str1 udk aygif;jyjcif;/ &v'fudk str1 wGif odrf;onf/

yHk(10)u y&dk*&rft&qdk&if strlen() function udk rdrdbmom rdrdzefwD;oGm;wm Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen wu,f awmh 'Dy&dk*&rfu pointer awGtaMumif; &Sif;jycsifvdkU strlen() function udk udk,fhbmomudk,f a&;oGm;wmyg/ uRefawmfwdkUtaeeJU Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen eJUywfoufwJh function awmfawmfrsm;rsm;udk udk,fwdkifa&;p&m rvdkygbl;/ <string.h> udk aMunmjyD; toifh,loHk;&HkygyJ/ ydkjyD; &Sif;vif;atmif 9ckajrmuf y&dk*&rfudk Munfhyg/ strcmpi() function udk wcgwnf; ,loHk;xm;wm awGU&rSmyg/

tcef;(2) - tajccH C bmompum; (21) 9ckajrmuf C y&dk*&rf


#include<stdio.h> #include<conio.h> #include<string.h> void Password(); int main() { Password(); getch(); return 0; } void Password(void) { /* Copyright Myo Myint Htike, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 2009 */ char password[80]; printf("\nEnter Password:"); gets(password); if(strcmpi(password,"PASSWORD")==0) printf("\nYou really did it. Congratulations!"); else{ printf("\nTry again!\n"); Password(); } }

- 23 -

yHk(11)

'Dy&dk*&rfuawmh jrefrmy&dk*&rfrmawmfawmfrsm;rsm; a&;avh&SdMuwJh password y&dk*&rfyg/ uD;bkwfu ae password wpfckudk &dkufxnfhckdif;ygw,f/ Password [m rrSefbl;qdk&if aemufxyf password &dkufxnfh cdkif;ygw,f/ rSef&ifawmh owfrSwfxm;wJh function udk tvkyfvkyfapygw,f/ 'Dy&dk*&rfrSm tm;enf;csuftrsm; MuD;&Sdygw,f/ Debugger awGudk vspfvsL&Ixm;cJhr,fqdk&ifawmh 'Dy&dk*&rfa&;xm;wm[m awmfawmfynmom; ygw,fvdkU ajymvdkU&ygw,f/ Function udk recursion oHk;jyD; y&dk*&rfudk uspfvspfatmif vkyfxm;wmyg/ (Recursion qdkwmuawmh function wpfckudk tMudrfMudrfjyefac:oHk;jcif;vdkU t"dym,f&ygw,f/) (22) File I/O 'DwpfcgrSmawmh zdkifwpfckuaetcsuftvufawGudk b,fvdkzwf&I&rvJqdkwJh zdkifeJUywfoufwJh function tcsdKUudk avhvmMunfhygr,f/ zdkifeJUywfoufwJh function awGudk toHk;jyKr,fqdk&if <stdio.h> udk aMunmay; &ygr,f/ File function tcsdKUuawmh atmufazmfjyygtwdkif;jzpfygw,f/
fopen(filename,mode) fclose(filename) feof(filepointer)

zdkifudka&;&ef(odkU)zwf&efzGifhjcif;/ zdkifudkydwfjcif;/ zdkif\tqHk;odkUa&mufra&mufpHkprf;jcif;/

fscanf(filepointer,format) zdkifrStcsuftvufrsm;zwfjcif;/

zdkif function awmfawmfrsm;rsm;[m omref input/output vkyfwJh function awmfawmfrsm;rsm;eJU vkyfaqmifyHkcsif;wlygw,f/ uGJjym;wmav;wpfcku file function awGrSm b,fzdkifuae tcsuftvufawGudk &,lr,fvdkU ajymay;&wmav;yJ ydkygw,f/ (23) aemufqHk; C y&dk*&rf 'Dwpfcg cracker test y&dk*&rfrSmyg&SdwJh jyemav;wpfckudk ajz&Sif;wJh y&dk*&rfav; a&;Munfhygr,f/

yHk(12)

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 24 -

043B374 PUSH EBP 0043B375 MOV EBP,ESP 0043B377 ADD ESP,-10 Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen PUSH EBX 0043B37B PUSH ESI 0043B37C PUSH EDI 0043B37D XOR ECX,ECX 0043B37F MOV [LOCAL.4],ECX 0043B382 MOV [LOCAL.1],EAX 0043B385 XOR EAX,EAX 0043B387 PUSH EBP 0043B38D PUSH DWORD PTR FS:[EAX] 0043B390 MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP 0043B393 XOR EBX,EBX 0043B395 XOR ESI,ESI 0043B397 MOV [LOCAL.2],10 0043B39E LEA EDX,[LOCAL.4] 0043B3A1 MOV EAX,[LOCAL.1] 0043B3A4 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+294] 0043B3AF MOV EAX,[LOCAL.4] 0043B3B7 TEST EAX,EAX 0043B3B9 JLE SHORT Cracker_.0043B3F5 0043B3BB MOV [LOCAL.3],EAX 0043B3BE MOV EDI,1 0043B3C3 LEA EDX,[LOCAL.4] 0043B3C6 MOV EAX,[LOCAL.1] 0043B3C9 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+294] 0043B3D4 MOV EAX,[LOCAL.4] 0043B3D7 MOVZX EAX,BYTE PTR DS:[EAX+EDI-1] 0043B3DC LEA EDX,DWORD PTR DS:[EDI+ESI] 0043B3DF ADD EAX,EDX 0043B3E1 MOV ESI,EAX 0043B3E3 ADD EBX,EBX 0043B3E5 XOR EBX,ESI 0043B3E7 MOV EAX,ESI 0043B3E9 CDQ 0043B3EA IDIV EDI 0043B3EC INC EDX 0043B3ED ADD EBX,EDX 0043B3EF INC EDI 0043B3F0 DEC [LOCAL.3] 0043B3F3 JNZ SHORT Cracker_.0043B3C3 0043B3F5 DEC [LOCAL.2] 0043B3F8 JNZ SHORT Cracker_.0043B39E 0043B3FA CMP ESI,3810 0043B400 JNZ SHORT Cracker_.0043B40A 0043B402 CMP EBX,402A4FE7 0043B408 JE SHORT Cracker_.0043B424 0043B40A MOV EAX,Cracker_.0043B4AC ; ASCII "Sorry, not the right one - try again !" 0043B40F CALL Cracker_.004338AC 0043B414 MOV EAX,[LOCAL.1] 0043B417 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+294] 0043B41D MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX] 0043B41F CALL DWORD PTR DS:[EDX+78] 0043B422 JMP SHORT Cracker_.0043B47D 0043B424 MOV EAX,EBX 0043B426 SUB EAX,ESI 0043B428 CMP EAX,402A17D7 0043B42D JE SHORT Cracker_.0043B449

yHk(13)

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 25 -

ay;xm;csufuawmh yHk(12)rSm jyxm;wJhtwdkif; jzpfygw,f/ pum;vHk;wpfvHk;udk cefUrSef;cdkif;wm jzpfyg w,f/ Cracker test y&dk*&rf[m cracker awG&JU t&nftcsif;udk prf;oyfzdkU a&;xm;wJhy&dk*&rfjzpfjyD; tqifh(8) qifh(very very easy? very easy? easy? not entirely easy? somewhat harder? hard? very hard? very very hard) yg0ifygw,f/ oifjrifae&wJh tqifhuawmh tqifh(3) (easy level) jzpfygw,f/ 'Dy&dk*&rfudk Olly debugger eJU ppfwJhtcsdefrSm awGU&wJhuk'fuawmh yHk(13)rSm jrif&wJhtwdkif; jzpfygw,f/ yHk(13)rSm jrif& wJhuk'fudk ajz&Sif;zdkUqdkwm oifb,favmufyJawmfaeygap vufeJUcswGufzdkU? calculator eJU wGufzdkUqdkwm vHk;0 (vHk;0) rjzpfEdkifygbl;/ 'gaMumifh y&kd*&rfa&;jyD; ajz&Sif;zdkU MudK;pm;wmyg/ C eJU y&dk*&rfa&;wJhtcg yHk(14)twdkif; awGUjrif&ygw,f/
#include <conio.h> // Compiled by Borland C++. #include <stdio.h> // Coded by Myo Myint Htike. #include <string.h> // Date - 2009 March 13 #include <stdlib.h> #include <math.h> int main() { FILE *fileread = fopen("english.dic","a+"); char password[50]; int EDI, i, j, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, EDX=0, EAX=0, ESI=0, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, EBX=0; while(!feof(fileread)){ int character_count=0; div_t div_result; fscanf(fileread,"%s",password); printf("%s\n",password); character_count = strlen(password); EDX=0; ESI=0; EDI=0; What’s new in PDF Expert 2.5.1? Archives EDX=1; for(i=0;i<16;i++){ // for loop 1 EDI=1; for(j=0; j<character_count; j++){ EAX = password[j]; EDX = ESI+EDI; EAX = EAX + EDX; ESI = EAX; EBX = EBX + EBX; EBX = EBX ^ ESI; EAX = ESI; div_result = div( EAX, EDI ); EDX = div_result.rem ; EDX++; EBX= EBX +EDX; EDI++; } // end of for loop 2 } // end of for loop 1 if(ESI== 0x3810 && EBX == 0x402A4FE7){ printf("Word is = %s\n", password); // Ans: firmware getch(); } // end of if statement } // end Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen while loop fclose(fileread); getch(); return 0; }

yHk(14)

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 26 -

yHk(14)rSm a&;jyxm;wJh source uk'f&JU tvkyfvkyfyHkudk wpfaMumif;csif;em;vnfatmifMunfhyg/ 'Dy&dk*&rf &JUtvkyfvkyfyHkudk taotcsm em;vnfw,fqdk&ifawmh C bmompum;eJUywfoufjyD; uRefawmf&Sif;jywmtm;vHk; oifem;vnfoGm;jyDvdkU ,HkMunfvdkufyg/ wu,fvdkU em;rvnfao;&ifawmh oifcef;pmudk jyefzwfvdkufygOD;/ 1/ <stdlib.h> header file udk aMunmxm;wmuawmh div_t twGufyg/ 2/ FILE *fileread = fopen("english.dic","a+"); qdkwmuawmh english.dic zdkifudk zwfr,fvdkU ajymwm yg/ qdkvdkwmuawmh uRefawmfwdkU&SmaewJh password (word) [m 'D english.dic zdkifxJrSmjzpfygw,f/ Dictionary (.dic) zdkifawG[m password awGudk wdkufqdkifppfaq;&mrSm cracker awG toHk;jyKMuwJhzdkifawGjzpf jyD; 'DzdkifawGxJrSm t*Fvdyftbd"mefxJu pum;vHk;aygif; odef;csDyg0ifygw,f/ pum;vHk;pHkav tajzudk &SmawGUzdkU eD;pyfavjzpfygw,f/ 'D dictionary (.dic) zdkifawGudk tifwmeufuae download vkyf,lyg/ Cracker wpf a,mufrSmawmh t*Fvdyftbd"meftjyif vufwif? jyifopf? tDwvD? aq;ynmtbd"mefpwJh tbd"mefaygif;pHk &Sdxm;oifhygw,f/ 3/ char password[50]; uawmh zwfr,fhpmvHk;ta&twGuf[m tvHk; 50 trsm;qHk;&Sdr,fvdkU aMunmay;wm yg/ tvHk; 50 xufydk&SnfwJh t*Fvdyfpum;vHk;udk oifjrifzl;ygovm;/ jrifzl;&ifawmh 50 tpm; 200 vdkU ajymif; vdkufyg/ 200 xufydk&SnfwJh t*Fvdyfpum;vHk;awmh r&Sdavmufawmhbl;vdkU xifygw,f/ 4/ while(!feof(fileread)){ } uawmh english.dic zdkifudk zwfwm aemufqHk;pum;vHk;jyD;vdkU zdkiftqHk;udkr a&mufrcsif;vdkU qdkvdkwmyg/ english.dic zdkifxJu &SdorQpum;vHk; tukefzwfr,fvdkU ajymwmyg/ 5/ fscanf(fileread,"%s", password); udk toHk;jyKjyD; english.'a' vdkUa&;&ifawmh character udk nTef;wmjzpfygw,f/ Character rSmawmh pmvHk;wpfvHk;wnf;omyg0ifEdkifjyD;? string rSmawmh pmvHk;wpfvHk; (odkU) wpfvHk;xufydkrdkyg0ifygw,f/ 9/ EDX = ESI + EDI; udkawmh em;vnfrSmyg/ ESI eJU EDI wdkU&JUwefzdk;awGudk &dk;&dk;wef;wef; aygif;wmyg/ EDX = ESI + EDI = 0 + 1 = 1 jzpfygw,f/ 10/ EAX = EAX + EDX; udk ajz&Sif;&if EAX = 0x61 + 1 = 0x62 &ygw,f/ 11/ 'gaMumifh ESI &JUwefzdk;[m 0x62 jzpfygw,f/ 12/ EBX = EBX + EBX; uawmh EBX = 0 + 0 = 0 jzpfygw,f/ 13/ EBX = EBX ^ ESI; uawmh EBX = 0 ^ 0x62 = 0x62 jzpfygw,f/ 14/ EAX &JUwefzdk;[m ESI &JUwefzdk;eJU nDwJhtwGuf 0x62 jzpfygw,f/ 15/ div_result = div(EAX, EDI); uawmh EAX udk EDI eJUpm;wmyg/ EAX = 0x62 / 1 = 0x62 jzpfygw,f/ 16/ EDX = div_result.rem; t& pm;vdkU&wJht<uif;udk EDX rSm odrf;ygw,f/ 'gaMumifh EDX &JUwefzdk;[m 0 jzpfoGm;ygw,f/ 17/ EDX++; vdkUa&;xm;wmaMumifh EDX &JUwefzdk;rSm wpfaygif;ygw,f/ 'DtcsdefrSm EDX &JUwefzdk;[m 1 jyefjzpfvmygw,f/ 18/ EBX = EBX + EDX; uawmh EBX = 0x62 + 1= 0x63 jzpfvmygw,f/ 19/ EDI++; t& EDI udk wpfaygif;wmaMumifh EDI [m 2 jzpfvmygw,f/ 20/ jyD;&if for(j=0; j<5; j++) u j++ udkvkyfwmaMumifh j=0 tpm; j=1 jzpfvmjyD; aemufwpfMudrf for loop udk xyfvkyfapjyefygw,f/ 'DvdkeJU for(j=0; j<5; j++)udk 5Mudrf? for(i=0;i<16;i++) udk 16Mudrf? pkpkaygif;

tcef;(2) - tajccH C bmompum;

- 27 -

tMudrf 80 loop ywfjyD;wJhtcgrSm &vmwJhtajzuawmh ESI = 0x2200 eJU EBX = 0xBFC8757F wdkU jzpfygw,f/ 21/ ESI eJU EBX wdkU&JUtajz[m 0x3810? 0x402A4FE7 wdkUeJUnD^rnDppfjyD; nDcJh&if tajzrSefudkxkwfay;yg w,f/ (rSwf&ef/ / aaron tpm; firmware udk y&dk*&rfuzwfcsdefrSm for(j=0; j<character_count; j++){ } u for(j=0; j<8; j++) jzpfvmygw,f/ 'DvdkeJU for(j=0; j<8; j++)udk 8Mudrf? for(i=0;i<16;i++) udk 16Mudrf? pkpkaygif; 128Mudrf loop ywfjyD;wJhtcgrSm &vmwJhtajzuawmh ESI = 0x3810 eJU EBX = 0x402A4FE7 wdkU jzpfygw,f/) 22/ owdjyKapcsifwJhtcsufuawmh a = 0x61? b = 0x62? c = 0x63? . ? z = 0x7A ponfjzifhjzpfjyD; A = 0x41? B = 0x42? C = 0x43? . ? Z = 0x5A ponfjzifhjzpfygw,f/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 28 -

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;


(1) ed'gef; wu,fawmh Assembly bmompum;qdkwm uGefysLwmu em;vnfEdkifwJh ESpfvDuk'fawGudk tpm;xkd;zdkU zefwD;xkwfvkyfxm;wmyg/ t&ifwkef;u high-level bmompum;awG ray:cifrSm y&dk*&rfawGudk Assembly eJU a&;cJhMuwmyg/ Assembly uk'fawG[m y&dkqufqmtvkyfvkyfEdkifatmif instruction awGudk wdkuf&dkufazmfjy ay;ygw,f/ Oyrmjy&&if ADD EAX, EDX

'D instruction [m *Pef;wefzdk;ESpfckudk aygif;ay;ygw,f/ EAX eJU EDX udkawmh register vdUk ac:ygw,f/ Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen wefzdk;awGyg0ifEdkifjyD; 'gawGudk y&dkqufqmxJrSm odrf;xm;wm jzpfygw,f/ 'Duk'fudk 16vDpepfuk'f(hexcode) jzpfwJh 66 03 C2 tjzpf ajymif;vdkufygw,f/ y&dkqufqm[m 'Duk'fawGudkzwfjyD; oleJUudkufnDwJh instruction udk tvkyfvkyfwmyg/ C vdk highlevel bmompum;awG[m olwdkU&JU udk,fydkif bmompum;awGudk Assembly tjzpfajymif;ygw,f/ Assembly u 'Duk'fawGudk ESpfvDuk'ftaeeJU ajymif;wm jzpfygw,f/ C uk'f
a = a + b; >> Compiler > > Assembly uk'f >>Assembler>> Raw output (hex) ADD EAX, EDX 66 03 C2

'Dae&mrSm Assembly uk'f[m &dk;&dk;&Sif;&Sif;av;jzpfaewm owdjyKrdrSmyg/ Output uawmh C uk'fay: rlwnfaeygw,f/ (2) bmaMumifh Assembly udk toHk;jyKwmvJ/
Assembly rSm y&dk*&rfa&;&wm[m cufcJw,fqdk&if C (odkU) tjcm;wpfckcktpm; Assembly udk bmvdkU toHk;jyKMuygovJ/ tajzuawmh &Sif;ygw,f/ Assembly y&dk*&rfawG[m ao;i,fjyD; jrefqefvdkU jzpfygw,f/ OmPf&nfwkvdk y&dk*&rfbmompum;awGrSm compiler awG[m uk'fudkxkwfay;EdkifzdkU cufcJvSyg w,f/ Compiler awG[m b,favmufyifaumif;vmapumrl tjrefqHk;eJU t&G,ftpm;tao;qHk;jzpfzdkU Assembly uk'fudkxkwfay;EdkifzdkU vkyf&ygw,f/ uk'fawGudk udk,fwdkifa&;om;Edkifr,fqdk&ifawmh ao;i,fjyD;jref qefwJhuk'fudk xkwfay;EdkifrSmyg/ 'gayr,fh 'DvdkvkyfEdkifzdkUu high-level bmompum;awGxufpm&if

ydkrdkcufcJygw,f/ tcsdKU high-level bmompum;awGrSm&SdwJh uGJvGJcsufuawmh olwdkU[m tvkyfvkyfaecsdefrSm tcsdKUaom vkyfaqmifcsufawGtwGuf DLL zdkifawGudk oHk;pGJ&ygw,f/ Oyrmjy&&if Visual C++ rSm olU&JU pHowfrSwfxm; wJh C function awGyg0ifwJh msvcrt.dll zdkif&Sdygw,f/ 'g[m rsm;aomtm;jzifhawmh tqifajyaeayr,fh wcg w&HrSmawmh DLL version eJUywfoufjyD; 'kua&muf&ygw,f/ 'gaMumifhrdkU oHk;pGJolawG[m 'DzdkifawGudk uGefysLwmxJrSm tjrJwrf; xm;xm;&ygw,f/ Visual C++ twGufawmh 'g[m odyfjyem r&SdvSygbl;/ olU&JUzdkifawG[m Windows rSm wcgwnf;ygvmwm rsm;ygw,f/ Visual Basic usawhm olU&JUbmompum;udk Assmebly uk'ftaeeJU rajymif;vJay;Edkifygbl;/ (Version 5 eJU txufuawmh tenf;i,fjyKvkyfay;Edkif ayr,fhvJ tjynfht0awmh r[kwfygbl;/) olwdkU[m Visual Basic Virtual Machine jzpfwJh msvbvm50.dll zdkifudk rSDckdae&ygw,f/ VB rSm a&;wJhuk'fawG[m 'D DLL zdkifudk tMudrfrsm;pGm ac:oHk;wmawGU&ygw,f/ 'gaMumifh VB y&dk*&rfawG[m aES;ae&wmyg/ Assembly uawmh tjrefqHk;bmompum;yg/ ol[m Windows pepf&JU DLL zdkifawG jzpfwJh kernel32.dll? user32.dll pwmawGudkyJ oHk;vdkUyg/ vltrsm;pku Assembly bmompum;eJU y&dk*&rfa&;zdkU&m rjzpfEdkifbl;vdkU em;vnfrIvGJaeMuygw,f/ aocsmwmuawmh cufw,fqdkwm[kwfygw,f? 'gayr,fh rjzpfEdkifbl;qdkwmuawmh r[kwfygbl;/ ya&m*suf MuD;MuD;rm;rm;udk Assembly eJUa&;zdkU&m wu,fhudk cufygw,f/ y&dk*&rftao;pm;av;awGa&;wmyJjzpfjzpf? tjcm;y&dk*&rfbmompum;awGeJU a&;xm;wJh y&dk*&rfawGuae ac:oHk;wJhtcg jrefapzdkU DLL zdkifawGudk a&;om; wJhtcgrSmom Assembly udk oHk;Muwm rsm;ygw,f/ tvm;wlyJ DOS eJU Windows y&dk*&rfawGrSm MuD;MuD;rm;rm;uGJvGJrIawG &Sdygw,f/ DOS y&dk*&rfawG[m function tjzpf interrupt awGudk oHk;ygw,f/ Windows rSmawmh Application Programming Interface vdkUac:wJh API yg/ 'D interface rSm y&dk*&rfawG twGufvdktyfwJh function awG yg0ifygw,f/ DOS y&dk*&rfawGrSmawmh interrupt awGrSm interrupt eHygwfwpfckeJU function eHygwfwpfck &Sdygw,f/ Windows rSmawmh API funtion awGrSm trnfawG(Oyrm MessageBox, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, CreateWindowEx) &Sdygw,f/ oifhtaeeJU DLL awGudk import vkyf,lEdkifygw,f/ 'gawG [m Assembly rSmawmh tvGefvG,fulvSygw,f/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum; (3) Assembly tajccH (3.1) Opcodes

- 29 -

Assembly y&dk*&rfawGudk opcode awGeJU zefwD;xm;wmyg/ Opcode qdkwmuawmh y&dkqufqmu em;vnfEdkifwJh instruction wpfckyg/ Oyrm ADD ADD instruction [m *Pef;wefzdk;ESpfckudk aygif;ay;wmyg/ Opcode trsm;pkrSm operand awG&Sdyg

w,f/
ADD EAX, EDX (destination, source) ADD rSm operand ESpfck &Sdygw,f/ 'Daygif;jcif;tydkif;rSm source wpfckeJU destination wpfck&Sdyg w,f/ ol[m source xJuwefzdk;udk destination wefzdk;xJ aygif;xnfhay;wmyg/ jyD;&if &v'fudk destination xJrSm odrf;xm;ay;ygw,f/ Operand awG[m trsdK;rsdK;jzpfEdkifygw,f/ (Oyrm - register? rSwfOmPfae&m?

vufiif;wefzdk;) (3.2) Registers


Register yrmPtcsdKUuawmh 8-bit? 16-bit eJU 32-bit wdkU (MMX y&dkqufqmawGrSm 'DxufydkEdkif ygw,f) jzpfygw,f/ 16-bit y&dk*&rfawGrSm toHk;jyKEdkifwmuawmh 16-bit registers eJU 8-bit registers awGjzpfygw,f/ 32-bit y&dk*&rfawGrSmawmh 32-bit registers awGudkvnf; toHk;jyKEdkifygw,f/

tcsdKU register awG[m tjcm; register awG&JU tpdwftydkif; jzpfygw,f/ Oyrm - wu,fvdkU EAX rSm EA7823BBh wefzdk;udk xnfhxm;r,fqdk&if tjcm; register awGrSm &SdEdkifwJh wefzdk;awGuawmh EAX AX AH AL EA EA EA EA 78 78 78 78 23 23 23 23 BB BB BB BB

AX, AH eJU AL wdkUuawmh EAX &JU tpdwftydkif;awGyg/ EAX [m 32-bit register wpfckyg/ (80386 txuf y&dkqufqmawGrSmyJ toHk;jyKEdkifygw,f/) AX rSm EAX &JU atmufydkif; 16-bit ygjyD; AH rSmawmh AX &JU txufydkif;pmvHk;yg0ifygw,f/ AL rSmawmh AX &JU atmufydkif;pmvHk;yg0ifygw,f/ 'gaMumifh AX [m 16-bit jzpfjyD; AL eJU AH uawmh 8-bit yg/ atmufrSmjyxm;wJh Oyrmuawmh register awG&JU wefzdk;awGyg/

eax ax ah al

= EA7823BB (32-bit) = 23BB (16-bit) = 23 (8-bit) = BB (8-bit) 100100011010001010110


Register

awGudk toHk;jyKyHkuawmh low-level bmompum; mov eax, 12345678h mov cl, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, ah sub cl, 10 mov al, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, cl high-level bmompum; EAX = 12345678h (305419896) CL = 56h (86) CL = CL - 10 AL = CL

tay:rSma&;xm;wJhuk'fudk enf;enf;avmuf ppfaq;MunfhvdkufMu&atmif/ MOV instruction [m wefzdk;wpfckudk register wpfck? rSwfOmPf (odkU) vufiif;wefzdk;wpfckuae tjcm; register wpfckqDudk a&TYay; Edkifygw,f/ 'Dhaemuf AH &JUwefzdk; (EAX AutoCAD Crack Archives b,fzufrS 4vHk;ajrmuf)udk CL (ECX register &JU atmufqHk; tydkif;)xJ ul;ydkUvdkufygw,f/ jyD;awmh CL xJuae 10 EIwfvdkufjyD; AL (EAX &JU atmufqHk;tydkif;)xJudk jyefxnfhvdkufygw,f/ Register trsdK;tpm;uawmh trsm;MuD;&Sdygw,f/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 30 -

(3.2.1) taxGaxGoHk; register rsm; ocsFmqdkif&mudprsm;ESifh string rsm;udk odrf;qnf;&efoHk;onf/ stack rsm;ESifh csdwfquf&mwGif oHk;onf/ EBX (Base) *Pef;rsm;aygif;&mwGif oHk;onf/ ECX (Counter) trsm;tm;jzifh ocsFmpm;v'frS t<uif;udk odrf;qnf;onf/ EDX (Data) olwdkUrSm trnftrsdK;rsdK; &Sdayr,fh MudKufovdk toHk;jyKEdkifygw,f/
EAX (Accumulator)

(3.2.2) Segment register rsm;


Segment register vdkU ac:wmuawmh rSwfOmPf&JU segment udk toHk;jyKvdkUyg/ oifhtaeeJU 'gawG udk Windows rSmawmh odxm;p&m vdkrSmr[kwfygbl;/ bmaMumifhvJqdkawmh Windows rSm flat rSwfOmPfpepf &SdvdkUyg/ DOS rSmawmh rSwfOmPfudk 64KB &SdwJh segment awGtjzpf ydkif;vdkufygw,f/ 'gaMumifhrdkU oifhtae eJU rSwfOmPf&JU address udk owfrSwfcsif&if segment eJU offset udk atmufygtwdkif; (0172:0500 (segment:offset)) owfrSwf&ygr,f/ Windows rSmawmh segment &JU t&G,ftpm;[m 4GB awmif &Sdyg w,f/ 'gaMumifhrdkU Windows rSm segment awGudk rvdkwmyg/ Segment awG[m tjrJwrf; 16-bit register

awG jzpfygw,f/ olwdkUrSm trnftrsdK;rsdK; &Sdayr,fh MudKufovdk toHk;jyKEdkifygw,f/


CS (Code segment) DS (Data Segment) ES (Extra Segment) SS (Stack Segment) FS (286+) GS (386+)

uk'frsm;udk odrf;qnf;xm;aom rSwfOmPftuefU tcsuftvufrsm;udk odrf;qnf;xm;aom rSwfOmPftuefU AGD'D,dkudp&yfrsm;twGuf toHk;rsm;onf/ Routine rsm;rS ay;ydkUaom address rsm;udk odrf;qnf;&ef toHk;jyKaom register taxGaxGoHk; segment taxGaxGoHk; segment

(3.2.3) Pointer/Index register rsm; wu,fawmh Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen pointer register awGudk olwdkU&JUrlvwefzdk;udk rajymif;vJoa&GUawmh taxG axGoHk; register awGtjzpf (EIP rSwyg;) toHk;jyKEdkifygw,f/ Pointer register vdkU ac:&wJhtaMumif;&if;u awmh olwdkUawG[m rMumcPqdkovdk rSwfOmPf&JU address udk odrf;qnf;avh&SdvdkUyg/ tcsdKU opcode (movb, scasb.) awG[m olwdkUudk toHk;jyKMuygw,f/
esi (source index) edi (destination index) eip (instruction pointer) string/array \ source udk owfrSwf&mwGifoHk;onf/ string/array \ destination udk owfrSwf&mwGifoHk;onf/ aemuf instruction \ address udk odrf;xm;aomaMumifh wdkuf&dkuf ajymif;vJ r&yg/ (]Olly Debugger} tcef;wGif Munfhyg/)

(3.2.4) Stack Action Archives rsm;


Stack register ESpfck &Sdygw,f/ ESP eJU EBP yg/ ESP uawmh rSwfOmPfxJrSm vuf&Sd stack &JU ae&mudk odrf;xm;ygw,f/ EBP udkawmh function awGrSm local variable awGeJU oufqdkifwJh pointer tjzpf

toHk;jyKygw,f/
esp (stack pointer) ebp (base pointer) stackrS wdusaom ae&mwpfckudk nTefjyonf/ stackudprsm;aqmif&Guf&ef stack pointer ESifh wGJokH;onf/

(4.0) rSwfOmPf 'Dtcef;rSmawmh Windows rSm rSwfOmPfawGudk b,fvdkudkifwG,f&rvJ qdkwm&Sif;jyyghr,f/ (4.1) DOS & Win 3.xx
DOS eJU Windows 3.xx rSm awGU&wJh 16-bit y&dk*&rfawGrSm rSwfOmPfudk segment awGeJU cGJjcm;xm;ygw,f/ 'D Telestream Wirecast Pro 14.2.0 Crack Full Version Download awG[m t&G,ftpm;tm;jzifh 64KB &Sdygw,f/ rSwfOmPfudkac:oHk;zdkU segment pointer eJU offset pointer wdkUvdkygw,f/ Segment pointer u b,f segment udk toHk;jyKr,fqdkwm nTefjyjyD; offset pointer uawmh segment xJu olU&JUae&mudk nTefjyygw,f/ atmufygyHkudk Munfhyg/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 31 -

rSwfOmPf
SEGMENT 1 (64kb) SEGMENT 2 (64kb) SEGMENT 3 (64kb) SEGMENT 4(64kb)

ponfjzifh

rSwfxm;&rSmu ckuRefawmf&Sif;jyaewm[m 16-bit y&dk*&rfawGtwGuf jzpfygw,f/ tay:uZ,m;u awmh rSwfOmPfwpfckvHk;udk 64KB qD segment awGcGJvdkufwmyg/ olUrSm trsm;qHk;taeeJU 65536 segment &Sdygw,f/ tJ'DxJu segment wpfckudk xyfMunfhvdkufMu&atmif/
SEGMENT 1(64kb)
Offset 1 Offset 2 Offset 3 Offset 4 Offset 5 and so on

Segment xJu ae&mwpfckudk nTef;csifw,fqdk&ifawmh offset udk toHk;jyKygw,f/ Offset qdkwm segment xJu ae&mwpfckyg/ Segment wpfckrSm trsm;qHk;taeeJU offset 65536 ck&Sdygw,f/ rSwfOmPfxJu segment udk azmfjycsif&ifawmh SEGMENT:OFFSET

Oyrmjy&&if 0030:4012

qdkvdkwmuawmh segment u 0030 jzpfjyD; offset u 4012 jzpfygw,f/ tJ'D address [m bmvJ qdkwm odcsif&ifawmh yxrqHk; segment 30 qDudk oGm;&rSmjzpfjyD; 'D segment xJu offset 4012 udk &Sm&rSm jzpfygw,f/ acgif;pOf(3)rSmwkef;u uRefawmfwdkU segment eJU pointer register taMumif;avhvmcJhMuyg w,f/ Segment register trsdK;tpm;awGuawmh CS (Code segment) DS (Data Segment) ES (Extra Segment) SS (Stack Segment) FS (286+) GS (386+)

ay;xm;wJhtrnfawG[m olwdkU&JU vkyfaqmifcsufudk,fpDudk azmfjyygw,f/ CS rSm vuf&Sdtvkyfvkyf aewJhuk'f &Sdaeygw,f/ DS uawmh vuf&Sd segment twGuf tcsuftvufawGudk &,lay;zdkU jzpfygw,f/ Stack uawmh SS udk nTef;ygw,f/ ES? FS eJU GS uawmh taxGaxGoHk; register awGjzpfjyD; b,f segment twGufrqdk oHk;Edkifygw,f/ Pointer register awGrSmawmh rsm;aomtm;jzifhawmh offset wpfckudk xnfhxm;avh &Sdygw,f/ 'gayr,fh taxGaxGoHk; register awGjzpfwJh AX? BX? CX eJU DX rSmvnf; 'DtwGuf toHk;jyKEdkif ygw,f/ IP u (CS xJrS) vuf&SdtvkyfvkyfaewJh instruction &JU offset udk nTefjyygw,f/ atmufrSmjyxm;wJhyHkuawmh crack vkyfwJhtcgrSm Olly debugger rSmjrif&wJh register awG&JU tvkyfvkyfaeyHkyg/

SP uawmh (SS xJu) vuf&Sd stack ae&m&JU offset udk xnfhxm;ygw,f/

(4.2) 32-bit Windows


16-bit wkef;u y&dk*&rfawG a&;om;&mrSm segment awG[m r&Sdrjzpfvdktyfygw,f/ uHaumif;axmuf rpGmeJU 32-bit windows (95 ESifhtxuf) rSmawmh 'Djyemudk ajz&Sif;EdkifcJhygw,f/ Segment awG &Sdaeayr,fh

tcef;(3) - tajccH Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen bmompum;

- 32 -

uRefawmfwdkUtaeeJU tav;xm;p&m rvdkawmhygbl;/ bmvdkUvJqdkawmh olwdkUawG[m 64KB r[kwfawmhyJ 4GB jzpfaevdkUyg/ wu,fvdkU segment register awGxJuwpfckudk ajymif;vJzdkU MudK;pm;cJhr,fqdk&if Windows eJU jyem wufaumif;wufygvdrfhr,f/ olwdkUrSm offset awGyJ&SdjyD; ckcsdefrSmawmh olwdkUawG[m 32-bit awG jzpfygw,f/ 'gaMumifh olwdkU&JUtwdkif;twm[m oknuae 4,294,967,295 xdjzpfvmygw,f/ rSwfOmPfxJu b,fae&mrqdk offset eJUyJ nTefjyEdkifygw,f/ 'g[m 16-bit xufpm&if 32-bit &JU taumif;qHk; tusdK;aus;Zl; awGxJu wpfckjzpfygw,f/ 'gaMumifhrdkU oifhtaeeJU segment register awGudk ckcsdefrSm arhxm;vdkU &EdkifjyD; tjcm; register awGudk ydkrdk*&kpdkufvdkU &jyDjzpfygw,f/ (5.0) Opcodes
Opcode awG[m y&dkqufqmtwGuf instruction awGjzpfygw,f/ Opcode awG[m wu,fawmh 16vDpepfuk'frlMurf;&JU ]zwfvdkU&wJhpmom;} yHkpHawGyg/ 'DtwGufaMumifh assembler [m y&dk*&rfbmompum; Logic Studio 8 / Logic Pro 8 8.0.1 crack serial keygen tedrfhqHk;tqifh jzpfaewmjzpfjyD; assembler rSma&;wJhb,ft&mrqdk 16vDpepfuk'ftjzpf wdkuf&dkuf

ajymif;vJwm jzpfygw,f/ 'Dtcef;rSmawmh wGufcsufrI? bitwise ydkif;eJUqdkifwJh opcode tcsdKUudk aqG;aEG;rSmjzpfygw,f/ tjcm; opcode awGjzpfwJh jump instruction? compare opcode pwmawGudkawmh aemuftcef;usrS aqG;aEG;rSm jzpfygw,f/ (5.1) tajccH opcodes wGufcsufrI
MOV

'D instruction udkawmh wefzdk;wpfckudk wpfae&muae aemufwpfae&mudk a&TUzdkU (ul;zdkU) toHk;jyKyg w,f/ 'D ]ae&m} qdkwJh toHk;tEIef;rSm register wpfckaomfvnf;aumif;? rSwfOmPfae&mwpfckaomfvnf;aumif;? vufiif;wefzdk; (rlvwefzdk;) wpfckaomfvnf;aumif; jzpfEdkifygw,f/ mov instruction &JU yHkpHuawmh mov destination, source;

oifhtaeeJU register wpfcku wefzdk;wpfckudk aemufwpfcq k D a&TUEdkifygw,f/ (rSwf&ef/ / instruction [m wu,fawmh olU&JUtrnf ]move} tpm; wefzdk;udk aemufwpfae&mqDudk yGm;ay;vdkufwmyg/)
mov edx, ecx;

txufrSmjycJhwJh instruction [m ECX rSm&SdwJh[mawGudk EDX qD ul;ay;vdkufwmyg/ Source eJU destination &JU t&G,ftpm;[m wlnD&ygr,f/ atmufrSmazmfjyxm;wJh instruction uawmh rSefuefrI r&Sdygbl;/
mov al, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, ecx; // yHkpHtrSm;

'D opcode [m DWORD (32-bit) yrmP&SdwJh wefzdk;wpfckudk byte(8-bit) yrmPavmufom&SdwJh register ae&mwpfckxJudk xnfhzdkUMudK;pm;aewmyg/ 'gudkawmh mov instruction u vkyfay;Edkifjcif; r&Sdygbl;/ (tjcm; instruction awGuawmh vkyfay;Edkifygw,f/) 'gayr,fh atmufu instruction awGudkawmh mov instruction rSm toHk;jyKvdkU&ygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh source eJU destination [m t&G,ftpm; uGJjym;rI r&SdvdkUyg/
mov al, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, bl; mov cl, dl; mov cx, dx; mov Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, ebx;

rSwfOmPf&JUwnf&mudk offset wpfckeJU nTefjyygw,f/ rSwfOmPf&UJ wduswJhae&mwpfckuae wefzdk; wpfckudk&,ljyD; register wpfckxJrSm tJ'Dwefzdk;udk vmxm;vdkU &ygw,f/ atmufygZ,m;udk Oyrmtjzpf,lyg/
offset 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 data 0D 0A 50 32 44 57 25 7A 5E 72 EF 7D FF AD C7

(tuefUwpfckpDonf (byte) pmvHk;wpfvHk;udk udk,fpm;jyKonf/ ) 'Dae&mrSm offset wefzdk;[m pmvHk;wpfvHk;udk udk,fpm;jyKaeayr,fhvJ ol[m 32-bit yg/ Oyrmtjzpf 3A udk Munfhyg/ ol[mvnf; 32-bit (0000003Ah) wefzdk;jzpfygw,f/ ae&mydk&atmifvdkU tcsdKUoHk;aeMu r[kwfwJh wefzdk;enf; offset awGudk toHk;jyKwmyg/ wefzkd;tm;vHk;uawmh hexcode awG jzpfygw,f/ tay:Z,m;u offset 3A ae&mudk Munfhvdkufyg/ 'D offset rSm&SdwJh a'wmuawmh 25? 7A? 5E? 72? EF ponfwdkU jzpfygw,f/ Offset 3A rSm xm;zdkUwefzdk;udk mov instruction eJU register wGJoHk;&r,fhyHkpH uawmh -

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;


mov eax, dword ptr [0000003Ah];

- 33 -

Instruction mov eax, dword ptr [0000003Ah] qdkvdkwmuawmh - 32-bit t&G,ftpm;&SdwJh DWORD wefzdk;wpfckudk EAX register xJu 3Ah ae&mrSm xm;ygw,f/ 'D instruction udk tvkyfvkyfjyD; aemufrSmawmh EAX rSm 725E7A25h wefzdk; a&mufvmygw,f/ rSwfOmPfxJrSm &SdaewJht&m (25 7A 5E 72)

awG[m ajymif;jyeftaetxm;eJU&Sdaewm owdjyKrdrSmyg/ 'g[m bmaMumifhvJqdkawmh rSwfOmPfxJrSm odrf;xm; wJhwefzdk;awGudk endian enf;eJU pDxm;vdkUyg/ qdkvdkwmu nmzuftusqHk;pmvHk;[m significant tjzpfqHk; pmvHk;yg/ pmvHk;awGpDwJh tpDtpOfuawmh ajymif;jyefyg/ Oyrmtenf;i,feJU &Sif;jy&ifawmh em;vnfrSmyg/
DWORD (32-bit) wefzdk; 10203040h udk rSwfOmPfrSm odrf;qnf;yHkuawmh - 40 30 20 10 (wefzdk;wpfckpD [m pmvHk;wpfvHk; (8-bit) udk udk,fpm;jyKygw,f/) WORD (16-bit) wefzdk; 4050h udk rSwfOmPfrSm odrf;qnf;yHkuawmh - 50 40

ydkrdk&Sif;vif;atmif xyfMunfhMuygr,f/
mov cl, byte ptr [34h] ; cl = 0Dh (tay:Z,m;udk Munfhyg/ ) mov dx, word ptr [3Eh] ; dx = 7DEFh (tay:Z,m;udk Munfhyg/ ajymif;jyefpDwm owd&yg/ )

t&G,ftpm;uawmh wcgw&HrSm ta&;rMuD;vSygbl;/


mov eax, [00403045h];

bmaMumifhvJqdkawmh EAX [m 32-bit register wpfckjzpfygw,f/ Assembler u rSwfOmPf&JU 00403045h ae&muae 32-bit wefzdk;udk ,l&r,fvdkU rSwf,lxm;ygw,f/
Immediate value (vufiif;wefzdk;)awGudkvJ toHk;jyKEdkifygw,f/ mov edx, 5006;

'guawmh EDX xJrSm 5006 qdkwJh wefzdk;wpfckudk xnfhxm;wmyg/ av;axmifhuGif;&JU qdkvdkcsufu awmh av;axmifhuGif;xJu rSwfOmPfwnf&Sd&mrS wefzdk;wpfckudk &,lzdkU toHk;jyKwmyg/
mov eax, 403045h ; eax = 403045h mov cx, [eax] ; EAX rSwfOmPfae&m (403045) wGif&Sdaom WORD t&G,ftpm;&Sdwefzdk;udk register CX

wGif xnfhxm;onf/

mov cx, [eax] rSm y&dkqufqm[m EAX xJrSm xnfhxm;wJhwefzdk; (rSwfOmPfwnfae&m) b,f avmufvJqdkwm t&ifMunfhygw,f/ jyD;rSom rSwO f mPfxJu tJ'Dae&mrSm wefzdk;b,favmuf&SdovJqdkwm qHk;jzwfjyD; 'D WORD (16-bit, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, tb,faMumifhqdkaomf CX onf 16-bit register jzpfaomaMumifh) udk CX xJxnfhvdkuf ygw,f/ ADD, SUB, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, MUL, DIV Opcode awmfawmfrsm;rsm;[m wGufcsufrIawG jyKvkyfMuygw,f/ oifhtaeeJU olwdkU&JUtrnfawmfawmf rsm;rsm;udk cefUrSef;vdkU&ygw,f/ ADD (aygif;jcif;)? SUB (EIwfjcif;)? MUL (ajrSmufjcif;)? DIV (pm;jcif;)

ponfjzifh/
ADD opcode rSm atmufygyHkpHtwdkif;&Sdygw,f/ add destination, source

wGufcsufrI jyKvkyfyHku 'Dvdkyg/ destination = destination + source / atmufygyHkpHawGudk cGifhjyKyg w,f/


Destination Source Register Register Register Memory Memory Register Memory Immediate value Immediate value Register Example add ecx, edx add ecx, dword ptr [104h] / add ecx, [edx] add eax, 102 add dword ptr [401231h], 80 add dword ptr [401231h], edx

'D instruction [m tvGef&dk;&Sif;ygw,f/ ol[m source &JUwefzdk;ukd&,ljyD; destination wefzdk;qDoGm; aygif;wmyg/ jyD;&if &v'fudk destination xJrSm xm;ygw,f/ tjcm;ocsFmqdkif&m instruction awGuawmh sub destination, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, source (destination = destination - source) mul destination, source (destination = destiantion * source) div source (eax = eax / source, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, edx = remainer

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 34 -

EIwfjcif;[m aygif;jcif;eJU twlwlygyJ/ ajrSmufjcif;uawmh dest = dest * source/ pm;jcif;uawmh enf;enf;av; xl;jcm;ygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh register awG[m udef;jynfhwefzdk;awG jzpfaevdkUyg (qdkvdk wmu 'orudef;awG r[kwfygbl;)/ pm;vdkU&wJh&v'fudk pm;v'feJU t<uif;qdkjyD; cGJvdkufygw,f/ Oyrmjy&&if 28/6 30/9 97/10 18/6

pm;v'f=4, pm;v'f=3, pm;v'f=9, pm;v'f=3,

t<uif;=4 t<uif;=3 t<uif;=7 t<uif;=0

ckcsdefrSmawmh source &JU t&G,ftpm;ay:rlwnfjyD; pm;v'fudk EAX (EAX &JU tpdwftydkif;wpfck)rSm odrf;jyD;? t<uif;udk EDX (EDX &JU tpdwftydkif;wpfck)rSm odrf;qnf;ygw,f/
Source t&G,ftpm; BYTE (8-bits) WORD (16-bits) DWORD (32-bits)

pm;jcif;
ax / source dx:ax* / source edx:eax* / source

pm;v'f
AL AX EAX

t<uif;
AH DX EDX

* Is neat video worth it Archives tu,f DX = 2030h? AX = 0040h? DX:AX = 20300040h/ DX:AX onf DWORD wefzdk;jzpfjyD; DX onf tjrifhydkif; WORD jzpfjyD; AX onf tedrfhydkif; WORD jzpfonf/ EDX:EAX uawmh QuadWORD wefzdk; (64-bit) jzpfjyD; tjrifhydkif;uawmh EDX jzpfjyD; tedrfhydkif;uawmh EAX

jzpfygw,f/
DIV opcode &JU source ae&mrSm jzpfEdkifwmuawmh 8-bit register (AL, AH, CL.) 16-bit register (AX, DX. .) 32-bit register (EAX, EDX, ECX. .) 8-bit rSwfOmPfwefzdk; (BYTE PTR [xxxx]) 16-bit rSwfOmPfwefzdk; (WORD PTR [xxxx]) 32-bit rSwfOmPfwefzdk; (DWORD PTR [xxxx]) Source uawmh vufiif;wefzdk; rjzpfEdkifygbl;/ bmaMumifhvJqdkawmh y&dkqufqmu source operand

&JU t&G,ftpm;udk rqHk;jzwfEdkifvdkUyg/


BITWISE OPERATIONS

'D instruction awGrSmawmh 'NOT' instruction rSwwyg; source aum? destination yg vdkygw,f/ Destination rSm&SdwJh bit toD;oD;udk source rSm&SdwJh bit awGeJU EdIif;,SOfygw,f/ Instruction ay:rlwnfjyD; destination bit rSm 0 (odkU) 1 udk xm;ygw,f/
Instruction AND OR XOR NOT Source Bit 001100 1100110 1 Destination Bit 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X X &v'f 000101 1101101 0

Oyrm mov ax, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 3406; mov dx, 13EAh; xor ax, dx; ax = 3406 (dec) = 0000110101001110 (bin) dx = 13EA (hex) = 0001001111101010 (bin) Source 0001001111101010 (dx) Destination 0000110101001110 (ax)

&v'f

0001111010100101 (dx)

'D instruction jyD;wJhaemufrSmawmh dx = 0001111010100101 [7845 (dec), Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 1EA5 (hex)] aemufOyrmwpfck


mov ecx, FFFF0000h;

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;


not ecx; FFFF0000 = 11111111111111110000000000000000 (bin) (16 1's, 16 0's)

- 35 -

oifhtaeeJU bit wdkif;udk ajymif;jyefvkyf&if? &vmrSmuawmh


00000000000000001111111111111111 (16 0's, 16 1's) = 0000FFFF (hex)

'gaMumifhrdkU NOT operation jyD;wJhaemufrSm ECX &JUwefzdk;uawmh 0000FFFFh jzpfygw,f/


IN/DECREMENTS

t&dk;&Sif;qHk; instruction ESpfckuawmh DEC eJU INC yg/ 'D instruction awG[m rSwfOmPfwnf&m (odkU) register udk wpfaygif;ay;^EIwfay;ygw,f/ &dk;&dk;av;a&;&Hkyg.
inc reg -> reg = reg + 1 dec reg -> reg = reg - 1 inc dword ptr [103405] -> [103405] rSm&SdaewJh wefzdk;udk wpfaygif;ay;rSmyg/ dec dword ptr [103405] -> [103405] rSm&SdaewJh wefzdk;udk wpfEIwfay;rSmyg/ NOP

'D instruction uawmh vHk;vHk;MuD;udk bmrSrvkyfygbl;/ bmrSrvkyfEdkifvdkU toHk;r0ifbl;vdkUawmh rxif ygeJU/ Crack vkyf&mrSm olUudk toHk;rsm;vSygw,f/ toHk;0ifqHk;ae&muawmh uk'fawGudk patch vkyfwJhae&mrSm jzpfygw,f/
Bit Rotation and Shifting

rSwf&ef/ / atmufrSmazmfjyxm;wJh Oyrmawmfawmfrsm;rsm;[m 8-bit *Pef;awGudkyJ oHk;ygw,f/ 'gayr,fh ydk&Sif; atmif yHkawGeJU jyygr,f/
Shift functions SHL destination, count SHR destination, count SHL eJU SHR [m register^rSwfOmPfae&mu bit awGudk b,f^nmrSae a&wGufjyD; a&TUvdkufwmjzpfygw,f/

Oyrm
; 'Dae&mrSm al = 01011011 (bin) vdkU ,lqMunfhygr,f/ shr al, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 3 ; al = 00001011

qdkvdkwmuawmh AL register xJu bit awGudk nmzuf 3ae&mpm a&TUvdkufwmyg/ 'gaMumifh AL [m 00001011 jzpfvmygw,f/ b,fzuftjcrf;u bit awGudk oknawGeJU tpm;xdk;vdkufjyD; nmzufu bit awGudkawmh a&TUz,f&Sm;vdkufwmyg/ a&TUz,fvdkufwJh aemufqHk; bit udkawmh carry-flag xJrSm odrf;xm;ygw,f/ Carry-bit qdkwm y&dkqufqm&JU Flag register xJu bit wpfckyg/ ol[m wdkuf&dkufudkifwG,fEdkifwJh ('Dvdkvkyf zdkU opcode awG&Sdaomfvnf;) EAX^ ECX vdk register wpfckr[kwfygbl;/ 'gayr,fh olU&JUtajz[m instruction &JU&v'fay: rlwnfaeygw,f/ 'gudkaemufydkif;rSm &Sif;jyygr,f/ oifhtaeeJU rSwfxm;&rSmwpfck uawmh carry qdkwm flag register xJu bit wpfckjzpfjyD; tzGifh^tydwf vkyfEdkifw,fqdkwmudkyg/ 'D bit [m a&TUz,fcHvdkuf&wJh aemufqHk; bit eJU wlnDygw,f/
shl u shr eJUwlygw,f/ 'gayr,fh olu b,fzufudk a&TUwmyg/ ; 'Dae&mrSm bl = 11100101 (binary) vdkU ,lqMunfhygr,f/ shl bl, 2; Instruction jyD;wJhaemufrSmawmh BL [m 10010100 (bin) jzpfvmygw,f/ aemufqHk; bit ESpfckrSm awmh oknawGeJU jznfhvdkufygw,f/ Carry bit uawmh 1 jzpfygw,f/ bmaMumifhvJqdkawmh aemufqHk;a&TUz,fcH vdkuf&wJh bit u 1 jzpfaevdkUyg/

'DhaemufrSmawmh tjcm; opcode ESpfck &Sdygao;w,f/


SAL destination, count (Shift Arithmetic Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen SAR destination, count (Shift Arithmetic Right)

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 36 -

SAL u SHL eJUwlygw,f/ 'gayr,fh SAR uawmh SHR eJU rwlygbl;/ SAR u oknawGeJU a&TUz,fwm r[kwfayr,fh MSB (most significant bit) udk ul;ydkUygw,f/ Oyrm al = 10100110 sar al, 3 al = 11110100 sar al, 2 al = 11111101 bl = 00100110 sar bl, 3 bl = 00000010 Rotation functions rol destination, count ; b,fodkU vSnfhonf/ ror destination, count ; nmodkU vSnfhonf/ rcl destination, count ; Carry rSwqifh b,fodkU vSnfhonf/ rcr destination, count ; Carry rSwqifh nmodkU vSnfhonf/

vSnhfwm[m a&TYovdkygyJ/ uGJjym;wmuawmh a&TUz,fcHvdkuf&wJh bit awGudk Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen xyfa&TUvdkuf wmygyJ/ Oyrm/ / ror (rotate right) rvSnfhrD
Rotate, count= 3 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 (a&TUz,f) 1 1 0 1 0 0 1 1

&v'f

tay:yHkrSm jrif&wJhtwdkif; bit awGudkvSnfhvdkufygw,f/ qdkvdkwmu wGef;xkwfcHvdkuf&wJh bit wdkif;[m xyfrHjyD; tjcm;zufudk a&TUcH&ygw,f/ a&TUjcif;rSmvdkyJ carry bit awG[m aemufqHk;a&TUz,fcH&wJh bit udk odrf;xm;ygw,f/ RCL eJU RCR uawmh ROL eJU RCR wdkUeJU wpfyHkpHwnf;yg/ olwdkU&JUtrnfawGudk,f wdkifu ajymjywmuawmh olwdkU[m aemufqHk;a&TUz,fvdkufwJh bit udk nTefjyEdkifzdkU carry bit udk toHk;jyKMuyg w,f/ ROL eJU ROR uvJ twlwlyJrdkU olwdkUtcsif;csif; uGJjym;rI r&SdMuygbl;/
Exchange

XCHG instruction uawmh vHk;vHk;MuD;udk &dk;&Sif;vSygw,f/ ol[m register ESpfck (odkU) register

wpfckeJU rSwfOmPfae&mwpfckudk vJvS,fay;Edkifygw,f/


eax = 237h ecx = 978h xchg eax, ecx eax = 978h ecx = 237h

(6.0) zdkifpepf
Assembly source zdkifawGudk section awGtaeeJU cGJxm;ygw,f/ Section awGuawmh code? data? uninitialized data? constants? resource eJU relocations wdkU jzpfygw,f/ Resource sections udk resource zdkifu xkwfay;wm jzpfygw,f/ (aemufydkif;wGifMunfhyg/) Relocation section Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen uRefawmfwdkU twGuf ta&;rMuD;ygbl;/ (olUrSm y&dk*&rfudk rSwfOmPf&JUtjcm;wae&mrSm ul;wifay;zdkU PE loader twGuf tcsuftvufawG ygaumif;ygygvdrfhr,f/) ta&;MuD;wJh section awGuawmh code? data? uninitialized data eJU constants wdkUyg/ Code section rSmygwmuawmh oifxifxm;wJhtwdkif; uk'fawGyg/ Data sections rSmawmh zwfvdkU&^a&;vdkU&wJh a'wmawG yg0ifygw,f/ Data section wpfckvHk;[m exe zdkifrSmyg0ifjyD; a'wm

awGeJU tpysdK;avh &Sdygw,f/


Unitialized data twGufuawmh tpydkif;rSm bmrSrygygbl;/ exe zdkifukd,fwdkifrSmawmif rygygbl;/ oluawmh Windows twGuf oD;oefUz,fxm;wJh rSwfOmPfwpfpdwfwpfa'oom jzpfygw,f/ 'D section rSm a&;vdkU? zwfvdkU&ygw,f/ Constants uawmh data section eJU wlygw,f/ 'gayr,fh zwfvdkUyJ&ygw,f/ 'D section udk constant twGufyJ toHk;jyKEdkifaomfvnf; ol[m include zdkifxJrSm constant awGudk aMunmxm;

&ifawmh ydkrdkvG,fuljyD;jrefqefvmygw,f/ 'DhaemufolwdkUudk vufiif;wefzdk;tjzpf oHk;&Hkyg/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum; (6.1) Section indicators oifh&JU source zdkifawGrSm oifhtaeeJU section awGudk t"dym,fzGifhxm;&ygr,f/
.code ; code section[m 'Dae&mu pygw,f/ .data ; data section[m 'Dae&mu pygw,f/ .data? ; unitialized data [m 'Dae&mu pygw,f/ .const ; constants section[m 'Dae&mu pygw,f/

- 37 -

tvkyfvkyfwJhzkdifawG (*.exe, *.dll. .) [m Win32 rSmawmh PE (portable executable) yHkpHeJUyg/ ta&;MuD;wJh taMumif;t&mtcsdKUuvGJvdkU usefwmawGudk 'Dae&mrSm tao;pdwfaqG;aEG;rSm r[kwfygbl;/ (PE header tcef;wGif tao;pdwf aqG;aEG;ygrnf/) Section awGudk PE header rSm 0daootcsdKUeJU MudKwif teufzGifhxm;ygw,f/ tJ'gawGuawmh section name? RVA? offset? raw size? virtual size eJU flags wdUk jzpfygw,f/ RVA (relative virtual address) uawmh section udk ul;wifay;r,fh rSwfOmPfxJu k fcsdefrSm rSwfOmPfxJrSm&SdwJh qufEG,fwJhae&m jzpfygw,f/ 'Dae&mrSm relative qdkwJht"dym,fu y&dk*&rftvkyfvy base address eJU qufEG,faewmudk ajymwmyg/ 'D address [m PE-header rSmvJ &Sdaeayr,fh PE-loader uyJ ajymif;vJay;Edkifygw,f (relocation-section udk toHk;jyKjyD;)/ Offset uawmh exe zdkifxJu yxrqHk; a'wm&Sd&m raw offset omjzpfygw,f/ Virtual size uawmh rSwfOmPfrSmjzpfvmr,fh t&G,ftpm; jzpfyg w,f/ Flag awGuawmh zwfzdkU^a&;zdkU^tvkyfvkyfzdkU pwmawGtwGuf flag awG jzpfygw,f/ (6.2) erlem y&dk*&rf 'guawmh erlemy&dk*&rfyg/
.data Number1 dd 12033h Number2 dw 100h,200h,300h,400h Number3 db "blabla",0 .data? Value dd ? .code mov eax, Number1 mov ecx, offset Number2 add ax, word ptr [ecx+4] mov Value, eax

'Dy&dk*&rf[m aumif;aumif; assemble vkyfrSmr[kwfygbl;/ 'gayr,fh udpr&Sdygbl;/ oifh&JU assembly y&dk*&rfrSm section xJrSmxm;&SdwJht&mwdkif;[m y&dk*&rfudk rSwfOmPfxJul;wifcsdefrSm exe zdkifxJ a&mufoGm;rSm jzpfygw,f/ tay:rSmjyxm;wJh data section rSm label 3ck&Sdygw,f/ Number1? Number2 eJU Number3 yg/ 'D label awG[m y&dk*&rfxJu olwdkU&Sd&mae&m&JU offset udk odrf;xm;ygw,f/ 'gaMumifhrdkU oifh&JUy&dk*&rfxJrSm ae&mwpfckudk nTefjyzdkU olwdkUudk toHk;jyKEdkifygw,f/ DD uawmh tJ'Dae&mrSm wdkuf&dkufyJ DWORD wefzdk; wpfckudk xm;ygw,f/ DW uawmh word jzpfjyD; DB u byte jzpfygw,f/ DB eJUqdk&if oifhtaeeJU string awGudk toHk;jyKEdkifygw,f/ 'gaMumifhrdkU string qdkwm byte wefzdk;awGwGJxm;wJh tpkwpfck jzpfygw,f/ OyrmtaeeJU jy&&if 33,20,01,00,00,01,00,02,00,03,00,04,62,6c,61,62,6c,61,00 (all hex numbers)

(wefzdk;wdkif;[m byte wpfckpD jzpfygw,f/) uRefawmfhtaeeJU *Pef;tcsdKUudk ta&mifjc,fxm;ygw,f/ Number1 u byte 33 &Sd&m rSwfOmPfae&m udk jyoygw,f/ Number 2 uawmh teDa&mif 00 &Sd&mjzpfjyD; Number3 uawmh tpdrf;a&mif 62 &Sd&mae&m jzpfygw,f/ 'gudk oifhtaeeJU y&dk*&rfrSmoHk;&if .
mov ecx, Number1

wu,fqdkvdkwmuawmh
mov ecx, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, dword ptr [rSwfOmPfxJrS dword 12033h wnf&Sd&mae&m]

'gayr,fh 'Dwpfck
mov ecx, offset Number1

qdkvdkwmuawmh .
mov ecx, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, rSwfOmPfxJrS dword 12033h wnf&Sd&mae&m

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;

- 38 -

yxrOyrmrSm? ECX [m Number1 &JU rSwfOmPfae&mrSm&SdwJh wefzdk;wpfckudk &&Sdygvdrfhr,f/ 'kwd, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, wpfckrSmawmh ECX [m rSwfOmPfae&m (offset) jzpfvmygvdrfhr,f/ atmufuOyrmESpfckrSm wlnDwJhtusdK;ESpfck &Sdygw,f/ (1)
mov ecx, Number1
(2)

mov ecx, offset Number1 mov ecx, dword ptr [ecx] (odkUr[kwf mov ecx, [ecx])

tck Oyrmudk jyefMunfhMuygr,f/


.data Number1 dd 12033h Number2 dw 100h,200h,300h,400h Number3 db "blabla",0 .data? Value dd ? .code mov eax, Number1 mov ecx, offset Number2 add ax, word ptr [ecx+4] mov Value, eax

Label wefzdk;udk Number1? Number2 eJU Number3 wdkUvdk toHk;jyKEdkifygw,f/ 'gayr,fh ppcsif;rSm awmh olUrSm oknyg0ifaeygvdrfhr,f/ bmaMumifhvJqdkawmh ol[m unitialized data section xJrSm &SdvdkUyg/ 'g&JU tusdK;aus;Zl;uawmh .data? rSm oifaMunmcJhwmawGtm;vHk;[m executable rSm &SdrSmr[kwfygbl;/

rSwfOmPfrSmom &SdrSmyg/
.data? ManyBytes1 db 5000 dup (?) .data ManyBytes2 db 5000 dup (0) (5000 dup = udk,fyGm; 5000. Value db 4,4,4,4,4,4,4 = Value db 7 dup (4).) ManyBytes1 [m oludk,fwdkif zdkifxJrSm &SdrSmr[kwfygbl;/ rSwfOmPfrSm pmvHk;a& 5000 csefvSyfxm; wmyg/ 'gayr,fh ManyBytes2 uawmh executable xJrSm&SdjyD; zdkifudk 5000 bytes MuD;atmif vkyfygw,f/ oifh&JUzdkifrSm oknawG tvHk; 5000 ygvmrSmrdkU 'g[m toHk;awhmr0ifvSygbl;/ Code section uawmh assemble vkyfcH&&HkoufoufjzpfjyD;( raw code odkUajymif;jcif;) executable

xJrSmxm;ygw,f/ (trSefawmh ul;wifcsdefrSm rSwfOmPfxJrSmjzpfygw,f/) (7.0) Conditional Jumps

Code section rSmawmh label udk 'Dvdk toHk;jyKvdkU &ygw,f/

.code mov eax, edx sub eax, ecx cmp eax, 2 jz loc1 xor eax, eax jmp loc2 loc1: xor eax, eax inc eax loc2: (xoreax,eaxrSm eax=0 vdkU qdkvdkwmyg/)

uk'fudk ppfMunfhvdkufMu&atmif/
mov eax, edx ; EAX xJrSm EDX udk xm;wmyg/ sub eax, ecx ; EAX xJu ECX udk EIwfygw,f/

tcef;(3) - tajccH Assembly bmompum;


cmp eax, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, 2; EAX udk 2 eJU EdIif;,SOfygw,f/

- 39 -

Cmp u instruction topfjzpfygw,f/ Cmp [m 'compare' vdkU t"dym,f&ygw,f/ ol[m wefzdk; ESpfck (reg, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, mem, imm)udk EdIif;,SOfjyD; olwdkUESpfck[m nDcJh&if Z-flag udk owfrSwfygw,f/ Zero-flag [m carry vdkyJ flag register xJu bit wpfckjzpfygw,f/

jz loc1;

'Dwpfck[mvnf; topfwpfckjzpfygw,f/ oluawmh conditional jump yg/ Jz = jump if zero / qdkvdkwmu zero flag udk owfrSwfvdkufcsdefrSm ausmfoGm;ygw,f/ loc1 uawmh rSwfOmPfxJu offset twGuf label wpfckyg/ tJ'DrSm instructions 'xor eax, Dr Hardware 2006 7.0.0e crack serial keygen, eax


Notice: Undefined variable: z_bot in /sites/arenaqq.us/antivirus/dr-hardware-2006-700e-crack-serial-keygen.php on line 99

Notice: Undefined variable: z_empty in /sites/arenaqq.us/antivirus/dr-hardware-2006-700e-crack-serial-keygen.php on line 99

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *